Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(221)
-มอบหมายหน้าที่งาน(5) / กิจกรรม(12)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(17)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(80)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  ฝ่ายวิชาการมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
3.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
5.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
6.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
7.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
8.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
9.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560    1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 752 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 752 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 752 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 752 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 691 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 7  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 18  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 18   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
15 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 7  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 12  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
02 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2561   D กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 27  มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว 27   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
30 ต.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 40  มิส  เกษสุดา    คำลุน 40   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
02 ต.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 45   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
30 ต.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 6  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 39  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 39   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 กำกับติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 10  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
04 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561   D 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 10  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 633 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 542 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 500 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 430 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
24 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 430 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 542 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 430 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (221)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 1  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 704 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 2  25 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  27 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 3  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 4  15 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 676 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560  23 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 5  29 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 6  6 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 655 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมตัวแทนครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาฯ  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมตัวแทนครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาฯ  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการประชุมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 648 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 648 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 รายการ "Kid Rangers" โดยสถานีไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ป.1-6  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม "ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WoW" ตอน "Strong ด้วย STEM" ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  26 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 7  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหลักสูตร Montfort Chinese Program (MCP)  7 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เรื่อง การจัดทำหลักสูตรภาษาจีน  7 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 8  17 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ครูวิรัชดา และครูวิภาภรณ์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินงาน  22 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอน เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ชั้น ป.1-6"  30 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 600 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 9  31 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาจีน  4 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4  6 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 593 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 10  7 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 592 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559  11 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิรัชดา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการ Montfort Chinese Program  18 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 581 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  22 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 577 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 นักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่น งานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560  23 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 576 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิภาภรณ์ซ้อมนำเสนอ หลักสูตร Montfort Chinese Program  27 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 572 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอนภาษาจีน เรื่อง หลักสูตรภาษาจีน Montfort Chinese Program  28 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 571 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  29 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  9 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 560 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  9 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 560 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 11  12 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  21 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิรัชดา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการ Montfort Chinese Program  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาจีน  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 538 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 12  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  3 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  3 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดทำหน่วยการเรียนรู้  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 531 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 531 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งใบงาน 2  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 2  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กำกับติดตามการสอบ YCT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  8 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  9 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 2  9 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  9 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 2  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 2  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  13 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ส่งใบงาน 2  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 2  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง และจัดทำใบงาน 2  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจใบงาน 2  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 2  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แนะผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางลงใบงาน 2 และปรับแก้ใบงาน 2  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งใบงาน2  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจใบงาน 2  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตรวจใบงาน 2  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจใบงาน 2  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตรวจใบงาน 2  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจใบงาน 2  20 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  20 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) วิเคราะห์ และจัดทำใบงาน 2  20 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตรวจใบงาน 2  20 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  21 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุมผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางลงใบงาน 2 และปรับแก้ใบงาน 2  21 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แนะผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางลงใบงาน 2 และปรับแก้ใบงาน 2  22 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  22 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  22 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  23 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  23 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  23 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  24 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  24 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  24 