หน้าที่หลัก จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหาการเบิกจ่ายและการควบคุม
2.  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในหน่วยงานทุกงาน

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(2)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
1.  มีระบบการนำเข้าวัสดุเบิกจ่ายและจัดหมวดหมู่ พัสดุครุภัณฑ์ชัดเจน เป็นระบบ
2.  ผู้ที่มาใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ร้อยละ 85 พึงพอใจกับการให้บริการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สำรวจจักรยานของโรงเรียน  13 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2505 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  5 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2482 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  7 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2419 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประกาศจำหน่ายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  28 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2398 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สำกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  5 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2391 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  5 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2360 วัน กำลังดำเนินการ   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  6 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2328 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ให้บริการหน่วยในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  5 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2300 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 / 2555  21 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2284 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา  1 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555
 จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 / 2555  22 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา  1 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555
 จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2555  23 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา  1 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555
 ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน  5 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2269 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษการ์ดทำปก A4 180g Seelation 105 *** ***
2    กระดาษการ์ดทำปกสี A4 120g 185 *** ***
3    กระดาษการ์ดทำปกสี F4 120g 27 *** ***
4    กระดาษคาร์บอน พิมพ์ดีด 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 1,121 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น F4 80 g 143 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร A3 2 *** ***
8    กระดาษแบงค์สี 55 แกรม A4 31 *** ***
9    กระดาษแบงค์สี 55 แกรม F4 3 *** ***
10    กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 66 *** ***
11    กระดาษแฟกซ์ 210X30X1 62 *** ***
12    กระดาษโรเนียว K34 F4 76 *** ***
13    กระดาษโรเนียว K34 F4 ตราเรือใบ 396 *** ***
