Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(46)
-มอบหมายหน้าที่งาน(6) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(6)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(2)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(23)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
5.  ผู้เรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
7.  ผู้เรียนร้อยละ 52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนระดับดีขึ้นไป
8.  ผู้เรียนร้อยละ 87 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
9.  ผู้เรียนร้อยละ 87 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
10.  ผู้เรียนร้อยละ 82 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
11.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 2  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 9  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 35  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  อัมพร    พิมพิสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (46)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นป.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  1 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.4 เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น Crossword Game ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.4 เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น Crossword Game ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  5 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (First Round)  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (Semi-Final Round)  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (Final Round)  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คัดเลือกนักแสดงงานประจำปี ระดับชั้น ป.4 ที่มีความสามารถด้านการใช้อุปกรณ์ Scooter, Rollerblade, Skateboard และ จักรยานผาดโผน  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วัดตัวนักเรียนระดับชั้น ป.4 สำหรับกิจกรรมการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูคณะกรรมการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 Winter Wonder Camp#7  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเรื่องแนวทางการจัดค่าย Winter Wonder Camp #7  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ป.4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2561  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "Let's Enjoy the Journey"  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #7"  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp #7  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7  19 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7  20 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp #7 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  20 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (First Round)  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (Semi-Final Round)  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (Final Round)  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Audition Round)  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Semi-Final Round)  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Final Round)  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (6) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งไฟล์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 18   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
  ขอความร่วมมือครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น แต่งข้อสอบ เพื่อใช้ในการแข่งขันงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งไฟล์ภายในวันที่ พุธ 25 กรกฎาคม 2561 ค่ะ 17   6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ส่งหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหหนดการสอน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
  ส่งหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหนดการสอน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 17   6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
  ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ละระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ 17   6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
   ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ละระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ 17   6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (6)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งไฟล์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 (18)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียน ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่านขอความกรุณานำส่ง ไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561รายละเอียดเอกสาร1. คำอธิบายรายวิชา Course Description2. หน่วยการเรียนรู้ Subject Learning Unit3. สาระการเรียนรู้ Learning Concept4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Learning Outcome5. กำหนดการสอน Schedule6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น7. เศรษฐกิจพอเพียง8. ใบงานที่ 29. ใบงานที่ 310. ใบงานที่ 4การส่งงานส่งไฟล์ ต่อด้านล่าง e-office ฉบับนี้ เพื่อรวบรวมนำส่งฝ่ายวิชาการ(ขอเป็นไฟล์ที่ได้ปรับแก้ไข ฉบับถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะที่ได้เรียนแจ้งให้ทราบตามระดับชั้นค่ะ)กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอความร่วมมือครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น แต่งข้อสอบ เพื่อใช้ในการแข่งขันงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งไฟล์ภายในวันที่ พุธ 25 กรกฎาคม 2561 ค่ะ (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เนื่องด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะได้ร่วมกับห้องสมุด ในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านจึงขอความร่วมมือครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น แต่งข้อสอบ เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ข้อ และวิชาภาษาจีน 2 ข้อ (ป.1-2 มี 3 ตัวเลือก /// ป.3-ป.6 มี 4ตัวเลือก)การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป็นข้อสอบแบบเติม/ เขียนคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ข้อ และวิชาภาษาจีน 1ข้อทั้งนี้ขอครูได้ใช้แนวทางการออกสอบแบบมาตรฐานระดับชั้น เช่นใช้แนวข้อสอบจาก NT, ONET, etc.และได้แนบไฟล์แบบฟอร์มการแต่งข้อสอบ สำหรับวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน มาพร้อมกันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูทุกท่านและจะได้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะส่งไฟล์ข้อสอบ ทาง e-office ถึงหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ค่ะ** ขอไฮไลต์ คำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ส่งหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหหนดการสอน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทางฝ่ายวิชาการได้จัดทำแบบฟอร์มหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหนดการสอน) ขอให้ครูผู้สอนทุกท่านดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ (ตามที่ ม.ธีรพงษ์ได้ส่งทาง e-office) และส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ 28 ส.ค. 2561 ต่อด้านล่าง e-office ฉบับนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ส่งหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหนดการสอน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทางฝ่ายวิชาการได้จัดทำแบบฟอร์มหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหนดการสอน)ขอให้ครูผู้สอนทุกท่านดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ (ตามที่ ม.ธีรพงษ์ได้ส่งทาง e-office) และส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ 28 ส.ค. 2561 ต่อด้านล่าง e-office ฉบับนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ละระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียน ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศขอทุกระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกันนี้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 ค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ละระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียน ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ขอทุกระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกันนี้ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 ค่ะ

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
2    ของรางวัลการแข่งขันนักเรียน 36 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 44.328.9886.41
สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Let’s Enjoy the Journey” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 44.420.7088.43
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
ผู้จัดทำ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (18) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
2. มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
3. มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
4. มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
5. มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ
6. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
7. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
8. มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
9. มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
10. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
11. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
12. มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
13. มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
14. มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์
15. มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
16. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
17. มิส  อรวรรณ    สินารุณ
18. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (23 )
ประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นป.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.4 เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น Crossword Game ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
การแข่งขัน Crossword Game Competition 2018 นักเรียนชั้นป.6
Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (Semi-Final Round)
Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (Final Round)
คัดเลือกนักแสดงงานประจำปี ระดับชั้น ป.4 ที่มีความสามารถด้านการใช้อุปกรณ์ Scooter, Rollerblade, Skateboard และ จักรยานผาดโผน
คัดเลือกนักแสดงงานประจำปี ระดับชั้น ป.4 ที่มีความสามารถด้านการใช้อุปกรณ์ Scooter, Rollerblade, Skateboard และ จักรยานผาดโผน
วัดตัวนักเรียนระดับชั้น ป.4 สำหรับกิจกรรมการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561
ประชุมครูคณะกรรมการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 Winter Wonder Camp#7
ประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6
ประชุมครูค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7
ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp #7
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 (อัลบั้ม 2)
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp # 7
Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (First Round)
เเข่งขัน Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (Semi-Final Round)
เเข่งขัน Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Audition Round)
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #7"
เเข่งขัน Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Semi-Final Round)
Crossword Game Competition 2018 for Grade 4