Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากล
  2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการในชั้นเรียนเป็นรายห้อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างกลมกลืน
  8. มุ่งให้มีระบบการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นอันดับแรก
  9.มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล MINI Concert 2014  27 ก.พ. 2558 ผ่านมาแล้ว 1579 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ  16 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2558
 การแสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล MINI Concert 2014  1 มี.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 1577 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ  16 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2558

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
2    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 2 *** ***
3    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 1 *** ***
4    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 4 *** ***
5    แฟ้ม 771 / A4 clear display 1 *** ***
6    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
7    ลวดเสียบตราTEX เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 6 *** ***
8    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 1 *** ***
9    ปากกาเน้นข้อความ 4 *** ***
10    สื่อการเรียนการสอน 1 *** ***
11    ค่าซ่อมเครื่องดนตรี 1 *** ***
12    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
13    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 1,600 *** ***
14    อาหารว่างครู 100 *** ***
15    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 50 *** ***
16    ค่ารถบัส 9 *** ***
17    ค่าธรรมเนียม+ค่าเข้าชม 450 *** ***
18    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
19    ค่าป้ายผ้า 2 *** ***
20    ค่าติดต่อ สำรวจ และประสานงาน 1 *** ***
21    ชุดปฐมพยาบาล 1 *** ***
22    ค่าอุปกรณ์การจัดฐานการเรียนรู้ 800 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
24    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 22 *** ***
25    ค่าจัดทำรูปเล่ม 2 *** ***
26    ค่าอาหารนักเรียน 400 *** ***
27    เทปโฟ 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
28    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 40 *** ***
29    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
30    โปสเตอร์รูปภาพ 1 *** ***
31    ค่าของรางวัลที่ 1 6 *** ***
32    ค่าของรางวัลที่ 2 6 *** ***
33    ค่าของรางวัลที่ 3 6 *** ***
34    ค่าของรางวัลชมเชย 30 *** ***
35    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระศิลปะ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
การแสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล MINI Concert 2014