หน้าที่หลัก บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ) Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพ

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(60)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(7)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)
1.  1.นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
2.  2. มีการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพ
3.  3. นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
4.  4. นักเรียนชั้นป.1 ,ป.3 และ ป.6 ทุกคนได้รับบริการทางทันตกรรม
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.  6.ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
7.  7. ผู้เรียนและบุคลาการทุกคนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสิมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (60)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก  18 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.6  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6  28 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้นป.5 และ ป.4ภาคเรียนที่ 1  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 แจกเอกสารให้ความรู็เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.3  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6  28 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป. 3 ภาคเรียนที่ 1  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ป.4  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.4 ภาคเรียนที่ 1  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  31 พ.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเข้าร่วมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  31 พ.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ออกเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6  28 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1  28 พ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ตรวจสุขภาพนักเรียนในรายที่ตกค้าง  19 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน  28 พ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
 ให้ความรู้แก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  11 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  
  • 6.3.2. ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1
 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  30 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  31 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  1 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6  6 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7  7 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 1/8  8 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9  14 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  15 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  16 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  17 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น  23 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน ล้างมือทีุ่ถูกวิธี  31 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6  31 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.1 วัคซีนให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6  31 ส.ค. 2555 - 14 ก.ย. 2555
 ให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 ในรายที่ตกค้าง  7 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.1 วัคซีนให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6  31 ส.ค. 2555 - 14 ก.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2093 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  28 ก.ย. 2555 - 28 ก.ย. 2555
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 1  5 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2086 วัน ไม่ได้เช็ค  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  5 ต.ค. 2555 - 5 ต.ค. 2555
 ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  26 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2065 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  5 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2055 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  6 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2054 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  7 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2053 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6  8 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2052 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  12 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2048 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  13 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2047 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  14 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2046 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 เข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก  14 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2046 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง  15 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2045 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2  5 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555
 ให้บริการฉีดวัึคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2  30 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2030 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส  3 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1996 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 รับการติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการของงานพยาบาล  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1991 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ตัวแทนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาสวัสดีปีใหม่ทางโรงเรียน  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1991 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้และสมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและาการออกกำลังกายแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  15 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1984 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม “MCP หุ่นดี มีสุข”  1 ก.ค. 2555 - 8 ก.พ. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้และสมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร/การออกกำลังกายแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  17 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1982 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม “MCP หุ่นดี มีสุข”  1 ก.ค. 2555 - 8 ก.พ. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้เ้แก่นักเรียนเรื่อง ใกล้ ๆ ตัวที่น้องๆ ควรรู้ และ...ระวัง  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1967 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ แด่นักเรียนชั้น ป.5 และ 6  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1967 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประเมินผลการอุดหลุมร่องฟัน  19 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1949 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียน  22 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1946 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    - ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
2    - ค่าจัดทำสมุดบันทึกการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย 600 *** ***
3    - ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
4    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 2,356 *** ***
5    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
6    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1 *** ***
7    น้ำดี่ม 60 *** ***
8    ค่าอาหารว่าง 12 *** ***
9    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 6 *** ***
10    น้ำดื่ม 6 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง 5 *** ***
12    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 5 *** ***
13    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
14    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 50 *** ***
15    น้ำดื่ม 50 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง 6 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง 5 *** ***
18    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 5 *** ***
19    ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 1 *** ***
20    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
22    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 20 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าแฟ่นพับเรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก 4 สี 1 *** ***
2    ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดโรคไข้เลือดออก 1 *** ***
3    ค่าซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง 1 *** ***
4    ค่าเอกสารให้ความรู้นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เริ่มอ้วน อ้วน 500 แผ่น 1 *** ***
5    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.5-6 1 *** ***
6    ค่าสมุดบันทึกพฤติกรรม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 4. สถิติการเจริญเติบโตผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 3. สรุปการได้รับวัคซีนของผู้เรียน
 - 2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 ผู้เรียนชั้น ป.1- ป.6 ทุกคน
 - 1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - 5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ) ของหน่วยงาน งานพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (7)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.0089.58
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.0093.42
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
ผู้จัดทำ : มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
2. มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปเคลือบหลุมร่องฟัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ชี้แจงแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก สำหรับสถานศึกษา
- [รับ-ส่งเอกสาร] เอกสารให้ความรู้นักเรียนเริ่มอ้วน อ้วน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอประเมินราคาจัดทำเอกสาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสาระน่ารู้ลงวารสาร ฉบับที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนชั้น ป.1
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงชั้น ป.2
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งน้ำหนัก ส่วนสูง ป.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งน้ำหนัก ส่วนสูง ชั้นป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งน้ำหนัก ส่วนสูง ป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งน้ำหนัก ส่วนสูง ชั้นป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายละเอียดการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเคลือบหลุมร่องฟัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญร่วม โครงกา่รรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
- [รับ-ส่งเอกสาร] สาระน่ารู้ลงวารสารโรงเรียน งานพยาบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการแจกจดหมายฉีดวัคซีนป้องกัีนโรคอีสุกอีใส
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งรายงานประจำวัน งานพยาบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ป.2
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ป.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงและผลการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น ป.1
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงและผลการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.2
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงและผลการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงนักเีรียน ชั้นป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงและผลการเจริญเติบโตนักเรียน ชั้นป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงปละผลการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] สาระน่ารู้งานพยาบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งเอกสารการเข้าร่วมอบรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอนักเรียนชั้น ป.1 ในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการขอประเมิืนผลการอุดหลุมร่องฟัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการประเมินการเคลือบหลุมร่องฟัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ต้องทำการตรวจประเมิืนการเคลือบหลุมร่องฟัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจกยาสีฟันพร้อมแปรงสีฟัน ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สถานศึกษา
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก ส่วนสูงค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปแผนงานพยาบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบประเมินงานพยาบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบประเมิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานพยาบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] สมรรถภาพปี 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงาน 4 ช่อง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแบบประเมิืนครูนก
- [รับ-ส่งเอกสาร] คุณลักษณะฝ่ายกิจการนักเรียน ปี 54
- [รับ-ส่งเอกสาร] การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งประเมินภายใน ม.1


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
นายทัศนัย บูรณปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
งานพยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6
ทันตเเพทย์จากโรงพยาบาลราชเวช ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน ล้างมือทีุ่ถูกวิธี
งานพยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
ตัวแทนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาสวัสดีปีใหม่ทางโรงเรียน
ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นแก่นักเรียนหญิงชั้ินประถมศึกษาปีที่ 4
ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน
บริการทันตกรรม
ให้บริการวัคซีนป้องกัันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
หยอดวัึคซีนโปลิโอ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมินผลการอุดหลุมร่องฟันนักเรียน