หน้าที่หลัก เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียน ครูและ บุคลากรมีสุขภาพ อนามัยที่ดี

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(46)
-มอบหมายหน้าที่งาน(1) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(7)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(28)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
1.  นักเรียนทุกคนได้รับ การตรวจสุขภาพ ร่างกายเบื้องต้น
2.  มีระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันภาวะ สุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ
3.  นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
4.  นักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และป.6 ทุกคนได้รับ บริการทางทันตกรรม
5.  นักเรียนร้อยละ 85 มี น้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.  นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
7.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
 

   ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   1 *** *** 312 วัน
01 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 6  มิส  รินลษา    เจริญสุข 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
01 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
02 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 5  มิส  รินลษา    เจริญสุข 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ก.ค. 2560 31 ก.ค. 2560   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6) 2  มิส  รินลษา    เจริญสุข 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
01 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1) 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
01 พ.ย. 2560 01 ธ.ค. 2560   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 ) 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 203 วัน
01 ส.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
01 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6 3  มิส  รินลษา    เจริญสุข 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
01 ส.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D 6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) 2  มิส  รินลษา    เจริญสุข 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 8  มิส  รินลษา    เจริญสุข 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
18 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4  มิส  รินลษา    เจริญสุข 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
31 ก.ค. 2560 31 ส.ค. 2560   D 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561   D 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 142 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 6  มิส  รินลษา    เจริญสุข 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 5  มิส  รินลษา    เจริญสุข 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
03 ก.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
25 ก.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  รินลษา    เจริญสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (46)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง  22 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  18 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13  19 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  18 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก  14 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานพยาบาลเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)  16 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.1  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.2  21 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.3  22 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4  23 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.5  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.5  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.6  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6  1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6)  3 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6)  3 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
 แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง เด็กไทย สุขภาพดี  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง  22 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  18 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  31 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  4 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1)  1 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
 แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน(Overweight)หรือ เด็กอ้วน(Obese Children)  21 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1  31 ก.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)  8 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก "Epilepsy"  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง  30 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  18 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)  12 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก โรคยุงร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะอันตรายถึงชีวิต  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งเอกสารให้ความรู้เรื่อง โรคอีสุกอีใส หรือไข้สุกใส ลงในระบบ SWIS Admin  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2  2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2  2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2  2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2  2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)  3 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2  2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่นักเรียนชั้น ป.1  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 )  1 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560
 ส่งเอกสารให้ความรู้เรื่อง ปัญหาโรคอ้วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการดูแลด้านโภชนาการ ลงในระบบ SWIS Admin  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2  1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561
 บริการอุดฟัน แก่นักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  22 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  1 ส.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 บริการอุดฟัน แก่นักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  1 ส.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (สำหรับนักเรียนที่ผลการตรวจตาเบื้องต้นผิดปกติ และผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  9 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่มามอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่จักษุแพทย์เห็นควรให้ใช้แว่นสายตา  16 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (1) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ขอคำชี้แจงและรายละเอียดการออกจดหมายขออนุญาตฉีดวัคซีน 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอคำชี้แจงและรายละเอียดการออกจดหมายขออนุญาตฉีดวัคซีน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอคำชี้แจงและรายละเอียดการออกจดหมายขออนุญาตฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
2    วิทยากร 1 *** ***
3    ของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
4    บริการจัดทำเอกสารสี 5,052 *** ***
5    อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 1 *** ***
6    น้ำดื่ม 10 *** ***
7    ของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
8    อุปกรณ์กิจกรรมรณรงค์ 1 *** ***
9    บริการจัดทำเอกสารสี 1,500 *** ***
10    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 2,526 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง 180 *** ***
12    น้ำดื่ม 90 *** ***
13    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 90 *** ***
14    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 10 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
16    น้ำดื่ม 10 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง 8 *** ***
18    น้ำดื่ม 8 *** ***
19    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
20    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
21    น้ำดื่ม 15 *** ***
22    อาหารว่าง VIP 50 *** ***
23    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
24    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
25    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
26    น้ำดื่ม 80 *** ***
27    จัดเลี้ยงอาหาร: อาหารกลางวันของโรงเรียน 15 *** ***
28    เบ็ดเตล็ด: น้ำดื่มขนาดถังละ 20 ลิตร 5 *** ***
29    เบ็ดเตล็ด:แก้วพลาสติก 7 ออนซ์ 1 *** ***
30    จัดเลี้ยงอาหาร: อาหารกลางวันของโรงเรียน 10 *** ***
31    เบ็ดเตล็ด: น้ำดื่มขนาดถังละ 20 ลิตร 5 *** ***
32    เบ็ดเตล็ด:แก้วพลาสติก 7 ออนซ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช มาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนวันที่ 20-28/6/60 1 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก วันที่ 14/7/60 1 *** ***
3    ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง โรคมือเท้าปาก จำนวน 2,380 แผ่น 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากรพ.ราชเวชมาฉีดวัคซีนป.1 1 *** ***
5    ค่าจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องน้ำหนักเกิน 490 แผ่น 1 *** ***
6    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 *** ***
7    ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 8/9/60 1 *** ***
8    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากรพ.แมคคอร์มิคมาฉีดวัคซีน 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสันกำแพงมาให้บริการอุดฟันแก่นักเรียน วันที่ 22 - 23/1/61 1 *** ***
10    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียน วันที่ 31/1/61 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 วันที่ 9/2/2561 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน
 - สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร ของหน่วยงาน งานพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (7)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.0090.49
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.0098.20
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้จัดทำ : มิส  รินลษา    เจริญสุข


