Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียน (ส่งเสริม ปรับเปลี่ยน ยกระดับพฤติกรรมผู้เรียน) เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(119)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(7)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(38)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
2.  ผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาให้มีพฤติกรรมดีขึ้น
3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษากลางคันเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยร่วมกิจกรรมที่กำหนด
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
8.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของโรงเรียน
9.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
10.  ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
11.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
12.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 869 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 838 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 777 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก) 15  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ 10  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561   D 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 17  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 17   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
01 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560   D 6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3) 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 563 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3) 15  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 5  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
04 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561   D 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3) 3  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 504 วัน
01 พ.ย. 2560 24 ธ.ค. 2560   D 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) 6  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 570 วัน
01 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2560   D 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3) 32  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 32   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 655 วัน
15 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2) 11  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 719 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 628 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 586 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 628 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 473 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (119)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน  22 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 786 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  22 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 786 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ถ่ายรูป และบันทึกเสียง นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน  26 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 779 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 779 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  30 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 778 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 776 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  5 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 772 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  6 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 771 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เลือกตั้งประธานนักเรียน  6 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 771 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-ป.3  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 767 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Classroom Meeting  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.6  11 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 766 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Classroom Meeting  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 758 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 757 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560  20 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 757 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  21 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 756 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  22 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 755 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 1  22 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 755 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 750 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 749 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2  29 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 748 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 747 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 744 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4  4 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 743 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 742 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4  7 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 740 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 734 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 726 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 2  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 726 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 3  24 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 723 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 4  4 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  15 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 701 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  17 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 2  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.4 และ ป.5  19 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  19 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  20 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  21 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  22 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 694 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  23 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 693 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3  23 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 693 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2560  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  25 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 5  25 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3  25 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.6  26 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  26 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  27 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  30 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  31 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  2 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  3 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  4 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 681 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  5 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 680 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  6 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 679 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  7 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 678 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  8 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 677 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  9 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 676 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  10 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 675 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  11 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 674 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  12 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 673 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560  12 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 673 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  13 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 672 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 3  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 671 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 671 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  15 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 670 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7  19 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 666 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 639 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6  17 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6  19 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 4  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 607 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 607 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 596 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 กิจกรรมพัฒนา EQ  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3)  1 ส.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 594 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 593 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 590 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 5  7 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2560  8 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 586 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6  8 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 546 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียนและผู้ปกครอง)  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 540 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 12  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของครูที่ปรึกษา)  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 6  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 13  16 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  19 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 513 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 14  19 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 513 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 15  5 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
