Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(5)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
1.  มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ
2.  โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการเงินของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผ่านการประเมินร้อยละ 85
3.  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
4.  มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 85 ที่ตรงตามแผนงาน และมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้
5.  ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก”

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.2-ป.3  21 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2130 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.4-ป.5  22 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2129 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.6  23 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2128 วัน ไม่ได้เช็ค   6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  21 มี.ค. 2555 - 23 มี.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2004 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2003 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2002 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก  28 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2001 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก  25 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1938 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  29 ก.ย. 2555 - 29 ก.ย. 2555
 ขอนัดภราดาศุภนันท์จ่ายเงินกู้คนงาน 2 คน  10 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1835 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน)  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1766 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  21 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1765 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556
 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  22 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1764 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (5)

ขั้นตอน: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  ประธานกรรมการ
 มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  กรรมการ
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จ่ายเช็คและสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน 1 *** ***
2    ค่าตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 1 *** ***
3    ดำเนินการจัดทำรับชำระเงิน 1 *** ***
4    ซื้อวัสดุ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช็คบมจ.กรุงไทย 50 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 1 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
3    ค่าโอนเงินบ.ณัฐพงษ์, คุณเทวัน 1 *** ***
4    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1 *** ***
6    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 1 *** ***
7    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบริษัท กลาสโก้ 1 *** ***
8    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
9    ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 2 อัน 1 *** ***
10    พลาสติกใส 2 แ่่ผ่น 1 *** ***
11    โอนเงินให้บริษัท โปรเพสชั่นแนลไอดีการ์ด 1 *** ***
12    ค่าตั๋วรถไปกลับ ของผู้ตรวจบัญชี 4 ท่าน 1 *** ***
13    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าเครื่องดูดความชื้น 1 *** ***
14    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่ากรอบบัตรครู 1 *** ***
15    ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอาหาร ค่าที่ำพัก 25-28/7/55 1 *** ***
16    ค่าต่ออายุหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
17    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
18    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.เพอลังอิ บ.แคปแอดวานซ์ 1 *** ***
19    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่านาฬิกาและหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า 1 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมโอนเงินตรวจสอบบัญชี 1 *** ***
21    ค่าเทปกาวปิดกล่องเอกสาร 1 *** ***
22    ค่าถุงใส่เหรีญ กระดาษเอสี่ 20 รีม 1 *** ***
23    ค่ากระดาษแบงค์สี 10รีม 1 *** ***
24    ค่าซื้อเช็ค 50 เล่ม ๆละ 300 บาท 1 *** ***
25    กระดาษ ปากกาเน้นข้อความ ลวดเย็บ เทปปิด 1 *** ***
26    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือศูนย์พัฒนา 1 *** ***
27    ค่าธรรมเนียมโอนเงินประกันและหนังสือ 1 *** ***
28    ค่าธรรมเนียมโอนเงินลูกชิ้น ค่าตู้น้ำเย็น 1 *** ***
29    ค่าแฟ้มเสนอเซ็น 2 แฟ้ม 1 *** ***
30    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนม.ค.56 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมโอนเงินบ.โอกาวา บ.นานมีบุ๊ค 1 *** ***
32    ค่ากระดาษต่อเนื่อง 2 กล่อง 1 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนก.พ.56 1 *** ***
34    ค่าใบเสร็จ 30,000 ชุด ๆ ละ 0.80 สตางค์ 1 *** ***
35    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าหนังสือ ศูนย์พัฒนา 1 *** ***
36    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าใบเสร็จ 1 *** ***
37    ค่าธรรมเนียมโอนเงินมูลนิธิฯ 1 *** ***
38    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ของหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงินร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน อยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไป ตามระเบียบของโรงเรียนมูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

ได้มีการจัดทำระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงินและงบประมาณ บัญชีทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ

1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ ร้อยละ 100

 

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 90

2. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100

 

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี

ปีละ 1 ครั้ง

3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

 

4. มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 90 ที่ตรงตามแผนงานและมีการตรวจสอบควบคุม และสรุปการใช้

4. การเบิกงบประมาณของแต่ละฝ่ายตรงตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (100%)

 

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงินอยู่ในระดับมาก

5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อรับบริการทางการเงิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 81.49

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (6) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
3. มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555)
4. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
5. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
6. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)