Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(22)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(35)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
1.  1. ผู้เรียน ร้อยละ 85 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
2.  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (22)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2554 28 ก.พ. 2554     1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2429 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554     2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2398 วัน
01 เม.ย. 2554 30 เม.ย. 2554     3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2368 วัน
01 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 พ.ค. 2554 30 มี.ค. 2555     5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2033 วัน
23 ม.ค. 2555 25 ม.ค. 2555    6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2098 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น  ป.4 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 ม.ค. 2555 -    6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6537 วัน
01 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554    6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน 12  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2307 วัน
01 พ.ย. 2554 29 ก.พ. 2555    6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6 8  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2063 วัน
01 ต.ค. 2554 31 ต.ค. 2554    ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสืออาสา 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2184 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    6.3  กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    

6.3.4   ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ

 มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2337 วัน
29 ก.ค. 2554 29 ก.ค. 2554     7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2278 วัน
30 ก.ย. 2554 30 ต.ค. 2554    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2185 วัน
31 ม.ค. 2555 31 ม.ค. 2555    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2092 วัน
30 มี.ค. 2555 30 มี.ค. 2555    7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2033 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555     7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
05 ต.ค. 2554 05 ต.ค. 2554    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2210 วัน
02 มี.ค. 2555 02 มี.ค. 2555    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2061 วัน
09 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2054 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555     9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (35)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.4  1 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.4  2 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.4  3 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.4  4 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.5  8 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.5  9 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.5  10 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.5  11 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.6  22 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.6  23 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.6  24 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ ป.6  25 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  1 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3  กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยอาสา 54  5 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสืออาสา  1 ต.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2554
 ค่ายลูกเสือกองร้อยอาสา 54  6 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสืออาสา  1 ต.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2554
 ค่ายลูกเสือกองร้อยอาสา 54  7 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสืออาสา  1 ต.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2554
 ค่ายลูกเสือกองร้อยอาสา 54  8 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสืออาสา  1 ต.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2554
 งานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5  11 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3  กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมนักเรียนที่จะสมัครลูกเสือกองพิเศษในภาคเรียนที่ 2  29 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  30 ก.ย. 2554 - 30 ต.ค. 2554
 นิเทศทีมงานลูกเสือ(กระบวนการสอน)  29 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  30 ก.ย. 2554 - 30 ต.ค. 2554
 ประชุมติดตามวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  11 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2554 - 30 มี.ค. 2555
 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.5/54  15 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5  18 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5  19 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5  20 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 วันวชิราวุธรำลึก  25 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3  กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมวางแผนเข้าค่ายลูกเสือ ป.6  15 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.6  6 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.6  7 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.6  8 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  1 พ.ย. 2554 - 29 ก.พ. 2555
 ค่ายลูกเสือสำรองประจำปี ป.1  23 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี    23 ม.ค. 2555 - 25 ม.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือสำรองประจำปี ป.2  24 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี    23 ม.ค. 2555 - 25 ม.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือสำรองประจำปี ป.3  25 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี    23 ม.ค. 2555 - 25 ม.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.4  10 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2082 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  1 ม.ค. 2555 - 0 543
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกเสือสำรองเป็นลูกเสือสามัญ  19 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2013 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น  ป.4  1 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    - อาหารว่าง , เครื่องดื่ม 1 *** ***
2    - มาลัยกรณ์ 1 *** ***
3    - ป้ายไวนิล 1 *** ***
4    - กระดาษปกสี (จัดทำคู่มือกิจกรรม) 1 *** ***
5    - อาหาร , สถานที่ 160 *** ***
6    - อาหารว่าง ,เครื่องดื่ม(ครู) 3 *** ***
7    - ค่ารถแดง 12 *** ***
8    - ค่าดูแลนักเรียน 15 *** ***
9    - เครื่องหมายวิชาลูกเสือ 480 *** ***
10    - ค่าเกียรติบัตร 160 *** ***
11    - มาลัยกร 3 *** ***
12    - เชือกฟาง 3 *** ***
13    - กระดาษ AA A4 ถ่ายเอกสาร 1 *** ***
14    - ยากันยุง(สเปรย์) 6 *** ***
15    ยากันยุง(ทา) 9 *** ***
16    - อาหาร , สถานที่ 50 *** ***
17    - อาหารว่าง ,เครื่องดื่ม(ครู) 1 *** ***
18    - ค่ารถแดง 3 *** ***
19    - ค่าดูแลนักเรียน 5 *** ***
20    - เครื่องหมายวิชาลูกเสือ 150 *** ***
21    - ค่าเกียรติบัตร 50 *** ***
22    - มาลัยกร 1 *** ***
23    - ยากันยุง(สเปรย์) 2 *** ***
24    - ป้ายไวนิล 1 *** ***
25    ยากันยุง(ทา) 3 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    - อาหารว่าง , เครื่องดื่ม 0 *** ***
2    - เครื่องหมายลูกเสือ(ดาว) 900 *** ***
3    - มาลัยกรณ์ 3 *** ***
4    - เชือกฟาง 3 *** ***
5    - ป้ายไวนิล 1 *** ***
6    - กระดาษปกสี (จัดทำคู่มือกิจกรรม) 2 *** ***
7    - อาหาร , สถานที่ 718 *** ***
8    - อาหารว่าง ,เครื่องดื่ม(ครู) 2 *** ***
9    - ค่ารถแดง 50 *** ***
10    - ค่าดูแลนักเรียน 50 *** ***
11    - เครื่องหมายวิชาลูกเสือ 2,064 *** ***
12    - ค่าเกียรติบัตร 8 *** ***
13    - มาลัยกรณ์ 2 *** ***
14    - เชือกลูกเสือ (กิจกรรม) / เมตร 100 *** ***
15    - กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร 1 *** ***
16    - ยากันยุง(สเปรย์) 6 *** ***
17    - ยากันยุง(ทา) 6 *** ***
18    1. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 *** ***
19    2. เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก 1 *** ***
20    3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 12 *** ***
21    4. ค่าตัดชุดลูกเสือ 20 *** ***
22    5. เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี 2,245 *** ***
23    - อาหารว่าง , เครื่องดื่ม 0 *** ***
24    - ค่าดูแลนักเรียน 25 *** ***
25    - เครื่องหมายวิชาลูกเสือ 1,017 *** ***
26    - มาลัยกร 1 *** ***
27    - เชือกฟาง 2 *** ***
28    - ป้ายไวนิล 1 *** ***
29    - กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร 1 *** ***
30    - ยากันยุง(สเปรย์) 2 *** ***
31    - ยากันยุง(ทา) 4 *** ***
32    ค่าน้ำเปล่า 3 *** ***
33    ค่าไข่ไก่ 3 *** ***
34    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
35    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 1,232 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเดือนก.ค.54 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนเดือนส.ค.54 1 *** ***
3    ค่าเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยอาสา 1 *** ***
4    ค่าชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชน 1 *** ***
5    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาลูกเสือเดือนก.ย. 54 1 *** ***
6    ค่าตอบแทนเดือนต.ค.54 1 *** ***
7    ค่าจัดกิจกรรมลูกเสือ ป.5 วันที่ 18-20/11/54 1 *** ***
8    ค่าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก ร.6 25/11/2554 1 *** ***
9    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเดือนพ.ย.54 1 *** ***
10    ค่าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 11/10/54 (เพิ่ม) 1 *** ***
11    ค่าเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 วันที่ 6-8/1/55 1 *** ***
12    ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เดือนธ.ค.54 1 *** ***
13    ค่าบำรุงลูกเสือประจำปี 1 *** ***
14    ค่าจัดกิจกรรม DayCamp ป.1-3 1 *** ***
15    ค่าจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือป.4 11-12/2/55 1 *** ***
16    ค่าตอบแทนเดือนม.ค.55 1 *** ***
17    ค่าดาวเบิกเพิ่มเติมเข้าค่ายลูกเสือป. 1-3 1 *** ***
18    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเดือนก.พ.55 1 *** ***
19    ค่าที่ปรึกษาเดือนมี.ค.-เม.ย.55 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา 200 1.68 0.38
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบสอบถามจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.000.00
แบบประเมินค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.62.020.4574.79
2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
2.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)