14    กระดาษโรเนียว K34 F4 ตราเรือใบ 23 *** ***
15    กระดาษสี 2 หน้า 673 *** ***
16    สมุดปกแข็ง 66 *** ***
17    สมุดบัญชีจีน 6 *** ***
18    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 273 *** ***
19    ซองเติมแฟ้ม F4 ตาราช้าง 13 *** ***
20    แฟ้มปกใส A4 49 *** ***
21    แฟ้มสันกว้าง 8 *** ***
22    แฟ้มสันกว้าง 52 *** ***
23    เทปกาวย่น 102 *** ***
24    เทปกาวย่น 85 *** ***
25    เทปกาวย่น 5 *** ***
26    เทปกาวย่น 69 *** ***
27    เทปใส 72 *** ***
28    เทปใส 5 *** ***
29    เทปใส 4 *** ***
30    เทปใส 343 *** ***
31    เทปใส 16 *** ***
32    เทปโฟม หน้า 106 *** ***
33    เทปโฟม 2 หน้า 14 *** ***
34    เทปโฟม 2 หน้า 71 *** ***
35    เทปเดินเส้น 83 *** ***
36    เทปผ้าแลคซิน 112 *** ***
37    เทปผ้าแลคซิน 33 *** ***
38    แฟ้มสันกว้าง 134 *** ***
39    แฟ้มสองห่วง 39 *** ***
40    แฟ้มหนีบ 14 *** ***
41    แฟ้ม 23 *** ***
42    แฟ้ม 33 *** ***
43    แฟ้มสอด 20 *** ***
44    แฟ้มสอด 259 *** ***
45    แฟ้มเสนอเซ็น 7 *** ***
46    เทปผ้าแลคซิน 103 *** ***
47    กาวแท่ง สติ๊ก 412 *** ***
48    กาวแท่ง สติ๊ก 17 *** ***
49    กาวแท่ง สติ๊ก 4 *** ***
50    กาว ยู้ฮูยูแทค ( ชนิดดินน้ำมัน) 26 *** ***
51    กาว ลาเท็กซ์ 52 *** ***
52    กาว ลาเท็กซ์ 1 *** ***
53    กาว ลาเท็กซ์ 15 *** ***
54    กาว ลาเท็กซ์ 10 *** ***
55    ปากกาไวท์บอร์ด 1,211 *** ***
56    ปากกาเน้นข้อความ 108 *** ***
57    ปากกาเคมี 142 *** ***
58    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 323 *** ***
59    ลวดเสียบกระดาษ 182 *** ***
60    ลวดเสียบกระดาษ 218 *** ***
61    ลวดเย็บกระดาษ 644 *** ***
62    ลวดเย็บกระดาษ 51 *** ***
63    ลวดเย็บกระดาษ 36 *** ***
64    ลวดเย็บกระดาษ 74 *** ***
65    ลวดเย็บกระดาษ 62 *** ***
66    ใบมีดคัดเตอร์ 18 *** ***
67    เครื่องเย็บกระดาษ Max 33 *** ***
68    เครื่องเย็บกระดาษ Max 10 *** ***
69    คลิปดำ 46 *** ***
70    คลิปดำ 63 *** ***
71    คลิปดำ 42 *** ***
72    คลิปดำ 38 *** ***
73    คลิปดำ 24 *** ***
74    มีดคัดเตอร์เล็ก 2 *** ***
75    มีดคัดเตอร์เล็ก 21 *** ***
76    ใบมีดคัดเตอร์ 30 *** ***
77    มีดคัดเตอร์ใหญ่ 27 *** ***
78    ใบมีดคัดเตอร์ 32 *** ***
79    ถ่านอัลคาไลน์ 223 *** ***
80    โฟม 216 *** ***
81    โฟม 26 *** ***
82    แผ่นใส 2 *** ***
83    แผ่นดิสเก็ต 2 *** ***
84    สติ๊กเกอร์ตาไก่ 5 *** ***
85    สติ๊กเกอร์ตาไก่ 2 *** ***
86    แท่งตัดเทปใส 6 *** ***
87    น้ำยาลบคำผิด 73 *** ***
88    ตลับชาด แดง 7 *** ***
89    ตลับชาด แดง 5 *** ***
90    ตลับชาด น้ำเงิน 8 *** ***
91    ตลับชาด น้ำเงิน 1 *** ***
92    หมึดเติมตลับชาด 34 *** ***
93    หมึดเติมตลับชาด 34 *** ***
94    หมุดติดบอร์ด 51 *** ***
95    หมุดติดบอร์ด 10 *** ***
96    รีดบิ้น 3 *** ***
97    แผ่นพลาสติดเคลือบบัตร 290 *** ***
98    ธงชาติไทย 5 *** ***
99    กระดาษ 100 ปอนด์ 60 *** ***
100    ถ่านชาร์จ 4 *** ***
101    โปสเตอร์ วันสุนทรภู่ 1 *** ***
102    โปสเตอร์ วันภาษาไทย 1 *** ***
103    หมึกเติมรันนิ่งนัมเบอร์ 2 *** ***
104    สติ๊กเกอร์ 15 *** ***
105    แผ่นสติ๊กเกอร์ 30 *** ***
106    สติ๊กเกอร์ 5 *** ***
107    แผ่นรองตัด 1 *** ***
108    ปากกา 12 *** ***
109    ปากกาเน้นข้อความ 2 *** ***
110    ปากกา ลูกลื่น 12 *** ***
