หน้าที่หลัก จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(5)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
1.  มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ
2.  โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการเงินของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผ่านการประเมินร้อยละ 85
3.  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
4.  มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 85 ที่ตรงตามแผนงาน และมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้
5.  ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก”

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.2-ป.3  21 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2224 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.4-ป.5  22 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2223 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.6  23 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2222 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2097 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2096 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  28 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2095 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2032 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 - 29 ก.ย. 2555
 ขอนัดภราดาศุภนันท์จ่ายเงินกู้คนงาน 2 คน  10 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1929 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน)  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1860 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  21 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1859 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  22 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1858 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (5)

ขั้นตอน: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  ประธานกรรมการ
 มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  กรรมการ
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จ่ายเช็คและสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน 1 *** ***
2    ค่าตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 1 *** ***
3    ดำเนินการจัดทำรับชำระเงิน 1 *** ***
4    ซื้อวัสดุ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช็คบมจ.กรุงไทย 50 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 1 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
3    ค่าโอนเงินบ.ณัฐพงษ์, คุณเทวัน 1 *** ***
4    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1 *** ***
6    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 1 *** ***
7    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบริษัท กลาสโก้ 1 *** ***
8    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
9    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 2 อัน 1 *** ***
10    พลาสติกใส 2 แ่่ผ่น 1 *** ***
11    โอนเงินให้บริษัท โปรเพสชั่นแนลไอดีการ์ด 1 *** ***
12    ค่าตั๋วรถไปกลับ ของผู้ตรวจบัญชี 4 ท่าน 1 *** ***
13    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าเครื่องดูดความชื้น 1 *** ***
14    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่ากรอบบัตรครู 1 *** ***
15    ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอาหาร ค่าที่ำพัก 25-28/7/55 1 *** ***
16    ค่าต่ออายุหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
17    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
18    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.เพอลังอิ บ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
19    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่านาฬิกาและหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมโอนเงินตรวจสอบบัญชี 1 *** ***
21    ค่าเทปกาวปิดกล่องเอกสาร 1 *** ***
22    ค่าถุงใส่เหรีญ กระดาษเอสี่ 20 รีม 1 *** ***
23    ค่ากระดาษแบงค์สี 10รีม 1 *** ***
24    ค่าซื้อเช็ค 50 เล่ม ๆละ 300 บาท 1 *** ***
25    กระดาษ ปากกาเน้นข้อความ ลวดเย็บ เทปปิด 1 *** ***
26    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือศูนย์พัฒนา 1 *** ***
27    ค่าธรรมเนียมโอนเงินประกันและหนังสือ 1 *** ***
28    ค่าธรรมเนียมโอนเงินลูกชิ้น ค่าตู้น้ำเย็น 1 *** ***
29    ค่าแฟ้มเสนอเซ็น 2 แฟ้ม 1 *** ***
30    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนม.ค.56 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.โอกาวา บ.นานมีบุ๊ค 1 *** ***
32    ค่ากระดาษต่อเนื่อง 2 กล่อง 1 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนก.พ.56 1 *** ***
34    ค่าใบเสร็จ 30,000 ชุด ๆ ละ 0.80 สตางค์ 1 *** ***
35    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือ ศูนย์พัฒนา 1 *** ***
36    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าใบเสร็จ 1 *** ***
37    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
38    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ของหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไป ตามระเบียบของโรงเรียนมูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

ได้มีการจัดทำระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงินและงบประมาณ บัญชีทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ ร้อยละ 100

 

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 90

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100

 

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี

ปีละ 1 ครั้ง

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

 

4. มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 90 ที่ตรงตามแผนงานและมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้

4. การเบิกงบประมาณของแต่ละฝ่ายตรงตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (100%)

 

