Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

-ปฏิทินแผนงาน(59)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(3) / กิจกรรม(50)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(53)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(5)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
-เอกสารจาก e-office(733)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
1.  มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ
2.  โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการเงินของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผ่านการประเมินร้อยละ 85
3.  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
4.  มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 85 ที่ตรงตามแผนงาน และมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้
5.  ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก”

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสาม
 

   ตอบสนองมาตรฐานFSG
 

   ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
 

   ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสี่
 


ปฏิทินแผนงาน (59)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2555 05 มี.ค. 2555     1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 962 วัน
01 มี.ค. 2555 05 มี.ค. 2555     2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 962 วัน
01 มี.ค. 2555 05 มี.ค. 2555     3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 962 วัน
06 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 958 วัน
06 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555     5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 958 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.งานรับเงิน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.2 ดำเนินงานรับเงิน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.2.1 รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
21 มี.ค. 2555 23 มี.ค. 2555     6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 3  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 944 วัน
29 ก.ย. 2555 29 ก.ย. 2555     6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 1 1  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 754 วัน
20 มี.ค. 2556 22 มี.ค. 2556    6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 3  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.3 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาเตอร์  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.4 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและเงินฝากธนาคารประจำวัน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.1.5 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปอย่างเป็นปัจจุบัน  มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2 งานจ่ายเงิน  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.2 ดำเนินงานจ่ายเงิน  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.3 ตรวจเอกสารรับเงินประจำวันและตรวจนับเงินส่งธนาคาร  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.4 ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.5 จัดทำเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูลส่งธนาคาร (ทุกวันที่ 13 และ 28 ของเดือน)  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน) 1  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.2.7 ให้บริการและติดต่อประสานงานกับบริษัทฯประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร  มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3 งานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.2 จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน/เดือน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
31 ก.ค. 2555 28 ก.พ. 2556     6.3.3 จัดทำใบสำคัญรับเงิน(เงินอุดหนุน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 602 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.4 จัดทำใบสำคัญจ่ายและพิมพ์เช็ค  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.5 จัดทำบัญชีแยกประเภท (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.6 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.3.7 ตรวจเช็คงบทดลองประจำเดือน (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน)  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
01 พ.ค. 2555 15 พ.ค. 2555     6.3.8 ตรวจเช็ค และ คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 891 วัน
01 พ.ค. 2555 15 พ.ค. 2555     6.3.9 จัดทำงบการเงินประจำปี  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 891 วัน
04 มิ.ย. 2555 06 มิ.ย. 2555     6.3.10 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 869 วัน
25 ก.ค. 2555 28 ก.ค. 2555    6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 4  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 817 วัน
01 ธ.ค. 2555 28 ก.พ. 2556     6.4 งานงบประมาณ 51  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   51 *** *** ผ่านมาแล้ว 602 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.2 วางแผนกำหนดตารางงานงบประมาณในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.3 ตรวจสอบและบันทึก งบประมาณ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.4 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการรับเงินประจำวันของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.5 ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและเช็ค  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.6 ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.7 ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวันและเงินคงเหลือประจำวัน เงินเข้าออกตู้นิรภัย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.8 ตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.9 ตรวจสอบใบสรุปค่าใช้จ่ายโรงอาหารและมินิมาร์ท  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.10 กระทบยอดเอกสารการจ่ายเงิน(เจ้าหนี้ต่าง ๆ) (ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.11 จัดทำเงินเดือนคนงาน เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา (ทุกวันที่ 13 และ 27 ของเดือน) 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.12 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน (ทุกวันที่ 10-14 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     6.4.13 คำนวณค่าดูแลตอนเย็น วันเสาร์ ภาคฤดูร้อน (โครงการสอนเสริม) (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
01 ก.พ. 2555 28 ก.พ. 2555     6.4.14 จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายส่งเขตพื้นที่  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 968 วัน
01 ธ.ค. 2555 28 ก.พ. 2556     6.4.15 คำนวณประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำ และตรวจเช็คงบประมาณ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 602 วัน
02 ก.ค. 2555 08 มี.ค. 2556     7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 594 วัน
26 ก.ค. 2555 01 ส.ค. 2555     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 813 วัน
25 ก.ย. 2555 02 ต.ค. 2555     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 751 วัน
08 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 651 วัน
04 มี.ค. 2556 08 มี.ค. 2556     7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 594 วัน
01 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556     8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
05 ต.ค. 2555 05 ต.ค. 2555    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 1)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 748 วัน
28 มี.ค. 2556 28 มี.ค. 2556     8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 2)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 574 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556     8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 573 วัน
26 เม.ย. 2556 26 เม.ย. 2556    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 545 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.2-ป.3  21 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 946 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.4-ป.5  22 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 945 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.6  23 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 944 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 820 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 819 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 818 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  28 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 817 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 754 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 - 29 ก.ย. 2555
 ขอนัดภราดาศุภนันท์จ่ายเงินกู้คนงาน 2 คน  10 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 651 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน)  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 582 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  21 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 581 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  22 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 580 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (3) /กิจกรรม (50)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ขอนัดพบจ่ายเงินกู้คนงานที่ยังไม่ได้มารับอีก 1 คนค่ะ    6.4.11 จัดทำเงินเดือนคนงาน เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา (ทุกวันที่ 13 และ 27 ของเดือน)
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และการคืนเงินอุดหนุน 180    6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ
  ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย 6    6.4 งานงบประมาณ
  การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร 1    6.4 งานงบประมาณ
  ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ 1    6.4 งานงบประมาณ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (53)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอนัดพบจ่ายเงินกู้คนงานที่ยังไม่ได้มารับอีก 1 คนค่ะ
ในกำหนดการ: ขอนัดพบเพื่อจ่ายเงินกู้คนงาน (วันที่ 29 พ.ย. 2554) ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : -

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และการคืนเงินอุดหนุน
ในกำหนดการ: รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 29 ก.ย. 2555) (180)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ใบปะหน้างบประมาณของแต่ละฝ่าย (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการและโรงอาหาร (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทำสัญญาสินค้าฝากขายในมุมสวัสดิการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (5)

ขั้นตอน: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ประธานที่ปรึกษา
 มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ประธานกรรมการ
 มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ กรรมการ
 มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ กรรมการ
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จ่ายเช็คและสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน 1 *** ***
2    ค่าตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 1 *** ***
3    ดำเนินการจัดทำรับชำระเงิน 1 *** ***
4    ซื้อวัสดุ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช็คบมจ.กรุงไทย 50 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 1 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
3    ค่าโอนเงินบ.ณัฐพงษ์, คุณเทวัน 1 *** ***
4    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1 *** ***
6    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 1 *** ***
7    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบริษัท กลาสโก้ 1 *** ***
8    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
9    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 2 อัน 1 *** ***
10    พลาสติกใส 2 แ่่ผ่น 1 *** ***
11    โอนเงินให้บริษัท โปรเพสชั่นแนลไอดีการ์ด 1 *** ***
12    ค่าตั๋วรถไปกลับ ของผู้ตรวจบัญชี 4 ท่าน 1 *** ***
13    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าเครื่องดูดความชื้น 1 *** ***
14    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่ากรอบบัตรครู 1 *** ***
15    ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอาหาร ค่าที่ำพัก 25-28/7/55 1 *** ***
16    ค่าต่ออายุหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
17    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
18    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.เพอลังอิ บ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
19    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่านาฬิกาและหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมโอนเงินตรวจสอบบัญชี 1 *** ***
21    ค่าเทปกาวปิดกล่องเอกสาร 1 *** ***
22    ค่าถุงใส่เหรีญ กระดาษเอสี่ 20 รีม 1 *** ***
23    ค่ากระดาษแบงค์สี 10รีม 1 *** ***
24    ค่าซื้อเช็ค 50 เล่ม ๆละ 300 บาท 1 *** ***
25    กระดาษ ปากกาเน้นข้อความ ลวดเย็บ เทปปิด 1 *** ***
26    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือศูนย์พัฒนา 1 *** ***
27    ค่าธรรมเนียมโอนเงินประกันและหนังสือ 1 *** ***
28    ค่าธรรมเนียมโอนเงินลูกชิ้น ค่าตู้น้ำเย็น 1 *** ***
29    ค่าแฟ้มเสนอเซ็น 2 แฟ้ม 1 *** ***
30    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนม.ค.56 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.โอกาวา บ.นานมีบุ๊ค 1 *** ***
32    ค่ากระดาษต่อเนื่อง 2 กล่อง 1 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนก.พ.56 1 *** ***
34    ค่าใบเสร็จ 30,000 ชุด ๆ ละ 0.80 สตางค์ 1 *** ***
35    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือ ศูนย์พัฒนา 1 *** ***
36    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าใบเสร็จ 1 *** ***
37    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
38    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ของหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
0.000.000.00
0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไป ตามระเบียบของโรงเรียนมูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

ได้มีการจัดทำระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงินและงบประมาณ บัญชีทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ ร้อยละ 100

 

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 90

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100

 

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี

ปีละ 1 ครั้ง

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

 

4. มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 90 ที่ตรงตามแผนงานและมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้

4. การเบิกงบประมาณของแต่ละฝ่ายตรงตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (100%)

 

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงินอยู่ในระดับมาก

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 81.49

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (180) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
3. มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
4. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
5. มิส  กนก    ทรรทรานนท์
6. มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
7. มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
8. มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557)
9. มิส  กัณฐริกา    โอวาทสาร
10. มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
11. มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
12. มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
13. มิส  จรัสศรี    หล้าจันทร์
14. มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์
15. มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
16. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
17. มิส  จิดาภา    แสงประดับ
18. มิส  จินตนา    มุกลีมาศ
19. มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
20. มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
21. มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
22. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
23. มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
24. มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
25. มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
26. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
27. มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
28. มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
29. มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง
30. มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
31. มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง
32. มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
33. มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
34. มิส  ณพวรรณ์    วงค์ปั๋น
35. มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
36. มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
37. มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
38. มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์
39. มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
40. มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
41. มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
42. มิส  ธนพร    ปันวารี
43. มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร
44. มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
45. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
46. มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
47. มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
48. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
49. มิส  ธิดาพร    ทองคำ
50. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
51. มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
52. มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม
53. มิส  นฤมล    กิ่งกันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
54. มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ
55. มิส  นิภา    ฟองผล
56. มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
57. มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล
58. มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
59. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
60. มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา
61. มิส  บุษบา    ศุกระศร
62. มิส  บุษราคัม    สร้อยเพชร (ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556)
63. มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์
64. มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
65. มิส  ประมวล    พวงสี
66. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
67. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
68. มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร
69. มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
70. มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
71. มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์
72. มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
73. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
74. มิส  พวงทอง    วรรณกุล
75. มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
76. มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
77. มิส  พัชรินทร์    สอาดล้วน
78. มิส  พัชรี    คำลือ
79. มิส  พัชรี    มาลีรัตน์
80. มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร
81. มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
82. มิส  พิมพิมล    มณีวรรณ์
83. มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
84. มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
85. มิส  ภัทรภรณ์    สุขแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
86. มิส  ภัทราพร หงสเกาละ     (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
87. มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
88. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
89. มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557)
90. มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์
91. มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557)
92. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
93. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
94. มาสเตอร์  มนตรี    สุพล
95. มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
96. มิส  มารยาท    บุญชื่น (ออกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556)
97. มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
98. มิส  รจิต    ไชยเอื้อ (ออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556)
99. มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
100. มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
101. มิส  วรรณิภา    วันหวัง
102. มิส  วัชราภรณ์    กลิ่นจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555)
103. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
104. มิส  วาลียา    บุญมี
105. มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
106. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
107. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
108. มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
109. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
110. มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
111. มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
112. มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
113. มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
114. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
115. มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู
116. มิส  ศศิภรณ์    เถระ
117. มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
118. มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
119. มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
120. มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
121. มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่
122. มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
123. ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
124. มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
125. มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557)
126. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
127. มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
128. มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
129. มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
130. มาสเตอร์  สรายุทธ    ดวงอาภัย
131. มิส  สายฝน    ไชยถา
132. มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
133. มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
134. มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
135. มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
136. มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
137. มิส  สุทธิพร    อุสุยะ
138. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
139. มิส  สุธีรา    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2556)
140. มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556)
141. มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
142. มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
143. มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
144. มิส  สุพัตรา    มหายศ
145. มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
146. มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
147. มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
148. มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
149. มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557)
150. มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
151. มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
152. มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
153. มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
154. มิส  หทัยกาญจน์    บัวหนอง
155. มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว
156. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
157. มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
158. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
159. มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
160. มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
161. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
162. มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557)
163. มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม
164. มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์
165. มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ
166. มิส  อุไร    ชัยคำวัง
167. มาสเตอร์  เกษม    ด้วงสน (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555)
168. มิส  เกษสุดา    คำลุน
169. มิส  เบญญา    วรรณสารศิริ
170. มิส  เพลินพิศ    กาวิละ
171. มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
172. มาสเตอร์  พสิษฐ์    โภคินวัฒนดิษฐ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2557)
173. มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)
174. มิส  แคทรียา    กายี (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2557)
175. มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
176. มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร
177. มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557)
178. มิส  โสภิต    สิงห์มณี
179. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
180. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)เอกสารจาก e-office (733 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (733)