111    ปากกาไวท์บอร์ด 9 *** ***
112    เทปใส 300 *** ***
113    เทปใส 10 *** ***
114    สันรูดแฟ้ม 12 *** ***
115    แฟ้ม 2 ห่วง 20 *** ***
116    สติ๊กเกอร์ 30 *** ***
117    ปากกา 126 *** ***
118    สีไม้ 1 *** ***
119    กรรไกร 12 *** ***
120    แผ่น CD - Rom 2,171 *** ***
121    แผ่น DVD - Rom 800 *** ***
122    ซองใส่แผ่น CD - DVD 2,301 *** ***
123    กล่องพลาสติกใส่แผ่นCD/DVD 70 *** ***
124    สีชอล์ค 8 *** ***
125    สีไม้ 4 *** ***
126    ดินสอ 2 *** ***
127    แท่นพิมพ์ปั้มรูปสัตว์ต่างๆการ์ตูน 3 *** ***
128    เชือกขาว 4 *** ***
129    กระดาษสีแข็ง 6 *** ***
130    ฟิวเจอร์บอร์ด 1 *** ***
131    ฟิวเจอร์บอร์ด 4 *** ***
132    ฟิวเจอร์บอร์ด 46 *** ***
133    ฟิวเจอร์บอร์ด 10 *** ***
134    กรรไกร 2 *** ***
135    ไหมยี่ปุ่น 12 *** ***
136    กระดาษเงิน - ทอง 12 *** ***
137    กระดาษห่อของขวัญ 200 *** ***
138    เชือกฟาง 15 *** ***
139    ถุงดำ 19 *** ***
140    กระดาษถ่ายเอกสารสี 5 *** ***
141    แฟ้มโรงเรียน 21 *** ***
142    ถ่านอัลคาไลน์ 30 *** ***
143    สมุดบัญชี 1 *** ***
144    สมุดกระดาษปอนด์ใช้สำหรับพิมพ์เขียน 1 *** ***
145    ถ่านอัลคาไลน์ 4 *** ***
146    เครื่องคิดเลข 1 *** ***
147    กระดาษทิชชู่ 8 *** ***
148    สก๊อตไบรท์ 10 *** ***
149    ฟองน้ำล้างแก้วน้ำ 10 *** ***
150    สเปร์ยปรับอากาศ 6 *** ***
151    น้ำยาล้างจาน 9 *** ***
152    ถุงหิ้วขาว 10 *** ***
153    ถุงหิ้วขาว 10 *** ***
154    ถุงหิ้วแดง 10 *** ***
155    ถุงซิบใส 2 *** ***
156    ถุงซิบใส 2 *** ***
157    ถุงซิบใส 1 *** ***
158    ถุงซิบใส 1 *** ***
159    สำลีก้าน 30 *** ***
160    ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 6 *** ***
161    ใบแจ้งความจำนง 40 *** ***
162    ใบขออนุมัติซื้อ 40 *** ***
163    ใบเบิกพัสดุ 25 *** ***
164    กระดาษก๊อปปี้ 2 *** ***
165    หมึกเติมรันนิ่งนัมเบอร์ 4 *** ***
166    ถุงหิ้ว 50 *** ***
167    ถ่านเนชั่นแนล 56 *** ***
168    ปากกาเขียนแบบ 2 *** ***
169    หมึกเติมปากการ็อตติ้ง 1 *** ***
170    สมุดบัญชี 6 *** ***
171    เครื่องคิดเลข 12 *** ***
172    ที่เจาะกระดาษ 1 *** ***
173    ถ่าน 30 *** ***
174    กระดาษทำปก ซีดี 100 *** ***
175    กาวอีฟอกซี 1 *** ***
176    ซองขยายข้าง 600 *** ***
177    ครีมนับแบงค์ ( ที่นับแบงค์ ) 2 *** ***
178    ยางรัด 17 *** ***
179    แสตมป์ 200 *** ***
180    กระกาษสติ๊กเกอร์ 1 *** ***
181    ซองจดหมายโรงเรียน 6,000 *** ***
182    ซองA4 โรงเรียน 3,000 *** ***
183    ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 5 *** ***
184    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 10,000 *** ***
185    ตรายางปั้มทะเบียนรับ 1 *** ***
186    สมุดทะเบียนหนังสือส่ง 1 *** ***
187    ใบจ่ายเงินสด 100 *** ***
188    สมุดบัญชี 1 *** ***
189    ลิ้มแฟ้ม 10 *** ***
190    เครื่องคิดเลข 2 *** ***
191    สมุดบัญชีเงินสดย่อย 2 *** ***
192    กระดาษเครื่องคำนวน 48 *** ***
193    กระดาษต่อเนื่อง 1 *** ***
194    กระดาษต่อเนื่อง 1 *** ***
195    แฟ้มใส่กระดาษต่อเนื่อง 2 *** ***
196    แฟ้มสันกว้าง 1 *** ***
197    หมึกพิมพ์เครื่องคิดเลข 2 *** ***
198    ใบเสร็จรับเงิน 5,000 *** ***
199    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 15 *** ***
200    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 4 *** ***
