Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(114)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(67)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  ฝ่ายวิชาการมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  ครูและบุคลากร ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 294 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 1   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 44  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 44   0 *** *** 40 วัน
17 พ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 16  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 16   0 *** *** 8 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 8  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 8   0 *** *** 9 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 2   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 9  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 9   0 *** *** 40 วัน
04 ม.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   D 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 34  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 34   0 *** *** 9 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 9 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 40 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (114)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และม.จารึก ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงานการจัดทำงานวิจัยของครูและบุคลากร  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาขออนุญาตเข้าพบเพื่อเรียนปรึกษางานในเรื่อง เครื่อง RISO และการกำหนดวันการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น งานประจำปีของโรงเรียน  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  22 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอวิธีการเก็บแบบประเมินการจัดกิจกรรมในวัน Open House ของผู้ปกครองนักเรียน ป.1 โดยใช้ QR Code  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนหลังปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8  8 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งครูและนักเรียนเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 23  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  12 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2561  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และคณะกรรมการขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอขั้นตอนงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดกิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  17 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจกภาพนักเรียนที่รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  4 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  11 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  25 มี.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  23 เม.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 500 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 6 *** ***
4    ปากกาไฮบริดเจลเพน K-118,K-116 0.6 มม 12 *** ***
5    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 12 *** ***
6    ปากกาเน้นข้อความ 10 *** ***
7    ค่าเดินทาง 1 *** ***
8    ค่าอาหาร และที่พัก 1 *** ***
9    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน/ครู 1 *** ***
11    ค่าทำสูจิบัตร 500 *** ***
12    เกียรติบัตร 1,200 *** ***
13    ดอกไม้กลัดหน้าอก 500 *** ***
14    ค่าถ่ายรูป ล้างอัดรูป 1 *** ***
15    ดอกไม้จัดซุ้ม และตกแต่งเวที 1 *** ***
16    โล่รางวัล 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดและเตรียมงาน 1 *** ***
18    อาหารว่าง VIP 1,500 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ Code Their Dreams : Train the trainer ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31/5/2561 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 29/6/61 360 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการจัดการประชุม 2018 Globe Taiwan Science Festival วันที่19-23/7/61 ณ ประเทศไต้หวัน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศโครงการ Stem เรื่อง IOT BIN วันที่ 16-17/8/61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 1 *** ***
5    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมนำเสนอMapping แกนวิชา วันที่ 17/7/2561 359 *** ***
6    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าจัดทำโปสเตอร์โครงการสะเต็มศึกษา -166 *** ***
7    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน -1,440 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุม GLOBE Student Exchange Program วันที่ 19 - 23/8/61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 1 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 6-8/9/2561 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน วันที่ 29/8/61 200 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 วันที่25-29/10/2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Master Art วันที่ 17 - 18/10/2561 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1 *** ***
14    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators วันที่28/9/61 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Thailand Youth Robot Compettion 2018 วันที่ 29 - 30/10/2561 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเดินทางไปรับรางวัลเหรียญทองโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วันที่ 2/12/2561 1 *** ***
17    เบิกเงินรางวัลการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาIQ ระดับชั้นป.3 - 6 ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
18    ค่าเสื้อที่ระลึกและหมวกสำหรับมอบให้วิทยากร กิจกรรมShow 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Show 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สสวท.)รอบ 2 วันที่ 11/3/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 1 *** ***
21    ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีเนื่องในวันงานการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19/2/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียน 8 คน เดินทางไปรับรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 25/3/62 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้จัดทำ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (4) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
2. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
3. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
4. มิส  บุษบา    ศุกระศร
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (67 )
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ป.1 และ ป.4
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561
ประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome
ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561
นำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561
ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4
คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561
ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561
คณะกรรมการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators
นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8
ด.ช.จิรัฏฐ์ และ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ เข้ารับรางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561
ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561
กิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา
ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศรับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ระดับชั้น ป.6
ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562