หน้าที่หลัก สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อสร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 2. เพื่อประสานงานและร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง ศาสนาในโอกาสต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(133)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(145)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1.  1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม เผยแพร่ หลักธรรม พิธีกรรม ตลอดจนสร้างบรรยากาศคาทอลิกให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากร
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 95 รู้และเข้าใจวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 30 นำจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 87 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 87เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 92 พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตโดยการมีส่วนร่วมในการรับใช้สังคม
8.  8. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
9.  9. บุคลากร ร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และนำวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตไปใช้ในการดำเนินชีวิต
10.  10. หน่วยงานพระศาสนจักรท้องถิ่น ร้อยละ 90 ได้รับการประสานงานและร่วมมือจัดกิจกรรมทางศาสนากับโรงเรียนในโอกาสต่างๆ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 สามารถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ยึดมั่นสัจธรรม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 รับผิดชอบต่อสังคม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ 13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการดำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 1.3 ผู้เรียนร้อยละ 87 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
    - 1.4 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม
    - 1.5 ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความจริงและดำเนินชีวิตตามที่ค้นพบ จากประสบการณ์/กิจกรรม จิตใจ/ศาสนา วัฒนธรรมของสถานศึกษาของความไว้วางใจ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีน้ำใจ และการให้อภัย
    - 1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม
    - 1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน
    - 1.3.1 รับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ด้อยโอกาส ทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
    - 1.4.1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
    - 2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่แสวงหาและรู้จักสัจธรรม
    - 1.2 ร้อยละของผู้เรียนเข้าถึงและปฎิบัติตามสัจธรรมอย่างต่อเนื่อง
    - 1.3 ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าสัจธรรม
    - 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
    - 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนและผู้อื่น

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 1.8 มีการเสริมพลังกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (Montfort Associates) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในทุกระดับ รวมไปถึงการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การกำกับติดตามและการประเมินผล
    - 3.1 โรงเรียน/สถาบัน มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
    - 4.6 โรงเรียน/สถาบัน มีการกำหนดเปอร์เซนต์ของการรับนักเรียนที่มาจากส่วนของสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
    - ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
    - 3.4 อัตลักษณ์การศึกษาเซนต์คาเบรียล
    - ก ยึดมั่นในสัจธรรม
    - 5.2 ความผูกพันของบุคลากร
    - ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 200 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 200 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
01 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
01 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** 225 วัน
15 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561   D 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 3  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
12 มิ.ย. 2561 13 ก.ค. 2561   D 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ 3  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 96 วัน
01 มิ.ย. 2561 24 ก.ค. 2561   D 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ 42  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 42   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
01 พ.ย. 2561 24 ธ.ค. 2561   D 6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 68 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า 12  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 12   0 *** *** 195 วัน
01 ส.ค. 2561 29 ก.ย. 2561   D 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 18 วัน
15 พ.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561   D 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561) 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 งานสอนคำสอน 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** 195 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 195 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต 36  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 36   0 *** *** 195 วัน
04 ก.ย. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.11 ค่ายกระแสเรียก 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** 14 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 19  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 19   0 *** *** 195 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 6  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 6   0 *** *** 195 วัน
01 พ.ย. 2561 29 ธ.ค. 2561   D 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 73 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 2   0 *** *** 195 วัน
15 พ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 134 วัน
15 พ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 134 วัน
01 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 134 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา 5  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 5   0 *** *** 195 วัน
01 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2561  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 134 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 195 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 195 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนึกผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 195 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
23 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 9 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 51 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 121 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
24 ต.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 164 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 9 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 121 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 164 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 195 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (133)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมงานอภิบาล  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2562
 งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561
 ขอบคุณหน่วยงานสถานที่ที่นำนักเรียนทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลนำส่งจดหมายในการขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิจารณารถตู้เพื่อใช้กิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.4/4 กับ ป.4/8  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/2 กับ ป.4/5  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/1 กับ ป.4/7  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่พร้อมการบวชพระสงฆ์  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/3 กับ ป.4/6  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/1 กับ ป.3/4  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 งานอภิบาลขอเข้าพบผอ. เพื่อนำเสนอเรื่องสถานที่ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน วันคล้ายวันเกิด ผอ.  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5กับ ป.4/1  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 คู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561)  15 พ.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
 บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/3 กับ ป.6/7  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/8 กับ ป.6/9  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/1 กับ ป.6/6  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/6 พบกับ ป.6/4  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนจิตตาภิบาล  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษามิสซานักบุญหลุยส์  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.6  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 ซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/9 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  25 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  1 ส.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนคาทอลิกในการร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  4 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 สัมมานาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561  15 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญ ผอ. คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ  31 ต.ค. 2561 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ  31 ต.ค. 2561 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน  2 พ.ย. 2561 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน  2 พ.ย. 2561 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว 1 *** ***
2    โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 1 *** ***
2    พวงหรีด 1 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
4    กระดาษโรเนียว ปอนด์ F4 1x500 BP 6 *** ***
5    จัดดอกไม้ 1 *** ***
6    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
8    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
9    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
10    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
11    ค่าจัดเลี้ยงอาหาร 1 *** ***
12    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
13    โฟมแผ่น 3/4 นิ้ว 8 *** ***
14    โฟมแผ่น 1 นิ้ว 5 *** ***
15    ของรางวัลการประกวด 6 *** ***
16    อุปกรณ์จัดบอร์ด 1 *** ***
17    เกียรติบัตร 50 *** ***
18    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
19    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
21    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
22    ป้ายไวนิล 1 *** ***
23    มาลัยกร 10 *** ***
24    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
25    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
26    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
27    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
28    ค่าไวนิลจัดบอร์ด 1 *** ***
29    ค่าของรางวัลการแสดงคริสมาส 1 *** ***
30    อุปกรณ์ตกแต่งถ้ำพระกุมาร 1 *** ***
31    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
33    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
34    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 3 *** ***
35    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
36    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
37    ค่าจัดดอกไม้ 13 *** ***
38    ค่ามาลัยกร 3 *** ***
39    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 13 *** ***
40    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
41    ค่าดอกไม้ 1 *** ***
42    ปัจจัยถวายพระสงฆ์/วิทยากร 1 *** ***
43    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
44    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
45    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 10 *** ***
46    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
47    วัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
48    ค่าจัดดอกไม้สด 1 *** ***
49    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
50    ค่าวิทยากร/ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
51    ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์คาทอลิก 1 *** ***
52    ปฏิทินคาทอลิก 2 *** ***
53    สื่อ/อุปกรณ์คำสอน 10 *** ***
54    ศาสนภัณฑ์ที่ใช้ในมิสซา 1 *** ***
55    เทป OPP ขนาด 2 ใส 10 *** ***
56    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
57    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 7 *** ***
58    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
59    แฟ้มกล่าวรายงาน A4 2 *** ***
60    อุปกรณ์การเรียน 6 *** ***
61    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21g 5 *** ***
62    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 25 *** ***
63    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
64    รถตู้รับ-ส่ง นร. ป.3 30 *** ***
65    รถตู้รับ-ส่ง นร. ป.4 68 *** ***
66    รถตู้รับ-ส่ง นร. ป.5 68 *** ***
67    รถตู้รับ-ส่ง นร. ป.6 68 *** ***