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงินอยู่ในระดับมาก

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 81.49

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (6) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
3. มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555)
4. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
5. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
6. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และการคืนเงินอุดหนุน
- [รับ-ส่งเอกสาร]
- [รับ-ส่งเอกสาร]
- [รับ-ส่งเอกสาร]
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการใช้งบประมาณ 14/5/55-07/07/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] งบประมาณปี54
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานความคืบหน้าคตรวจพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการใช้งบประมาณ 14/5/55-14/7/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งติดตามแผนงานครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนสอบสสวท.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณ 14/5/55-21/7/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการตรวจเช็คพัสดุ - ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการตรวจพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานรับเงินกู้จากมูลนิธิฯ งวดที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานใช้งบประมาณ 14/5/55-28/7/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ยอดบัญชี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 28/7/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำเดือนก.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการเงิน 28/7/55 (แก้ไข)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการใช้งบประมาณ 14/5/55-11/8/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ค่าธรรมเนียมการเีรียนและค่าธรรมเีนียมอื่น ๆ ปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-18/8/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฟอร์มการใส่เวลาทำงานของพนักงานโรงอาหาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมโรงอาหาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป 14/5/55-25/8/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรับเงินกู้จากมูลนิธิฯ งวดที่ 3 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 29/8/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณ 14/5/55-01/9/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ส.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำเดือน สิงหาคม 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำเดือนส.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแผนงานการเงินค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งเรื่องการเบิกใช้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] แผนงานการเงิน (ที่แก้ไขตามของน้องเร)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป 14/5/55-8/9/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายชื่อผู้สนับสนุนและชื่อทีมVI, ทีมทั่วไป
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 12-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 13-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รับเอกสารคืนเงินอุดหนุน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 14-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่ 16 ก.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป 14/5/55-15/9/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองโครงการเสริมเย็นภาคเรียนที่ 2/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 15-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 17-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 18-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ช่วยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านทาง POP UP
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย จัดคอนเสิร์ต 80 ปี
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งส่งชื่องานจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายโครงการกอล์ฟ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การชำระค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งเอกสารการรับเงินอุดหนุน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดเงินเดือนครูนันท์พันธ์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 20-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนค้างค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1 ปี2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน วันที่ 21 ก.ย.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันที่ 21-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 21-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป 14/5/55-22/9/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปติดตามแผนงานโครงการครั้งที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเรียนใบเขียวเบอกค่าใช้จ่ายโครงการกอล์ฟ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] เอกสารประกอบการเก็บค่าธรรมเนียมการเีรียนหลักการและเหตุผล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งเรื่องการรับโอนเงินกู้จากมูลนิธิฯ งวดที่ 4
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 24-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 24 ก.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 24-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25/9/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 25-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 25-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งมาตรฐานที่ 9 ตัวแก้ไขค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 25 ก.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 26/9/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] ค่าธรรมเนียมการเรียนปี 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 26-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 26-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 27 ก.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่27/9/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวัน 27-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำวันที่ 27-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 28/9/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรปส่งเงินประจำวันมุมสวัสดิการ วันที่ 27-28/9/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 28-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 28-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปยอดขายมุมสวัสดิการ วันที่ 29-9-55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 29-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประชุมวันที่ 1 ต.ค. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งภาระงานหลัก งานการเงินและบัญชี
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 1-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 1-10-55 (งานจ่ายเงินครูจันทนา)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 1-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร สอนเต็ม
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ครูจันทนา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่2 ตุลาคม 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 2-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 2-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแบบประเมิน งานงบประมาณ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวันครูจันทนา
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำเดือนก.ย.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำภาคเรียนที่ 1/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 3-10-55 (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่3/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวันดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายรับ - รายจ่าย วันที่ 3-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ครูจันทนา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อครูที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และการคืนเงินอุดหนุน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานวันที่4/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ก.ย.55 ครูดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งรายงานประจำวันที่ 4-10-55 (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำภาคเรียนที่1 ปี55 ครูดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 4-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนค้างค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่1ปี55 ดึงสมุดพก
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ครูจันทนา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ครูจันทนา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่5/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 5-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 5-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 9-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 10-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 12-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 15-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 16-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 17-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ- รายจ่าย วันที่ 18-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เกณฑ์การประเมินงานบัญชี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 24-10-55 (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ม.ภานุวัฒน์
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 24-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการรับเงินกู้งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่25/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวันดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 25-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 25-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย งานกอล์ฟ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่26/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 26-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 26-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายานผลการปฏิบัติงานวันที่29/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 29-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 29-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่30/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 30-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 30-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] จดหมายรับเงินกู้
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการเีรียนกับเิงินอุดหนุน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 31/10/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวันดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 31-10-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 31-10-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแบบประเมิน (แก้ไข)
