Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(122)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(74)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  ฝ่ายวิชาการมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  ครูและบุคลากร ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 52  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 52   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
17 พ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 16  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 116 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 8  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 9  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
04 ม.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   D 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 34  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 34   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 362 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (122)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 425 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และม.จารึก ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงานการจัดทำงานวิจัยของครูและบุคลากร  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาขออนุญาตเข้าพบเพื่อเรียนปรึกษางานในเรื่อง เครื่อง RISO และการกำหนดวันการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น งานประจำปีของโรงเรียน  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  22 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอวิธีการเก็บแบบประเมินการจัดกิจกรรมในวัน Open House ของผู้ปกครองนักเรียน ป.1 โดยใช้ QR Code  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนหลังปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8  8 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งครูและนักเรียนเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 23  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  12 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2561  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และคณะกรรมการขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอขั้นตอนงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดกิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  17 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจกภาพนักเรียนที่รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  11 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  25 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรในการสอนโครงการดูแลนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  25 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 ที่สนใจเข้ารับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)  26 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2  17 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5  17 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1  18 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6  18 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  23 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 500 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 6 *** ***
4    ปากกาไฮบริดเจลเพน K-118,K-116 0.6 มม 12 *** ***
5    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 12 *** ***
6    ปากกาเน้นข้อความ 10 *** ***
7    ค่าเดินทาง 1 *** ***
8    ค่าอาหาร และที่พัก 1 *** ***
9    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน/ครู 1 *** ***
11    ค่าทำสูจิบัตร 500 *** ***
12    เกียรติบัตร 1,200 *** ***
13    ดอกไม้กลัดหน้าอก 500 *** ***
14    ค่าถ่ายรูป ล้างอัดรูป 1 *** ***
15    ดอกไม้จัดซุ้ม และตกแต่งเวที 1 *** ***
16    โล่รางวัล 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดและเตรียมงาน 1 *** ***
18    อาหารว่าง VIP 1,500 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ Code Their Dreams : Train the trainer ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31/5/2561 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 29/6/61 360 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการจัดการประชุม 2018 Globe Taiwan Science Festival วันที่19-23/7/61 ณ ประเทศไต้หวัน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศโครงการ Stem เรื่อง IOT BIN วันที่ 16-17/8/61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 1 *** ***
5    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมนำเสนอMapping แกนวิชา วันที่ 17/7/2561 359 *** ***
6    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าจัดทำโปสเตอร์โครงการสะเต็มศึกษา -166 *** ***
7    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน -1,440 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุม GLOBE Student Exchange Program วันที่ 19 - 23/8/61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 1 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 6-8/9/2561 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน วันที่ 29/8/61 200 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 วันที่25-29/10/2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Master Art วันที่ 17 - 18/10/2561 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1 *** ***
14    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators วันที่28/9/61 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Thailand Youth Robot Compettion 2018 วันที่ 29 - 30/10/2561 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเดินทางไปรับรางวัลเหรียญทองโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วันที่ 2/12/2561 1 *** ***
17    เบิกเงินรางวัลการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาIQ ระดับชั้นป.3 - 6 ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
18    ค่าเสื้อที่ระลึกและหมวกสำหรับมอบให้วิทยากร กิจกรรมShow 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Show 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สสวท.)รอบ 2 วันที่ 11/3/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 1 *** ***
21    ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีเนื่องในวันงานการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19/2/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียน 8 คน เดินทางไปรับรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 25/3/62 1 *** ***
23    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ วันที่ 25 - 28/3/2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561  89.36
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้จัดทำ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (10) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
2. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
3. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
4. มิส  บุษบา    ศุกระศร
5. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
6. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
7. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
8. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
9. มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
10. มิส  เกษสุดา    คำลุน
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (74 )
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ป.1 และ ป.4
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561
ประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome
ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561
นำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561
ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4
คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561
ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561
คณะกรรมการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators
นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8
ด.ช.จิรัฏฐ์ และ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ เข้ารับรางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561
ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561
กิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา
ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศรับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ระดับชั้น ป.6
ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4