หน้าที่หลัก จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
2.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(2)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน
1.  โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (8.3.2)
2.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมเลือกแบบชุดชมรมและแบบชุดว่ายน้ำ  5 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1843 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพ  4 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1814 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดกรีฑาสี เหรียญรางวัล ชุดทำงานครู ชุดทำงานนักการ  24 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1794 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน  24 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1794 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกรีฑาสี ชุดทำงานครู  5 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง  26 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 1761 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง  13 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1743 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมเลือกบริษัทจัดทำชุดว่ายน้ำ  18 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ ครั้ง 4  25 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1731 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 วัดไซส์ชุดว่ายน้ำ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6  27 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก และการจัดชุดสมุดจำหน่ายหนังสือเรียน  24 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 1610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 พิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายไอศกรีมและบริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม  25 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1578 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน  27 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 1576 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (2)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  นิภา    ฟองผล  ประธานกรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 40 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A14/ 1x500 AA 10 *** ***
3    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 5 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 5 *** ***
5    กระดาษแฟกซ์ ตราสิงห์ 210x30 หลา1-CM 12 *** ***
6    คลิบดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
7    น้ำยาลบเพนเทลด้ามแบนหัวลูกลื่น ZL31W 1 *** ***
8    มีดคัดเตอร์แสแตนเลส เล็ก 1 *** ***
9    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1x60 ใบ 1 *** ***
10    กรรไกร 9 " ตรากระต่าย # 289 1 *** ***
11    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
12    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
13    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
14    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1 นิ้ว 2 *** ***
15    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 2 *** ***
16    เทปใสขนาด 1/2x36 แกนกลางใหญ่ 5 *** ***
17    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
18    แท่นตัดเทป SK-25 1 *** ***
19    ตาไก่ทองเหลือง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปากกาไวท์บอร์ดและหมึกเติม 1 *** ***
2    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนพ.ค.56 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.56 1 *** ***
4    ค่าวัสดุสำนักงานเดือนม.ค.57 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.57 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - 2. คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเมินงานตาม KPI
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ทุกหน่วยงานในโรงเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง 178 2.06 0.33
     

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ, ร้านค้าสวัสดิการ, พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่ และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ ของโรงเรียน4.120.6682.43
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา
 
1. มีบางหน่วยงานไม่ทำตามขั้นตอนของการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยไม่ได้เขียนใบเขียว แต่ต้องการใช้ของด่วน

ข้อเสนอแนะ 

1. แจ้งให้แต่ละฝ่ายให้รับทราบขั้นตอนของการจัดซื้อ-จัดจ้าง


2.

1.   สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

1. มีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. มีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

 

2.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

1. มีระบบจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

2. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

2. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 82.53 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

3.  สรุปผลในภาพรวม

     3.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ ครั้งนี้

       การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นกระบวนการจัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใชในราคาที่เหมาะสมใช้ระยะเวลาในการจัดหารวดเร็วและจากแหล่ง (ผู้ค้า) ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง รวมทั้งควรจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ค้าของพัสดุ-ครุภัณฑ์ แยกออกเป็นแต่ละประเภท และจัดทำราคากลาง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาที่ผู้ค้านำเสนอ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาต่างๆ ในการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ชัดเจนและรัดกุม

