หน้าที่หลัก จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.  เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน ให้เป็นระบบสามารถตอบสนองการพัฒนาโรงเรียนและข้อกำหนดจากหน่วยงานต้นสังกัด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(162)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  ร้อยละ 100 มีคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร
2.  มีการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกเครื่องในโรงเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
3.  ร้อยละ 90 ของการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
4.  ร้อยละ 90 การให้บริการออกแบบและจัดทำสื่อประเภทดิจิตอลเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
5.  ร้อยละ 100 การให้บริการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
6.  มีการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
7.  สารสนเทศของโรงเรียนร้อยละ 100 มีความถูกต้องและครอบคลุมองค์ ประกอบพื้นฐาน 5 ด้านและสอดคล้องตามกฎกระทรวง
8.  ร้อยละ 100 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ของโรงเรียนมีความถูกต้อง และเสร็จตามกำหนดเวลา
9.  บุคลากรร้อยละ 75 มี ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 5.1 มีการจัดห้องสมุด ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ทันสมัยเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
    - 5.2 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ของบุคลากร
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6) ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดีเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ก. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้
    - ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 27  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 27   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์ 2  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 2   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
02 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 1  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 1   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 บริหารจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 1   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 67 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 67 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 110 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 141 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ป.1-3 ก่อนเปิดภาคเรียน  8 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ  12 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  2 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  13 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบท่านประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายฯ  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นำเสนอระบบบันทึกแผนการสอนต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1)  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2)  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1)  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2)  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3)  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3)  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector บริษัท FW Media  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ทีมงานงานเทคโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector และ Microphone Panasonic  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญผู้อำนวยการทดสอบระบบขายอาหารด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    HDD สำหรับเครื่องแม่ข่าย 3 *** ***
2    สายแลน 5 *** ***
3    Switch/Hub 10/100/1000 2 *** ***
4    Switch/Hub 10/100/1000 1 *** ***
5    หัวแลน CAT5e 200 *** ***
6    บูตครอบหัว RJ-45 200 *** ***
7    กิ๊ปตอกยึดสายแลนติดผนัง 50 *** ***
8    Switch POE 10/100/1000 2 *** ***
9    กล้อง CCTV 2 *** ***
10    Powersupply 20 *** ***
11    Powersupply MINI 50 *** ***
12    แบตเตอรี่เมนบอร์ดคอมฯ 50 *** ***
13    โปรเจกเตอร์ห้องเรียน 10 *** ***
14    ค่าซ่อมจอภาพคอมพิวเตอร์ 15 *** ***
15    ค่าซ่อมพริ้นเตอร์ 5 *** ***
16    ค่าซ่อมอุปกรณ์สำรองไฟ(UPS) 4 *** ***
17    เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ 15 *** ***
18    สายสัญญาณเสียง 20 *** ***
19    ค่าซ่อมเครื่องขยายเสียง 1 *** ***
