Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(30)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(60)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(7)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)
1.  1.นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
2.  2. มีการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพ
3.  3. นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
4.  4. นักเรียนชั้นป.1 ,ป.3 และ ป.6 ทุกคนได้รับบริการทางทันตกรรม
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.  6.ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
7.  7. ผู้เรียนและบุคลาการทุกคนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสิมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (30)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2555 28 ก.พ. 2555   P  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2064 วัน
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555   P  2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2032 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555   P  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2002 วัน
01 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555   P  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1971 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
28 พ.ค. 2555 20 มิ.ย. 2555   D 6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน 6  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1951 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.2 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรค และหาแนวทางแก้ไข  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.3 ให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
31 ส.ค. 2555 14 ก.ย. 2555   D 6.3.1 วัคซีนให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 2 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1865 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555   D 
  • 6.3.2. ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1
1
 มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1914 วัน
31 ส.ค. 2555 31 ส.ค. 2555   D 
  • 6.3.3.ให้บริการวัคซีนป้องกันวัณโรคนักเรียนชั้น ป.1 
 มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1879 วัน
28 พ.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555   D 6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1 5  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1942 วัน
05 พ.ย. 2555 30 พ.ย. 2555   D ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 8  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1788 วัน
28 พ.ค. 2555 01 มิ.ย. 2555   D 6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6 3 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1970 วัน
23 ก.ค. 2555 28 ก.ย. 2555   D 6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น 12  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1851 วัน
31 พ.ค. 2555 28 ก.ย. 2555   D 6.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1851 วัน
01 ก.ค. 2555 08 ก.พ. 2556   D 6.8 กิจกรรม “MCP หุ่นดี มีสุข” 2  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1718 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ 7  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ 8  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
18 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
29 ก.ค. 2555 29 ก.ค. 2555   C  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1912 วัน
28 ก.ย. 2555 28 ก.ย. 2555   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1851 วัน
31 ม.ค. 2556 31 ม.ค. 2556   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1726 วัน
30 มี.ค. 2556 30 มี.ค. 2556   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1668 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   C  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน
05 ต.ค. 2555 05 ต.ค. 2555   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 1  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1844 วัน
02 มี.ค. 2556 02 มี.ค. 2556   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1696 วัน
09 มี.ค. 2556 09 มี.ค. 2556   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1689 วัน
01 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2556   A  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1637 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (60)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก  18 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1984 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.6  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1974 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6  28 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1974 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1974 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1973 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้นป.5 และ ป.4ภาคเรียนที่ 1  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1973 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 แจกเอกสารให้ความรู็เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1973 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.3  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1972 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6  28 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1972 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป. 3 ภาคเรียนที่ 1  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1972 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ป.4  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.4 ภาคเรียนที่ 1  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  31 พ.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเข้าร่วมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  31 พ.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ออกเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1970 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6  28 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1970 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1970 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพนักเรียนในรายที่ตกค้าง  19 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1952 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ให้ความรู้แก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  11 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1930 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1916 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1915 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1914 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  
  • 6.3.2. ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1
 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  30 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1911 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  31 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1910 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  1 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1909 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6  6 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1904 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7  7 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1903 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 1/8  8 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1902 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9  14 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1896 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  15 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1895 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  16 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1894 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  17 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1893 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน ล้างมือทีุ่ถูกวิธี  31 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1879 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6  31 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1879 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.1 วัคซีนให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6  31 ส.ค. 2555 - 14 ก.ย. 2555
 ให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 ในรายที่ตกค้าง  7 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1872 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.1 วัคซีนให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6  31 ส.ค. 2555 - 14 ก.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1851 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  28 ก.ย. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 1  5 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1844 วัน ไม่ได้เช็ค  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  5 ต.ค. 2555 - 5 ต.ค. 2555
 ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  26 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1823 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  5 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1813 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  6 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1812 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  7 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1811 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  8 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1810 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  12 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1806 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  13 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1805 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  14 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1804 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 เข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก  14 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1804 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  15 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1803 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ให้บริการฉีดวัึคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2  30 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1788 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส  3 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1754 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 รับการติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการของงานพยาบาล  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ตัวแทนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาสวัสดีปีใหม่ทางโรงเรียน  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้และสมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและาการออกกำลังกายแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  15 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1742 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม “MCP หุ่นดี มีสุข”  1 ก.ค. 2555 - 8 ก.พ. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้และสมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร/การออกกำลังกายแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  17 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1740 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม “MCP หุ่นดี มีสุข”  1 ก.ค. 2555 - 8 ก.พ. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้เ้แก่นักเรียนเรื่อง ใกล้ ๆ ตัวที่น้องๆ ควรรู้ และ...ระวัง  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ แด่นักเรียนชั้น ป.5 และ 6  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประเมินผลการอุดหลุมร่องฟัน  19 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียน  22 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1704 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    - ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
2    - ค่าจัดทำสมุดบันทึกการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย 600 *** ***
3    - ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
4    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 2,356 *** ***
5    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
6    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1 *** ***
7    น้ำดี่ม 60 *** ***
8    ค่าอาหารว่าง 12 *** ***
9    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 6 *** ***
10    น้ำดื่ม 6 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง 5 *** ***
12    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 5 *** ***
13    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
14    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 50 *** ***
15    น้ำดื่ม 50 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง 6 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง 5 *** ***
18    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 5 *** ***
19    ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 1 *** ***
20    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
22    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 20 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าแฟ่นพับเรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก 4 สี 1 *** ***
2    ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดโรคไข้เลือดออก 1 *** ***
3    ค่าซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง 1 *** ***
4    ค่าเอกสารให้ความรู้นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เริ่มอ้วน อ้วน 500 แผ่น 1 *** ***
5    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.5-6 1 *** ***
6    ค่าสมุดบันทึกพฤติกรรม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 4. สถิติการเจริญเติบโตผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 3. สรุปการได้รับวัคซีนของผู้เรียน
 - 2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 ผู้เรียนชั้น ป.1- ป.6 ทุกคน
 - 1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - 5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ) ของหน่วยงาน งานพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (7)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.0089.58
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.0093.42
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
ผู้จัดทำ : มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
2. มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
นายทัศนัย บูรณปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
งานพยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6
ทันตเเพทย์จากโรงพยาบาลราชเวช ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน ล้างมือทีุ่ถูกวิธี
งานพยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
ตัวแทนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาสวัสดีปีใหม่ทางโรงเรียน
ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นแก่นักเรียนหญิงชั้ินประถมศึกษาปีที่ 4
ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน
บริการทันตกรรม
ให้บริการวัคซีนป้องกัันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
หยอดวัึคซีนโปลิโอ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมินผลการอุดหลุมร่องฟันนักเรียน