หน้าที่หลัก สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อสร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 2. เพื่อประสานงานและร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง ศาสนาในโอกาสต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(178)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(189)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1.  1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม เผยแพร่ หลักธรรม พิธีกรรม ตลอดจนสร้างบรรยากาศคาทอลิกให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากร
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 95 รู้และเข้าใจวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 30 นำจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 87 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 87เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 92 พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตโดยการมีส่วนร่วมในการรับใช้สังคม
8.  8. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
9.  9. บุคลากร ร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และนำวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตไปใช้ในการดำเนินชีวิต
10.  10. หน่วยงานพระศาสนจักรท้องถิ่น ร้อยละ 90 ได้รับการประสานงานและร่วมมือจัดกิจกรรมทางศาสนากับโรงเรียนในโอกาสต่างๆ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 สามารถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ยึดมั่นสัจธรรม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 รับผิดชอบต่อสังคม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ 13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการดำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 1.3 ผู้เรียนร้อยละ 87 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
    - 1.4 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม
    - 1.5 ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความจริงและดำเนินชีวิตตามที่ค้นพบ จากประสบการณ์/กิจกรรม จิตใจ/ศาสนา วัฒนธรรมของสถานศึกษาของความไว้วางใจ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีน้ำใจ และการให้อภัย
    - 1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม
    - 1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน
    - 1.3.1 รับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ด้อยโอกาส ทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
    - 1.4.1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
    - 2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่แสวงหาและรู้จักสัจธรรม
    - 1.2 ร้อยละของผู้เรียนเข้าถึงและปฎิบัติตามสัจธรรมอย่างต่อเนื่อง
    - 1.3 ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าสัจธรรม
    - 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
    - 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนและผู้อื่น

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 1.8 มีการเสริมพลังกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (Montfort Associates) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในทุกระดับ รวมไปถึงการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การกำกับติดตามและการประเมินผล
    - 3.1 โรงเรียน/สถาบัน มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
    - 4.6 โรงเรียน/สถาบัน มีการกำหนดเปอร์เซนต์ของการรับนักเรียนที่มาจากส่วนของสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
    - ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
    - 3.4 อัตลักษณ์การศึกษาเซนต์คาเบรียล
    - ก ยึดมั่นในสัจธรรม
    - 5.2 ความผูกพันของบุคลากร
    - ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
01 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 203 วัน
01 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** 162 วัน
15 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561   D 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 3  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 203 วัน
12 มิ.ย. 2561 13 ก.ค. 2561   D 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ 3  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
01 มิ.ย. 2561 24 ก.ค. 2561   D 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ 42  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 42   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
01 พ.ย. 2561 24 ธ.ค. 2561   D 6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 8  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 8   0 *** *** 5 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า 14  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 14   0 *** *** 132 วัน
01 ส.ค. 2561 29 ก.ย. 2561   D 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561   D 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561) 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 งานสอนคำสอน 10  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 10   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต 51  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 51   0 *** *** 132 วัน
04 ก.ย. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.11 ค่ายกระแสเรียก 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 20  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 20   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 10  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 10   0 *** *** 132 วัน
01 พ.ย. 2561 29 ธ.ค. 2561   D 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 4  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 4   0 *** *** 10 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 2   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 71 วัน
15 พ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 71 วัน
01 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 2   0 *** *** 71 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา 5  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 5   0 *** *** 132 วัน
01 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2561  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 71 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนึกผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 132 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
23 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 54 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 58 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
24 ต.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 101 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 54 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 58 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 101 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร 0   0 *** *** 132 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (178)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมงานอภิบาล  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2562
 งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561
 ขอบคุณหน่วยงานสถานที่ที่นำนักเรียนทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลนำส่งจดหมายในการขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิจารณารถตู้เพื่อใช้กิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.4/4 กับ ป.4/8  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/2 กับ ป.4/5  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/1 กับ ป.4/7  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่พร้อมการบวชพระสงฆ์  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/3 กับ ป.4/6  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/1 กับ ป.3/4  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 งานอภิบาลขอเข้าพบผอ. เพื่อนำเสนอเรื่องสถานที่ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน วันคล้ายวันเกิด ผอ.  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5กับ ป.4/1  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 คู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561)  15 พ.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
 บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/3 กับ ป.6/7  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/8 กับ ป.6/9  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/1 กับ ป.6/6  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/6 พบกับ ป.6/4  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนจิตตาภิบาล  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษามิสซานักบุญหลุยส์  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.6  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 ซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2561 - 24 ก.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/9 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  25 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  1 ส.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนคาทอลิกในการร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  4 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 สัมมานาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561  15 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญ ผอ. คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษากิจกรรมงานอภิบาล  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  23 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการและตัวแทนครูร่วมคำนับพระสังฆราช เนื่องในวันฉลองศาสนนาม  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญ ผอ.คำนับพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  1 พ.ย. 2561 - 29 ธ.ค. 2561
 ตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  5 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  1 พ.ย. 2561 - 29 ธ.ค. 2561
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  1 พ.ย. 2561 - 29 ธ.ค. 2561
 เชิญผอ.พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมพร้อมเปิดถ้ำพระกุมาร  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  1 พ.ย. 2561 - 29 ธ.ค. 2561
 ครูคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย  14 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)  19 ธ.ค. 2561 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)  19 ธ.ค. 2561 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)  20 ธ.ค. 2561 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)  20 ธ.ค. 2561 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)  21 ธ.ค. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)  21 ธ.ค. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561  15 ก.พ. 2562 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 เชิญผอ.เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561  15 ก.พ. 2562 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิก ป.3,ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์  16 ก.พ. 2562 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์  17 ก.พ. 2562 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 งานสอนคำสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /ก