Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18909 : มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ โดยมีผลงานที่ชนะการประกวดดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ฉันรักคุณครู”

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี ป.1/6 เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธัญณิชชวีย์ อภิรัตน์มนตรี ป.1/3 เลขที่ 24

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณภัทร วังคีรี ป.1/6 เลขที่ 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ขอน้อมสักการะพระคุณครู”

ชนะเลิศ เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอลิสา เดลลาวิชชี่ ป.2/1 เลขที่ 12

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ ป.2/4 เลขที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดวาดภาพแต่งเติมและระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ระลึกพระคุณครู”

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.3/2 เลขที่ 42

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภีมราฎา เชื้อคำฟู ป.3/5 เลขที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมและระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “คุณครู ผู้มีพระคุณ”

ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.4/8 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ “คุณครู ผู้สร้างคน”

ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.5/7 เลขที่ 48

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.5/1 เลขที่ 50

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชุติญา ปาณะจำนงค์ ป.5/7 เลขที่ 39

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก”

ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.6/8 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวิสรา ทิพย์สม ป.6/5 เลขที่ 24

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3