Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(25)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(49)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือใน
2.  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 92 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้องให้มีประสิทธิภาพสูง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสี่
 

   ตอบสนองมาตรฐาน FSG
 

   ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
 

   ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   ตอบสนองมาตรฐาน สพฐ/+สมศ
 


ปฏิทินแผนงาน (25)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2555 28 ก.พ. 2555   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1885 วัน
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555   P 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1853 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1823 วัน
01 เม.ย. 2555 16 ม.ค. 2556   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1562 วัน
16 พ.ค. 2555 17 ม.ค. 2556   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1561 วัน
17 ม.ค. 2556 08 ก.พ. 2556   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1539 วัน
20 เม.ย. 2555 20 เม.ย. 2556   D 6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1468 วัน
03 ก.ย. 2555 09 ก.ย. 2555   D 6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1691 วัน
06 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D 6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน 9  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1762 วัน
08 พ.ย. 2555 30 ม.ค. 2556   D 6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6 7  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1548 วัน
21 พ.ค. 2555 13 ต.ค. 2555   D 6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ 5  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1657 วัน
25 มิ.ย. 2555 15 ก.พ. 2556   D 6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 12  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1532 วัน
25 พ.ย. 2555 25 พ.ย. 2555   D 6.3.2เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1614 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.3.3 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1458 วัน
16 พ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2555   D 6.3.4 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1762 วัน
01 ส.ค. 2555 31 ส.ค. 2555   D 6.3.5 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1700 วัน
24 ก.ค. 2555 01 ส.ค. 2555   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1730 วัน
25 ก.ย. 2555 02 ต.ค. 2555   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1668 วัน
01 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1568 วัน
04 มี.ค. 2556 08 มี.ค. 2556   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1511 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1458 วัน
10 ต.ค. 2555 10 ต.ค. 2555   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1660 วัน
28 มี.ค. 2556 28 มี.ค. 2556   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1491 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1490 วัน
01 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2556   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1458 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (49)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2555  22 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1801 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ประชุมติดตาม นิเทศการสอนลูกเสือ  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1791 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  6 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1786 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  7 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1785 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  8 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1784 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  9 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1783 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ประชุมติดตาม นิเทศการสอนลูกเสือ  15 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  20 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1772 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  21 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1771 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  22 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  23 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ซ้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ  26 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1766 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 6  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1765 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1761 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 นิเทศติดตามงบประมาณครั้งที่ 1  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม  6 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม  7 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1724 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมทีมงานลูกเสือ ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น ป.๔  4 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ประชุมวางแผนกิจกรรม  6 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1694 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป4  8 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป4  9 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1672 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  25 ก.ย. 2555 - 2 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  3 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1667 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  4 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1666 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  5 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1665 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  6 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5  9 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  16 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  17 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  18 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1621 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  19 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  20 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1619 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  21 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1618 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  22 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1617 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  23 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  24 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  25 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  4 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1574 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  5 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  6 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1572 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  1 ม.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2556
