หน้าที่หลัก ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานงาน ดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ
2.  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  ข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา FSG
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 601 วัน
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 601 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 570 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 525 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 2  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
25 ก.ค. 2559 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 451 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 248 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
24 ต.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 248 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  26 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  29 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หมึกเติมไวท์บอร์ด 1 *** ***
2    น้ำยาลบคำผิด 1 *** ***
3    คลิบบอร์ดพลาสติกกลาง 3 *** ***
4    เทปใส3M500 แกนใหญ่ 2 *** ***
5    เทปใส 3M 500 แกนใหญ่ 4 *** ***
6    กระดาษโพสอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 4 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F4/ 1x500 AA 1 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
9    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 4 *** ***
10    กล่องแฟ้ม 2 ช่อง 2 *** ***
11    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 8 *** ***
12    ปากกา G,Soft 0.38 cheery 12 *** ***
13    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 1 *** ***
14    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 4 *** ***
15    สติ๊กเกอร์ตีเส้นสะท้อน 2 *** ***
16    คลิปดำNo.111 4 *** ***
17    คลิปดำNo.112 4 *** ***
18    แผ่นCD-R 20 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.60 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.61 523 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน
 - รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน4.530.5290.67
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
ผู้จัดทำ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  พัชราภรณ์    กาวินาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [รับ-ส่งเอกสาร] เริ่มส่งงานประจำวันแบบฟอร์มใหม่ แจ้งเตือนและติดตามการส่งสรุปงานประจำวันค่ะ (ประจำปีการศึกษา 2560)
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งนิเทศแผนงานโครงการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำนักผู้อำนวยการ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือน ก.ค. 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือนสิงหาคม 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือนกันยายน 2560 และส่งสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือนตุลาคม 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] เริ่มส่งงานประจำวันสำนักผู้อำนวยการ แจ้งเตือนและติดตามการส่งสรุปงานประจำวันค่ะ ประจำเดือนมกราคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือนมกราคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งนิเทศแผนงานโครงการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (สำนักผู้อำนวยการ)
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเชื่อมโยงแผนงานกับจดหมายเข้า
- [รับ-ส่งเอกสาร] เริ่มส่งงานประจำวันสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวอย่างการเชื่อมไฮเปอร์ลิงค์ และการโพสต์อัลบั้มภาพกิจกรรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และประจำปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสรุปตัวชี้วัดปลายแผน 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดส่งสารสนเทศปีการศึกษา 2560อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560