Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16864 : กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียน ชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอัสสัมชัญ และลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ทำงานร่วมกัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกหลักการแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 81 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ"
       - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 247 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 231 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()
  1 2 3 4 5