20    ค่าซ่อมอุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
21    ค่าพิมพ์เอกสาร 512,200 *** ***
22    ค่าพิมพ์เอกสาร 1,000 *** ***
23    ปลั๊กรางพ่วง 10 *** ***
24    ปริ้นเตอร์สีพร้อมแท้งค์ 2 *** ***
25    หมึกเทียบเท่า HP P1020 20 *** ***
26    หมึกแท้ Canon 10 *** ***
27    หมึกแท้ Canon 10 *** ***
28    หมึกเติม HP P2055d 10 *** ***
29    หมึกเติม Canon 30 *** ***
30    หมึกเติม Canon 20 *** ***
31    หมึกเติม Canon 20 *** ***
32    หมึกเติม Canon 20 *** ***
33    เมมโมรี่สำหรับกล้องอัด VDO 2 *** ***
34    USB Optical Mouse 20 *** ***
35    วัสดุสิ้นเปลืองซ่อมบำรุง 2 *** ***
36    ค่าลิขสิทธิ์ Microsoft รายปี 1 *** ***
37    ค่าบริการให้คำปรึกษา โปรแกรม MAS School รายปี 1 *** ***
38    ค่า Domain name mcp.ac.th รายปี 1 *** ***
39    เอกสารรายงานสารสนเทศ จัดทำเอกสารสี 1,000 *** ***
40    เอกสารรายงานสารสนเทศ เข้าเล่มเอกสาร 5 *** ***
41    กระดาษการ์ด 180g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
42    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A3/ 1x500 ห่อแดง/AA 1 *** ***
43    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 15 *** ***
44    แฟ้มสะสมงาน A4 ปกพลาสติก 20 ไส้ คละสี 5 สี 5 *** ***
45    แผ่น DVD - R Princo 50 *** ***
46    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 3 *** ***
47    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 12 *** ***
48    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 1 *** ***
49    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
50    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ ก้อนสีแดง 12 *** ***
51    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 12 *** ***
52    ถ่านอัลคาไลน์ AA (2 ก้อน) 24 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์สำหรับเดินสายสัญญาณทีวีและเสียงตามสายบริเวณศาลามารีย์ (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
2    ค่าจอ samsung smart signage 65 1 *** ***
3    ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์แคนนอน วันที่ 12/4 - 15/5/61 1 *** ***
4    ค่าโปรแกรมใช้งานทางเทคโนโลยี วันที่ 17/4 - 15/5/2561 1 *** ***
5    ค่ากล้องวงจรปิดชนิดIP cam จำนวน 10 ตัวใช้ติดตั้งห้องเรียนEP1-6 ,ห้องป.1/1,ป.2/7,ป.3/7 และห้องเรียนภาษาจีน (บ.ชิชาง) 1 *** ***
6    ค่าตลับหมึกHP 1 ชุดและตลับหมึกcanon 4 ชุด 1 *** ***
7    ค่าเม้าส์ไร้สายใช้ในห้องประชุมอันโตนิโอและกาวยาง 420 *** ***
8    ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมMicrosoft แบบรายปี วันที่ 1/7/2561 -30/6/2562 (บ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น) 1 *** ***
9    ค่าpower supply 2 ชุด สำหรับเครื่องจัดเก็บข้อมูลหลักของโรงเรียน (บ.ชิชาง) 1 *** ***
10    ค่าฮาร์ดดิสก์ IBM จำนวน 1 ลูกใช้จัดเก็บข้อมูลหลักของโรงเรียนทดแทนตัวที่เสีย 1 *** ***
11    ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์canon วันที่ 15/5 - 13/6/2561 1 *** ***
12    ค่าอุปกรณ์ใช้งานทางเทคโนโลยี วันที่ 6/6/2561 1 *** ***
13    ค่าจัดพิมพ์รายงานสารสนเทศโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำส่งมูลนิธิฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เล่ม 1 *** ***
14    ค่าหลอดภาพโปรเจคเตอร์จำนวน2 หลอดสำหรับเปลี่ยนห้องเรียน ป.1/5 ป.2/2 (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 *** ***
15    ค่าขนส่งเครื่องserver จากมูลนิธิฯ 230 *** ***
16    ึค่ากล้องCCTV จำนวน 1 ตัว เนื่องจากตัวเดิมไม่สามารถส่งสัญญาณภาพได้ (หจก.พยัคฆ์ไอที) 1 *** ***
17    ค่าpower supply 5 ตัวและเม้าส์จำนวน 10 ตัว สำหรับใช้งานห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องสำนักงานต่าง ๆ 1 *** ***
18    ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์แคนนอน วันที่ 13/6 - 13/7/2561 1 *** ***
19    ค่าโปรแกรมใช้งานทางเทคโนโลยี วันที่ 17/6 - 15/7/2561 1 *** ***
20    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 1,656 *** ***
21    ค่าตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP จำนวน 21 ตลับ 1 *** ***
22    ค่าบริการรายปีโปรแกรม Mas School ประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
23    ค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 จอ (ร้านธนารัตน์คอมพิวเตอร์) 1 *** ***
24    ม.มานพคืนเงินค่าPower supplyและเม้าส์ -95 *** ***
25    ม.ศราวุธคืนเงินค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์ -40 *** ***
26    ค่าเปลี่ยนแหวนรองท้ายเลนส์และเปลี่ยนสายแพจอพร้อมตรวจเช็คกล้องวิดิโอ SONY รุ่น NEX VG20 1 *** ***
27    ม.ภาคภูมิคืนเงินค่าซ่อมกล้องวิดิโอโซนี่ -224 *** ***
28    ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์แคนนอน วันที่ 13/7 - 10/8/2561 1 *** ***
29    ค่าโปรแกรมใช้งานทางเทคโนโลยี 169 *** ***
30    ค่าซ่อมเครื่ืองปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ห้องธุรการ และการเงิน (ร้านโอ-ไอซี) 1 *** ***
31    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับย้ายตำแหน่งติดตั้งกล้องCCTV บริเวณประตู 2 (ร้านแอดไวส์) 1 *** ***
32    ค่าขาตั้งจอมอนิเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมอันโตนิโอ 1 ชุด 1 *** ***
33    ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟในห้องServer 1 ชุด (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 *** ***
34    ค่าSd card สำหรับติดตั้งโปรแกรมสำหรับขายสินค้า อุปกรณ์ต้นแบบ 290 *** ***
35    ม.มานพคืนเงินค่าซื้ออุปกรณ์ย้ายกล้องCCTV -80 *** ***
36    ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์แคนนอนสำหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน วันที่ 10/8 - 13/9/2561 1 *** ***
37    ค่าเครื่องอ่าน mp3 จากFlash driveในการฝึกซ้อมการแสดงงานประจำปี,Adaptor 12 v 6 ชุดและสายJack phone 6 เส้น 1 *** ***
38    ค่าโปรแกรมใช้งานทางเทคโนโลยี 290 *** ***
39    ค่าจอมอนิเตอร์ ขนาด 10 นิ้ว 1 ชุดเพื่อใช้ทดสอบระบบซื้อขายสินค้างานโภชนาการ 1 *** ***
40    ค่าpower supply และsd card สำหรับจัดทำเครื่องต้นแบบระบบขายสินค้าโรงอาหาร 469 *** ***
41    ค่าถ่านไบออสเปลี่ยนกับคอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานและห้องเรียน 500 *** ***
42    ค่าซ่อมกล้องCCTV จำนวน 4 ชุด (หจก.พยัคฆ์ไอที) 1 *** ***
43    ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์แคนนอน วันที่ 13/9 - 16/10/2561 1 *** ***
44    ค่าตลับหมึก HP จำนวน 4 ชุดใช้งานห้องสมุดและห้องคณะกรรมการบริหารระดับชั้นป.4-6 1 *** ***
45    ค่าสายHDMI ใช้ทดสอบชุดอุปกรณ์ซื้ออาหารออนไลน์ 260 *** ***
46    ค่าโปรแกรมใช้งานทางเทคโนโลยี วันที่ 3 - 15/10/61 293 *** ***
47    ค่าตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ canon จำนวน 4 ชุด (ร้านโอไอซี) 1 *** ***
48    ค่าอุปกรณ์จัดทำเครื่องสั่งจองอาหาร สำหรับสั่งจองล่วงหน้า 1 ชุด ใช้ทดสอบที่ร้านขายซาลาเปา 1 *** ***
49    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 2,290 *** ***
50    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เข้า - ออก โรงเรียนเฉพาะกรณี 1 *** ***
51    ค่าซ่อมเครื่องขยายเสียง 1 ชุด ใช้งานอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 4 (คุณสายรุ้ง เนตรประสาท) 1 *** ***
52    ค่าเม้าส์ 10 ตัวและPower supply 5 ตัวสำหรับเปลี่ยนตามห้องเรียนและห้องสำนักงานที่ของเดิมเสื่อมสภาพ (บ.แอดไวซ์) 1 *** ***
53    ค่าpower supply ใช้สำหรับเครื่องขายสินค้าตัวอย่างที่โรงอาหาร 490 *** ***
54    ค่าแคลมป์ใช้ติดตั้งกล้องCCTV บริเวณศาลามารีย์ 122 *** ***
55    ค่าโปรแกรมใช้งานทางเทคโนโลยีเดือนพ.ย.61 283 *** ***
56    ค่าซ่อมแผงซูมกล้องSony HXR-MC 1500 1 ตัว (ร้านพาโนราม่าซีเอ็ม) 1 *** ***
57    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าโปรแกรมทางเทคโนโลยี -245 *** ***
58    ค่ากาว 3 M ใช้ติดอุปกรณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือของนักเรียน 130 *** ***
59    ค่าตลับหมึกเครื่องพิมพ์HP 15 ตลับ (ร้านติงกิ้งอิงค์ซัพพลาย) 1 *** ***
60    ค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด (ร้านธนารัตน์ คอมพิวเตอร์) 1 *** ***
61    ึค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์แคนนอน วันที่ 16/10 - 14/11/2561 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม
 - บันทึกการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ ซ่อมบำรุง
 - แบบสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์
 - รายงานการประชุม คณะกรรมการ สารสนเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
2. มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ โครงการหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งโควต้าการพิมพ์เอกสารค่ะ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบ เพื่อนำเสนอและขอคำแนะนำการนำเสนอ PowerPoint และ VDO สำหรับกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระยะที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระยะที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระยะที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาระบบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาระบบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบ เพื่อนำเสนอและขอคำแนะนำการนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาระบบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาระบบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการทดสอบระบบจำหน่ายอาหารด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาระบบ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาระบบ


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (162 )
ทดสอบ
ฝึกถ่ายภาพ
ฝึกทดสอบทักษะถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
ทดสอบถ่ายถาพ
เตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน
ทดสอบภาพ
ทดสอบการถ่ายภาพ
อบรมฝึกถ่ายภาพ
ชนแก้ว
เตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนปี 61
ทดสอบถ่ายภาพ
เราสองคน
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
การอบรมถ่ายภาพ
ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
Welcome Back to School
ส่งรูป
ฝึกถ่ายภาพ
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
ต้องพกความมั่นใจ(ไม้ค้ำ)มาอบรมด้วยครับ
อบรมทักษะการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพ
อบรมฝึกถ่ายภาพ
ครูหลายวัยใจตรงกัน
ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
อบรมวันสุดท้าย
ส่งภาพถ่ายครับ
กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ
อบรม
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
อบรมก่อนเปิดภาคเรียน
ทดสอบการถ่ายภาพ
ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
ฝึกซ้อม​ส่งงาน
ทดสอบถ่ายภาพ
ฝึกถ่ายภาพ
กิจกรรมฝึกการถ่ายภาพ
ฝึกทักษะอบรมถ่ายภาพ
ป.3 สามัคคี
การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
สัมมนา2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
ทุกคน ..ยิ้มมมมมมม..
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
Back to School
สัมมนาก่อนเปิด
สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน
คุณครูใจดีทุกคน
อบรมการโพสต์ภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
อบรมสนุกสนานก่อนเปิดเรียน
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
ศาลามารีย์พร้อมให้นักเรียน ป.4-6 เข้าแถวและใช้งาน
ภาพถ่ายสัมมานาเปิดปีการศึกษา 2561
อบรมการถ่าย
อบรมถ่ายภาพ นำเสนอ
การฝึกอบรมการถ่ายภาพ
ศรัทธา
อบรม สัมมนา
อมรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
Today dessert “Grass jelly”
ทอดสอบโพสต์ภาพ
ศรัทธา
A good day starts with COFFEE.
ภาพการอบรม
Welcome Back ​to ​School​
อบรมถ่ายภาพ
ทดสอบภาพ
อบรมถ่ายภาพ
อบรมวันที่3
กิจกรรมอบรมก่อนเปิดภาคเรียน61
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ
ทดสอบระบบswis
ฝึกอบรมทักษะถ่ายภาพ
ฝึกอบรมทักษะถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
Happy
ฝึกการถ่ายภาพ
ทดสอบ
เตรียมติดป้ายหน้าห้องเรียน
ถ่ายภาพกัน
เตรียมการสอนก่อนเปิดเทอมค่ะ :)
สัมมนา2561
อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
วันอบรม สัมมนา
บรรยากาศการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
อบรมการถ่ายภาพ
เตรียมตัวรับรุ่นต่อไป
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ
ทดสอบโพสภาพ
25 ตื่นเต้นจัง
อบรมฝึกถ่ายภาพ
มือใหม่หัดถ่ายรูป
เตรียมความพร้อมสัมมนา
กี่คาบ
กลับมาสอนละครับ
ทดสอบภาพถ่าย
มันก็จะสนุกแบบนี้อ่ะนะ
สัมมนา
ทดสอบการถ่ายภาพ
ทดสอบภาพ
มาสเตอร์ ต้น
Lovely friends
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ
ต้อนรับน้องใหม่
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อบรม
ต้อนรับเปิดเทอม
ฝึกถ่ายภาพ
ด้วยรักและศรัทธา...แม้แดดแรงก็ไม่กลัวดำ
จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
อบรมฝึกถ่ายภาพ
อบรมฝึกถ่ายภาพ
ต้อนรับน้องใหม่
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ
ทดสอบภาพถ่าย
อบรมการถ่ายถาพ
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ
ภาพที่ระลึก
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ
Happy 2018 semester
รวมพลังสร้างสรรค์
การอบรมก่อนเปิดภาคเรียน
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
ฝึกอบรมถ่ายภาพ
การสัมนา อบรมทักษะการถ่ายภาพ
ตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561
นำเสนอระบบบันทึกแผนการสอนต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1)
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2)
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3)
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
ประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ
ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector บริษัท FW Media
ทีมงานงานเทคโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector และ Microphone Panasonic
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561
อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561