Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ และมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุตามหลักสูตร
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(64)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(49)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
1.  ห้องสมุดมีทรัพยากร ระบบเทคโนโลยี เพียงพอตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.  ผู้เรียนร้อยละ 82 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
3.  บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
4.  มีการจัดส่งวารสาร หรือจุลสาร หรือบทความ หรือเว็บลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งทาง E-Office
5.  มีการจัดส่งสาระความรู้ให้นักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ทาง Homework Online
6.  ฝ่ายวิชาการมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
7.  ทุกงานในฝ่ายวิชาการมีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
8.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
9.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการร้อยละ 83

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 4  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ 5  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ 49  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 49   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย 4  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** 101 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (64)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1”  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1”  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 4-6  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2561  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ  21 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1 และ ป. 2  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 6  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 2  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 2  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 5  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 3  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 6  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018ระดับชั้น ป. 1 และ ป. 4  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018ระดับชั้น ป. 2 และ ป. 5  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 3  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 6  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018ระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญ ผ.อ. มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญ ผ.อ. มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2561  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 และนักเรียนช่วยงานห้องสมุด  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 350 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 2 *** ***
3    กระดาษโปสเตอร์สี 40 *** ***
4    แฟ้มเจาะ A4 5 *** ***
5    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 15 *** ***
6    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 3 *** ***
7    เทปโฟม บาง 2 หน้า 3M 6 *** ***
8    กาว UHUPatafix (ชนิดดินน้ำมัน) 2 *** ***
9    ปากกาเน้นข้อความ 2 *** ***
10    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 3 *** ***
11    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
12    ปากกาปลายตัด 12 *** ***
13    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 4 *** ***
14    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 48 *** ***
15    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 12 *** ***
16    ลวดเย็บ Max No.35 1x24 24 *** ***
17    สติ๊กเกอร์ใส ขนาดตัด2 10 *** ***
18    ปากกาเขียนแผ่น CD โมนามิ #103 หัวเข็ม 3 *** ***
19    รางวัล “สะสมแต้มนักอ่าน” 300 *** ***
20    รางวัล “สะสมแต้มนักอ่าน” 300 *** ***
21    รางวัล “กิจกรรมประจำเดือน” 48 *** ***
22    รางวัล “กิจกรรมประจำเดือน” 48 *** ***
23    รางวัล “กิจกรรมประจำเดือน” 48 *** ***
24    รางวัล “My Book Review” 100 *** ***
25    รางวัล “My Book Review” 1,000 *** ***
26    รางวัล “สัปดาห์ห้องสมุด” 150 *** ***
27    รางวัล “สัปดาห์ห้องสมุด” 600 *** ***
28    รางวัล “สัปดาห์ห้องสมุด” 200 *** ***
29    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
30    ค่าลงทะเบียน 4 *** ***
31    ค่าเดินทาง ไป-กลับ 4 *** ***
32    ค่า TAXI 1 *** ***
33    ค่าที่พักมูลนิธิฯ 4 *** ***
34    ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 *** ***
35    ค่าอาหารมื้อเย็น 8 *** ***
36    หนังสือทั่วไป/อ้างอิง/เยาวชน สื่อมัลติมีเดีย 1 *** ***
37    หนังสือประกอบการการสอนสำหรับครูไทย (8 กลุ่มสาระ) 1 *** ***
38    หนังสือประกอบการเรียนการสอนสำหรับครู EP 1 *** ***
39    หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 3 ฉบับ/วัน 365 *** ***
40    หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ/วัน 313 *** ***
41    วารสาร นิตยสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 *** ***
42    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
43    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 1 *** ***
44    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 6 *** ***
45    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 2 *** ***
46    เทปกาวย่น 1 นิ้ว 2 *** ***
47    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/1x500 AA 5 *** ***
49    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 2 *** ***
50    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 100 *** ***
51    เทปใส 3M 500 ขนาด 3/4x36 หลาแกนใหญ่ 10 *** ***
52    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
53    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ L-150 1x60 ใบ 1 *** ***
54    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 2 *** ***
55    สติ๊กเกอร์สี ขนาดตัด2 20 *** ***
56    ลวดเย็บ 1213 กล่องละ 1000 ตัว 5 *** ***
57    ลวดเย็บ 1215 กล่องละ 1000 ตัว 2 *** ***
58    ลวดเย็บ 1208 กล่องละ 1000 ตัว 5 *** ***
59    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 5 *** ***
60    กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงบาง ห่อ100 50 *** ***
61    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 2 *** ***
62    ด้ายฟอกเย็บหนังสือ 100 *** ***
63    ซองบัตร 1,000 *** ***
64    บัตรยืม 2,000 *** ***
65    สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนครูอุไร ชัยคำวัง งานห้องสมุดเข้าร่วมอบรมเรื่องการอนุรักษ์และบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 วันที่21-22/6/61 1 *** ***
2    ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารเดือนพ.ค.61 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 200 *** ***
4    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 -70 *** ***
5    ค่าลงทะเบียนครูสุรีย์พร ผโลศิลป์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ วันที่ 20-21/7/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 *** ***
6    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์เดือนมิ.ย.61 1 *** ***
7    ค่าของรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
8    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 1,874 *** ***
9    ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์เดือนก.ค.2561 1 *** ***
10    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 -418 *** ***
11    ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์เดือนส.ค.2561 1 *** ***
12    ค่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านนอกเวลา จำนวน 33 รายการ (สำนักพิมพ์สายใจ) 1 *** ***
13    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ งานห้องสมุด เดือนกันยายน 2561 1 *** ***
14    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 1,591 *** ***
15    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ เดือนต.ค.2561 1 *** ***
16    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ เดือนพ.ย.2561 1 *** ***
17    ค่าหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ จำนวน 162 เล่ม (บ.ดวงกมลสมัย) 1 *** ***
18    ค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร To be Number 1 รายปี 300 *** ***
19    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.2561 1 *** ***
20    ค่าหนังสือแบบเรียน 16 รายการ (บ.เอเซียบุ๊คส์) 1 *** ***
21    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 33,710 *** ***
22    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เดือนม.ค.2562 1 *** ***
23    ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ เดือนก.พ.2562 1 *** ***
24    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 -389 *** ***
25    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.62 1,420 *** ***
26    ค่าหนังสือทั่วไปและหนังสือเยาวชน จำนวน 282 รายการ 1 *** ***
27    ค่าหนังสือพิมพ์ วารสารเดือนมี.ค. - เม.ย.2562 1 *** ***
28    ครูอรกนกคืนเงินค่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน -5,262 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม
 - สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 - สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ
 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian
 - สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ
 - สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  81.51
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด (ครูและบุคลากร)  0.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้จัดทำ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (49 )
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป.1
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนชั้นป. 1
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561
งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2561
มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3
การมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 4-6
งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 6
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-6
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก นักเรียนชั้นป.2
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ป.4
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 ระดับชั้น ป.1
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 2
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 5
กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 6
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 3
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 3
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2561
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6