Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(43)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
5.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 85 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
7.  ผู้เรียนร้อยละ 85 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
8.  ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 753 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 753 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 753 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 753 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 692 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 1  มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน 2  มิส  เกษสุดา    คำลุน 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561    6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 34  มิส  เกษสุดา    คำลุน 34   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
14 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560   D กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5  มิส  เกษสุดา    คำลุน 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 613 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 1  มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.9 ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 543 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 431 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 389 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 543 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 431 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 389 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  เกษสุดา    คำลุน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (43)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  26 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASMO วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน"การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560"  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน"การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560"  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน"การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560"  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูเข้าร่วมอบรมโครงการ Innovative Classroom with ipad Technology Integrated Learning for STEM  24 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festival  9 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 653 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festival  10 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 652 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festival  11 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 651 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festiva  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 650 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festival  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festival  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 648 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนนำเสนองานวิจัยในการประชุม HSP and ENIEP Fair/Exhibition &GLOBE Asia-Pacific Science Festival  15 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2-6 เข้าร่วมการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 641 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2-6 เข้าร่วมการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  24 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2-6 เข้าร่วมการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  25 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
  รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2-6 เข้าร่วมการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  26 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 รอบแรก  3 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 628 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  14 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
 การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.2 และ ป.3 เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  14 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  17 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  14 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
 การจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์แสนสนุก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  14 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  14 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
 จัดการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017)  20 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017)  21 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 579 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017)  22 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 578 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017)  23 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 577 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017)  24 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 576 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  14 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  15 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  17 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ  9 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ  10 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 437 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2560  1 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นำนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2560  2 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัย "GLOBE Student Research Competition 2018"  27 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัย "GLOBE Student Research Competition 2018"  28 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัย "GLOBE Student Research Competition 2018"  29 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัย "GLOBE Student Research Competition 2018"  30 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 3 *** ***
3    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21g 15 *** ***
4    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 15 *** ***
5    เทปใส 3M 600 ขนาด 3/4x36 หลา กล่องแดง 6 *** ***
6    แผ่น DVD 30 *** ***
7    วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับทำการทดลอง และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 1 *** ***
8    ค่าเอกสาร / ถ่ายเอกสาร 1 *** ***
9    ค่าของรางวัลที่ 1 12 *** ***
10    ค่าของรางวัลที่ 2 12 *** ***
11    ค่าของรางวัลที่ 3 12 *** ***
12    ค่าของรางวัลชมเชย 25 *** ***
13    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
14    กระดาษโปสเตอร์สี 40 *** ***
15    อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 15 *** ***
16    โปสเตอร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 10 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
18    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
19    วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับทำการทดลอง 1 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
21    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 1 *** ***
22    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 1 *** ***
23    ปากกาเน้นข้อความ 8 *** ***
24    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 100 *** ***
25    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 8 *** ***
26    ปากกาเคมี 2 หัว 8 *** ***
27    ไส้ดินสอไพล็อต 2B 0.5 มัลติจุกส้ม 12 *** ***
28    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR-200 ด้ามลายริ้ว 48 *** ***
29    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 12 *** ***
30    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 *** ***
31    กรรไกร 9.5” 2 *** ***
32    เครื่องเย็บกระดาษ Max No.10 HD 1 *** ***
33    ลวดเย็บกระดาษ Max No.10 12 *** ***
34    เป็กกดดอกจันทร์ 1 *** ***
35    กาวลาเท็กซ์ 4 ออนด์ 1 *** ***
36    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 4 *** ***
37    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
38    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
39    เทปกาวเยื่อ1/2x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
40    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1 นิ้ว 1 *** ***
41    เทปใส 3M 600 ขนาด 3/4x36 หลา กล่องแดง 1 *** ***
42    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 3 นิ้ว 1 *** ***
43    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1.5 นิ้ว 1 *** ***
44    เทปกาวเยื่อ 1 *** ***
45    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
46    แฟ้ม A-4 No 169สอดหน้าปกพลาสติก 20 ไส้ 12 *** ***
47    ถ่านอัลคไลน์ ขนาด AA 24 *** ***
48    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 12 *** ***
49    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 2 *** ***
50    ปืนยิงกาว เล็ก 1 *** ***
51    ยางรัดของวงใหญ่/วงเล็ก 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าEthanol และตะแกรงลวดใช้ในการทดลองของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 *** ***
2    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดงานวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18/8/60 1 *** ***
3    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบสรุปผลการสอบ O-net
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 - แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เกษสุดา    คำลุน
ผู้จัดทำ : มิส  เกษสุดา    คำลุน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  เกษสุดา    คำลุน
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน
จัดการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 รอบแรก
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1
แข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.2 และ ป.3
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์แสนสนุก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2560
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ
ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017)
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์