Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(171)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
1.  มีฐานข้อมูลประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ลงในระบบฐานข้อมูล
2.  ทะเบียนนักเรียน ร้อยละ 100 ของข้อมูลมีความถูกต้อง
3.  ร้อยละ 100 ของเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน และเอกสารควบคุมถูกต้องตามระบบราชการ สามารถตรวจสอบได้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
01 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 563 วัน
01 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS ) 24  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 24   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) 25  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 25   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2562   D 6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ 74  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 74   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2562   D 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 48  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 48   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562    6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 325 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานทะเบียนและวัดผล  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (171)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  4 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1-6  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บเอกสารหลักฐานใบมอบตัว และออกเลขประจำตัว  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แจกเอกสาร ปพ.1 นักเรียนที่จบการศึกษา  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีเรียกชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษาในระบบ Mas School และแก้ไขเลขที่นักเรียน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 ตรวจเช็คและติดตามเอกสารนักเรียนค้างส่งเพื่อเตรียมกรอกข้อมูล  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งเอกสารขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกตันขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกตันขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป.  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป.  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 268 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  4 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ป.2-6 ปีการศึกษา 2562  24 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 100 *** ***
2    หมึกเติมปากกา PARKER 1 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
5    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 2 *** ***
6    เอกสาร ปพ.1 : ป 10 *** ***
7    เอกสาร ปพ. 3 100 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
9    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 6 *** ***
10    กระดาษการ์ดสี 120g F4 1*100 แผ่น 1 *** ***
11    กระดาษการ์ดสี 120g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
12    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 20 *** ***
13    ถูงซิปล๊อก 7 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษโรเนียว,หมึกเติมปากกาและกาวใช้ในงานทะเบียน 1 *** ***
2    ครูนิภาคืนเงินค่าหมึกเติมปากกา -23 *** ***
3    ค่าเอกสารปพ.1, ปพ.3 , ถุงซิปและกระดาษสีสำหรับจัดทำเอกสารให้กับนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 1 *** ***
4    ครูนิภาคืนเงินค่าซองถุงซิป -105 *** ***
5    ม.สมบูรณ์คืนเงินค่าขนส่งเอกสารปพ.1และปพ.3 -63 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสาร ปพ.1ป. ให้กับนักเรียนป.6 ที่จบการศึกษาปี 2561 และนักเรียนที่ลาออก 1 *** ***
7    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.62 220 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
 - แบบติดตามการปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานทะเบียนนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบงานทะเบียน ปีการศึกษา 2561  87.07
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)