Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(235)
-มอบหมายหน้าที่งาน(9) / กิจกรรม(13)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(22)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(269)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  ฝ่ายวิชาการมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
3.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
5.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
6.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
7.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
8.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
9.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 840 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 840 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 840 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 840 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 779 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA 36  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 36   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 27  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 27   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 103  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 103   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 7  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 4  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ 55  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 55   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โปรแกรม Rosetta Stone  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 3  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
25 ก.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 721 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 630 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 588 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
25 ก.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
24 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 630 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
24 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (235)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ครู EP รับฟังการนำเสนอ Samsung SMART board และการเชื่อมต่อ iPad ผ่าน Apple TV โดยตัวแทนจำหน่าย บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  16 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 794 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Samsung SMART board และการเชื่อมต่อ iPad ผ่าน Apple TV โดยตัวแทนจำหน่าย บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  16 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 794 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ  22 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 788 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 1/2560  23 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 787 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  24 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 786 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครู Math IE ระดับชั้น ป.4, ป.6  24 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 786 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  30 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 780 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 779 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 779 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 778 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 778 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 778 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  3 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 776 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  4 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 775 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  5 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 774 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  5 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 774 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครู Math IE ระดับชั้น ป.4, ป.6  5 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 774 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 2/2560  6 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  6 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  6 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 772 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 771 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  12 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 767 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  12 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 767 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  13 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 766 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  14 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 765 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  16 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 763 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 760 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครูไทย EP  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 759 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา English ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 759 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  21 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 758 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  22 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 757 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  23 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 756 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 753 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา History ระดับชั้น ป.1-6 โปรแกรม EP  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 752 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครู English IE ระดับชั้น ป.5  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 751 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  29 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 750 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครู Math IE ระดับชั้น ป.4, ป.6  29 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 750 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 749 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English และ Math โปรแกรม EP และ IE  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 749 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครู English IE ระดับชั้น ป.5  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครูไทย EP  4 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 745 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครู English IE ระดับชั้น ป.5  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 744 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 744 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ  6 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 743 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรชาวต่างชาติของโรงเรียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "Trends in Instructional Technology"  17 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 732 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP  20 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 729 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา English ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 728 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 บุคลากรครูผู้สอนโปรแกรม EP เข้าร่วมการอบรมการใช้ Samsung E-Board  22 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 727 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 3/2560  1 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน  3 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 715 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  4 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 714 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ  10 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 708 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 4/2560  15 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  15 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 702 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  17 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 701 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  21 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา English ระดับชั้น ป.5 โปรแกรมปกติ  21 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  22 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  23 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 694 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา Mathematics ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  31 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่  31 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 2/2560  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 1 และ EP 2 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip  4 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 5/2560  5 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบผ่อนผันและใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน  5 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง Good Hygiene Practices ร่วมกับงานเบเกอรี่  7 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 680 