68    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
69    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
70    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 3 *** ***
71    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 6 *** ***
72    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 10 *** ***
73    ของที่ระลึก 10 *** ***
74    ไวนิลจัดบอร์ด 4 *** ***
75    เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเทศกาลคริสต์มาส 8 *** ***
76    ค่าเดินทางไป-กลับ 5 *** ***
77    ค่าลงทะเบียน 4 *** ***
78    เบี้ยเลี้ยงครู 1 *** ***
79    เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 4 *** ***
80    ค่าอาหารครู 15 *** ***
81    สมทบทุนจิตตารมณ์มหาพรต 1 *** ***
82    เลี้ยงอาหารเลี้ยงสัตบุรุษ วันฉลองวัด/วันบวชพระสงฆ์ 1 *** ***
83    ร่วมกิจกรรมชมรมครูคาทอลิก 1 *** ***
84    เลี้ยงอาหารสัตบุรุษในนพวารฉลองวัด/ตรีวารพิธีนพวารก่อนวันคริสต์มาส 1 *** ***
85    เลี้ยงอาหารว่าง 1 *** ***
86    จัดดอกไม้ แห่ศีลมหาสนิท 1 *** ***
87    ทำบุญจัดเลี้ยงอาหารว่าง 1 *** ***
88    ค่ากระเช้าผลไม้ วันคล้ายวันเกิด พระสังฆราช 1 *** ***
89    ค่าสนับสนุนวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช 1 *** ***
90    ค่ากระเช้าผลไม้ วันฉลองนามนักบุญพระสังฆราช 1 *** ***
91    ค่าสนับสนุนวันคล้าย วันฉลองศาสนนามพระสังฆราช 1 *** ***
92    ทำบุญเกี่ยวกับงานของพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
93    ค่าเดินทางไป-กลับ 4 *** ***
94    ค่าทางด่วนแท๊กซี่ 2 *** ***
95    เบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
96    เบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
97    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
98    อุปกรณ์จัดกิจกรรม 1 *** ***
99    ค่าวิทยากร 1 *** ***
100    จัดดอกไม้สด 1 *** ***
101    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
102    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 5 *** ***
103    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 10 *** ***
104    ถุงดำ 4 *** ***
105    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
106    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
107    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 6 *** ***
108    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 5 *** ***
109    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
110    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 10 *** ***
111    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 3 *** ***
112    ค่าทำป้ายไวนิล 1 *** ***
113    สติ๊เกอร์ความดี 1 *** ***
114    ไม้แขวนเสื้อ 10 *** ***
115    ตะกร้าใส่อุปกรณ์ 10 *** ***
116    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
117    ปัจจัยถวายพระสังฆราช 1 *** ***
118    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 50 *** ***
119    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 414 *** ***
120     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
121     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
122     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
123    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 30 *** ***
124    อาหารว่าง VIP 60 *** ***
125    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 828 *** ***
126     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
127    เลี้ยงอาหารวันครูคำสอนไทย 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 วันที่ 25/5/61 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.61 5,075 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 1/6/2561 1 *** ***
4    ครูสุพัตราคืนเงินค่ามิสซาเปิดปีการศึกษา 2561 -115 *** ***
5    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.1/4 ,ป.2/3และป.3/1 1 *** ***
6    ค่าจัดดอกไม้,ค่าอาหารและอาหารว่างโอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย วันที่ 8-9/6/2561 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาศุภนันท์ และจัดเลี้ยงอาหารเด็ก วันที่ 25/6/61 1 *** ***
8    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนชั้นป.4/2 4/8 ป่วยลำใส้อักเสบ และไข้สูง 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายภราดาพลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 23/6/61 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ วันศุกร์ที่ 20/7/61 1 *** ***
11    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.2/7,ป.3/1,ป.1/4และป.3/4 จำนวน 4 คน 1 *** ***
12    ครูสุพัตราคืนเงินค่าจัดเลี้ยงอาสนวิหารพระหฤทัย -185 *** ***
13    ครูสุพัตราคืนเงินอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก -3,011 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 6/7/2561 1 *** ***
15    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปสัมผัสชีวิต วันที่ 30/5/2561 - 29/6/2561 1 *** ***
16    ค่ากระเช้าเยียมไข้นักเรียนป.1/7และป.6/2 1 *** ***
17    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.4/5 และป.1/1 2 คน 1 *** ***
18    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 13 คน 1 *** ***
19    ค่าจัดทำแผ่นพับกองทุนจิตตาภิบาล จำนวน 2,500 แผ่น ๆละ 2 บาท 1 *** ***
20    ค่าสติ๊กเกอร์ทำความดี จำนวน 200,000 ดวง สำหรับแจกให้นักเรียน (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
21    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน ป.1/3, ป.2/1 ,ป.2/7 ป.3/2 ,ป.3/4 จำนวน 5 คน 1 *** ***
22    ค่าพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยให้ผู้ปกครองนักเรียนป.3/3 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 500 *** ***
23    ค่าพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียนป.5/7 บิดาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 500 *** ***
24    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.1/1 และป.2/1 จำนวน 2 คน 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 3/8/2561 1 *** ***
26    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันแม่พระอัสสัมชัญ วันที่ 15/8/2561 1 *** ***
27    ครูสุพัตราคืนเงินกิจกรรมมิสซานักบุญหลุยส์ -2,619 *** ***
28    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน ป.1/3 2 คน ป.1/4 ,ป.3/4,ป.2/5,ป.4/2,ป.6/8 รวม 7 คน 1 *** ***
29    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิดใจนักเรียนคาทอลิก วันที่ 25/8/2561 1 *** ***
30    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ป.1/7,ป.3/4 2 คน,ป.2/7,ป.3/2,ป.1/7,ป.4/7 1 *** ***
31    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7/9/2561 1 *** ***
32    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิตเดือนส.ค.2561 1 *** ***
33    ครูสุพัตราคืนเงินกิจกรรมเข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก -1,336 *** ***
34    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.2/7, ป.4/5 และป.4/4 2 คน 1 *** ***
35    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต วันที่ 4 - 5/9/2561 1 *** ***
36    เบิกเงินงบประมาณจากการระดมทุนการแจกแผ่นพับเพื่อนำเงินเข้ากองทุนจิตตาภิบาล 1 *** ***
37    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน ป.6/4, ป.2/1, ป.4/7 และป.2/3 2 คน 1 *** ***
38    ค่ากระเช้าและเงินร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันเกิดพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ 1 *** ***
39    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.2/1, ป.5/8,ป.6/4 และ ป.5/8 1 *** ***
40    ค่าใช้จ่ายภราดาพลากร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของหน่วยงานอภิบาล ครั้งที่2/2561 วันที่ 15/9/61 1 *** ***
41    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน ป.3/6 2 คน,ป.2/7,ป.4/8 1 *** ***
42    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.2/5 และ ป.1/3 จำนวน 2 คน 1 *** ***
43    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 2/11/2561 1 *** ***
44    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.4/2 ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2 คน, ป.1/6 ป่วยเป็นลำไส้อักเสบ 1 *** ***
45    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีปิดเดือนแม่พระ วันที่ 31/10/2561 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการเข้า ร่วมกิจกรรม
 - 2. แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต
 - 3. แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น
 - 4. สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม
 - 5. สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (กลุ่มครู)4.370.5787.32
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนักเรียน)3.960.7479.07
แบบประเมินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 25614.270.8385.38
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (กลุ่มครู) 4.370.5787.32
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนักเรียน)3.960.7479.07
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้จัดทำ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
2. ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์



เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
- [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์
- [หนังสือเข้า] ถุงทานในวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก
- [หนังสือเข้า] ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2561
- [หนังสือเข้า] ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] อนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา และกิจกรรมงานอภิบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งเพื่อทราบ (กระเช้าเยี่ยมนักเรียนและการสั่งพวงหรีดเคารพศพผู้ปกครอง)
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้ เพื่อเตรียมกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้ เพื่อเตรียมกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.4/1 ไปสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.5/1 ไปสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.3/1 ไปสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.4/2 ไปสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียนชั้น ป.5/2 ไปสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.3/2 ไปสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 6-8 มิ.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 6-8 มิ.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 6-8 มิ.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้ในพิธีแห่ศีลมหาสนิท
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผอ.
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและมาสเตอร์เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญครูคาทอลิกร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดผอ.
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเก็บเงินออมวันละบาท
- [รับ-ส่งเอกสาร] การจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอประชาสัมพันธ์การแจกแผ่นพับกองทุนจิตตาภิบาล
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอคำปรึกษาพิธีบูชาขอบพระคุณนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] ซ้อมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018
- [รับ-ส่งเอกสาร] การซ้อมนักเรียนรับรางวัลของสัปดาห์นักบุญหลุยส์
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการนำนักเรียน ชั้น ป.4/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งกำหนดวันไปสัมผัสชีวิต วันที่ 4-5 ก.ย. 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้านวันเกิด
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เยี่ยมบ้านนักเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมสวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (145 )
ประชุมงานอภิบาล
งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน
ส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิตะวันฉาย
พิจารณารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมผัสชีวิต
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
นักเรียนชั้น ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 04/06/61
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 05/06/61
นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 06/06/61
นักเรียนชั้น ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9
นักเรียนชั้น ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น 4/3 กับ ป.4/6
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.3/1 และนักเรียนชั้น ป.3/4
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5 กับ ป.4/1
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
นักเรียนชั้น ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
แข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียนป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561
ประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ เลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคน
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/3 และนักเรียนชั้น ป.6/7
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/8 กับ ป.6/9
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/1 และนักเรียนชั้น ป.6/6
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด
กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3
ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.6
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตแมคเคน
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561
คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found