หน้าที่หลัก สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รับทราบ เข้าใจ และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(24)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
1.  1. ผู้ปกครองศิษย์เก่า องค์กรภายนอก และชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 78 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
2.  2. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.  3. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพจากทางโรงเรียน
4.  4. มีการจัดทำวารสาร จำนวน 1 เล่ม ต่อปีการศึกษา
5.  5. มีการจัดทำจุลสาร จำนวน 4 เล่ม ต่อปีการศึกษา
6.  6. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานสื่อสารมวลชน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ 13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการดำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ (FSG)

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 8.3 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 78 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตามหนังสือเชิญที่ออกจากโรงเรียน
    - 8.5 มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
    - 8.7 มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 3.3.4 จัดอบรม /เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 3.9 โรงเรียน/สถาบัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากระบบการให้บริการ
    - 4.5 โรงเรียน/สถาบัน มีมาตรการที่ตอบสนองต่อข้อเสนอ ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
    - ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์กร
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ
    - ข สติปัญญา


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
01 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562   D 6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (16 ม.ค. 2562) 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 1   0 *** *** 28 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2562   D 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร ปฏิทินโรงเรียน)  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 163 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
01 ธ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.5 จัดซื้อของขวัญสวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอก  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 71 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 1   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย 22  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 22   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 54 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 58 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานสื่อสารมวลชน  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
15 ต.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 54 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 58 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 0   0 *** *** 132 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (24)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 โรงเรียนหยุด วันวิสาขบูชา  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันอาสาฬหบูชา  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 โรงเรียนหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)  15 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  22 ธ.ค. 2561 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  23 ธ.ค. 2561 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  24 ธ.ค. 2561 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  25 ธ.ค. 2561 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  26 ธ.ค. 2561 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  27 ธ.ค. 2561 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันคริสต์มาส  28 ธ.ค. 2561 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  31 ธ.ค. 2561 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2562 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน  12 ม.ค. 2562 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หยุดวันครู  16 ม.ค. 2562 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14  16 ม.ค. 2562 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (16 ม.ค. 2562)  1 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
 หยุดวันมาฆบูชา  19 ก.พ. 2562 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     ค่าอาหาร 10,000 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมช่วงเช้า 1 *** ***
3    ค่าของขวัญมอบแก่ ครูอาวุโส 1 *** ***
4    วารสาร 1 เล่ม ปีการศึกษาละ 2,500 เล่ม (รายงานประจำปีของคณะฯ) 2,500 *** ***
5    จุลสาร EP รายเดือน 4 เล่ม 1,200 *** ***
6    จุลสาร ภาษาไทย รายเดือน 4 เล่ม 10,000 *** ***
7     ส.ค.ส. 2,800 *** ***
8    ค่าของขวัญของที่ระลึก 1 *** ***
9    ค่าของขวัญของที่ระลึก 1 *** ***
10    ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 1 *** ***
11    กล่องพลาสติก 5 *** ***
12    ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 1 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
14    ซองกระดาษใส่แผ่น CD 2 แผ่น 1x100 1 *** ***
15    แผ่น DVD - R Princo 50 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากล่องใส่ซีดีภาพที่ระลึกมอบให้ดร.สนธยาและคุณบัญญัติ 79 *** ***
2    ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณศิริพงศ์ ไชยวงค์และคุณชาตรี เชื้อมโนชาญ รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 *** ***
3    ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณปรีชา อ่อนศรี เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 1 *** ***
4    ค่าคู่มือนักเรียนป.2 - 6 จำนวน 1,932 เล่มๆละ192 บาท จ่ายให้ร้าน50%ของราคาทั้งหมดเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในส่วนของการพิมพ์ 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 1,174 *** ***
6    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 -100 *** ***
7    ค่าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 1 ชุด มอบให้กับสถานกงสุลจีน 1 *** ***
8    ค่าจัดทำผังโครงสร้างของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 ป้าย (TMAX Design) 1 *** ***
9    เบิกเงินร่วมแสดงความยินดีงานมงคลสมรส คุณอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 29/9/2561 1 *** ***
10    ค่าซ่อมกระบอกเลนส์ Canon EF-S 10-22 mm 1 ตัว เนื่องจากกระบอกเลนส์หลวมไม่สามารถโฟกัสได้ (ร้านพาโนราม่าซีเอ็ม) 1 *** ***
11    ค่าซ่อมสายแพเลนส์ Canon EF-S 17-85 mm เนื่องจากสายแพขาดทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพได้ (ร้านพาโนราม่าซีเอ็ม) 1 *** ***
12    ค่าจัดทำสคส.สวัสดีปีใหม่ปี 2562พร้อมซอง จำนวน 2,750 ชุดๆละ 18.73 บาท สำหรับมอบให้ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน (บ.สมาร์ท โคตติ้ง) 1 *** ***
13    เบิกเงินร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสคุณธันยา เซลามัน และคุณภูริทัต สุรีย์พงษ์ วันที่ 1/12/2561 1 *** ***
14    วัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.61 160 *** ***
15    ค่าอุปกรณ์สำหรับทำกระเช้าปีใหม่ 2562 สำหรับมอบให้หน่วยงานภายนอก 1 *** ***
16    ค่าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 64 ชุดๆ ละ 680 บาท สำหรับมอบให้หน่วยงานภายนอก 1 *** ***
17    ค่าคู่มือนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 420 เล่มๆ ละ 48.15 บาท (บ.สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์เซอร์วิส) 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วันที่ 16/1/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร
 - 2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 - 3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
 - 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสื่อสารมวลชน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้จัดทำ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (4) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
2. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
3. มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
4. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)