Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

-ปฏิทินแผนงาน(59)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(5)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
1.  มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ
2.  โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการเงินของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผ่านการประเมินร้อยละ 85
3.  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
4.  มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 85 ที่ตรงตามแผนงาน และมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้
5.  ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก”

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (59)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2555 05 มี.ค. 2555     1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2058 วัน
01 มี.ค. 2555 05 มี.ค. 2555     2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2058 วัน
01 มี.ค. 2555 05 มี.ค. 2555     3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2058 วัน
06 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2054 วัน
06 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2054 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.งานรับเงิน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.2 ดำเนินงานรับเงิน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.2.1 รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
21 มี.ค. 2555 23 มี.ค. 2555     6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 3  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2040 วัน
29 ก.ย. 2555 29 ก.ย. 2555     6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 1  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1850 วัน
20 มี.ค. 2556 22 มี.ค. 2556    6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 3  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1676 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.3 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาเตอร์  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.4 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและเงินฝากธนาคารประจำวัน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.5 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปอย่างเป็นปัจจุบัน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2 งานจ่ายเงิน  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.2 ดำเนินงานจ่ายเงิน  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.3 ตรวจเอกสารรับเงินประจำวันและตรวจนับเงินส่งธนาคาร  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.4 ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.5 จัดทำเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูลส่งธนาคาร (ทุกวันที่ 13 และ 28 ของเดือน)  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน) 1  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.7 ให้บริการและติดต่อประสานงานกับบริษัทฯประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3 งานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.2 จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน/เดือน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
31 ก.ค. 2555 28 ก.พ. 2556     6.3.3 จัดทำใบสำคัญรับเงิน(เงินอุดหนุน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1698 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.4 จัดทำใบสำคัญจ่ายและพิมพ์เช็ค  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.5 จัดทำบัญชีแยกประเภท (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.6 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.7 ตรวจเช็คงบทดลองประจำเดือน (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
01 พ.ค. 2555 15 พ.ค. 2555     6.3.8 ตรวจเช็ค และ คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1987 วัน
01 พ.ค. 2555 15 พ.ค. 2555     6.3.9 จัดทำงบการเงินประจำปี  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1987 วัน
04 มิ.ย. 2555 06 มิ.ย. 2555     6.3.10 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1965 วัน
25 ก.ค. 2555 28 ก.ค. 2555    6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 4  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1913 วัน
01 ธ.ค. 2555 28 ก.พ. 2556     6.4 งานงบประมาณ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1698 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.2 วางแผนกำหนดตารางงานงบประมาณในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.3 ตรวจสอบและบันทึก งบประมาณ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.4 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการรับเงินประจำวันของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.5 ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและเช็ค  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.6 ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.7 ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวันและเงินคงเหลือประจำวัน เงินเข้าออกตู้นิรภัย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.8 ตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.9 ตรวจสอบใบสรุปค่าใช้จ่ายโรงอาหารและมินิมาร์ท  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.10 กระทบยอดเอกสารการจ่ายเงิน(เจ้าหนี้ต่าง ๆ) (ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.11 จัดทำเงินเดือนคนงาน เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา (ทุกวันที่ 13 และ 27 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.12 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน (ทุกวันที่ 10-14 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.13 คำนวณค่าดูแลตอนเย็น วันเสาร์ ภาคฤดูร้อน (โครงการสอนเสริม) (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
01 ก.พ. 2555 28 ก.พ. 2555     6.4.14 จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายส่งเขตพื้นที่  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2064 วัน
01 ธ.ค. 2555 28 ก.พ. 2556     6.4.15 คำนวณประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำ และตรวจเช็คงบประมาณ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1698 วัน
02 ก.ค. 2555 08 มี.ค. 2556     7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1690 วัน
26 ก.ค. 2555 01 ส.ค. 2555     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1909 วัน
25 ก.ย. 2555 02 ต.ค. 2555     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
08 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1747 วัน
04 มี.ค. 2556 08 มี.ค. 2556     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1690 วัน
01 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
05 ต.ค. 2555 05 ต.ค. 2555    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 1)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1844 วัน
28 มี.ค. 2556 28 มี.ค. 2556     8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 2)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1670 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556     8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1669 วัน
26 เม.ย. 2556 26 เม.ย. 2556    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1641 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.2-ป.3  21 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2042 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.4-ป.5  22 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2041 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.6  23 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2040 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1916 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1915 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1914 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  28 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1913 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1850 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 - 29 ก.ย. 2555
 ขอนัดภราดาศุภนันท์จ่ายเงินกู้คนงาน 2 คน  10 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1747 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน)  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1678 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  21 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1677 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  22 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1676 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (5)