- [รับ-ส่งเอกสาร] เกณฑ์การประเมินปี55 ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบประเมิน งานบัญชี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 พ.ย.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 1-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 1-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 2-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 2-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสถานการณ์ การเงินประชุม วันที่ 5-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณ ใช้ไป วันที่ 14/5/55 - 3/11/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 3-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 5-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 5-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 6-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 6-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 7/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 7-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 7-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 8/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 8-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 9/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 8-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 9-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป 14/5/55 - 10/11/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 10-9-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 12-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 12-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 13/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 13-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 13-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 14/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 14-11-55 ค่ะ(งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 14-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงาน 15/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 15-11-55 ค่ะ(งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 15-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่ายกอล์ฟ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายจ่ายวันเกิดอธิการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่16/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 16-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 16-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณ 14/5/55-17/11/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 17-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่19/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 19-11-55 (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวันดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 20-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 20/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 20-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงายปรจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 21/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 21/11/55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 21-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 22-11-55 (งานงบประมาณ) ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่22/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานตรวจสอบภายในครั้งที่ 1 ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่23/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 23-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 23-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-24/11/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 24-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ยอดเงินโครงการสอนเสริมพิเศษเดือน พ.ย.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่26/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 26-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 26-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งเรื่องตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินนกแอร์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 27-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่27/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 27-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่28/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 28-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 28-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งรายงานประจำวันที่ 29-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 29/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 29-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 30/11/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งรายงานประจำวันที่ 30-11-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 30-11-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1/12/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสถานการณ์การเงิน ณ 30 พ.ย.55 (ประชุมบอร์ด)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-1/12/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำเดือนพ.ย.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 1-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] นักเรียนมอบตัวปี 56 ชั้นป.1
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 3-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 3/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 3-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 4-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 4/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 4-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 6/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 6-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 6-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำเดือน พ.ย. 55 (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 7/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 7 ธ.ค. 55 (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 7-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-8/12/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 11-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 11/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 12/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 12-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 12-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 13-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 13/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฟอร์มการชำระเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 13-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 14/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 14-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 14-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป วันที่ 14/5/55-15/12/55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแผนงานปี2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 15-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 17-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่17/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 17-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 18-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 18-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ยอดเงินสอนเสริมโครงการพิเศษประจำเดือน ธ.ค. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 19/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 19-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 20/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 20-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 20-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานประจำวันที่ 21/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 21-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 21-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานประจำวันที่ 22/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 22-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 23-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] วิธีทำลูกประคบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 23/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 23-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 24-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน 24/12/2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 24-12-55 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 2/1/56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ีรายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่2/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 2-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำเดือนธ.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวัน 3-12-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่3/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 3-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 4/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 4-12-55 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 4-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานงบประมาณใช้ไป วันที่ 14/5/55 - 5/1/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่ 3 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 5-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 7/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 7-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแผนงาน ครั้งที่ 3 งานงบประมาณ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ธ.ค. 55 (ครูจันทนา)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 8-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่8/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนดึงสมุดพกภาคเรียนที่2ปี55
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 9/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 9-1-56 ค่ะ (งบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 9-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แผนงาน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 10-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 10/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 10-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] แผนงานปี 56 แก้ไขเพิ่มกระดาษโรเนียว
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 11/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 11-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ข้อเสนอแนะการจัดหางบประมาณ ปีั 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 14/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 14-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 14-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-11/01/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 15-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 15/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 15-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อคนงานนักการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 17/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 17-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายจ่ายวันงานครูอาวุโส