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (3) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  รินลษา    เจริญสุข
2. มิส  อารุณี    ลากตา
3.      เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [หนังสือเข้า] โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- [หนังสือเข้า] การจัดบริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
- [หนังสือเข้า] แจ้งกำหนดการพ่นยุง ประจำเดือนมกราคม 2561
- [หนังสือเข้า] เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก
- [หนังสือเข้า] การตรวจวัดสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- [หนังสือเข้า] แจ้งกำหนดการพ่นยุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- [หนังสือเข้า] การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
- [หนังสือเข้า] ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง/อาจารย์ (ให้บริการนอกสถานที่)
- [หนังสือเข้า] การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
- [หนังสือเข้า] การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
- [หนังสือเข้า] การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่่อนร.อ้วน - เริ่มอ้วน ปี2559
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการอบรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อเด็กอ้วน เทอม 2 ปี2559
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ปี2559
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดเนื้อหาของแผ่นพับ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งแบบบันทึกแจ้งความจำนงขอใช้บริการ งานอาคารสถานที่
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการอบรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งปฎิทินการศึกษาปี61
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการอบรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก-ส่วนสูง ป.1 เทอม 1 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก-ส่วนสูง ป.2 เทอม 1 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก-ส่วนสูง ป.3 เทอม 1 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก-ส่วนสูง ป.4 เทอม 1 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก-ส่วนสูง ป.5 เทอม 1 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] น้ำหนัก-ส่วนสูง ป.6 เทอม 1 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] วัคซีน HPV
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานการอบรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งรายละเอียดเนื้อหาของแผ่นพับ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายชื่อนักเรียนที่ค้างส่่งใบตอบรับ การทำทันตกรรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งนน.- ส่วนสูง เทอม 2 ปี 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งรายงานการอบรม


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (28 )
ให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
การอบรมให้ความรุ้ และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)
ให้บริการทันตกรรมปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ป.1
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.5
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.6
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน คางทูม
แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน(Overweight)หรือ เด็กอ้วน(Obese Children)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ชั้นป.5
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่
งานพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก "Epilepsy"
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่นักเรียนชั้น ป.1
เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟันนักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.6
บริการตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ สำหรับนักเรียนที่ผลการตรวจตาเบื้องต้นผิดปกติ และผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่มามอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่จักษุแพทย์เห็นควรให้ใช้แว่นสายตา
แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
บริการอุดฟัน แก่นักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (สำหรับนักเรียนที่ผลการตรวจตาเบื้องต้นผิดปกติ และผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่