[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
     หัวข้อขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่ทำ หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ประชุมครูชั้น ป.1 และ ป.3 เพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ งานประจำปี 2561   งานประจำปีของโรงเรียน 11/12/2561  งานกิจกรรมนักเรียน 10:09:39