Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(25)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(49)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(23)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(25)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
-เอกสารจาก e-office(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือใน
2.  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 92 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้องให้มีประสิทธิภาพสูง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานสมศ.
 

   ตอบสนองมาตรฐานFSG
 

   ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
 

   ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (25)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2555 28 ก.พ. 2555   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 877 วัน
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555   P 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 845 วัน
01 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 815 วัน
01 เม.ย. 2555 16 ม.ค. 2556   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 554 วัน
16 พ.ค. 2555 17 ม.ค. 2556   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 553 วัน
17 ม.ค. 2556 08 ก.พ. 2556   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6 5  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 6   5 *** *** ผ่านมาแล้ว 531 วัน
20 เม.ย. 2555 20 เม.ย. 2556   D 6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 460 วัน
03 ก.ย. 2555 09 ก.ย. 2555   D 6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4 4 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   4 *** *** ผ่านมาแล้ว 683 วัน
06 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D 6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน 9  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 754 วัน
08 พ.ย. 2555 30 ม.ค. 2556   D 6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6 7 8  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 7   8 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
21 พ.ค. 2555 13 ต.ค. 2555   D 6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ 5  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 649 วัน
25 มิ.ย. 2555 15 ก.พ. 2556   D 6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 12 7  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 12   7 *** *** ผ่านมาแล้ว 524 วัน
25 พ.ย. 2555 25 พ.ย. 2555   D 6.3.2เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 606 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   D 6.3.3 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
16 พ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2555   D 6.3.4 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 754 วัน
01 ส.ค. 2555 31 ส.ค. 2555   D 6.3.5 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 692 วัน
24 ก.ค. 2555 01 ส.ค. 2555   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 722 วัน
25 ก.ย. 2555 02 ต.ค. 2555   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 660 วัน
01 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 560 วัน
04 มี.ค. 2556 08 มี.ค. 2556   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
16 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
10 ต.ค. 2555 10 ต.ค. 2555   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 652 วัน
28 มี.ค. 2556 28 มี.ค. 2556   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 483 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
01 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2556   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (49)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2555  22 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 793 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ประชุมติดตาม นิเทศการสอนลูกเสือ  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 783 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  6 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 778 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  7 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  8 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 776 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  9 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 775 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ประชุมติดตาม นิเทศการสอนลูกเสือ  15 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  20 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 764 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  21 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 763 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  22 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 762 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  23 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 761 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ซ้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ  26 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 758 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 6  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 757 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 753 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 นิเทศติดตามงบประมาณครั้งที่ 1  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 727 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม  6 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม  7 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 716 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมทีมงานลูกเสือ ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น ป.๔  4 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ประชุมวางแผนกิจกรรม  6 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป4  8 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป4  9 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  25 ก.ย. 2555 - 2 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  3 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 659 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  4 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 658 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  5 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  6 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 656 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5  9 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  16 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  17 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  18 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  19 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 612 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  20 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  21 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  22 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  23 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  24 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 607 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  25 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  4 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  5 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 565 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  6 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 564 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 562 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  1 ม.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2556
 ประชุมครู ป.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  18 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 552 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ประชุมครู ป.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  21 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ประชุมครู ป.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  22 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1  23 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2  24 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 546 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3  25 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3  14 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4  19 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 461 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4  20 เม.ย. 2555 - 20 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (23)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้กำกับลูกเสือ ๓ นาย เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 10   
   3   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
   8   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 3   6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.3 4   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 73   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 35   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30   6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 73   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 73   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 35   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 35   6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30   6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30   6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30   6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4
  สรุปการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1- ป.3 2   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (25)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้กำกับลูกเสือ ๓ นาย เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ในกำหนดการ: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2554) (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ม.ธนายุทธ นามวงค์ หัวหน้างานลูกเสือ /ผู้กำกับลูกเสือ ระดับ ป.๕-๖ ม.สุรวุธ จำรัส ผู้กำกับลูกเสือ ระดับชั้น ป.๓ - ๔ ม.บรรจง ลือชา ผู้กำกับลูกเสือ ระดับชั้น ป.๑ - ๒

