Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(53)
-มอบหมายหน้าที่งาน(7) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(10)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(22)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
5.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
7.  ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนระดับดีขึ้นไป
8.  ผู้เรียนร้อยละ 50 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา
9.  ผู้เรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
10.  ผู้เรียนร้อยละ 85 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
11.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
12.  ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 15  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5) 4  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4) 2  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ 8  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2) 4  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3) 16  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)(ย.2.2.2) 4  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 839 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 598 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 556 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 486 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 598 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 486 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 808 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (53)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  26 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 752 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูและนักศึกษา 6 ท่าน เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแนะนำตัวและมอบของที่ระลึก  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 745 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 745 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นป.4  5 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 742 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ที่เคยมาฝึกสอนที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  12 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิภาภรณ์นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเยี่ยมคารวะ  12 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการ, ครูฝ่ายวิชาการและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ จำนวน 4คน  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 721 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 721 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเหยียนเต้าเจ  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 720 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 720 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 719 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  29 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 714 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 713 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไปสำรวจสถานที่จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 ปีการศึกษา 2560  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 705 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 704 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูไทยและครูต่างชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6  18 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่1/2560 และ การจัดการแสดงงานประจำปี ระดับชั้นป.4  20 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6  2 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เตรียมความพร้อมนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4  22 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 658 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  30 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 656 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่2/2560  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 594 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ 1 โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 586 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017  11 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 583 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017  12 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 582 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 581 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดโครงการ English Summer Camp in Singapore  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเรียนปรึกษาเรื่องแนวทางการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp in Singapore  22 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 572 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเรียนปรึกษาเรื่องแนวทางการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp in Singapore  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 564 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิภาภรณ์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาเรื่อง หลักสูตรภาษาจีน  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 558 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนครูไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  26 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 538 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)(ย.2.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนครูไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  27 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)(ย.2.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนครูไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  28 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)(ย.2.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนครูไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  29 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)(ย.2.2.2)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 แข่งขัน Crossword Game รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.4-ป.6  22 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 แข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4-ป.6  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 แข่งขัน Crossword Game รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6  24 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันรายการ ECC 9th Puzzles Thailand Open 2018  27 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันรายการ ECC 9th Puzzles Thailand Open 2018  28 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน เข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  30 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน เข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  2 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  5 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  7 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 494 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน มาเข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  9 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 493 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (7) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค. 2559 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค. 2560 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์ ที่ 19 พ.ค. 2560 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  ขอครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือ My World of English 11   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  ขอครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หนังสือตำรากลาง My World of English ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ค. 2560 ค่ะ 11   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันพุธ ที่ 18พ.ค. 2560 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันพุธ ที่ 18 ต.ค. 2560 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)
  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017 1   6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)
  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017 1   6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)
  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017 1   6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (10)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค. 2559 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ส่งไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2560 ดังนี้ค่ะ1. คำอธิบายรายวิชา2. กำหนดการสอน3. คำอธิบายรายวิชา4. สาระการเรียนรู้5. หน่วยการเรียนรู้6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น7. เศรษฐกิจพอเพียง8. ใบงาน29. ใบงาน310. ใบงาน4ส่งไฟล์ต่อ e-office ด้านล่างนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค. 2560 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : กำหนดเสร็จ : 19/06/2560สถานะ : งานเดี่ยว 24/17 ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ส่งไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2560 ดังนี้1. คำอธิบายรายวิชา2. กำหนดการสอน3. คำอธิบายรายวิชา4. สาระการเรียนรู้5. หน่วยการเรียนรู้6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น7. เศรษฐกิจพอเพียง8. ใบงาน29. ใบงาน310. ใบงาน4ส่งไฟล์ต่อ e-office ด้านล่างนี้ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์ ที่ 19 พ.ค. 2560 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ส่งไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2560 ดังนี้1. คำอธิบายรายวิชา2. กำหนดการสอน3. คำอธิบายรายวิชา4. สาระการเรียนรู้5. หน่วยการเรียนรู้6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น7. เศรษฐกิจพอเพียง8. ใบงาน29. ใบงาน310. ใบงาน4ส่งไฟล์ต่อ e-office ด้านล่างนี้ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือ My World of English (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น เนื่องด้วยฝ่ายจัดการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแจ้งข้อผิดพลาดที่อาจปรากฏในหนังสือ ตำรากลาง “My World of English” จึงขอครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ส่งข้อมูลย้อนกลับ ด้านล่าง e-office หน้ามอบหมายงานฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ด้วยค่ะ ** ทั้งนี้ได้แนบไฟล์สำหรับการกรอกข้อมูล มาพร้อมกันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูทุกท่านด้วยค่ะ ขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะ ^_^

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หนังสือตำรากลาง My World of English ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ค. 2560 ค่ะ (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น เนื่องด้วยฝ่ายจัดการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแจ้งข้อผิดพลาด ที่อาจปรากฏในหนังสือตำรากลาง My World of English จึงใคร่ขอครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ส่งข้อมูลย้อนกลับ ด้านล่างe-office หน้ามอบหมายงานฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 ค่ะ ** ทั้งนี้ได้แนบไฟล์สำหรับการกรอกข้อมูล มาพร้อมกันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูทุกท่านค่ะขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะ ^_^

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันพุธ ที่ 18พ.ค. 2560 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ส่งไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2/2560 ดังนี้1. คำอธิบายรายวิชา2. กำหนดการสอน3. คำอธิบายรายวิชา4. สาระการเรียนรู้5. หน่วยการเรียนรู้6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น7. เศรษฐกิจพอเพียง8. ใบงาน29. ใบงาน310. ใบงาน4(ภาคเรียนที่ 2)ส่งไฟล์ต่อ e-office ด้านล่างนี้ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันพุธ ที่ 18 ต.ค. 2560 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ส่งไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2/2560 ดังนี้1. คำอธิบายรายวิชา2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง3. กำหนดการสอน4. สาระการเรียนรู้5. หน่วยการเรียนรู้6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น7. เศรษฐกิจพอเพียง8. ใบงาน29. ใบงาน310. ใบงาน4ส่งไฟล์ต่อ e-office ด้านล่างนี้ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017
ในกำหนดการ: นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017 (วันที่ 11 พ.ย. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017
ในกำหนดการ: นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017 (วันที่ 12 พ.ย. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017
ในกำหนดการ: นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017 (วันที่ 13 พ.ย. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia Spelling Cup 2017

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษปอนด์ สีขาว 2 *** ***
2    กระดาษ post it 2 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 1 *** ***
5    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 12 *** ***
6    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 1 *** ***
7    ลวดเสียบตราTEX เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 6 *** ***
8    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 6 *** ***
9    แฟ้ม 771 / A4 clear display 1 *** ***
10    ปากกาเน้นข้อความ 4 *** ***
11    ของรางวัลการแข่งขัน 36 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
ผู้จัดทำ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (19) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
2.      
3. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
4.      
5. มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
6. มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
7. มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
8. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
9. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
10. มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
11. มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
12. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
13. มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
14. มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
15. มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์
16. มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
17. มาสเตอร์  อนันต์    รักแย้ม (ออกเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2560)
18. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
19. มิส  อรวรรณ    สินารุณ

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (22 )
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
ผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการ, ครูฝ่ายวิชาการและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ
ลงนาม MOU ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ประชุมครูไทยและครูต่างชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6
เตรียมความพร้อมนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4
นักศึกษาจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน
ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่2/2560
การสอบ YCT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการ Qooco Asia spelling Cup 2017
กิจกรรมแข่งขัน Crossword Game รอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
แข่งขัน Crossword Game รอบชิงชนะเลิศ ชั้นป.4-ป.6
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 30/01/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 31/01/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 01/02/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 02/02/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 05/02/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 06/02/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 07/02/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 08/02/61
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 09/02/61