Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(70)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(39)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  1. ฝ่ายธุรการ การเงิน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  2. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  3. แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่าย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
4.  4. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 80
5.  5. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  6. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
7.  7. ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของแต่ละงานในฝ่ายอยู่ในระดับ “มาก”
8.  8. มีกระบวนการในการส่งเสริมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ในการช่วยพัฒนาโรงเรียน
9.  9. บุคลากรในฝ่ายธุรการ -การเงิน ร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณวุฒิตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ
10.  10. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และในงานที่ตนรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
11.  11. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
12.  12. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 451 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 816 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 816 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 816 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 755 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 9 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 9   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1) 59  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 59   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (GR.8.1) (TQA.1.3, 6.1, 2.1ก, 2.2ก)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.3.2, 6.3, 6.4) (ย 2.4.1.1) 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (8.2) (GR.4.1) (TQA.1.1ก)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.7.1-7.3)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ (GR.10) (TQA.6.2)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ (8.3.3) (GR.9.1, 9.2)  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 697 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 606 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 564 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 494 วัน
15 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 451 วัน
24 ต.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 451 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 606 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 494 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 451 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (70)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สนง.เขตพื้นที่  26 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 760 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2560  16 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 739 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2560  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 736 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
 ประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 736 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 736 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2560  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 728 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 727 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 727 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 720 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 720 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม2560  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 711 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2  25 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  25 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2560  26 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม2560  17 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 677 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 665 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 665 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2560  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนผู้อำนวยการรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  7 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 656 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.3.2, 6.3, 6.4) (ย 2.4.1.1)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน2560  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  22 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 641 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4  26 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560  26 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน 2560  28 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560  29 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560  29 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 617 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 617 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนตุลาคม2560  19 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2560  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 603 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2560  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 586 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 571 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 571 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560  23 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560  23 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2561  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 526 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2561  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำมาซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง"  22 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล"  24 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2561  15 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน  8 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4  20 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  20 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2561  25 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  บันทึกวีดีโอ 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บันทึกวีดีโอ
ในกำหนดการ: เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน (วันที่ 8 มี.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารว่างพิเศษ 30 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 15 *** ***
3    งบสำรองการบริหารจัดการในฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
4    ค่าอบรมสัมมนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน 17 *** ***
5    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
6    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1.5 นิ้ว 1 *** ***
7    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
8    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
9    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 1 *** ***
10    กระดาษโพสอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 2 *** ***
11    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 1 *** ***
12    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
13    ถ่านอัลคไลน์ ขนาด AAA 6 *** ***
14    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
15    ปากกาเน้นข้อความ 12 *** ***
16    ไส้ดินสอรอสติง 5 *** ***
17    สันรูดแฟ้ม 100 *** ***
18    ค่าอาหารว่างพิเศษ 80 *** ***
19    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 48 *** ***
20    ค่าจัดเลี้ยงการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 100 *** ***
21    Premium Dessert: ครัวซองเนยสด 13 *** ***
22    Premium Dessert: บลูเบอรี่ชีสพาย 13 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่างประชุมวาระวิสามัญ วันที่ 19/6/60 (คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับประธานมูลนิธิฯ) 1 *** ***
2    ค่ากาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม และกระดาษทิชชู สำหรับจัดเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดือนมิ.ย.60 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2560 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่1/2560 1 *** ***
5    ค่าเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2560 1 *** ***
6    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเดือนก.ค.60 1 *** ***
7    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน วันที่ 7/8/2560 1 *** ***
8    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียนวันที่ 17/8/60 1 *** ***
9    ค่าอาหารว่าง สำหรับจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2560 1 *** ***
10    ค่าอาหาร และอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16/10/60 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มจัดเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26/9/60 1 *** ***
12    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่4/2560 1 *** ***
13    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุใคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2560 1 *** ***
14    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2560 1 *** ***
15    ค่าน้ำดื่ม,กรวยน้ำดื่มและกาแฟแคปซูล ใช้จัดเลี้ยงงานประชุมในห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 1 *** ***
16    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสห้องธุรการ-การเงิน 1 *** ***
17    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการทดสอบนักเรียนป.1 1 *** ***
18    ค่ากรวยน้ำดื่มใช้งานภายในห้องประชุม 2 เดือนธ.ค.60 1 *** ***
19    ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 1 *** ***
20    ค่าน้ำดื่มและกาแฟจัดเลี้ยงในห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนมกราคม 2561 1 *** ***
21    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.61 140 *** ***
22    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่7/2560 455 *** ***
23    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงผู้ตรวจสอบบัญชีจากมูลนิธิฯ วันที่ 22/1/61 120 *** ***
24    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมพิจารณาระเบียบกองทุน วันที่ 23/2/61 และ 5/3/61 1 *** ***
25    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.61 252 *** ***
26    ค่าแจกันดอกไม้แสดงความขอบคุณดร.สนธยา เครือเวทย์, คุณบัญญัติ ศิรินิรันดร์และคุณปิติพัฒน์ อนันตเรืองเลิศเนื่องในโอกาสสิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 1 *** ***
27    ค่าอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรวันจำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม 1 *** ***
28    ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. ประเมินตามสภาพจริง
 - 2. ตรวจเอกสารแผนงาน
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ0.000.0082.45
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
ผู้จัดทำ : มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (3) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
3. มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (39 )
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สนง.เขตพื้นที่
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2560
ประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2560
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนผู้อำนวยการรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน 2560
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประชุมประจำเดือน ตุลาคม2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม256
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2560
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6
ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำมาซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง"
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2561
ร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4