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 (วันที่ 9 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 (วันที่ 9 พ.ย. 2555) (8)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 19 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 20 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 21 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 22 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 23 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 24 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ในกำหนดการ: ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 25 พ.ย. 2555) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.3 (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 (วันที่ 23 ม.ค. 2556) (73)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6 (วันที่ 4 ม.ค. 2556) (26)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 (วันที่ 9 พ.ย. 2555) (35)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือประจำปี ป4 (วันที่ 8 ก.ย. 2555) (30)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2 (วันที่ 24 ม.ค. 2556) (73)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 (วันที่ 25 ม.ค. 2556) (73)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6 (วันที่ 5 ม.ค. 2556) (26)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6 (วันที่ 6 ม.ค. 2556) (26)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5 (วันที่ 16 พ.ย. 2555) (35)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5 (วันที่ 18 พ.ย. 2555) (35)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในกำหนดการ: ค่ายลูกเสือประจำปี ป4 (วันที่ 9 ก.ย. 2555) (30)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผนกิจกรรม (วันที่ 6 ก.ย. 2555) (30)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในกำหนดการ: ประชุมทีมงานลูกเสือ ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น ป.๔ (วันที่ 4 ก.ย. 2555) (30)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรุปการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1- ป.3 (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารนักเรียน 411 *** ***
2    อาหารว่างครู 50 *** ***
3    มาลัยกร 1 *** ***
4    ป้ายไวนิว 1 *** ***
5    กระดาษ aaa a4 1 *** ***
6    อาหาร /สถานที่ 290 *** ***
7    อาหาร /สถานที่ (ครู) 15 *** ***
8    อาหารว่างครู 3 *** ***
9    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 25 *** ***
10    ค่าดูแลนักเรียน 45 *** ***
11    เครื่องหมายลูกเสือที่สอบได้ 870 *** ***
12    ค่าเกียรติบัตร 290 *** ***
13    มาลัยกร 3 *** ***
14    ยากันยุง 6 *** ***
15    เชือกฟาง 3 *** ***
16    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
17    อาหาร /สถานที่ 50 *** ***
18    อาหารว่างครู 1 *** ***
19    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 1 *** ***
20    ค่าดูแลนักเรียน 20 *** ***
21    อุปกรณ์ทำงานบุกเบิก 4 *** ***
22    ยากันยุง 1 *** ***
23    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
24    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เครื่องหมายลูกเสือ (ดาว) 1,252 *** ***
2    พวงมาลัยกร 3 *** ***
3    เชือกฟาง 3 *** ***
4    ป้ายไวนิว 1 *** ***
5    กระดาษ aaa a4 3 *** ***
6    ดินน้ำมัน 100 *** ***
7    ไม้ขีดไฟกล่องเล็ก 22 *** ***
8    ค่าดูแลนักเรียน 25 *** ***
9    เครื่องหมายลูกเสือตรี 411 *** ***
10    มาลัยกร 1 *** ***
11    เชือกฟาง 2 *** ***
12    ป้ายไวนิว 1 *** ***
13    กระดาษ aaa a4 1 *** ***
14    ยากันยุง 2 *** ***
15    ยากันยุง 5 *** ***
16    กระดาษ aaa a4 5 *** ***
17    มาลัยกร 2 *** ***
18    ยากันยุง 2 *** ***
19    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 2 *** ***
20    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี 2,356 *** ***
21    ค่าตัดชุดครูใหม่สอนลูกเสือ 10 *** ***
22    ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 12 *** ***
23    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 6 *** ***
24    อาหาร /สถานที่ (นักเรียน) 694 *** ***
25    อาหาร /สถานที่ (ครู) 50 *** ***
26    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 54 *** ***
27    ค่าดูแลนักเรียน 100 *** ***
28    เครื่องหมายลูกเสือที่สอบได้ 2,082 *** ***
29    มาลัยกร 2 *** ***
30    ยากันยุง 6 *** ***
31    ยากันยุง 6 *** ***
32    อุปกรณ์ทำฐานกิจกรรมต่าง ๆ 2 *** ***
33    ค่าบ้านพัก 8 *** ***
34    อาหาร /สถานที่ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 30 *** ***
35    ค่าอาหารว่าง 2,654 *** ***
36    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 2,504 *** ***
37    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,233 *** ***
38    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 60 *** ***
39    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
40    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
41    น้ำดื่ม 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รับเงินเข้าค่ายจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเข้าค่าย ป.4-6 ผู้นำลูกเสือ วันที่ 6-9/6/55 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนเดือนพ.ค.55 1 *** ***
3    เงินสนับสนุนลูกเสือรายปี ปีการศึกษา 2555 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนเดือนมิ.ย.55 1 *** ***
5    ค่ารถรับส่ง ค่าน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1/7/55 1 *** ***
6    ค่าตอบแทนเดือนก.ค.55 1 *** ***
7    ค่าตอบแทนเดือนส.ค.55 1 *** ***
8    ค่าเข้าค่ายป.4 วันที่8-9/9/55 1 *** ***
9    ค่าเข้าค่ายวันที่ 3-6/10/55 1 *** ***
10    ค่าตอบแทนเดือนก.ย.55 1 *** ***
11    ค่าตอบแทนเดือนต.ค.55 1 *** ***
12    เข้าค่ายลูกเสือป. 5 วันที่ 16-18/11/55 1 *** ***
13    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.6 4-6/1/56 1 *** ***
14    ค่าตอบแทนเดือนธ.ค.55 1 *** ***
15    ค่าตอบแทนเดือนพ.ย.55 1 *** ***
16    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.1-3 1 *** ***
17    ค่าตอบแทนเดือนม.ค.56 1 *** ***
18    ค่าตัดชุดฟอร์มลูกเสือ 1 *** ***
19    ค่าเครื่องหมายและธงลูกเสือ 1 *** ***
20    ค่าตอบแทนเดือนก.พ.56 1 *** ***
21    ค่าตอบแทนเดือนมี.ค.-เม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน (แบบประเมินค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2555 ชั้น ป.4
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือใน 218 1.87 0.57
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
2.610.8073.08
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (120) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
2. มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา
3. มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
4. มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
5. มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
6. มิส  ณพวรรณ์    วงค์ปั๋น
7. มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร
8. มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล
9. มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
10. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
11. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
12. มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
13. ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
14. มิส  กัณฐริกา    โอวาทสาร
15. มิส  กิติยา    อารักษ์
16. มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
17. มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์
18. มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
19. มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
20. มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
21. มิส  พวงทอง    วรรณกุล
22. มิส  เพลินพิศ    กาวิละ
23. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
24. มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
25. มิส  พัชรินทร์    สอาดล้วน
26. มิส  จรัสศรี    หล้าจันทร์
27. มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
28. มิส  สุธีรา    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2556)
29. มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557)
30. มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
31. มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
32. มิส  พัชรี    คำลือ
33. มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
34. มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
35. มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
36. มิส  ศศิภรณ์    เถระ
37. มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่
38. มิส  มารยาท    บุญชื่น (ออกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556)
39. มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557)
40. มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
41. มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
42. มิส  เบญญา    วรรณสารศิริ
43. มิส  ธนพร    ปันวารี
44. มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
45. มิส  รจิต    ไชยเอื้อ (ออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556)
46. มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ
47. มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
48. มิส  สายฝน    ไชยถา
49. มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
50. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
51. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
52. มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
53. มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
54. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
55. มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
56. มิส  โสภิต    สิงห์มณี
57. มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
58. มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร
59. มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร
60. มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
61. มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
62. มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557)
63. มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
64. มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557)
65. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
66. มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
67. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
68. มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
69. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
70. มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
71. มิส  วาลียา    บุญมี
72. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
73. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
74. มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
75. มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
76. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
77. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
78. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
79. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
80. มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู
81. มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)
82. มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
83. มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว
84. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
85. มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
86. มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
87. มิส  ธิดาพร    ทองคำ
88. มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์
89. มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์
90. มิส  เกษสุดา    คำลุน
91. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
92. มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
93. มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
94. มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
95. มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
96. มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
97. มาสเตอร์  มนตรี    สุพล
98. มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
99. มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
100. มิส  สุพัตรา    มหายศ
101. มิส  วรรณิภา    วันหวัง
102. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
103. มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม
104. มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
105. มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
106. มิส  บุษบา    ศุกระศร
107. มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์
108. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
109. มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
110. มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557)
111. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
112. มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
113. มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์
114. มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
115. มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์
116. มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556)
117. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
118. มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
119. มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
120. มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4
กิจกรรมจากค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4
ค่ายผู้นำลูกเสือ ชั้น ป. 5
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือชั้นป.5
ซ้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 6
ลูกเสือกองร้อยพิเศษได้ร่วมเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม
ลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประจำปี 2555 ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.1 – ป.3)
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5
ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.2
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.3
ประชุมวางแผนกิจกรรม
มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3
ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือสามัญ ชั้นป.3 ขึ้นชั้นป.4
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4


เอกสารจาก e-office (12 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (12)