Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18933 : มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดประกวดผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด มีดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชนะเลิศ เด็กหญิงณิชาภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.1/1 เลขที่ 16

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชัญญาภัส สุภาคำ ป.1/2 เลขที่ 9

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฌนิชสา ชัยมงคล ป.1/1 เลขที่ 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการแยกขยะให้ถูกที่ หัวข้อ MCP ร่วมใจ แยกขยะให้ถูกที่

ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.2/4 เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดวาดภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หัวข้อ GO GREEN Love Your Environment

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัณต์ฤทัย เพชรสำลี ป.3/8 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปภัสสร วุฒิเจริญ ป.3/5 เลขที่ 17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ World Environment Day

ชนะเลิศ เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญาพร วงค์ติ๊บ ป.4/2 เลขที่ 24

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์พืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชนะเลิศ เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป.5/7 เลขที่ 7

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.5/9 เลขที่ 6

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนภ นิมมานเหมินท์ ป.5/2 เลขที่ 22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together

ชนะเลิศ เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์ ป.6/3 เลขที่ 40

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงธนัชพรรณ์ วงศรีคุณถาวร ป.6/7 เลขที่ 25

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 23 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2