หน้าที่หลัก บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(50)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(37)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  ฝ่ายวิชาการมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  ครูและบุคลากร ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 4.8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 92 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ
    - 4.9 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
    - 4.10 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
    - 4.11 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ พนักงานและนักการร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
    - 6.2 มีการบริหารโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
    - 6.11 มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ข้อ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 2.4.1 เตรียมความพร้อมในการรับผู้เรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
    - 3.3.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิฯและโรงเรียนตามความจำเป็น

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่แสวงหาและรู้จักสัจธรรม
    - 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
    - 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนและผู้อื่น

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนในเรื่องวิชาการ การเงินของโรงเรียน
    - 1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในด้านวิชาการและการเงิน
    - 1.7 มีกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องให้รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
    - 2.8 โรงเรียน/สถาบัน มีกระบวนการที่ชัดเจนในการคัดเลือกนักเรียน
    - 3.8 โรงเรียน/สถาบัน มีการกำกับติดตามการมาโรงเรียนของครูและการใช้เวลาในการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
    - 3.9 โรงเรียน/สถาบัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากระบบการให้บริการ
    - 4.1 โรงเรียน/สถาบัน มีการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่ไม่ขัดกฎหมาย เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงและผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง
    - 4.2 โรงเรียน/สถาบัน เผยแพร่กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่ไม่ขัดกฎหมาย ให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ เสรีภาพของตน
    - 4.3 ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่ไม่ขัดกฎหมาย อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
    - 4.5 โรงเรียน/สถาบัน มีมาตรการที่ตอบสนองต่อข้อเสนอ ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
    - 4.6 โรงเรียน/สถาบัน มีการกำหนดเปอร์เซนต์ของการรับนักเรียนที่มาจากส่วนของสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
    - ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
    - 1.3 บริหารจัดการตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC)
    - 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
    - 6.1 ระบบงาน
    - 6.2 กระบวนการทำงาน
    - ก. การจัดทำกลยุทธ์
    - 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
    - ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 144 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 1   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 27  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 27   0 *** *** 190 วัน
17 พ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 11  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 11   0 *** *** 158 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 5  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 5   0 *** *** 159 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 2   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 4   0 *** *** 190 วัน
04 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 129 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 4 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 46 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 116 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 4 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 116 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 159 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 190 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (50)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และม.จารึก ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงานการจัดทำงานวิจัยของครูและบุคลากร  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  15 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาขออนุญาตเข้าพบเพื่อเรียนปรึกษางานในเรื่อง เครื่อง RISO และการกำหนดวันการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น งานประจำปีของโรงเรียน  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  22 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  27 ต.ค. 2561 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 124 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  8 มี.ค. 2562 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  11 มี.ค. 2562 140 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 500 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 6 *** ***
4    ปากกาไฮบริดเจลเพน K-118,K-116 0.6 มม 12 *** ***
5    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 12 *** ***
6    ปากกาเน้นข้อความ 10 *** ***
7    ค่าเดินทาง 1 *** ***
8    ค่าอาหาร และที่พัก 1 *** ***
9    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน/ครู 1 *** ***
11    ค่าทำสูจิบัตร 500 *** ***
12    เกียรติบัตร 1,200 *** ***
13    ดอกไม้กลัดหน้าอก 500 *** ***
14    ค่าถ่ายรูป ล้างอัดรูป 1 *** ***
15    ดอกไม้จัดซุ้ม และตกแต่งเวที 1 *** ***
16    โล่รางวัล 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดและเตรียมงาน 1 *** ***
18    อาหารว่าง VIP 1,500 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ Code Their Dreams : Train the trainer ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31/5/2561 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 29/6/61 360 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการจัดการประชุม 2018 Globe Taiwan Science Festival วันที่19-23/7/61 ณ ประเทศไต้หวัน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศโครงการ Stem เรื่อง IOT BIN วันที่ 16-17/8/61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 1 *** ***
5    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมนำเสนอMapping แกนวิชา วันที่ 17/7/2561 359 *** ***
6    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าจัดทำโปสเตอร์โครงการสะเต็มศึกษา -166 *** ***
7    ครูเกษสุดาคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน -1,440 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุม GLOBE Student Exchange Program วันที่ 19 - 23/8/61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 1 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 6-8/9/2561 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน วันที่ 29/8/61 200 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 วันที่25-29/10/2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Master Art วันที่ 17 - 18/10/2561 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1 *** ***
14    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators วันที่28/9/61 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้จัดทำ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (3) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
2. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
3. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราชเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1/2561
- [หนังสือเข้า] ขอไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร Chinese-English
- [หนังสือเข้า] ขอความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
- [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ฝ่ายวิชาการขอเชิญประชุม "การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทย์และการงาน ป.1 และ ป.4"
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมบุคลากร ฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ปรึกษาเรื่องการจัดทำงานวิจัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ปรึกษาเรื่องการจัดทำงานวิจัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มาพร้อมนี้
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] มาตรการปรับลดน้ำหนักกระเป๋า
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งสรุปงานประจำวันฝ่ายวิชาการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญคุณครูและมาสเตอร์เข้าร่วมอบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุม ครูที่ปรึกษา 2 ระดับชั้น ป.1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญคุณครูและมาสเตอร์เข้าประชุม เรื่อง การจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมการนำเสนอการจัดการเรียนการสอน MCP Innovators


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (37 )
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ป.1 และ ป.4
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561
ประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome
ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561
นำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561
ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4
คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561
ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561
คณะกรรมการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators
นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561