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดทำใบงาน 3  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  27 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำหน่วยการเรียน/จัดทำใบงาน 3  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งใบงาน 3 และหน่วยการเรียนรู้  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 3 และหน่วยการเรียนรู้  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 13  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2017) ประเทศสิงคโปร์  29 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดทำใบงาน 3  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 3 และหน่วยการเรียนรู้  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 3 และหน่วยการเรียนรู้  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 3 และหน่วยการเรียนรู้  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดทำ Mind Map หลักสูตรคอมพิวเตอร์  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  4 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 3 และหน่วยการเรียนรู้  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  7 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  7 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำใบงาน 3  8 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 3  8 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ส่งใบงาน 3  12 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส่งใบงาน 3  12 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจใบงาน 3  13 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจใบงาน 3  18 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจใบงาน 3  19 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ปิดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  25 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 14  4 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยYUXI มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมชี้แนะผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางใบงาน 2 ลงใบงาน 3 และปรับแก้ใบงาน3/หน่วยการเรียนรู้  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุมผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางลงใบงาน 3 และปรับแก้ใบงาน 3  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายวิชาการ  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการรับฟังความคืบหน้าโครงการหลักสูตร Montfort Chinese Program  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อรับฟังการนำเสนอความคืบหน้าโครงการหลักสูตร Montfort Chinese Program  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  16 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  16 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจหน่วยการเรียนรุ้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจหน่วยการเรียนรุ้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 15  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจหน่วยการเรียนรุ้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจหน่วยการเรียนรุ้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  22 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจหน่วยการเรียนรุ้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจหน่วยการเรียนรุ้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน และคำอธิบายรายวิชา  24 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจหน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/กำหนดการสอน/คำอธิบายรายวิชา  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน Best all around ประจำปีการศึกษา 2560  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมชี้แนะผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง เรื่อง การทำหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ กำหนดการสอน คำอธิบายรายวิชา และปรับแก้  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุมผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง และปรับแก้ใบงานต่าง ๆ  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดทำใบงาน 4  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำใบงาน 4 ภาคเรียนที่ 1/2561  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 16  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7  5 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอน เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน"  7 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 17  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน และทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน และทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ส่งนักเรียนเขัารับเกียรติบัตรจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  10 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 436 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ถ่ายรูปนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  12 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 ถ่ายรูปนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้ารับฟังการนำเสนอลำดับพิธีการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมการนำเสนอลำดับพิธีการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  15 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560  17 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560  17 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 ฝ่ายวิชาการซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน  19 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมในการจัดครูที่ปรึกษาและครูเข้าสอนประจำวิชา ปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิรัชดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมการจัดครูที่ปรึกษาและครูเข้าสอนประจำวิชา ปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 18  22 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
 ประชุมครูผู้สอน IE เรื่อง "การปรับหน่วยการเรียนรู้"  22 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 จัดสอบนักเรียนแทรกชั้น ระดับชั้น ป.1-6  5 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2561  6 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2561  6 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ฝ่ายวิชาการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน  6 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  9 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  26 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสอนโครงการ MCP Genius Kids (Math)  27 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอน เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  29 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอน เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  30 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอน เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  2 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูวิภาภรณ์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอรายละเอียดความคืบหน้าโครงการ Chinese Program  9 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.2  18 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6  18 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.5  19 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1  20 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4  20 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งใบงาน 4 ภาคเรียนที่ 1/2561  27 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน ไม่ได้เช็ค  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตรวจใบงาน 4  27 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน ไม่ได้เช็ค  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส่งใบงาน 4 ภาคเรียนที่ 1/2561  27 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน ไม่ได้เช็ค  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจใบงาน 4  30 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน ไม่ได้เช็ค  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  30 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (5) /กิจกรรม (12)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  การจัดทำวิดีโอของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง 1   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน 190   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน 190   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  การอัดวิดีโอการเรียนการสอนรวมของระดับชั้น ป. 1- 6 3   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  ส่งไฟล์แผนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ 1/2560 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่ง File แผนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่งไฟล์แผนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ 1/2560 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่ง File แผนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่งข้อสอบเพื่อใช้ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 6   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่งข้อสอบเพื่อใช้ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 6   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  แบบวัดไอคิว ที่ใช้ในห้องเรียน 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่งแบบวัดไอคิว ที่ใช้ในห้องเรียน กลุ่มสาระการงานฯ 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  แบบวัดไอคิว ที่ใช้ในห้องเรียน 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  ส่งแบบวัดไอคิว ที่ใช้ในห้องเรียน กลุ่มสาระการงานฯ 5   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
  การอัดวีดีโอเรียนรวมภาคเรียนที่2/2560 3   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  การอัดวีดีโอการแสดงครั้งที่1 3   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  การอัดวีดีโอการแสดงครั้งที่1 3   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (17)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำวิดีโอของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูจัดทำวิดีโอของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถังค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน
ในกำหนดการ: เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 พ.ค. 2560) (190)
  บทพรรณนาหน้าที่ :