ขั้นตอน: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  ประธานกรรมการ
 มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  กรรมการ
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จ่ายเช็คและสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน 1 *** ***
2    ค่าตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 1 *** ***
3    ดำเนินการจัดทำรับชำระเงิน 1 *** ***
4    ซื้อวัสดุ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช็คบมจ.กรุงไทย 50 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 1 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
3    ค่าโอนเงินบ.ณัฐพงษ์, คุณเทวัน 1 *** ***
4    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1 *** ***
6    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 1 *** ***
7    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบริษัท กลาสโก้ 1 *** ***
8    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
9    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 2 อัน 1 *** ***
10    พลาสติกใส 2 แ่่ผ่น 1 *** ***
11    โอนเงินให้บริษัท โปรเพสชั่นแนลไอดีการ์ด 1 *** ***
12    ค่าตั๋วรถไปกลับ ของผู้ตรวจบัญชี 4 ท่าน 1 *** ***
13    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าเครื่องดูดความชื้น 1 *** ***
14    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่ากรอบบัตรครู 1 *** ***
15    ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอาหาร ค่าที่ำพัก 25-28/7/55 1 *** ***
16    ค่าต่ออายุหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
17    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
18    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.เพอลังอิ บ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
19    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่านาฬิกาและหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมโอนเงินตรวจสอบบัญชี 1 *** ***
21    ค่าเทปกาวปิดกล่องเอกสาร 1 *** ***
22    ค่าถุงใส่เหรีญ กระดาษเอสี่ 20 รีม 1 *** ***
23    ค่ากระดาษแบงค์สี 10รีม 1 *** ***
24    ค่าซื้อเช็ค 50 เล่ม ๆละ 300 บาท 1 *** ***
25    กระดาษ ปากกาเน้นข้อความ ลวดเย็บ เทปปิด 1 *** ***
26    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือศูนย์พัฒนา 1 *** ***
27    ค่าธรรมเนียมโอนเงินประกันและหนังสือ 1 *** ***
28    ค่าธรรมเนียมโอนเงินลูกชิ้น ค่าตู้น้ำเย็น 1 *** ***
29    ค่าแฟ้มเสนอเซ็น 2 แฟ้ม 1 *** ***
30    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนม.ค.56 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.โอกาวา บ.นานมีบุ๊ค 1 *** ***
32    ค่ากระดาษต่อเนื่อง 2 กล่อง 1 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนก.พ.56 1 *** ***
34    ค่าใบเสร็จ 30,000 ชุด ๆ ละ 0.80 สตางค์ 1 *** ***
35    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือ ศูนย์พัฒนา 1 *** ***
36    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าใบเสร็จ 1 *** ***
37    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
38    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ของหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไป ตามระเบียบของโรงเรียนมูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

ได้มีการจัดทำระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงินและงบประมาณ บัญชีทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ ร้อยละ 100

 

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 90

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100

 

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี

ปีละ 1 ครั้ง

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

 

4. มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 90 ที่ตรงตามแผนงานและมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้

4. การเบิกงบประมาณของแต่ละฝ่ายตรงตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (100%)

 

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงินอยู่ในระดับมาก

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 81.49

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (6) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
3. มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555)
4. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
5. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
6. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)