Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(25)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(9)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
1.  โรงเรียนมีระบบจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นระบบ
2.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียนทั้ง 6 ฝ่ายร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (25)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นัดพบตัวแทนจากร้านสุทธิพร  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2032 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2032 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เซ็นสัญญาร้านสปอร์ตเวิลด์  28 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2031 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกบริษัท ตรวจสุขภาพ  17 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2012 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้างเครื่องแบบนักเรียน  24 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการ จัดซื้อแฟ้มสะสมงาน  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2004 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอพบภราดาศุภนันท์ เรื่องแฟ้มสะสมงานเพื่อจำหน่ายให้นักเรียน  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1989 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอพบภราศุภนันท์  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1989 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการ จัดซื้อชุดนักเรียน  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1989 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมติดตามการทำงานงานจัดซื้อ - จัดจ้างและพัสดุครุภํณฑ์  17 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1981 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สรุป สัญญาชุดนักเรียนและชุดพื้นเมือง ร้านตันติยานันท์  27 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ ชุดพละและเสื้อแจ็คเก็ต  2 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1904 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ  16 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1890 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน  18 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1858 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญ ภ.ศุภนันท์ ประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน  17 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1828 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทห่อปกหนังสือ  18 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1827 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1817 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอเชิญภราศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1817 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  29 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1816 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาการทำสัญญาสินค้าฝากขาย  13 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 1801 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 คณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน  4 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และวางแผนการพิจารณาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตประจำ ปีการศึกษา 2556  4 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และหารือกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการ Internet ปีการศึกษา 2556  4 มี.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมพิจารณาบริษัทผู้ใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2556  5 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1750 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศครีม ปีการศึกษา 2556  22 เม.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษการ์ดทำปก A4 180g Seelation 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 50 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น F4 80 g 2 *** ***
4    กระดาษแฟกซ์ 210X30X1 12 *** ***
5    กระดาษโรเนียว K34 F4 ตราเรือใบ 10 *** ***
6    แฟ้มสอด F4 ORCA 2 *** ***
7    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 1 *** ***
8    เทปใส 1 นิ้ว 2 *** ***
9    เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10D 1 *** ***
10    ลวดเย็บกระดาษ NO.10-1M 10 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ NO.1 5 *** ***
12    ถ่านอัลลาไลน์ AA พานาโซนิค 1 *** ***
13    คลิบดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
14    คลิบดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 1 *** ***
15    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1 *** ***
16    มีดคัดเตอร์เล็ก ตราม้า 1 *** ***
17    เครื่องคิดเลข 12 หลัก 1 *** ***
18    น้ำยาลบคำผิด แบบขวด 2 *** ***
19    ปากกาเคมี แบบสองหัว ตราม้า 2 *** ***
20    ปากกาเน้นข้อความ สีแสด 4 *** ***
21    กรรไกร ขนาดใหญ่ 1 *** ***
22    เครื่องเหลาดินสอ 1 *** ***
23    เทปใส 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เดือนมิ.ย.55 1 *** ***
2    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนธ.ค.55 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ทุกหน่วยงานในโรงเรียนทั้ง 6 ฝ่ายร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง 158 1.38 0.37
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
  1. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลระบบการจัดซื้อ – จัดจ้าง  และดำเนินการ  เพื่อให้ได้

พัสดุ / ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาถูก  ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. งบประมาณ

ตั้งไว้   9067.90   บาท            จ่ายจริง 4,560.82 บาท 

คงเหลือ  4,506.68  บาท                เนื่องจาก วัสดุสำนักงานบางอย่างยังสามารถใช้ของปีที่แล้วได้

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้   -   บาท  เนื่องจาก  -

 

  1. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 คู่มือการจัดซื้อ – จัดจ้าง

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

มีระบบการจัดซื้อ – จัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

โรงเรียนมีระบบจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นระบบ

มีระบบจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นระบบ

 

ทุกหน่วยงานในโรงเรียนทั้ง 6 ฝ่ายร้อยละ  85  มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง

มีความพึงพอใจต่อระบบ

จัดซื้อ – จัดจ้าง ร้อยละ  88.46

 

 

  1. สรุปผลในภาพรวม

6.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ ครั้งนี้

    การจัดซื้อ – จัดจ้าง   เป็นกระบวนการจัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ / ครุภัณฑ์  ที่มีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในราคาที่เหมาะสมใช้ระยะเวลาในการจัดหารวดเร็วและจากแหล่ง(ผู้ค้า)ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ–จัดจ้าง รวมทั้งควรจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ค้าของพัสดุ / ครุภัณฑ์  แยกออกเป็นแต่ละประเภท   และจัดทำราคากลาง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาที่ผู้ค้านำเสนอ  ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาต่างๆ ในการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ชัดเจนและรัดกุม

 

6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ   ครั้งต่อไป

       - เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้จัดทำ : มิส  นิภา    ฟองผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  นิภา    ฟองผล
2. มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (9 )
ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกับ ตัวแทนจากร้านสุทธิพร
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเครื่องแบบนักเรียน
สรุป สัญญาชุดนักเรียนและชุดพื้นเมือง ร้านตันติยานันท์
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม
ประชุมพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประชุมพิจารณาการทำสัญญาสินค้าฝากขาย
ประชุมพิจารณาบริษัทผู้ใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2556
พิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศครีม ปีการศึกษา 2556