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง Good Hygiene Practices ร่วมกับงานเบเกอรี่  8 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 679 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน  8 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 679 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 3 และ EP 4 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip  13 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 674 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 673 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  15 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 672 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัดกิจกรรม Field Trip  18 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 669 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ  19 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip  22 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 665 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ  28 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 659 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  30 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English และ Math โปรแกรม EP และ IE  10 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 6/2560  10 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ  10 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อเรื่อง Thinking Skills and Mindsets for Growth จำนวน 3 ท่าน  11 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 646 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ  12 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 645 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  12 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 645 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา Mathematics หลักสูตรปกติ  12 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 645 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ห้อง ป.3/9  12 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 645 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 641 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ  17 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 640 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  17 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 640 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  18 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 639 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  18 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 639 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่)  18 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 639 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  19 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  19 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  19 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 633 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 633 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 633 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 632 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแนะนำครูใหม่ชาวต่างประเทศ  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 632 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 627 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 627 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 626 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 626 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "EP Spooky Halloween" ให้กับนักเรียนหลักสูตร English Program  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 626 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 626 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 625 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 625 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 625 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 624 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 624 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่อใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 624 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  3 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  3 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 รับและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 619 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 619 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 619 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  9 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 617 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 3 และ EP 4 จัดกิจกรรม Field Trip  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 612 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติและการต่อและยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 612 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  20 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  21 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 605 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  22 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 604 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  23 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 603 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  24 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 รับใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพและการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 596 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 592 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอหนังสือรับรองและการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 590 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ  14 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 582 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  14 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 582 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูและการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน  14 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 582 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  4 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 561 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 550 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  22 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  22 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 7/2560  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพบกงสุลจีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน  24 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 541 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าพบกงสุลจีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน  24 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 541 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  24 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 541 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  25 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 540 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การรับและการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายวิชาการส่งครูเข้าร่วมอบรม "Teaching for Early Success-Techniques and Activities for Effective Teaching of Young Learner"  27 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 538 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Test ของนักเรียน EP 2, EP 4 และ EP 6  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 534 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน จำนวน 1 ท่าน  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 534 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 533 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษได้ส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมงาน EP Family Night  2 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  5 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 8/2560  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  7 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักศึกษาจีน จำนวน 6 ราย เข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน  7 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 526 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  9 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  9 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  12 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจ จำนวน 4 ท่าน เข้าพบท่านผู้อำนวยการ  12 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  13 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เหล่าซือ LI AI JUAN ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการ  13 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนำเสนอผลงานนักเรียน หลักสูตร English Program  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 520 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 520 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  15 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักข่าวของหนังสือพิมพ์ Zhongguo Yu Bao ประเทศจีน พบผู้อำนวยการเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร Chinese Program  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การรับและการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  21 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 513 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง หลักสูตร English Program  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง หลักสูตร English Program  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิรัชดา ครูไพจิตและ M.Jacques ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร English Program  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mr. Raymond Ancog  5 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  7 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  7 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ  10 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ  11 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  15 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิภาภรณ์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอรายละเอียดความคืบหน้าโครงการ Chinese Program  9 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  23 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน  26 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 449 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน  30 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (9) /กิจกรรม (13)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  Lesson plan Evaluations 5   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  ส่งไฟล์ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ 1/2560 6   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ครู EP ครั้งที่ 2/2560 6   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ครู EP ครั้งที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไข) 6   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ 4   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ 3   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ข้อคิดเห็นของครูต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ 3   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ 4   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กรอกตารางวิเคราะห์และข้อเสนอแนะวิชา Social Studies IE 3   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตารางการวิเคราะห์และเสนอแนะปรับปรุงตำรากลางวิชา Social 3   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ครู EP ภาคเรียนที่ 2/2560 6   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  ผู้อบรม 1   6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA
  แนะนำครูใหม่ชาวต่างประเทศ 1   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (22)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ค. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ค. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 พ.ค. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 พ.ค. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 4 มิ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Lesson plan Evaluations
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 มิ.ย. 2560) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ส่งไฟล์ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ 1/2560 (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอคุณครูปรับแก้ไขการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะที่ครูได้รับและส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้วกลับมายังมอบหมายงานฉบับนี้ค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ครู EP ครั้งที่ 2/2560 (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอคุณครูไทย EP ทุกท่าน ส่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ตามระดับชั้นของตนเอง Quarter ที่ 2/2560ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์ม รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่แนบมาให้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ระบุให้ตรงกับสัปดาห์ที่สอนเท่านั้น)2. มาตรฐานและตัวชี้วัด (ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และการออกแบบกิจกรรม)3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ4. เครื่องมือวัดและประเมินผล (ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และการออกแบบกิจกรรม)5. การบ้าน(เช่น แบบฝึกหัด/ใบงาน/งานที่มอบหมาย/คัดลายมือ/รายงาน/อ่านล่วงหน้า ฯลฯ)6. หัวข้อสาระการเรียนรู้ (ระบุเนือเรื่องและหัวข้อหลักภาษาที่จะสอน)7. สื่อการเรียนรู้ เช่น PPT, YouTube ใส่URL, บัตรคำ, หนังสือพิมพ์, เพลง, ฯลฯ (ระบุแหล่งที่มาของสื่อการเรียนรู้ให้ชัดเจน)8. การออกแบบกิจกรรมแบบรายสัปดาห์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 คาบต่อสัปดาห์(ใช้ปฏิทินการศึกษาปี 2560 อ้างอิงกรณีวันหยุดหรือมีกิจกรรมของทางโรงเรียน)โดยส่งต่อมายัง e-office ด้านล่างมอบหมายงานฉบับนี้ส่วนหัวข้อสุดท้าย บันทึกหลังการสอนรายสัปดาห์ ให้คุณครูสรุปเป็นภาพรวมและประเมินเป็นรายสัปดาห์ โดยที่คุณครูสามารถบันทึกเป็นไฟล์ไว้ก่อน แต่ยังไม่ต้องส่ง เนื่องจากจะต้องรอตรวจแผนและให้คุณครูนำกลับไปแก้ไขก่อนจึงจะให้บันทึกหลังการสอนแล้ว print ส่งเป็นเอกสารในลำดับต่อไปค่ะ** กำหนดส่ง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ครู EP ครั้งที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไข) (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอคุณครูปรับแก้ไขการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะที่ครูได้รับและส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้วกลับมายังมอบหมายงานฉบับนี้ค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูผู้สอนวิชา IE Science ทุกท่านเนื่องด้วยฝ่ายจัดการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อผิดพลาด ที่ปรากฎในตำรากลาง "My World of Science"จึงขอครูผู้สอนวิชา IE Science ทุกท่านทุกระดับชั้น ส่งข้อมูลย้อนกลับด้านล่างมอบหมายงานฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560ทั้งนี้ได้แนบไฟล์สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนทุกท่านขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูผู้สอนวิชา IE Social Studies ทุกท่านเนื่องด้วยฝ่ายจัดการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อผิดพลาด ที่ปรากฎในตำรากลาง "My World of Social Studies"จึงขอครูผู้สอนวิชา IE Social Studies ทุกท่านทุกระดับชั้น ส่งข้อมูลย้อนกลับด้านล่างมอบหมายงานฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560ทั้งนี้ได้แนบไฟล์สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนทุกท่านขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ข้อคิดเห็นของครูต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูผู้สอนวิชา IE Social Studies ทุกท่านเนื่องด้วยฝ่ายจัดการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อผิดพลาด ที่ปรากฎในตำรากลาง "My World of Social Studies"จึงขอครูผู้สอนวิชา IE Social Studies ทุกท่านทุกระดับชั้น ส่งข้อมูลย้อนกลับด้านล่างมอบหมายงานฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560ทั้งนี้ได้แนบไฟล์สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนทุกท่านขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือตำรากลางของมูลนิธิฯ (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูผู้สอนวิชา IE Mathematics ทุกท่านเนื่องด้วยฝ่ายจัดการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อผิดพลาด ที่ปรากฎในตำรากลาง "My World of Mathematics"จึงขอครูผู้สอนวิชา IE Mathematics ทุกท่านทุกระดับชั้น ส่งข้อมูลย้อนกลับด้านล่างมอบหมายงานฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560ทั้งนี้ได้แนบไฟล์สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนทุกท่านขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรอกตารางวิเคราะห์และข้อเสนอแนะวิชา Social Studies IE (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอคุณครูกรอกข้อมูลลงในตารางวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาด้านล่างนี้ แล้วตอบกลับภายใน วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นี้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ตารางการวิเคราะห์และเสนอแนะปรับปรุงตำรากลางวิชา Social (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ จึงขอคุณครูดำเนินการส่งข้อเสนอแนะตำรากลาง ภายในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นี้ค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ครู EP ภาคเรียนที่ 2/2560
ในกำหนดการ: ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 ต.ค. 2560) (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนคุณครูทุกท่านค่ะขอแจ้งกำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2560 ขอคุณครูส่งทั้ง 2 แบบ (แบบไฟล์เอกสารตอบกลับในมอบหมายงานฉบับนี้ และส่งเป็นเอกสารส่งที่ห้องวิเทศสัมพันธ์) เนื่องจากครูส่วนใหญ่ได้ปรับแผนให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ได้ตรวจแก้ไขในภาคเรียนที่ 1 แล้ว จึงจะขอตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ตามความเป็นจริง ขอคุณครูได้ปรับแก้ไขตามที่เคยได้แจ้งในการส่งแผนครั้งที่ 1จึงเรียนมาเพื่อทราบกำหนดส่ง 18 ตุลาคม 2560

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้อบรม
ในกำหนดการ: ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (วันที่ 18 ต.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แนะนำครูใหม่ชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 11 ม.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียน EP เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 180 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอบรมพัฒนาตามทักษะวิชาชีพ 1 *** ***
2    อาหารนักเรียน 180 *** ***
3    ค่ารถบัสปรับอากาศ 4 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1 *** ***
5    ค่าถ่ายเอกสาร 10 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 200 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 64 *** ***
8    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 5 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 7 *** ***
10    กระดาษการ์ดขาว 120 g A4 1x100 1 *** ***
11    กระดาษโปสเตอร์สี 18 *** ***
12    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 12 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 11 *** ***
15    กระดาษโพสอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 7 *** ***
16    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามกลม 13 *** ***
17    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 80 *** ***
18    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
19    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 007 4 *** ***
20    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 1233 4