Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
3.  เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
5.  เพื่อจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทุกคน มีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นำไปใช้และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ (7.1-7.6)
2.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทุกคนสามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน (7.7)
3.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทุกคนได้รับการนิเทศการสอนและนำผลการนิเทศการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ (10.5)
4.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี (5.4)
5.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับ 3 ขึ้นไป (5.1)
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการฟัง พูด ดู เขียน และตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม(3.2, 4.1)
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานที่ จากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (3.3, 3.5, 4.4) (บูรณาการ)
8.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.1-6.3, 6.5) (บูรณาการ) (คุณลักษณะฯ)
9.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านการคิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป (6.1-6.3, 6.5)
10.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินความ สามารถในการในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ (5.2) (บูรณาการ)
11.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไปได้ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด(คุณลักษณะฯ) (4.2-4.3)
12.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถผ่านเกณฑ์สมรรถนะ ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด(สมรรถนะ)(5.2)
13.  ผู้เรียนได้รับรางวัลที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับ ประเทศในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีละไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน (1.6)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากล
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างกลมกลืน
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน
  5.มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.2 เรื่อง "ธรรมชาติกับงานศิลป์ ศิลปินตัวน้อย"  16 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557
 กิจกรรมบูรณาการ ป.2 เรื่อง Change The World  19 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2036 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557
 การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง  3 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1960 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง  4 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1959 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
2    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 2 *** ***
3    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 1 *** ***
4    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 4 *** ***
5    แฟ้ม 771 / A4 clear display 1 *** ***
6    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
7    ลวดเสียบตราTEX เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 6 *** ***
8    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 1 *** ***
9    ปากกาเน้นข้อความ 4 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 1,600 *** ***
12    อาหารว่างครู 100 *** ***
13    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 50 *** ***
14    ค่ารถบัส 9 *** ***
15    ค่าธรรมเนียม+ค่าเข้าชม 450 *** ***
16    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
17    ค่าป้ายผ้า 2 *** ***
18    ค่าติดต่อ สำรวจ และประสานงาน 1 *** ***
19    ชุดปฐมพยาบาล 1 *** ***
20    ค่าอุปกรณ์การจัดฐานการเรียนรู้ 800 *** ***
21    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
22    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 22 *** ***
23    ค่าจัดทำรูปเล่ม 2 *** ***
24    ค่าอาหารนักเรียน 400 *** ***
25    เทปโฟ 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
26    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 40 *** ***
27    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
28    โปสเตอร์รูปภาพ 1 *** ***
29    ค่าของรางวัลที่ 1 6 *** ***
30    ค่าของรางวัลที่ 2 6 *** ***
31    ค่าของรางวัลที่ 3 6 *** ***
32    ค่าของรางวัลชมเชย 30 *** ***
33    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 4 *** ***
34    สื่อการเรียนการสอน 1 *** ***
35    ค่าซ่อมเครื่องดนตรี 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 16/8/56 เรื่องธรรมชาติกับงานศิลป์ 1 *** ***
2    ค่ากระดาษ ปากกาเคมี ลวดยิง แฟ้ม เชือกฟาง ใช้ในกิจกรรมบูรณาการ ป.2 1 *** ***
3    ค่าใ้ช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 19/11/56 1 *** ***
4    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการ ป.2 วันที่ 19/11/2556 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - 3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - 4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระศิลปะ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.

กลุ่มสาระศิลปะ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนเพราะตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป

2. มีกิจกรรมจากฝ่ายอื่นมาแทรกทำให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัิติงานตามหน้าที่หลัก

3. แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการภายในจังหวัดเชียงใหม่มีจำกัด

4. งบประมาณในการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ  N T ,   O - ฺ NET ,  LAS ,    BSG  มีไม่เพียงพอ 

5. หนังสือเข้าเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการมาช้าจึงทำให้มีเวลาการเตรียมตัวค่อนข้างจำกัด 

6. เบี้ยเลี้ยงสำหรับให้นักเรียนและครูสำหรับส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการอบรมไม่เพียงพอกับสภาพการณ์ทาง

เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 

แนวทางแก้ไข 

1. ปรับเป้าหมายผลสัมฤิทธ์ทางการเรียนให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลเดิมกับธรรมชาติของแต่่ละวิชา 

2. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรมให้มีการบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้เพื่อลดภาระในการตรวจใบงานในแต่ละกิจกรรม

3. ควรมีการกำหนดแหล่งการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมบูรณาการตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 -  ป. 6   โดยระบุหัวข้อ ( Theam )ให้เหมือนกัน

  และใช้สถานที่เดิมเหมือนกันทุกปี

4.เพิ่มงบประมาณในการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมให้เพียงพอ  

5.ควรมีการประสานงานเกี่ยวกับหนังสือเข้าให้รวดเร็ว

6.พิจารณาเพิ่มเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะกับสถานที่และสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)