Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19121 : กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion

กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรม ค่าย Inspire Your Passion ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ที่ รอบคูเมืองเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ ร้านอาหารโอ้กะจู๋ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 5 มิติ ได้แก่สังคมอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา จิตวิญญาณนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านร่างกายความคิดสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 124 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และภาษาไทย
       - กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย
       - สรุปประเมินโครงการค่าย Inspire Your Passion
       - 6.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ
       - กิจกรรมโครงการค่าย Inspire your passion กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระการงานอาชีพ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7