หน้าที่หลัก จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(25)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(9)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
1.  โรงเรียนมีระบบจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นระบบ
2.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียนทั้ง 6 ฝ่ายร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (25)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นัดพบตัวแทนจากร้านสุทธิพร  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เซ็นสัญญาร้านสปอร์ตเวิลด์  28 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2125 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกบริษัท ตรวจสุขภาพ  17 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้างเครื่องแบบนักเรียน  24 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการ จัดซื้อแฟ้มสะสมงาน  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอพบภราดาศุภนันท์ เรื่องแฟ้มสะสมงานเพื่อจำหน่ายให้นักเรียน  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอพบภราศุภนันท์  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการ จัดซื้อชุดนักเรียน  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมติดตามการทำงานงานจัดซื้อ - จัดจ้างและพัสดุครุภํณฑ์  17 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2075 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สรุป สัญญาชุดนักเรียนและชุดพื้นเมือง ร้านตันติยานันท์  27 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2065 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ ชุดพละและเสื้อแจ็คเก็ต  2 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1998 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ  16 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1984 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน  18 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1952 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญ ภ.ศุภนันท์ ประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน  17 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1922 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทห่อปกหนังสือ  18 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1921 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1911 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอเชิญภราศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1911 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  29 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1910 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาการทำสัญญาสินค้าฝากขาย  13 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1895 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 คณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน  4 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1876 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และวางแผนการพิจารณาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตประจำ ปีการศึกษา 2556  4 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1876 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และหารือกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการ Internet ปีการศึกษา 2556  4 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1876 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาบริษัทผู้ใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2556  5 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1844 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศครีม ปีการศึกษา 2556  22 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1827 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษการ์ดทำปก A4 180g Seelation 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 50 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น F4 80 g 2 *** ***
4    กระดาษแฟกซ์ 210X30X1 12 *** ***
5    กระดาษโรเนียว K34 F4 ตราเรือใบ 10 *** ***
6    แฟ้มสอด F4 ORCA 2 *** ***
7    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 1 *** ***
8    เทปใส 1 นิ้ว 2 *** ***
9    เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10D 1 *** ***
10    ลวดเย็บกระดาษ NO.10-1M 10 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ NO.1 5 *** ***
12    ถ่านอัลลาไลน์ AA พานาโซนิค 1 *** ***
13    คลิบดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
14    คลิบดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 1 *** ***
15    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1 *** ***
16    มีดคัดเตอร์เล็ก ตราม้า 1 *** ***
17    เครื่องคิดเลข 12 หลัก 1 *** ***
18    น้ำยาลบคำผิด แบบขวด 2 *** ***
19    ปากกาเคมี แบบสองหัว ตราม้า 2 *** ***
20    ปากกาเน้นข้อความ สีแสด 4 *** ***
21    กรรไกร ขนาดใหญ่ 1 *** ***
22    เครื่องเหลาดินสอ 1 *** ***
23    เทปใส 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เดือนมิ.ย.55 1 *** ***
2    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนธ.ค.55 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ทุกหน่วยงานในโรงเรียนทั้ง 6 ฝ่ายร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง 158 1.38 0.37
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
  1. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลระบบการจัดซื้อ – จัดจ้าง  และดำเนินการ  เพื่อให้ได้

พัสดุ / ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาถูก  ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. งบประมาณ

ตั้งไว้   9067.90   บาท            จ่ายจริง 4,560.82 บาท 

คงเหลือ  4,506.68  บาท                เนื่องจาก วัสดุสำนักงานบางอย่างยังสามารถใช้ของปีที่แล้วได้

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้   -   บาท  เนื่องจาก  -

 

  1. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 คู่มือการจัดซื้อ – จัดจ้าง

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

มีระบบการจัดซื้อ – จัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

โรงเรียนมีระบบจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นระบบ

มีระบบจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นระบบ

 

ทุกหน่วยงานในโรงเรียนทั้ง 6 ฝ่ายร้อยละ  85  มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง

มีความพึงพอใจต่อระบบ

จัดซื้อ – จัดจ้าง ร้อยละ  88.46

 

 

  1. สรุปผลในภาพรวม

6.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ ครั้งนี้

    การจัดซื้อ – จัดจ้าง   เป็นกระบวนการจัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ / ครุภัณฑ์  ที่มีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในราคาที่เหมาะสมใช้ระยะเวลาในการจัดหารวดเร็วและจากแหล่ง(ผู้ค้า)ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ–จัดจ้าง รวมทั้งควรจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ค้าของพัสดุ / ครุภัณฑ์  แยกออกเป็นแต่ละประเภท   และจัดทำราคากลาง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาที่ผู้ค้านำเสนอ  ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาต่างๆ ในการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ชัดเจนและรัดกุม

 

6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ   ครั้งต่อไป

       - เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้จัดทำ : มิส  นิภา    ฟองผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  นิภา    ฟองผล
2. มิส  จิดาภา    แสงประดับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อของโรงเรียน
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาเพื่อจำหน่ายสินค้าพัสดุที่ค้างสต็อค
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง เสื้อกรีฑาสี และเหรียญรางวัล
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อแฟ้มสะสมผลงาน
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างเครื่องแบบนักเรียน
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อนาฬิกาแขวนด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตรวจสุขภาพประจำปี 2555
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง พิจารณาบริษัทปกพลาสติกห่อหนังสือและสมุด
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง พิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และพิจารณาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตประจำ ปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] ถ้วยรางวัล
- [รับ-ส่งเอกสาร] ถ้วยรางวัล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบคนตีกอล์ฟ เพื่อ ส่งให้ร้านทำถ้วยและโล่รางวัล
- [รับ-ส่งเอกสาร] ข้อความโล่
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ก.ย. 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] ใบเสนอราคานาฬิกาสมาคม
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 24 ต.ค.55.d
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 25 ต.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 30 ต.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ข้อมูลงานจัดซื้อ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ ชุดพละและเสื้อแจ็คเก็ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 6 พ.ย. 55.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 8 พ.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 9 พ.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาซื้อขายชุดพละ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างสัญญาชุดพละ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาซื้อขายชุดพละ,เสื้อแจ็คเก็ต, รายงานการประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] มาตรฐานการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อ พ.ย. 55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทปกพลาสติกห่อหนังสือและสมุด
- [รับ-ส่งเอกสาร] อุปกรณ์ซ่อมแซม 7 ธ.ค.55
- [รับ-ส่งเอกสาร] ราคาวัสดุสำนักงาน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ราคากลางวัสดุสำนักงาน ปี 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญ ประชุมการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 14 ธ.ค. 55.
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวอย่างสัญญา
- [รับ-ส่งเอกสาร] สัญญาการขายน้ำดื่มบริษัท เชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด
- [รับ-ส่งเอกสาร] เขียบใบเขียวอุปกรณ์เรียนฟรี
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง__สัญญาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตและชุดพละ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ภาพประกอบการจัดหาของที่ระลึกคือผ้าขนหนูจำนวน 63 ชุด@259 บาท รวมเป็นเงิน 16,317 บาท เพื่อมอบให้ครูอาวุโสในกิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโสซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 ม.ค.56 เวลา 16.30 - 20.30 น.ณ ศาลามารีย์
- [รับ-ส่งเอกสาร] คำสั่ง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดซื้อ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ม.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมครั้งที่_8.
- [รับ-ส่งเอกสาร] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 14 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติกห่อหนังสือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างสัญญา
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง__สัญญาจ้างทำพลาสติกสำเร็จรูป.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ม.ค.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง_สัญญาชุดกีฬาอัสสัม.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21-22 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารวันที่ 23 ม.ค.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 23 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตารางเปรียบเทียบราคาน้ำดื่ม
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ราคากลางจัดดอกไม้และเบรค.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ค.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 31 ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน1 ก.พ. 56 และ ประจำเดือน ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อและสรุปการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานประจำเดือน ม.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] อุปกรณ์ซ่อมแซม 5 ก.พ.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 - 5 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.พ.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.พ.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อไฟล์ ลบ สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาการทำสัญญาสินค้าฝากขาย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างสัญญา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อไฟล์ ลบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 14 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] คำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูล
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.พ.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง..คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแหวนทอง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปี 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวอย่างรายงานการประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และพิจารณาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตประจำ ปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] คำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูล.doc
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 มี.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ก.พ. 2556.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อประจำเดือน ก.พ.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 มี.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำเดือน
- [รับ-ส่งเอกสาร] บัญชีบริษัทนานมึีบุ๊ค
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำเดือน เม.ย.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศครีม
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญร่วมประชุมพิจารณาผู้ใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตประจำปีการศึกษา 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (จัดซื้อ-จัดจ้าง)
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุม พิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศครีม ปีการศึกษา 2556


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (9 )
ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกับ ตัวแทนจากร้านสุทธิพร
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเครื่องแบบนักเรียน
สรุป สัญญาชุดนักเรียนและชุดพื้นเมือง ร้านตันติยานันท์
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม
ประชุมพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประชุมพิจารณาการทำสัญญาสินค้าฝากขาย
ประชุมพิจารณาบริษัทผู้ใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2556
พิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศครีม ปีการศึกษา 2556