201    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 4 *** ***
202    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 4 *** ***
203    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 20 *** ***
204    ซองจดหมาย 2,500 *** ***
205    กระดาษเคมีเติมเงิน 1,100 *** ***
206    ปากกาเสียบหน้าเคาเตอร์ 12 *** ***
207    กระดาษโปสเตอร์สี 40 *** ***
208    กระดาษโปสเตอร์สี 50 *** ***
209    กระดาษเทาขาว 200 *** ***
210    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 10 *** ***
211    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 5 *** ***
212    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 3 *** ***
213    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 5 *** ***
214    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 1 *** ***
215    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 1 *** ***
216    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 1 *** ***
217    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 1 *** ***
218    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 7 *** ***
219    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 3 *** ***
220    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 5 *** ***
221    หมึกแท้เครื่องพิมพ์ 5 *** ***
222    หมึกพิมพ์Canon 1 *** ***
223    หมึกพิมพ์Canon 1 *** ***
224    หมึกพิมพ์Canon 1 *** ***
225    หมึกพิมพ์Canon 1 *** ***
226    หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 15 *** ***
227    หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 30 *** ***
228    หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 50 *** ***
229    หมึกเติม Canon 12 *** ***
230    หมึกเติม Canon 12 *** ***
231    หมึกเติม Canon 12 *** ***
232    หมึกเติม Canon 10 *** ***
233    สบู่เหลว 60 *** ***
234    น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 254 *** ***
235    น้ำยาถูพื้นกัดสนิม 116 *** ***
236    น้ำยาเช็คกระจก 20 *** ***
237    น้ำยาดันฝุ่น 12 *** ***
238    น้ำยาดันฝุ่น 26 *** ***
239    ไม้กวาดก้านมะพร้าว 150 *** ***
240    ไม้กวาดดอกหญ้า 234 *** ***
241    ถุงดำ 56 *** ***
242    ถุงดำ 22 *** ***
243    ก้อนดับกลิ่น 160 *** ***
244    ไม้ขนไก่ 150 *** ***
245    แปรงขัดโถส้วม 40 *** ***
246    ไม้ถูพื้น 12 *** ***
247    ไม้รีดน้ำ 12 *** ***
248    ผงซักฟอก 48 *** ***
249    สก๊อตไบรท์ 5 *** ***
250    น้ำยาล้างห้องน้ำประจำวัน 254 *** ***
251    ที่ปั้มโถส้วม 4 *** ***
252    ขันตักน้ำ 48 *** ***
253    เชือกฟาง 24 *** ***
254    ผ้าถูพื้นแบล็กแมน 12 *** ***
255    กระบอกฉีดน้ำ 36 *** ***
256    ที่ตัดผง 48 *** ***
257    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 188 *** ***
258    ผ้าม๊อบ 6 *** ***
259    ไม้ม๊อบ 4 *** ***
260    เบี้ยเลี้ยงครูที่มาจำหน่ายฯ 40 *** ***
261    เบี้ยเลี้ยงตำรวจสังเกตการ 2 *** ***
262    ค่าล่วงเวลาคนงานโรงอาหาร 8 *** ***
263     ค่าอาหารกลางวันครูตรวจและคนงานคนงานโรงอาหารจันจำหน่ายฯ 50 *** ***
264     ค่าอาหารว่างครูตำรวจและคนงานคนงานโรงอาหารในวันจำหน่ายฯ 50 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานใช้ในหน่วยงาน 4 ฝ่าย 1 *** ***
