Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
3.  เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
5.  เพื่อจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(33)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
-เอกสารจาก e-office(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีหลักสูตรฉบับครูผู้สอนที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนจุดประสงค์และ Main Concept ที่ถูกต้อง
3.  ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินตามจุดประสงค์และ Main Concept
5.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนมีการใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องตามจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
6.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน สามารถดึง Main Concept จากสาระฯ ได้ถูกต้อง
7.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน สามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพ
8.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนสามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
9.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนสามารถสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10.  รูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน สามารถสอนทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนให้แก่ผู้เรียน
11.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์คนได้รับการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพไม่ต่ำกว่า20 ชั่วโมง/คน/ปี
12.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
13.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ที่สมัครสอบวัดระดับความสามารถจากสถาบันนานาชาติ สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือระดับดี
14.  โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติรวมทุกกลุ่มสาระฯปีละไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน
15.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
16.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
17.  ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันได้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้องให้มีประสิทธิภาพสูง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเฉพาะที่สำคัญและบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
  4. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในแต่ละด้าน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

   ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสาม
 

   ตอบสนองมาตรฐานFSG
 

   ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
 

   ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสี่
 


ปฏิทินแผนงาน (33)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ส.ค. 2554 02 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1280 วัน
28 ต.ค. 2554 28 ต.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1193 วัน
25 ก.ค. 2554 25 ก.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1288 วัน
28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1315 วัน
05 ก.ค. 2554 05 ก.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1308 วัน
12 ก.ค. 2554 12 ก.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1301 วัน
09 ส.ค. 2554 09 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1273 วัน
16 ส.ค. 2554 16 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1266 วัน
23 ส.ค. 2554 23 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1259 วัน
30 ส.ค. 2554 30 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1252 วัน
06 ก.ย. 2554 06 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1245 วัน
13 ก.ย. 2554 13 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1238 วัน
20 ก.ย. 2554 20 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1231 วัน
27 ก.ย. 2554 27 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1224 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1404 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1404 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1404 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1008 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1404 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1008 วัน
15 ส.ค. 2554 19 ส.ค. 2554    6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1263 วัน
13 ก.พ. 2555 17 ก.พ. 2555    6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1081 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1008 วัน
01 พ.ย. 2554 30 เม.ย. 2555    6.5.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1008 วัน
01 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2554     7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1282 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1221 วัน
01 ม.ค. 2555 31 ม.ค. 2555    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1098 วัน
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1038 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1008 วัน
05 ต.ค. 2554 05 ต.ค. 2554    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1216 วัน
02 มี.ค. 2555 02 มี.ค. 2555    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1067 วัน
09 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     8.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1060 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1008 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  15 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 1175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  22 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 1168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2554  26 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 1164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  29 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 1161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์"  3 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 1157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  6 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 1154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  20 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 1140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  3 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1126 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  10 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1119 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  17 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1112 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  24 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1105 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  31 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1098 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  7 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 1091 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  14 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 1084 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  21 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 1077 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาผุ้เรียนด้านคณิตฯ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบสรุปผลการสอบ O-net ,NT, LAS , BSG
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
ผู้จัดทำ : มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)เอกสารจาก e-office (0 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (0)