หน้าที่หลัก 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(49)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือใน
2.  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 92 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้องให้มีประสิทธิภาพสูง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (49)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2555  22 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ประชุมติดตาม นิเทศการสอนลูกเสือ  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  6 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  7 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  8 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4  9 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ประชุมติดตาม นิเทศการสอนลูกเสือ  15 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  20 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  21 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  22 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 5  23 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 ซ้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ  26 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 6  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน  6 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 นิเทศติดตามงบประมาณครั้งที่ 1  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2096 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  24 ก.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2555
 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม  6 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2086 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม  7 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2085 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมทีมงานลูกเสือ ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น ป.๔  4 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2057 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ประชุมวางแผนกิจกรรม  6 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2055 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป4  8 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2053 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 ค่ายลูกเสือประจำปี ป4  9 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2052 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.4  3 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2033 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  25 ก.ย. 2555 - 2 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  3 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2028 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  4 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2027 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  5 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2026 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  6 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2025 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  21 พ.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5  9 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1991 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  16 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1984 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  17 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1983 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5  18 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1982 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  19 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1981 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  20 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1980 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  21 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1979 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  22 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1978 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  23 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1977 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  24 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1976 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  25 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1975 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  4 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1935 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  5 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1934 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6  6 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1933 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 –ป.6  8 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556
 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1931 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  1 ม.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2556
 ประชุมครู ป.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  18 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1921 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ประชุมครู ป.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  21 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1918 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ประชุมครู ป.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  22 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1917 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1  23 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1916 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2  24 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1915 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3  25 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1914 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  17 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556
 มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3  14 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1894 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  25 มิ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4  19 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1830 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4  20 เม.ย. 2555 - 20 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารนักเรียน 411 *** ***
2    อาหารว่างครู 50 *** ***
3    มาลัยกร 1 *** ***
4    ป้ายไวนิว 1 *** ***
5    กระดาษ aaa a4 1 *** ***
6    อาหาร /สถานที่ 290 *** ***
7    อาหาร /สถานที่ (ครู) 15 *** ***
8    อาหารว่างครู 3 *** ***
9    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 25 *** ***
10    ค่าดูแลนักเรียน 45 *** ***
11    เครื่องหมายลูกเสือที่สอบได้ 870 *** ***
12    ค่าเกียรติบัตร 290 *** ***
13    มาลัยกร 3 *** ***
14    ยากันยุง 6 *** ***
15    เชือกฟาง 3 *** ***
16    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
17    อาหาร /สถานที่ 50 *** ***
18    อาหารว่างครู 1 *** ***
19    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 1 *** ***
20    ค่าดูแลนักเรียน 20 *** ***
21    อุปกรณ์ทำงานบุกเบิก 4 *** ***
22    ยากันยุง 1 *** ***
23    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
24    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เครื่องหมายลูกเสือ (ดาว) 1,252 *** ***
2    พวงมาลัยกร 3 *** ***
3    เชือกฟาง 3 *** ***
4    ป้ายไวนิว 1 *** ***
5    กระดาษ aaa a4 3 *** ***
6    ดินน้ำมัน 100 *** ***
7    ไม้ขีดไฟกล่องเล็ก 22 *** ***
8    ค่าดูแลนักเรียน 25 *** ***
9    เครื่องหมายลูกเสือตรี 411 *** ***
10    มาลัยกร 1 *** ***
11    เชือกฟาง 2 *** ***
12    ป้ายไวนิว 1 *** ***
13    กระดาษ aaa a4 1 *** ***
14    ยากันยุง 2 *** ***
15    ยากันยุง 5 *** ***
16    กระดาษ aaa a4 5 *** ***
17    มาลัยกร 2 *** ***
18    ยากันยุง 2 *** ***
19    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 2 *** ***
20    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี 2,356 *** ***
21    ค่าตัดชุดครูใหม่สอนลูกเสือ 10 *** ***
22    ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 12 *** ***
23    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 6 *** ***
24    อาหาร /สถานที่ (นักเรียน) 694 *** ***
25    อาหาร /สถานที่ (ครู) 50 *** ***
26    ค่ารถแดงรับ - ส่ง 54 *** ***
27    ค่าดูแลนักเรียน 100 *** ***
28    เครื่องหมายลูกเสือที่สอบได้ 2,082 *** ***
29    มาลัยกร 2 *** ***
30    ยากันยุง 6 *** ***
31    ยากันยุง 6 *** ***
32    อุปกรณ์ทำฐานกิจกรรมต่าง ๆ 2 *** ***
33    ค่าบ้านพัก 8 *** ***
34    อาหาร /สถานที่ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 30 *** ***
35    ค่าอาหารว่าง 2,654 *** ***
36    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 2,504 *** ***
37    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,233 *** ***
38    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 60 *** ***
39    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
40    กล่องยา และเวชภัณฑ์ 1 *** ***
41    น้ำดื่ม 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รับเงินเข้าค่ายจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเข้าค่าย ป.4-6 ผู้นำลูกเสือ วันที่ 6-9/6/55 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนเดือนพ.ค.55 1 *** ***
3    เงินสนับสนุนลูกเสือรายปี ปีการศึกษา 2555 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนเดือนมิ.ย.55 1 *** ***
5    ค่ารถรับส่ง ค่าน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1/7/55 1 *** ***
6    ค่าตอบแทนเดือนก.ค.55 1 *** ***
7    ค่าตอบแทนเดือนส.ค.55 1 *** ***
8    ค่าเข้าค่ายป.4 วันที่8-9/9/55 1 *** ***
9    ค่าเข้าค่ายวันที่ 3-6/10/55 1 *** ***
10    ค่าตอบแทนเดือนก.ย.55 1 *** ***
11    ค่าตอบแทนเดือนต.ค.55 1 *** ***
12    เข้าค่ายลูกเสือป. 5 วันที่ 16-18/11/55 1 *** ***
13    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.6 4-6/1/56 1 *** ***
14    ค่าตอบแทนเดือนธ.ค.55 1 *** ***
15    ค่าตอบแทนเดือนพ.ย.55 1 *** ***
16    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.1-3 1 *** ***
17    ค่าตอบแทนเดือนม.ค.56 1 *** ***
18    ค่าตัดชุดฟอร์มลูกเสือ 1 *** ***
19    ค่าเครื่องหมายและธงลูกเสือ 1 *** ***
20    ค่าตอบแทนเดือนก.พ.56 1 *** ***
21    ค่าตอบแทนเดือนมี.ค.-เม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน (แบบประเมินค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2555 ชั้น ป.4
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือใน 218 1.87 0.57
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน 2จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน (แบบประเมินค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2555 ชั้น ป.42.610.8073.08
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
- [รับ-ส่งเอกสาร] เพื่อทราบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อครูที่ขึ้นค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตยกเว้นการเข้าค่ายลูกเสือ ป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูและมาสเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่าย ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการใช้รถรับ-ส่งนักเรียน เข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินค่ายลูกเสือ ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] วางแผนการจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลงานลูกเสือ รายปี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปแผนงานลูกเสือ


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4
กิจกรรมจากค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4
ค่ายผู้นำลูกเสือ ชั้น ป. 5
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือชั้นป.5
ซ้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ค่ายผู้นำลูกเสือ ป. 6
ลูกเสือกองร้อยพิเศษได้ร่วมเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม
ลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมต้อนรับและอยู่ค่ายพักแรมกับลูกเสือประเทศเบลเยี่ยม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประจำปี 2555 ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.1 – ป.3)
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5
ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.2
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.3
ประชุมวางแผนกิจกรรม
มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3
ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือสามัญ ชั้นป.3 ขึ้นชั้นป.4
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4