[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
     หัวข้อขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่ทำ หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.1 และ ป.5)   งานประจำปีของโรงเรียน 19/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:28
 - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018   งานประจำปีของโรงเรียน 05/11/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:24:21
 - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018   งานประจำปีของโรงเรียน 08/11/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:52:38
 - ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 09/11/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:24:37
 - ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมทดสอบระบบแสง สี เสียง เวทีการแสดงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประจำปี ปีการศึกษา 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 20/11/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:25:10
 - ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานลำดับพิธีการ งานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 20/11/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:25:10
 - ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 03/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:26:26
 - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่ การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018   งานประจำปีของโรงเรียน 18/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:17
 - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018   งานประจำปีของโรงเรียน 18/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:14
 - พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   งานประจำปีของโรงเรียน 17/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:26:53
 - ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 17/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:26:50
 - ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 11/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:26:44
 - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018   งานประจำปีของโรงเรียน 17/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:04
 - ซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 17/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:26:57
 - ซ้อมใหญ่พิธีการ การแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 และพิธีสักการะนักบุญมงฟอร์ต   งานประจำปีของโรงเรียน 18/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:10
 - งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.2 และ ป.6)   งานประจำปีของโรงเรียน 20/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:38
 - งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4)   งานประจำปีของโรงเรียน 21/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:44
 - ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องของรางวัลช่วงมอบโชค งานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 17/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 08:27:06