Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรได้รับการยกศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติและตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(63)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(28)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(28)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(24)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.  บุคลากรทุกคนมีหลักสูตรและแนวทางในการยกศักยภาพของตนเองทั้ง 5 มิติ
2.  ร้อยละ 100 ของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการยกศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่
3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 75 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
7.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอบันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
8.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 695 วัน
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 695 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 664 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 664 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 5 3  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 5   3 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน 9  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 24  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 24   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุน งานโรงเรียน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด 10  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 ม.ค. 2561 10 ก.พ. 2561   D 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน 3  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 348 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   D  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตามครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 545 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตามครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 454 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตามครั้งที่ 3  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตามครั้งที่ 4  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 342 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 454 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 342 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (63)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560  11 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาและต้อนรับคณะวิทยากรในการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน  11 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560  12 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560  13 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 621 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2560  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13  19 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน/สถานศึกษา  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 603 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560  5 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4  15 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4  16 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานเรื่องVDO Conference  23 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน"  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 560 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ "Trends in Instructional Technology"  17 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560  28 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  3 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  10 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  12 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งแจ้งสถิติการอบรม สัมมนา ภาคเรียนที่1/2560  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการเข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 และวันปิยมหาราช  27 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560  2 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560  3 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560  4 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560  5 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560  6 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560  7 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน ICT  7 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  11 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  12 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561  5 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2561  16 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกเรื่องการขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องเชิญร่วมประชุม "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชน ยุค 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"  20 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  20 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26  2 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในงาน "Chula North Expo 2018"  9 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26  10 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องเชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง สอนงาน เขียนแผน เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PLC  10 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรร่างกำหนดการการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  26 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2561  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญส่งครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม "ครูต้นแบบมารยาทไทย" ในโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561 ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกหนังสือเข้าเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปี 2561  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer”  7 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer”  8 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer”  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  7 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  9 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการจัดงานเลี้ยงครูเกษียณและการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน  10 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงครูเกษียณและการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561  11 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการจัดอบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  29 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 270 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (28)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน/สถานศึกษา 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานเรื่องVDO Conference 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน" 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน ICT 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 3   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT 3   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT 3   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT 3   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Trian The Trainer” 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Trian The Trainer” 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Trian The Trainer” 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการจัดอบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 4   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (28)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 (วันที่ 18 พ.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 (วันที่ 19 พ.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4 (วันที่ 16 มิ.ย. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน/สถานศึกษา
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน/สถานศึกษา (วันที่ 31 พ.ค. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานเรื่องVDO Conference
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานเรื่องVDO Conference (วันที่ 23 มิ.ย. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน"
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน" (วันที่ 13 ก.ค. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (วันที่ 3 ส.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560) (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 ต.ค. 2560) (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 4 ต.ค. 2560) (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560
ในกำหนดการ: บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ต.ค. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560
ในกำหนดการ: บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 ต.ค. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560