    3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ครั้งต่อไป

            -เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้จัดทำ : มิส  นิภา    ฟองผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  นิภา    ฟองผล
2. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทจำหน่ายไอศกรีม ปีการศึกษา 2556
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง เสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล ชุดทำงานครู ชุดทำงานนักการ เสื้อชมรมครู ชุดว่ายน้ำ และอุปกรณ์
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง เสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล ชุดทำงานครู ชุดทำงานนักการ เสื้อชมรมครู ชุดว่ายน้ำ และอุปกรณ์
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง เสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล ชุดทำงานครู ชุดทำงานนักการ เสื้อชมรมครู ชุดว่ายน้ำ และอุปกรณ์
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง พิจารณาบริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2556
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง ปีการศึกษา 2556
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง ปีการศึกษา 2556
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง ปีการศึกษา 2556
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก การจัดชุดสมุดจำหน่าย หนังสือแบบฝึกหัดที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล บริษัทไอศกรีม และบริษัทน้ำดื่ม ประัจำปีการศึกษา 2557
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก การจัดชุดสมุดจำหน่าย หนังสือแบบฝึกหัดที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล บริษัทไอศกรีม และบริษัทน้ำดื่ม ประัจำปีการศึกษา 2557
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก การจัดชุดสมุดจำหน่าย หนังสือแบบฝึกหัดที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล บริษัทไอศกรีม และบริษัทน้ำดื่ม ประัจำปีการศึกษา 2557
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำและเสื้กกีฬาสี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 พ.ค.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] คำสั่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์และชุดกรีฑาสี
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 พ.ค.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สัญญาซื้อขายสินค้าฝากขาย
- [รับ-ส่งเอกสาร] คำสั่ง...แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดกรีฑาสีและเหรียญรางวัล ชุดชมรมครู ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ ประจำปี 2556
- [รับ-ส่งเอกสาร] สัญญาซื้อขายสินค้าฝากขาย
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 พ.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] คำสั่งแต่งตั้ง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปสรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 31 พ.ค.56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานจัดซื้อ ประจำเดือน พ.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมเลือกแบบชุดชมรมและแบบชุดว่ายน้ำ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 10 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 12 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิ.ย. 5
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั่ง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 20 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 มิ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อประจำเดือน มิ.ย.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 2 ก.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาบริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาจ้างตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 9 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบของที่ระลึก
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบชุดกีฬาสี ชุดว่ายน้ำ เสื้อชมรมครู
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] โปรแกรมตรวจสุขภาพ มายด์แล็บ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ติดตามแผนงาน จัดซื้อ -จัดจ้าง ครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 16 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเตรียมก่อนเจาะเลือด
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
- [รับ-ส่งเอกสาร] ข้อดี-ข้อเสีย
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดพื้นเมือง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 25 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพ.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] FLow chat 56 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อโปโลของที่ระลึก
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 ก.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 31 ก.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] โปรแกรมตรวจสุขภาพ มายด์แล็บ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อและการเบิกประจำเดือน ก.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกรีฑาสีและผ้าตัดชุดฟอร์็มครู
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 2 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอนัดพบผู้อำนวยการ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับเสื้อ POLO และ Jacket กับเจ้าของกิจการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผู้ตรวจ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ประถม
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 8 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปยอดตรวจสุขภาพ 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 9 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] แผ่นรองไดร์ทกอล์ฟ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการตรวจสุขภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 14 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สัญญา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมคณะกรรมจัดซื้อเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล ชุดฟอร์มครู ครั้งที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] เสนอแบบหมวกงานกอล์ฟ 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 20 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประชุมร่วมกับคุณจิตร์ชัย และกรรมการฝ่ายจัดซื้อของที่ระลึกฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน MCP Variety 2013 "Go Beyond 2015"
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สัญญาจ้างทำกระเป๋าที่ระลึก.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 22 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 23 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง__สัญญาโต๊ะจีน ปี 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 ส.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำเดือน วาระการประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 30 ส.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 2 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความกรุณาท่านผู้อำนวยการพิจารณาแบบ Name tag, กระดุม และราคารายการสินค้าที่จะสั่งครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 9 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 ก.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาแบบและเลือกบริษัทชุดว่ายน้ำ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 16 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมฝ่ายธุรการครั้งที่ 5 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง.
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งยกเลิกจำหน่ายชุดนักเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งยกเลิกจำหน่ายชุดนักเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมครั้งที่ 4
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคืบหน้าการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความกรุณาท่านผู้อำนวยการพิจารณาแบบเสื้อ POLO
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 25 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการผลการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 ก.ย. 5
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน สรุปงานประจำเดือน วาระการประชุมบอร์ด
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาจ้างทำชุดว่ายน้ำ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 2 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] โลโก้ชุดว่ายน้ำ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ราคาต้นทุนสินค้าปี 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 ต.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 8 ต.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 9 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 10 ต.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ต.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21 ต.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างสัญญา ซื้อขายชุดพละ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาซื้อขายชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ เนตรนารี
- [รับ-ส่งเอกสาร] ไซค์ชุดว่ายน้ำทั้งหมด
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง สัญญาซื้อขายชุดพื้นเมือง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 22 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 25 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมฝ่ายธุรการครั้งที่ 6 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 30 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมบอร์ด สรุปงานประจำเดือน ต.ค.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 พ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 14 พ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 20 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวอย่างจดหมาย
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมบอร์ด ครั้งที่ 7 งานจัดซื้อ จัดจ้าง
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำเดือน พ.ย.56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 พ.ย. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 2 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขั้นตอนการสมัครทำประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ธ.ค. 56.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 9 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 12 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ใบเสนอราคาประกัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 - 18 ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ม.ค. 57.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปยอดขายของที่ระลึก งานประจำปี
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมบอร์ด และสรุปงานประจำเดือน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการ จัดซื้อประจำเดือน ธ.ค. 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่างคำสั้่ง ปกพลาสติกฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 8 - 9 ม.ค. 57.
- [รับ-ส่งเอกสาร] แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 14 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] (SWOT ANALYSIS) งานจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2557
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 20 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 22 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] ร่าง จดหมายยกเลิกประกัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 23 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำปกพลาสติก และการจัดชุดสมุดจำหน่ายหนังสือเรียน พิจารณาหนังสือแบบฝึกหัดที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษา 2557
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] ติดตามแผนงาน จัดซื้อ -จัดจ้าง ครั้งที่ 1-2-3
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 30 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 31 ม.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ม.ค. 57 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง.doc
- [รับ-ส่งเอกสาร] บันทึกข้อความขอซื้อปริ้นเตอร์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 11 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 13 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] พิจารณาบริษัทน้ำดื่มปี 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.พ. 57.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] บันทึกข้อความเชิญประชุมคัดเลือกบริษัทไอศกรีม และนำดื่ม
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] วาระการประชุมบอร์ด ครั้งที่ 10 งานจัดซื้อ จัดจ้าง.
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการประชุมคณะกรรมพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 27 ก.พ. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 57.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สัญญาซื้อขายน้ำดื่มบริษัท นำพลัง (ช้าง)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 3 มี.ค. 57.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปการจัดซื้อประจำเดือน ก.พ.57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 4 มี.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 5 มี.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] ติดตามแผนงาน จัดซื้อ -จัดจ้าง ครั้งที่ 1-2-3-4
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 57.
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปแผนงานจัดซื้อ 56
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน งานจัดซื้อจัดจ้าง 10 มี.ค. 57
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มี.ค. 57 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฟอร์มแจ้งเพิ่มประกันกลุ่ม
- [รับ-ส่งเอกสาร] บันทึกข้อตกลงและกระบวนการารจัดเลี้ยงครูและเจ้าหน้าที่ด้วยระบบคูปอง‡


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดกรีฑาสี เหรียญรางวัล ชุดทำงานครู ชุดทำงานนักการ
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ ครั้ง 4
วัดไซส์ชุดว่ายน้ำ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
พิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายไอศกรีมและบริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน