Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(75)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(42)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  1. ฝ่ายธุรการ การเงิน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  2. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  3. แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่าย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
4.  4. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 82
5.  5. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  6. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
7.  7. ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของแต่ละงานในฝ่ายอยู่ในระดับ “มาก”
8.  8. มีกระบวนการในการส่งเสริมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ในการช่วยพัฒนาโรงเรียน
9.  9. บุคลากรในฝ่ายธุรการ -การเงิน ร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณวุฒิตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ
10.  10. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และในงานที่ตนรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
11.  11. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
12.  12. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
13.  13. โรงเรียนมีรายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษา
14.  14. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่านรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ครบตามเกณฑ์ทุกข้อ
15.  15. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
16.  16. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
17.  17. มีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานกับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 28 ก.ย. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 389 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ 73  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 73   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 333 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 241 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 241 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (75)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2561  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2561  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน2561  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2561  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนมอบตัววันที่ 1 ธันวาคม 2561  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนมอบตัววันที่ 1 ธันวาคม 2561  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2561  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมประจำปีโรงเรียนเอกชน  20 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม2561  20 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม2561  20 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561  22 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561  22 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2562  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนมกราคม 2562  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระสามัญเดือนมกราคม 2562  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2562  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2562  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562  26 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562  26 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2562  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมีนาคม 2562  28 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญร่วมกับภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญร่วมกับภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2562  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 48 *** ***
2    ค่าจัดเลี้ยงการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 100 *** ***
3    อาหารว่างพิเศษ 30 *** ***
4    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 15 *** ***
5    งบสำรองการบริหารจัดการในฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
6    ค่าอบรมสัมมนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน 17 *** ***
7    ค่าอาหารว่างพิเศษ 80 *** ***
8    ปากกาเน้นข้อความ 12 *** ***
9    สันรูดแฟ้ม 100 *** ***
10    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
11    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
12    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
13    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 1 *** ***
14    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
15    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 3 *** ***
16    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
17    ไส้ดินสอรอตติ้ง 0.5 2B (1*10) 5 *** ***
18    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
19    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
20    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 1 *** ***
21    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 1 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 7 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงม.นัฐพล เดินทางไปรับเหรียญที่ระลึก 86 ปี ณ กรมธนารักษ์ 1 *** ***
2    ค่าขนส่งเหรียญที่ระลึก 86 ปี 1 *** ***
3    ม.นัฐพลคืนเงินค่าเดินทางไปรับเหรียญกษาปน์ -200 *** ***
4    ค่าธรรมเนียมจองตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิตส่านเพิ่มสำหรับเดินทางไปรับเหรียญกษาปน์ 193 *** ***
5    ครูนิภาคืนเงินค่าขนส่งเหรียญที่ระลึก86ปี -500 *** ***
6    ค่าน้ำดื่ม,กาแฟ,กระดาษทิชชู่ใช้สำหรับห้องประชุม2และห้องประชุมอันโตนิโอ 1 *** ***
7    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 600 *** ***
8    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2561 1 *** ***
9    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 340 *** ***
10    ค่าเสื้อที่ระลึก 86 ปี จำนวน 2 ตัว สำหรับมอบให้แขกพิเศษของโรงเรียน 1 *** ***
11    ค่าน้ำดื่มและกระดาษทิชชู่ใช้ในห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต เดือนมิ.ย.61 1 *** ***
12    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 24/7/2561 1 *** ***
13    ค่ากระดาษทิชชู่,หลอด,น้ำดื่มสำหรับใช้ในห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนก.ค.2561 1 *** ***
14    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวันที่27/6/2561 240 *** ***
15    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2561 420 *** ***
16    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 750 *** ***
17    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 -267 *** ***
18    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่จากบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากรมาให้คำปรึกษาเรื่องประกันยานพาหนะและทรัพย์สิน วันที่ 24/8/61 914 *** ***
19    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนส.ค.2561 1 *** ***
20    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่3 455 *** ***
21    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 วันที่ 25/9/2561 1 *** ***
22    ค่าเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 21/9/2561 1 *** ***
23    ค่าน้ำดื่ม,กาแฟ,โอวัลติน,ทิชชู่,หลอดดูดและช้อนกาแฟสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้งานห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนกันยายน2561 1 *** ***
24    ค่าปกพลาสติกใส 2 ห่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ 300 *** ***
25    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 วันที่ 24/10/2561 1 *** ***
26    ค่าน้ำดื่มและกรวยน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 1 *** ***
27    ค่าตรายางลายเซ็นผู้อำนวยการสำหรับประทับตราส.ค.ส.ปี 2562 300 *** ***
28    ค่าน้ำดื่ม,กาแฟ,กระดาษทิชชู่ใช้สำหรับห้องประชุม2และห้องประชุมอันโตนิโอ เดือนพ.ย.2561 1 *** ***
29    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ วันที่ 29/1/2562 1 *** ***
30    ค่าน้ำดื่ม,กาแฟ,กระดาษทิชชู่ใช้สำหรับห้องประชุม2และห้องประชุมอันโตนิโอ ประจำเดือนม.ค.2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
31    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ครั้งที่ 8/2561 1 *** ***
32    ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 100 *** ***
33    ค่าสันรูดและป้ายสติีกเกอร์ 333 *** ***
34    ค่าผ้าปิดจมูก 1 ห่อ 30 *** ***
35    วัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.62 580 *** ***
36    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.62 -288 *** ***
37    ค่ากล่องพลาสติก จำนวน 4 ใบ 1 *** ***
38    ค่าน้ำดื่มและกรวยน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ห้องประชุม เดือนมี.ค.2562 1 *** ***
39    ค่ากล่องพลาสติก จำนวน 4 ใบ 1 *** ***
40    ค่าอาหารว่าง,แจกันดอกไม้และช่อดอกไม้สำหรับรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4 วันที่ 19/4/2562 1 *** ***
41    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมร่วมกับภราดาเศกสรร วันที่ 19/4/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. ประเมินตามสภาพจริง
 - 2. ตรวจเอกสารแผนงาน
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ0.000.0083.98
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
ผู้จัดทำ : มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (3) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
3. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (42 )
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน2561
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกันยายน2561
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม2561
ประชุมประจำปีโรงเรียนเอกชน
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนมกราคม 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2562
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561