ในกำหนดการ: บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ต.ค. 2560) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน ICT
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน ICT (วันที่ 7 ต.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 10 พ.ย. 2560) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 11 พ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (วันที่ 27 พ.ย. 2560) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (วันที่ 28 พ.ย. 2560) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (วันที่ 30 พ.ย. 2560) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Trian The Trainer”
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” (วันที่ 7 มี.ค. 2561) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Trian The Trainer”
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” (วันที่ 8 มี.ค. 2561) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Trian The Trainer”
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” (วันที่ 9 มี.ค. 2561) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 8 เม.ย. 2561) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน (วันที่ 9 มี.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการจัดอบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการจัดอบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 29 เม.ย. 2561) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนวิทยากร 10 *** ***
2    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
3    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 10 *** ***
4    ค่าอาหารวิทยากร 120 *** ***
5    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 240 *** ***
6    ค่าอาหารผู้เข้าร่วมการอบรม 184 *** ***
7    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 2,208 *** ***
8    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 3 *** ***
9    การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 184 *** ***
10    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
11    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
12    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 1 *** ***
13    ค่าอาหารวิทยากรและทีมงาน 8 *** ***
14    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 16 *** ***
15    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 95 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 190 *** ***
17    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 1 *** ***
18    ค่าเช่ารถบัส 4 *** ***
19    เทียน 4 *** ***
20    ค่าทำบุญบริจาค 4 *** ***
21    ค่ากระดาษทำฐานรองเทียน 2 *** ***
22    ค่าตกแต่งดอกไม้ 2 *** ***
23    ค่าพานดอกไม้ 1 *** ***
24    ค่าพานธูปเทียน 1 *** ***
25    ค่าช่อดอกไม้ครูที่ได้รับรางวัล 6 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 15 *** ***
27    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 *** ***
28    กระดาษโพสอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 2 *** ***
29    กระดาษโพสอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 1 *** ***
30    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
31    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
32    แฟ้ม A-4 No 169สอดหน้าปกพลาสติก 20 ไส้ 5 *** ***
33    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
35    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
36    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 11-13/5/60 1 *** ***
2    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนวันที่11-13/5/60 1 *** ***
3    ค่าจัดเลี้ยงอาหารวันสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 วันที่ 11- 13/5/60 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.60 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเรื่อง VDO Conference บ.ซินเน็ค ประเทศไทย วันที่ 23/6/60 1 *** ***
6    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินม.บรรจงเดินทางไปศึกษาดูงาน VDO Conference 1 *** ***
7    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.60 1 *** ***
8    ค่าเช่ารถตู้และเงินบริจาค เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ 10 วันที่ 28/7/60 1 *** ***
9    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมร.10 วันที่ 28/7/60 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายเข้ากิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12/8/60 1 *** ***
11    ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอใบอนญาตประกอบวิชาชีพครู ของภราดาศุภฤกษ์ 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13/10/60 และวันปิยมหาราช วันที่ 23/10/60 1 *** ***
13    วัสดุสำนักงานเดือนต 1 *** ***
14    วัสดุสำนักงานเดือนต.ค.60 1 *** ***
15    ครูศิริพรคืนเงินกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 *** ***
16    เบิกเงินทำบุญบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันที่ 5/12/60 1 *** ***
17    ค่าพานไหว้ครูและช่อดอกไม้แสดงความยินดีม.ไกรวุฒิ กตัญญูกุล งานวันครู วันที่16/1/2561 1 *** ***
18    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานวันครู 1 *** ***
19    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.61 1,340 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายภราดาศุภฤกษ์อบรมเรื่องการบริหารงานวิชาการแก่ภราดาผู้เยาว์ วันที่ 20- 22/2/61 1 *** ***
21    ค่ามัดจำแพ็คเก็จทัวร์ ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ชะอำ - หัวหิน วันที่ 26-28/4/2561 1 *** ***
22    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการทัศนศึกษาของภราดาศุภฤกษ์ ณ ชะอำ-หัวหิน วันที่ 26 - 28/4/2561 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2560
 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร
 - ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมิน การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560 4.050.6480.97
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่3.220.5380.50
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (36) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
2. มิส  รินลษา    เจริญสุข
3.      
4.      
5. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
6. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
7.      
8. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
9. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
10.      
11. มิส  บุษบา    ศุกระศร
12. มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
13. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
14. นาง  จันทร์จิรา    คำอ่อน
15. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
16. Mr.  Jacques Peter Faulkner     (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
17. มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
18. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
19. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
20. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
21. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
22. ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
23. มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที
24. มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
25. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
26. มิส  เกษสุดา    คำลุน
27. มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
28. มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
29. มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
30. มาสเตอร์  บุญเลิศ    กันใจเย็น
31. มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
32. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
33. มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
34. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
35. มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
36. มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (24 )
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 11/05/60
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 12/05/60
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 13/05/60
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13
เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน"
คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560
คณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙
ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหาร เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560
บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT
บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2561
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” วันที่ 7 มีนาคม 2561 สถานที่ CHICHANG , PROMENADA Resort Mall
บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” วันที่ 7 มีนาคม 2561 สถานที่ CHICHANG , PROMENADA Resort Mall
บุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” วันที่ 7 มีนาคม 2561 สถานที่ CHICHANG , PROMENADA Resort Mall
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
อบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย