Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
1.  1. มีระเบียบ ขั้นตอน ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ ชัดเจน และมีการดำเนินการตามระเบียบ
2.  2. ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
3.  3. ทุกหน่วยงานมีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและความต้องการตามแผนงาน
4.  4. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 14  มิส  นิภา    ฟองผล 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 4  มิส  นิภา    ฟองผล 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  นิภา    ฟองผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันก่อนและหลังเกษียณ ร้านขายส่งเครื่องปรุง และร้านจำหน่ายผ้าตัดชุดฟอร์มครู  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาร้านจัดทำเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล และบริษัทเครื่องคอมคัลเลอร์ (ผลิตเอกสาร)  4 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครู และประกันหลังเกษียณ  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 268 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและประกันสุขภาพหลังเกษียณ  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละ ชุดพื้นเมือง ชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ร้านห่อปกหนังสือ และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาบริษัททัวร์ที่ไปทัศนศึกษา น้ำดื่ม ประกันอุบัติเหตุนักเรียน โต๊ะจีนครูเกษียณ ร้านจำหน่ายเครื่องปรุง ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล บริษัทจำหน่ายไอศกรีม  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard  5 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard  5 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard ครั้งที่ 2  5 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการมอบแหวนที่ระลึก 88 ปีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง  9 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนสั่งจองแหวนที่ระลึก 88 ปี  9 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผู้อำนวยการร่วมลงนามสัญญา ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ SAMSUNG E-Board 75"  10 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การร่วมลงนามสัญญา ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ SAMSUNG E-Board 75"  10 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 23 *** ***
2    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 *** ***
3    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 24 *** ***
4    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
5    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 3 *** ***
6    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
7    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
8    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
9    ตาไก่ทองเหลือง 1 *** ***
10    ซองน้ำตาล KA9 "x12 3/4 50 *** ***
11    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 2 *** ***
12    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 2 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
14    ปากกาFaber castell 1 *** ***
15    ปากกาเน้นข้อความ 3 *** ***
16    กระดาษโน๊ต 4 *** ***
17    เทปลบคำผิดตราม้า 5 *** ***
18    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 6 *** ***
19    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 80 *** ***
2    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 -40 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 566 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 611 *** ***
5    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 -19 *** ***
6    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.62 1,378 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - 2. คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - 3. ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  85.05
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้จัดทำ : มิส  นิภา    ฟองผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  นิภา    ฟองผล
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันก่อนและหลังเกษียณ ร้านขายส่งเครื่องปรุง และร้านจำหน่ายผ้าตัดชุดฟอร์มครู
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน
ประชุมพิจารณาบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
เชิญประชุมพิจารณาร้านจัดทำเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล และบริษัทเครื่องคอมคัลเลอร์ (ผลิตเอกสาร)
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครู และประกันหลังเกษียณ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและประกันสุขภาพหลังเกษียณ
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละ ชุดพื้นเมือง ชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ร้านห่อปกหนังสือ และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ
ประชุมพิจารณาบริษัททัวร์ที่ไปทัศนศึกษา น้ำดื่ม ประกันอุบัติเหตุนักเรียน โต๊ะจีนครูเกษียณ ร้านจำหน่ายเครื่องปรุง ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล บริษัทจำหน่ายไอศกรีม
ประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนสั่งจองแหวนที่ระลึก 88 ปี
การร่วมลงนามสัญญา ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ SAMSUNG E-Board 75"