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 17-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 18/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 18-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 18-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-19/1/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 21/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 21-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 21-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 22-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 22/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 23/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 23-1-56 ค่ะ(งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 23-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 24-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 24/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 24-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2556 ที่ใช้ทำงบประมาณ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่25/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 25-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 25-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณ 14/5/55-26/1/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ยอดเงินโครงการสอนเสริมพิเศษ เดือนม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 26-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 28/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 28-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายรับ - รายจ่าย วันที่ 28-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 29-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 29/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - ร่ายจ่าย วันที่ 29-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 30/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 30-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 30-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 31/1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 31-1-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 31-1-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อค่าตำแหน่งปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประชุมบอร์ดบริหารวันที่ 4-2-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 1/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 1-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 1-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณ วันที่ 14/5/56 - 2/2/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 4/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 4-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 4-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำเดือนม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ม.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย ค่ายภาษาอังกฤษ ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนม.ค.2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 5/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 5-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 5-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 6/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 6-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 6-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 7/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 7-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 7-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน (งานจ่า่ยเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานวันที่ 8/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 8-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] การส่งใบปะหน้างบประมาณ ปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55 - 9/2/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 9-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อบริจาคบวช
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายการที่ต้องเคลียร์เงินทดรองจ่าย
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่11/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 11-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 12/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 12-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 12-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ใบปะหน้าแต่ละฝ่ายปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] ใบปะหน้าแก้ไขใหม่
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 13/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 13-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 13-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่14/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 14-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 14-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เอกสารทำงบประมาณส่วนที่1 ที่การเงินรับผิดชอบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 15/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 15-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 15-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงบประมาณใช้ไป 14/5/55-16/2/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 16-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 18/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 18-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] งบประมาณวันที่ 18-2-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบวิเคราะห์งาน (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 19/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] งบประมาณวันที่ 19-2-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบวิเคราะห์งานที่ปฏิบัิติ งานบัญชี
- [รับ-ส่งเอกสาร] วิเคราะ์ห์การปฏิบัติงาน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบวิเคราะห์งานรับเงิน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่20/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 20-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] งบประมาณวันที่ 20-2-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 21/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 21-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] งบประมาณวันที่ 21-2-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 22/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่่าย วันที่ 22-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ลาไม่เข้าร่วมกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครั้งที่ 43
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-23/2/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 23-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนค้างค่าเทอมไม่ให้เข้าสอบ(ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ยอดเสริมเย็นโครงการสอนเสริมพิเศษเดือนก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่26/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 26-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนค้างชำระค่าเทอมไม่ให้เข้าห้องสอบ(ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 26-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนไม่ให้เข้าสอบ(ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 มี.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 27/2/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนไม่ให้เข้าห้องสอบ(ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 27-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 27-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 28-2-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนไม่ให้เข้าห้องสอบ(ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 28-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 1/3/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 1-3-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 1-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/2555-2/3/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำเดือนก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ- รายจ่าย วันที่ 2-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 4-3-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 4-2-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานวันที่ 5/3/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวันที่ 5-3-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 5-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสถานะการณ์การเงิน ณ วันที่ 28 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 6-3-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่6/3/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 6-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งยอดค่าเทอมบุตรที่จะต้องนำมาเข้ากองทุนสวัสดิการประเภท ข ภาคเรียนที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัิติงานประจำวันที่ 7/3/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานประจำวันที่ 7-3-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 7-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (งานจ่ายเงิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 8/3/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำวันที่ 8-3-56 ค่ะ (งานงบประมาณ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวัน ดวงพร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 12-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 13-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนค้างชำระเทอม2ปี55ดึงสมุดพก
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 14-20/3/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 21-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนประกาศห้อง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 25-28/3/56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปแผนงานงานงบประมาณและบัญชี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการเบิกใช้งบประมาณปีการศึกษา 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/56-29/3/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 29-3-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปส่งงานประจำเดือนมี.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ- รายจ่าย วันที่ 1-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 2-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณปี55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปติดตามแผนงาน 4 ช่อง ครั้งที่ 4
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน ก.พ.และ มี.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ติดตามแผนงานโครงการครั้งที่4
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 3-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายรับ - รายจ่าย วันที่ 4-456
- [รับ-ส่งเอกสาร] เกณฑ์การประเมินงานงบประมาณ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 5-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 8-4-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 9-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 10-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล 16/4/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการใช้งบประมาณ 14/5/55-11/4/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 11-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งม.9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อเงินบริจาคบวช
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อซัมเมอร์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 17-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ปฏิทินงานงบประมาณ ปีการศึกษา2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] ปฏิทินงานรับเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนจ่ายทัศนศึกษา
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตารางค่าใช้จ่ายเลี้ยงส่งภราดามีศักดิ์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 18-4-56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 19-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนทัศนศึกษาป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] ยอดเงินสอนเสริมภาคฤดูร้อนเดือนเม.ย.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 22-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2/5/56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ราคาเสริมเย็น ภาคเรียนที่ 1/2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 23-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 24-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 25-4-56 ค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายรับ - รายจ่าย วันที่ 26-4-56 ค่ะ


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)