 ประชุมครู ป.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  18 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1560 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ประชุมครู ป.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  21 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ประชุมครู ป.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  22 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1  23 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2  24 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3  25 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3  14 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1533 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4  19 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1469 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4  20 เม.ย. 2555 - 20 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารนักเรียน 411 *** ***
2    อาหารว่างครู 50 *** ***
3    มาลัยกร 1 *** ***
4    ป้ายไวนิว 1 *** ***
5    กระดาษ aaa a4 1 *** ***
6    อาหาร /สถานที่ 290 *** ***
7    อาหาร /สถานที่ (ครู) 15 *** ***
8    อาหารว่างครู 3 *** ***
9    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 25 *** ***
10    ค่าดูแลนักเรียน 45 *** ***
11    เครื่องหมายลูกเสือที่สอบได้ 870 *** ***
12    ค่าเกียรติบัตร 290 *** ***
13    มาลัยกร 3 *** ***
14    ยากันยุง 6 *** ***
15    เชือกฟาง 3 *** ***
16    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
17    อาหาร /สถานที่ 50 *** ***
18    อาหารว่างครู 1 *** ***
19    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 1 *** ***
20    ค่าดูแลนักเรียน 20 *** ***
21    อุปกรณ์ทำงานบุกเบิก 4 *** ***
22    ยากันยุง 1 *** ***
23    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
24    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เครื่องหมายลูกเสือ (ดาว) 1,252 *** ***
2    พวงมาลัยกร 3 *** ***
3    เชือกฟาง 3 *** ***
4    ป้ายไวนิว 1 *** ***
5    กระดาษ aaa a4 3 *** ***
6    ดินน้ำมัน 100 *** ***
7    ไม้ขีดไฟกล่องเล็ก 22 *** ***
8    ค่าดูแลนักเรียน 25 *** ***
9    เครื่องหมายลูกเสือตรี 411 *** ***
10    มาลัยกร 1 *** ***
11    เชือกฟาง 2 *** ***
12    ป้ายไวนิว 1 *** ***
13    กระดาษ aaa a4 1 *** ***
14    ยากันยุง 2 *** ***
15    ยากันยุง 5 *** ***
16    กระดาษ aaa a4 5 *** ***
17    มาลัยกร 2 *** ***
18    ยากันยุง 2 *** ***
19    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 2 *** ***
20    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี 2,356 *** ***
21    ค่าตัดชุดครูใหม่สอนลูกเสือ 10 *** ***
22    ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 12 *** ***
23    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 6 *** ***
24    อาหาร /สถานที่ (นักเรียน) 694 *** ***
25    อาหาร /สถานที่ (ครู) 50 *** ***
26    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 54 *** ***
27    ค่าดูแลนักเรียน 100 *** ***
28    เครื่องหมายลูกเสือที่สอบได้ 2,082 *** ***
29    มาลัยกร 2 *** ***
30    ยากันยุง 6 *** ***
31    ยากันยุง 6 *** ***
32    อุปกรณ์ทำฐานกิจกรรมต่าง ๆ 2 *** ***
33    ค่าบ้านพัก 8 *** ***
34    อาหาร /สถานที่ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 30 *** ***
35    ค่าอาหารว่าง 2,654 *** ***
36    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 2,504 *** ***
37    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,233 *** ***
38    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 60 *** ***
39    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
40    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
41    น้ำดื่ม 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รับเงินเข้าค่ายจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเข้าค่าย ป.4-6 ผู้นำลูกเสือ วันที่ 6-9/6/55 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนเดือนพ.ค.55 1 *** ***
3    เงินสนับสนุนลูกเสือรายปี ปีการศึกษา 2555 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนเดือนมิ.ย.55 1 *** ***
5    ค่ารถรับส่ง ค่าน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1/7/55 1 *** ***
6    ค่าตอบแทนเดือนก.ค.55 1 *** ***
7    ค่าตอบแทนเดือนส.ค.55 1 *** ***
8    ค่าเข้าค่ายป.4 วันที่8-9/9/55 1 *** ***
9    ค่าเข้าค่ายวันที่ 3-6/10/55 1 *** ***
10    ค่าตอบแทนเดือนก.ย.55 1 *** ***
11    ค่าตอบแทนเดือนต.ค.55 1 *** ***
12    เข้าค่ายลูกเสือป. 5 วันที่ 16-18/11/55 1 *** ***
13    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.6 4-6/1/56 1 *** ***
14    ค่าตอบแทนเดือนธ.ค.55 1 *** ***
15    ค่าตอบแทนเดือนพ.ย.55 1 *** ***
16    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.1-3 1 *** ***
17    ค่าตอบแทนเดือนม.ค.56 1 *** ***
18    ค่าตัดชุดฟอร์มลูกเสือ 1 *** ***
19    ค่าเครื่องหมายและธงลูกเสือ 1 *** ***
20    ค่าตอบแทนเดือนก.พ.56 1 *** ***
21    ค่าตอบแทนเดือนมี.ค.-เม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน (แบบประเมินค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2555 ชั้น ป.4
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือใน 218 1.87 0.57
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน (แบบประเมินค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2555 ชั้น ป.42.610.8073.08
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4
กิจกรรมจากค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4
ค่ายผู้นำลูกเสือ ชั้น ป. 5
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือชั้นป.5
ซ้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 6
ลูกเสือกองร้อยพิเศษได้ร่วมเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม
ลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประจำปี 2555 ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.1 – ป.3)
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5
ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.2
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.3
ประชุมวางแผนกิจกรรม
มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3
ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือสามัญ ชั้นป.3 ขึ้นชั้นป.4
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4