2    หมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
4    ค่าไม้กวาดแข็งและแปรงขัดโถส้วม 1 *** ***
5    วัสดุอุปกรณ์ใช้ 4 ฝ่าย 1 *** ***
6    ถุงดำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น 1 *** ***
7    ค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
8    ค่าหมึกพิพม์ HP และ Cannon 1 *** ***
9    ถุงดำ ไม้กวาดแข็ง ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม 1 *** ***
10    ปากกาไวท์บอร์ด หมึกเติม อุปกรณ์แจกครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/54 1 *** ***
11    ผงซักฟอก ก้อนดับกลิ่น สก๊อตไบร์ท ถุงหิ้ว 1 *** ***
12    ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์สำนักงานเดือนพ.ย.54 1 *** ***
13    น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น กัดคราบสนิม (บุญญวัตน์) 1 *** ***
14    กระดาษถ่ายเอกสาร แผ่นซีดี ปากกาเขียนซีดี งานกองเลขา ภ.ศุภนันท์ 1 *** ***
15    ถุงดำ 5กระสอบ 1 *** ***
16    หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ HP 15ตลับ 1 *** ***
17    ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเดือนธ.ค.54 1 *** ***
18    ค่าสบู่เหลว และผงซักฟอก 1 *** ***
19    ค่าหมึกพิมพ์ HP และหมึกเติม ชนิดตลับ 1 *** ***
20    ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 3 ฝ่าย เดือนม.ค.55 1 *** ***
21    ค่าแบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกเงิน 100 เล่ม 1 *** ***
22    ค่าถุงดำ 1 *** ***
23    ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเดือนก.พ.55 1 *** ***
24    ค่าวัสดุสำนักงานของรองผู้อำนวยการ 1 *** ***
25    ค่าถ่านเนชั่นแนล ปากกาลูกลื่น ยางรัดวงใหญ่ กระดาษCopy ถุงหิ้ว 1 *** ***
26    ค่าไม้กวาดแข็ง 30 อัน 1 *** ***
27    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ตำรวจ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ครู ตำรวจ วันขายหนังสือ 4,21-23/3/55 1 *** ***
28    ค่าถุงดำ ขนาด 36 x 45 4 กระสอบ 1 *** ***
29    ค่าน้ำยาดันฝุ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ถุงมือยาง ถุงหิ้ว ผงซักฟอก 1 *** ***
30    ค่าส่งตัวอย่างกระเป๋าคืน ร้านอ.โชคไพศาล 1 *** ***
31    ค่าน้ำยาดับกลิ่น 1 *** ***
32    ค่าสมุดบันทึก ดินสอพลาสติก ใส้ดินสอ ให้กับคณะผู้ร่วมบริหาร 1 *** ***
33    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 5 ฝ่าย เดือนมี.ค.55 1 *** ***
34    ค่าแรงคนงานโรงอาหารล่วงเวลาจัดหนังสือขาย 1 *** ***
35    เครื่องคิดเลขในห้องการเงิน 1 เครื่อง 1 *** ***
36    ถุงดำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น (เจียงฮะ บุญญวัฒน์) 1 *** ***
37    ค่าถุงหิ้วอย่างหนาใส่หนังสือขายให้นักเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการเบิกจ่าย
 - แบบสำรวจความพึงพอใจ
 - แบบติดตามแผนงานโครงการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ที่มาใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ร้อยละ 85 พึงพอใจกับการให้บริการ 0 0 0
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ที่มาใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ร้อยละ 85 พึงพอใจกับการให้บริการ 0 0 0
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน0.000.000.00
จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน0.000.000.00
ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )