หน้าที่หลัก บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(5)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  1. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  2. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  3. แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
4.  4. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 80
5.  5. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  6. ฝ่ายกิจการนักเรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฝ่ายในระดับดีขึ้นไป
7.  7. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
8.  8. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
9.  9. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
10.  10. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
11.  11. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
12.  12. บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 70

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา FSG
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 601 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 570 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2561    6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 5  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 144 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (8.1-8.2), (GR.2.1, 3.2, 4.1, 10), (TQA1.1ก, 1.3, 2.1ก, 2.2ก, 6.1, 6.2)  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน (8.3.2) (ย 3.3.1)  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย 8  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561    6.4 วางแผนการดำเนินงานและงบประมาณ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 ก.พ. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ (8.3.3), (GR.9.1,9.2)  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
15 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา 5  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D 6.7 โครงการส่งเสริมการไหว้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 601 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 248 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
24 ต.ค. 3103 16 ก.พ. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 248 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 248 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
 ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2560  19 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2560  6 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3)  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6  11 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับชั้น ป.4 ป.5 ป.6)  11 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2560  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2560  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2560  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2560  15 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2560  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร  5 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7  25 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2560  22 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย  5 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
 กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course (วันปิด Summer Course 2018 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)  25 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (2)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 189   6.6 กิจกรรมพันธสัญญา
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 189   6.6 กิจกรรมพันธสัญญา

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
ในกำหนดการ: กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2560) (189)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
ในกำหนดการ: กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2560) (189)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมพันธสัญญา 2,364 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย 1 *** ***
2    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
3    สถานที่และอาหารว่าง 2,364 *** ***
4    ค่าสถานที่ห้องประชุม 2 *** ***
5    ค่าสถานที่ห้องเรียน 52 *** ***
6    ตำรวจจราจร 8 *** ***
7    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F4/ 1x500 AA 10 *** ***
10    กระดาษโน้ตโรงเรียน 2,500 *** ***
11    เชื่อกฟาง 400 g 6 *** ***
12    เทปกาวย่น 1 นิ้ว ครึ่ง 20 *** ***
13    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1.5 นิ้ว 25 *** ***
14    เทปใส 3 M 500 ขนาด 1x36 หลาแกนใหญ่ 20 *** ***
15    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
16    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 5 *** ***
17    แฟ้มเอกสาร 2,370 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คืนงบค่าเทปใสและเทปกาวย่นกิจกรรมพันธสัญญา 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - 2. ประเมินตามสภาพจริง
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย กิจการนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (5)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม St. Joseph Hall และห้องเรียนอาคารปีเตอร์และอาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ป.3)3.830.7976.67
แบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม St. Joseph Hall และห้องเรียนอาคารปีเตอร์และอาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ป.4 - ป.6)3.930.6978.59
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน (กลุ่มนักเรียน)3.990.7479.73
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน (กลุ่มครูและบุคลากร)4.270.5685.41
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน)3.960.7179.13
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (190) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
2.      
3. มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
4. มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561)
5. มิส  กนก    ทรรทรานนท์
6. มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561)
7. มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
8. มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
9. มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
10. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
11. มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
12. มิส  กิติยา    อารักษ์
13. มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
14. มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ
15. มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561)
16. มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
17. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
18. มิส  จิดาภา    แสงประดับ
19. มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
20. มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
21. มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
22. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
23. มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
24. มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
25. มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
26. มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
27. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
28. มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน
29. มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
30. มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
31. มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
32. มาสเตอร์  ชุมพล    ชาญณรงค์
33. มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
34. มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
35. มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
36. มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
37. มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
38. มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
39. มิส  ณพวรรณ์    วงค์ปั๋น
40. มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
41. มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
42. มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์
43. มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
44. มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
45. มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
46. มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
47. มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560)
48. มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
49. มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
50. มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
51. มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
52. มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
53. มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์
54. มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ
55. มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
56. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
57. มาสเตอร์  ธวัชชัย    แย้มสำรวล
58. มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
59. มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
60. มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ
61. มิส  ธิดาพร    ดอนไชย
62. มิส  ธิดาพร    ทองคำ
63. มิส  ธิดารัตน์    บุญชุม (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
64. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
65. มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
66. มิส  นฤมล    ภักดี
67. มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
68. มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
69. มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
70. มิส  นิภา    ฟองผล
71. มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
72. มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล
73. มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
74. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
75. มาสเตอร์  บุญเลิศ    กันใจเย็น
76. มิส  บุษบา    ศุกระศร
77. มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์
78. มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์
79. มิส  ประมวล    พวงสี
80. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
81. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
82. มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น
83. มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
84. มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร
85. มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
86. มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
87. มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ
88. มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
89. มิส  พรสวรรค์    การุณยรัต (ออกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561)
90. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
91. มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
92. มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์
93. มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
94. มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
95. มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
96. มิส  พีวรา    สอาดล้วน
97. มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ
98. มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
99. มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
100. มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
101. มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
102. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
103. มิส  ภิรญา    รัตนรมย์
104. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
105. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
106. มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
107. มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
108. มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
109. มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที
110. มิส  รสสริน    มงคลเทพ
111. มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
112. มิส  รินลษา    เจริญสุข
113. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
114. มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
115. มิส  วรรณิภา    วันหวัง
116. มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
117. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
118. มิส  วาลียา    บุญมี
119. มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
120. มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
121. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
122. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
123. มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
124. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
125. มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
126. มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
127. มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
128. มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
129. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
130. มิส  ศศิภรณ์    เถระ
131. มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
132. มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
133. มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
134. มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
135. มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
136. มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
137. มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
138. ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
139. มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
140. ภราดา  ศุภฤกษ์    สิงหพันธ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
141. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
142. มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
143. มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
144. มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
145. มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
146. มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
147. มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี
148. มาสเตอร์  สร้างสรรค์    เจริญภาพ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
149. มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์
150. มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
151. มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
152. มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
153. มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
154. มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
155. มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
156. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
157. มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
158. มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
159. มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
160. มิส  สุพัตรา    มหายศ
161. มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
162. มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
163. มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
164. มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
165. มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
166. มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
167. มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
168. มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
169. มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร
170. มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
171. มิส  หทัยรัตน์    ศรีพลพรรค (ออกเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2560)
172. มาสเตอร์  อนันต์    รักแย้ม (ออกเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2560)
173. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
174. มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
175. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
176. มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
177. มิส  อรวรรณ    สินารุณ
178. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
179. มิส  อารุณี    ลากตา
180. มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
181. มิส  อุไร    ชัยคำวัง
182. มิส  เกศวดี    แก้วศรี
183. มิส  เกษสุดา    คำลุน
184. มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
185. มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
186. มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
187. มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
188. มิส  โสภิต    สิงห์มณี
189. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
190. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [หนังสือเข้า] ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมขาเทียม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปจำนวนผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] เข้าเชิญเข้าร่วมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (1)
VDO Vocab king 2560


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ผู้อำนวยการให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2560
งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร
งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7
ประชุมคณะกรรมการรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย
กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course