2    ลวดเสียบตราTEX เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลหัวปากกา 2 *** ***
4    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
5    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 40 *** ***
6    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 *** ***
7    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
9    เครื่องเย็บกระดาษ Max No.10D พลาสติก 2 *** ***
10    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 *** ***
11    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 4 *** ***
14    กล่องแฟ้ม 1 ช่อง 3 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 6 *** ***
16    กล่องแฟ้ม 2 ช่อง 2 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
18    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 2 *** ***
19    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
20    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 1 *** ***
21    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65X81CM 20 *** ***
22    ปากกาเคมี 2 หัว 36 *** ***
23    จัดทำเอกสารสี 430 *** ***
24    อุปกรณ์อื่นๆ 1 *** ***
25    อาจารย์ที่ปรึกษา 10 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
27    คลินิคให้คำปรึกษา 6 *** ***
28    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
29    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
30    จัดทำเอกสารสี 40 *** ***
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
32    จ้างคีย์ข้อมูล 6 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
34    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g 1x500 ALCOTT 2 *** ***
35    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
36    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 8 *** ***
37    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 2 *** ***
38    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
39    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
40    ค่าวิทยากรอบรมนักเรียนหญิง 3 *** ***
41    ของที่ระลึกวิทยากร 6 *** ***
42    อาหารว่าง VIP 90 *** ***
43    อาหารบุฟเฟต์ (300 บาท) 45 *** ***
44    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
45    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 3 *** ***
46    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 99 *** ***
47    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 99 *** ***
48    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 2 *** ***
49    อุปกรณ์อื่นๆ 1 *** ***
50    เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 6 *** ***
51    ช่อดอกไม้ 9 *** ***
52    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 2 *** ***
53    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 *** ***
54    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 2 *** ***
55    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 4 *** ***
56    บราวนี่ชอคโกแลตไซค์ปกติ 2 *** ***
57    น้ำสมุนไพรอัญชันมะนาว 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 6/6/60 1 *** ***
2    คืนงบกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน 1 *** ***
3    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ค.60 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างจัดกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 10-11/6/60 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.60 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 10-11/6/60 1 *** ***
7    ค่าจัดทำปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน 9 ชุด 1 *** ***
8    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร และเทปใสใช้ในการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-11/6/60 1 *** ***
9    ค่าอาหารเย็นสำหรับบุคลากรที่จัดทำเอกสารกิจกรรมวันพันธสัญญา วันที่10-11/6/60 1 *** ***
10    ครูศิริขวัญคืนเงินกิจกรรมพันธสัญญา 1 *** ***
11    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนมิ.ย.60 1 *** ***
12    ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์กาดนัดMCP 1 *** ***
13    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ค.-มิ.ย.60 1 *** ***
14    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.60 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ป.4 - 6 วันที่ 5และ 19/8/60 1 *** ***
16    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.60 1 *** ***
17    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.60 1 *** ***
18    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนว เดือนส.ค.60 1 *** ***
19    ครูพีรรัตน์คืนเงินค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 1 *** ***
20    ค่าจัดทำเอกสารความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี จำนวน 400 แผ่น (ปรับรายได้วิชาการ) 1 *** ***
21    ค่าอาหารจัดเลี้ยงทีมวิทยากร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น วันที่ 19 และ 26/8/60 1 *** ***
22    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนส.ค.60 1 *** ***
23    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนว เดือนก.ย.60 1 *** ***
24    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ย.60 1 *** ***
25    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนว เดือนต.ค.60 1 *** ***
26    ค่ากระดาษถ่ายเอกสารและกรรไกรใช้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 1 *** ***
27    ค่าฟิวเจอร์บอร์ด,เทปเดินเส้น,หมึกเติมใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาEQ วันที่ 29/11/2560 งานแนะแนว 1 *** ***
28    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมพัฒนาEQ ป.4-6 วันที่ 29/11/60 1 *** ***
29    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ย.60 1 *** ***
30    ค่าใช้จ่ายในการคีย์ข้อมูลผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 7,098 ชุด 1 *** ***
31    ค่าเกียรติบัตรสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ 1,000 ใบ ๆ ละ 4.50 บาท 1 *** ***
32    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนธ.ค.60 1 *** ***
33    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.61 1 *** ***
34    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนม.ค.61 1 *** ***
35    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนววันที่ 20/10/60 และวันที่6,13/11/60 1 *** ***
36    ค่าจัดทำเอกสารสีชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ 10 ชุด 1 *** ***
37    ค่าลูกโป่งสำหรับตกแต่งบริเวณกาดนัดMCP วันที่ 14/2/61 412 *** ***
38    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.พ.61 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ระบบพฤติกรรมนักเรียน
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
 - แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 - แบบวัดแววความสามารถพิเศษ
 - แบบประเมินพฤติกรรม SDQ
 - แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน
 - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี
 - ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (7)
หัวข้อ X_BAR S.D %
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน4.030.7880.46
แบบประเมินการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.4)4.400.6787.84
แบบประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.5)4.060.8681.08
แบบประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.6)4.280.8885.59
แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (กลุ่มนักเรียน)4.020.7680.33
แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน)3.990.7679.80
แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (กลุ่มครูผู้สอน)3.980.6579.65
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (3) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
2.      
3. มิส  จิราณี    ทิศรีชัย

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (38 )
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียน ป.4-6
เลือกตั้งประธานนักเรียน
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560
กิจกรรม Classroom meeting ชั้น ป.1-ป.3
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.6
กาดนัด MCP ครั้งที่ 1
กาดนัด MCP ครั้งที่ 1
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 2
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.5
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.6
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560
กิจกรรมกาดนัด MCP ครั้งที่ 3
ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 4
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
กาดนัด MCP ครั้งที่ 5
กำหนดการ จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2560
กิจกรรมพัฒนา EQ
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน
สอบวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ป.4
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561
กาดนัด MCP ครั้งที่ 6
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน