Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
3.  เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
5.  เพื่อจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(33)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีหลักสูตรฉบับครูผู้สอนที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนจุดประสงค์และ Main Concept ที่ถูกต้อง
3.  ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินตามจุดประสงค์และ Main Concept
5.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนมีการใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องตามจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
6.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน สามารถดึง Main Concept จากสาระฯ ได้ถูกต้อง
7.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน สามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพ
8.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนสามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
9.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคนสามารถสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10.  รูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน สามารถสอนทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนให้แก่ผู้เรียน
11.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์คนได้รับการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพไม่ต่ำกว่า20 ชั่วโมง/คน/ปี
12.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
13.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ที่สมัครสอบวัดระดับความสามารถจากสถาบันนานาชาติ สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือระดับดี
14.  โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติรวมทุกกลุ่มสาระฯปีละไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน
15.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
16.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
17.  ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันได้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้องให้มีประสิทธิภาพสูง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเฉพาะที่สำคัญและบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
  4. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในแต่ละด้าน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (33)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ส.ค. 2554 02 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2274 วัน
28 ต.ค. 2554 28 ต.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2187 วัน
25 ก.ค. 2554 25 ก.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2282 วัน
28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2309 วัน
05 ก.ค. 2554 05 ก.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2302 วัน
12 ก.ค. 2554 12 ก.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2295 วัน
09 ส.ค. 2554 09 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2267 วัน
16 ส.ค. 2554 16 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2260 วัน
23 ส.ค. 2554 23 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2253 วัน
30 ส.ค. 2554 30 ส.ค. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2246 วัน
06 ก.ย. 2554 06 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2239 วัน
13 ก.ย. 2554 13 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2232 วัน
20 ก.ย. 2554 20 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2225 วัน
27 ก.ย. 2554 27 ก.ย. 2554    ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2218 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2398 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2398 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2398 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2398 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
15 ส.ค. 2554 19 ส.ค. 2554    6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2257 วัน
13 ก.พ. 2555 17 ก.พ. 2555    6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2075 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 พ.ย. 2554 30 เม.ย. 2555    6.5.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2554     7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2276 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2215 วัน
01 ม.ค. 2555 31 ม.ค. 2555    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2092 วัน
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2032 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
05 ต.ค. 2554 05 ต.ค. 2554    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2210 วัน
02 มี.ค. 2555 02 มี.ค. 2555    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2061 วัน
09 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     8.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2054 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  15 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  22 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2554  26 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  29 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์"  3 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  6 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  20 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  3 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2120 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  10 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2113 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  17 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2106 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  24 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  31 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2092 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  7 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2085 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  14 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2078 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  21 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2071 วัน ไม่ได้เช็ค   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาผุ้เรียนด้านคณิตฯ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบสรุปผลการสอบ O-net ,NT, LAS , BSG
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
ผู้จัดทำ : มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)