หน้าที่หลัก จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(2)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
1.  ผู้มารับบริการมากกว่าร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เข้าพบเพื่อชี้แจงการรับพนักงานโภชนาการใหม่แทนคนเก่าที่ลาออกไป  25 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2370 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ของงานโภชนาการ (โรงอาหาร, ธรรมสถานมงฟอร์ต, วัดน้อยพระเมตตา) 1 *** ***
2    งานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะ 1 *** ***
3    งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้โรงอาหาร 1 *** ***
4    งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 1 *** ***
5    จัดเลี้ยงสำนัก 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถุงขยะ 1 *** ***
2    ค่าถาดสี่เหลี่ยม 12 นิ้ว 1 โหล 1 *** ***
3    ค่าอาหารจัดเลี้ยงกรรมการบริหารโรงเรียน 1 *** ***
4    ค่าเลี้ยงกรรมการ ตรวจสอบที่ดินงอก 5 ท่าน ที่ร.ร. ดิเอ็มเพรส 1 *** ***
5    ค่าถุงขยะ 2กระสอบ 1 *** ***
6    ค่าถุงขยะดำ ด้ามถูพื้น ผ้าถูพื้น และที่รีดน้ำ 1 *** ***
7    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายบริหารครั้งที่ 3 20/2/55 1 *** ***
8    ค่าเคาะซ่อมสีท้าย รถจักรยานยนต์ชนรถCRV 1 *** ***
9    ค่าไม้กวาดอ่อนอย่างดี แปรงด้ามยาวขัดพื้น 1 *** ***
10    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในธรรมสถานมงฟอร์ต 1 *** ***
11    ค่าหม้อหุงข้าว กระดาษโปรเตอร์ สมุดบัญชี เครื่องวัดอุณหภูมิ เตาแก๊ส เครื่องรีดถุงพลาสติก กุญแจ 1 *** ***
12    ค่าซ่อมแท่นหมึก เติมน้ำหมึกสีดำ 1 *** ***
13    ค่าอาหารสด อาหารแห้ง งานฝึกพ่อครัวแม่ครัวใหม่ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ
 - แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร
 - แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามาตรฐานกรสุขาภิบาล
 - แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 - แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของหน่วยงาน งานโภชนาการ
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้มารับบริการมากกว่าร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ 0 0 0
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้มารับบริการมากกว่าร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ 0 0 0
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบให้บริการด้านโภชนาการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558)เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )