หน้าที่หลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(51)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(7)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(23)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางลูกเสือเนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา
3.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4.  ครูผู้สอนร้อยละ 95 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในโรงเรียนได้
5.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องตามหลักสูตร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (51)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.5  5 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1843 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.5  6 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1842 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่แ่ละรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป. 5  7 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1841 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.5  8 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1840 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายฝึกอบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6  19 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1829 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายฝึกอบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6  20 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1828 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายฝึกอบรมผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ป.6  21 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1827 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ่ค่ายฝึกอบรมผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ป.6  22 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1826 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4  26 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1822 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ ป.4  27 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1821 วัน กำลังดำเนินการ  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ ป.4  28 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1820 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ ป.4  29 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1819 วัน กำลังดำเนินการ  6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6  5 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2558
 เข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1817 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2556 - 1 ก.ค. 2556
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  7 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1719 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 ต.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  8 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 ต.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  9 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 ต.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  10 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1716 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 ต.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557
 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  5 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  6 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  7 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 ประชุมครูชั้น ป.5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556  13 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5  14 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1681 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5  15 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1680 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5  16 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1679 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 เตรียมเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ  23 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1672 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก  23 พ.ย. 2556 - 26 พ.ย. 3056
 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.6  25 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1670 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก  23 พ.ย. 2556 - 26 พ.ย. 3056
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ  27 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.4.2 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557
 ม. ธนายุทธ นามวงค์ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์ประดับและเครื่องแบบลูกเสือ สำหรับลูกเสือกองร้อยพิเศษ  2 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1663 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 ต.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557
 ประชุมการเตรียมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ชั้น ป.4  11 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1654 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  10 ธ.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2557
 ประชุมครู ป.4 เรื่องค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ชั้น ป.4  13 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1652 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  10 ธ.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2557
 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ  16 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 ประชุมครู ป.4 เรื่องค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ชั้น ป.4  2 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1632 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  10 ธ.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2557
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ(รุ่นพี่)จัดเตรียมค่ายลูกเสือ ป.4  3 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1631 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  10 ธ.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2557
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  4 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  10 ธ.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2557
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  5 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4  10 ธ.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2557
 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ ครั้งที่ 2  6 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1628 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 ประชุมครู ป.1 เรื่อง วางแผนค่ายลูกเสือสำรอง  14 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3  13 ม.ค. 2557 - 24 ม.ค. 2557
 Day Camp ป.1  20 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3  13 ม.ค. 2557 - 24 ม.ค. 2557
 Day Camp ป.2  21 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3  13 ม.ค. 2557 - 24 ม.ค. 2557
 ประชุมครู ป.6 ค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6  21 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 Day Camp ป.3  23 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3  13 ม.ค. 2557 - 24 ม.ค. 2557
 วันลูกเสือรวมพลังอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่  24 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1610 วัน กำลังดำเนินการ  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ป.6  31 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1603 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 ค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี ป.6  1 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 ค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี ป.6  2 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6  13 พ.ย. 2556 - 4 ก.พ. 2558
 ซ่อมแซมค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)  7 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1596 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ  16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557
 ลูกเสือกองร้อยบำเพ็ญประโยชน์ในองค์กร  18 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1585 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.4.2 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557
 งานลูกเสือ ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมถ่ายรูปกับลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปี 2556  27 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1576 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.4.2 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้กำกับลูกเสือประเทศโปรตุเกส ที่มาศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน  1 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1574 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  21 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 คณะผู้กำกับลูกเสือประเทศโปรตุเกส มาศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน  1 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1574 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  21 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 ขึ้น ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4  18 เม.ย. 2557 ผ่านมาแล้ว 1526 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 ขึ้น ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4  18 เม.ย. 2557 - 18 เม.ย. 2557

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (7)

ขั้นตอน: แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) กรรมการ
 มิส  กิติยา    อารักษ์  กรรมการ
 มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 424 *** ***
2    รายได้จากการเข้าค่ายผู้นำ 290 *** ***
3    รายได้จากการเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 50 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 2,494 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 150 *** ***
3    เครื่องหมายลูกเสือ (ดาวโลหะ) 1,247 *** ***
4    เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 2,494 *** ***
5    พวงมาลัย สักการะ 3 *** ***
6    ืเชือกฟาง 3 *** ***
7    ป้ายไวนิว 1 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
9    ดินน้ำมัน 100 *** ***
10    ไม้ขีดไฟกล่องเล็ก 22 *** ***
11    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,224 *** ***
12    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 30 *** ***
13    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
14    ค่าดูแลนักเรียน 25 *** ***
15    เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 408 *** ***
16    พวงมาลัย สักการะ 1 *** ***
17    เชือกฟาง 2 *** ***
18    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
19    ยากันยุง 2 *** ***
20    ยากันยุง 5 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 160 *** ***
22    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 80 *** ***
23    ค่าวิทยากร 3 *** ***
24    ตราตำแหน่งผู้กำกับลูกเสือ 80 *** ***
25    ผ้าผูกคอผู้กำักับลูกเสือ 75 *** ***
26    หมวกผู้กำักับลูกเสือ 70 *** ***
27    พวงมาลัย สักการะ 1 *** ***
28    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
29    อาหาร / สถานที่ 769 *** ***
30    อาหาร / สถานที่ 50 *** ***
31    อาหาร / สถานที่ 30 *** ***
32    เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 2,307 *** ***
33    ค่ารถแดง รับ - ส่งนักเรียน 54 *** ***
34    พวงมาลัย สักการะ 2 *** ***
35    ยากันยุง 4 *** ***
36    ยากันยุง 6 *** ***
37    อุปกรณ์ทำฐานกิจกรรม 2 *** ***
38    ค่าบ้านพัก 16 *** ***
39    ค่ารถแดง รับ - ส่งนักเรียน 6 *** ***
40    น้ำดื่ม 80 *** ***
41    ค่ารถแดง รับ - ส่งนักเรียน 2 *** ***
42    พวงมาลัย สักการะ 1 *** ***
43    ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 12 *** ***
44    ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ 10 *** ***
45    เงินสนับสนุนลูกเสือรายปี 2,424 *** ***
46    ปลอกแขนสารวัตรลูกเสือ 30 *** ***
47    ถุงมือขาว 30 *** ***
48    ถุงมือขาว 40 *** ***
49    น้ำดื่ม 80 *** ***
50    ค่าดูแลนักเรียน 100 *** ***
51    ค่าอาหารและสถานที่ 290 *** ***
52    อาหาร/สถานที่ครู 15 *** ***
53    อาหารว่างครู 3 *** ***
54    ค่ารถแดง รับ - ส่งนักเรียน 25 *** ***
55    ค่าดูแลนักเรียน 45 *** ***
56    เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 870 *** ***
57    ค่าเกียรติบัตร 290 *** ***
58    มาลัยกร-ดอกไม้ 3 *** ***
59    ยากันยุง 6 *** ***
60    เชือกฟาง 3 *** ***
61    อุปกรณ์งานบกเบิก 3 *** ***
62    อาหารว่างครู 408 *** ***
63    อาหารว่างครู 50 *** ***
64    น้ำเปล่า 408 *** ***
65    มาลัยกร 1 *** ***
66    ป้ายไวนิว 2 *** ***
67    ไม้พลอง 408 *** ***
68    กระดาษdouble a 1 *** ***
69    ค่ารถแดง รับ - ส่งนักเรียน 6 *** ***
70    น้ำเปล่า 6 *** ***
71    อาหาร / สถานที่ 50 *** ***
72    อาหาร / สถานที่ครู 5 *** ***
73    ค่ารถแดงรับส่ง 4 *** ***
74    ค่าดูแลนักเรียน 20 *** ***
75    อุปกรณ์งานบุกเบิก 4 *** ***
76    ยากันยูง 1 *** ***
77    ค่าศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนเดือนพ.ค.56 1 *** ***
2    ค่าเข้าค่ายลูกเสือป.5 วันที่ 26-29/6/56 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมสวนสนามและปฎิญาณตน วันที่ 1/7/56 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 *** ***
4    เงินร่วมสนับสนุนบำรุงลูกเสือ/เนตรนารี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 *** ***
5    ค่าอาหารกลางวันครูร่วมอบรมลูกเสือ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ป.5
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางลูกเสือเนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา 105 2.25 0.59
     
แบบประเิมินการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจำปี 2556 ชั้น ป.4
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน 184 1.93 0.55
     
แบบประิเมินค่ายลูกเสือประจำปี ป.6
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน 85 2.44 0.66
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.

1. การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.5-ป.6 นอกสถานที่ในครั้งเดียวทำให้เกิดปัญหาของการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ จำนวนนักเรียนมาก  การแ้ก้ไขปัญหา  ควรจัดค่ายลูกเสือ ป.5-ป.6 เป็นชั้นละ 2 ค่าย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง


2.

ในการจัดค่ายแต่ละครั้ง ควรมีการสำรวจค่ายก่อนการจัดค่ายแต่ละครั้ง เพื่อดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงความปลอดภัยของนักเรียน ก่อนการจัดกิจกรรมค่าย


3.

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1.  ผู้เรียนร้อยละ  95  สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน

 

1. ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ทักษะลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการดูแลตนเอง การเชื่อฟัง การทำความเคารพ

 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรลูกเสือ และสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา


 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติในเรื่อง การพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 

3. ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยในการจัดค่ายลูกเสือ ป.1-ป.6 หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นจะมีการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในพื้นที่หรือในบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น

 

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (7) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
2. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
3. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
4. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
5. มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558)
6. มิส  กิติยา    อารักษ์
7. มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัสเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.5
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการค่ายผู้นำนายหมู่ รองหมู่ลูกเสือ ป.4 5 6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝ่ายรับ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเีรียนเข้าค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.5
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูเข้าค่ายนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูจัดกิจกรรมลูกเสือกองร้อยอาสาพิเศษสำรอง ป.1-ป.3
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] ชี้แจงการใช้รถแดง ค่ายฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตินักเรียนฝึกลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอตรวจดูรายละัเอียดจดหมาย
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งให้ทราบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรลูกเสือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อครูเข้าค่ายลูกเสือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ป.4-6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอท่านผู้อำนวยการพิจารณามอบหมายการเซ็นจดหมายออก
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อครูขึ้นค่ายลูกเสือกองร้อย 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดค่าใช้จ่ายตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมดูแลและส่งนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความร่วมมือในการเซ็นรับทราบการดูแลนักเรียนลงจากค่ายลูกเสือ เนตรนาีรีสามัญ ประจำปี 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญครูชั้น ป.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยอาสา
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์ประดับและเครื่องแบบลูกเสือ สำหรับลูกเสือกองร้อยพิเศษ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ค่ายลูกเสือ ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญครูชั้น ป.6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตไม่เข้าร่วมค่ายลูกเสือสามัญประจำปี 2556 ของนักเรียน ชั้น ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อลูกเสือเข้าค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูรับ - ส่งลูกเสือค่าย ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูขึ้นค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2556 ชั้น ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการจัดกิจกรรมเบื้องต้นลูกเสือกองร้อยพิเศษ
- [รับ-ส่งเอกสาร] นัดหมายและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม ป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือชั้นป.3 ขึ้นป.4
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปแบบประเมิน ป.1-3
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อนักเรียน เข้าทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (23 )
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดค่ายผู้นำนายหมู่ เเละรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5
ค่ายผู้นำนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.5
ค่ายฝึกอบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6 วันที่ 19 มิถุนายน 2556
ค่ายฝึกอบรมผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ ป.6
เดินทางสู่ค่ายผู้นำนายหมู่ เเละรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4 ณ.ม่อนคำออน
ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4
งานลูกเสือเข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เดินทางสู่ ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (วันที่ 15 พ.ย. 56)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4
Day Camp ป.1
Day Camp ป.2
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4
Day Camp ป.3
ลูกเสือกองร้อยพิเศษร่วมกิจกรรมลูกเสือรวมพลังอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่
ค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี ป.6
ค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี ป.6 (เพิ่มเติม)
ลูกเสือกองร้อยบำเพ็ญประโยชน์
คณะผู้กำกับลูกเสือประเทศโปรตุเกส มาศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ
ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ ป.3 ขึ้น ป.4