Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมี สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาล ตามมาตรฐาน สุขาภิบาล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(174)
-มอบหมายหน้าที่งาน(6) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(7)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
1.  มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ บรรยากาศ และ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการ เรียนการสอน
2.  มีระบบสุขภิบาล(รางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง บ่อบำบัดไขมัน บ่อพักน้ำทิ้ง ห้องน้ำ) ที่เพียงพอและได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน
3.  มีการประเมินตามแบบ สำรวจสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85
4.  บุคลากรในโรงเรียนมี ความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมและ สุขาภิบาลภายใน โรงเรียน ร้อยละ 75
5.  มีระบบสาธารณูปโภคที่ เพียงพอและได้รับการ ดูแลบำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่ กำหนดและพร้อมใช้ งาน
6.  มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
7.  มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ
8.  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่สะอาด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
9.  บุคลากรในโรงเรียนมี ความพึงพอใจต่อการ ให้บริการงานอาคาร สถานที่สุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75
10.  มีการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบทุกอาคารสถานที่ของโรงเรียน และมีสรุปรายงานการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ที่มีคุณภาพ สะท้อนสภาพจริงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียน ร้อยละ 90

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 472 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
01 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
18 เม.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   D 6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น 77  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 77   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.4 ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
18 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.4.1 งานจัดหาต้นบุญนาค กาสะลอง คริสติน่า ทดแทนต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
25 พ.ค. 2561 03 ก.ย. 2561   D 6.1.4.2 งานติดกล้วยไม้เกาะลำต้นไม้ใหญ่  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.6 การตัดแต่ง และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
18 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน 7  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
18 พ.ค. 2561 23 มิ.ย. 2561   D 6.1.6.2 งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบต้นบุญนาค บริเวณร้านขายของ ป.1-3  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
18 เม.ย. 2561 28 ส.ค. 2561   D 6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้ 90  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 90   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 322 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.3 ดูแลบ่อดักไขมัน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.4 ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและบริเวณโรงเรียน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.5 ดูแลสุขาภิบาลระบบน้ำดื่ม น้ำใช้  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 31 ต.ค. 2562   D 6.2.6 ขุดรอกท่อระบายน้ำ  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** 107 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการ ต่าง ๆ  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (174)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 วางแผนการปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 454 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 วางแผนการจัดทำป้ายชื่อต้นไม้  18 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 454 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปูอิฐมอญสวนสุขภาพ  25 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 447 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  26 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 446 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  26 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 446 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  27 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  27 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  28 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 444 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  30 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 442 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  30 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 442 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  1 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  2 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  2 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  3 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  3 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  4 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  4 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  7 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  7 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  8 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  8 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  9 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  9 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  10 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  10 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  11 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  11 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  14 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 425 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 425 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 สำรวจรายชื่อต้นไม้ภายในโรงเรียน  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการสั่งซื้ออิฐมอญและเฟิร์น  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการปลูกเฟิร์นสวนสุขภาพ  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น  18 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ตัดแต่งต้นจามจุรีและต้นมะฮอกกานี โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเชียงใหม่  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ตัดต้นมะฮอกกานีรอบสนามฟุตบอลโดยหน่วยงานภายนอก  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สำหรับจัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ตัดต้นมะฮอกกานีรอบสนามฟุตบอลโดยหน่วยงานภายนอก  15 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ตัดต้นมะฮอกกานีรอบสนามฟุตบอลโดยหน่วยงานภายนอก  22 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการจัดทำป้ายพันธุ์ไม้  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ดำเนินการติดป้ายพันธุ์ไม้  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้  18 เม.ย. 2561 - 28 ส.ค. 2561
 ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  17 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  24 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัดแต่งต้นมะฮอกกานี บริเวณกรีนโดมและสวนสุขภาพ  25 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน  18 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (6) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟริน 1   6.1.3.1 งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟิร์น
  จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้ 1   6.1.7.1 จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้
  งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน 1   6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน
  งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบต้นบุญนาค บริเวณร้านขายของ ป.1-3 1   6.1.6.2 งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบต้นบุญนาค บริเวณร้านขายของ ป.1-3
  งานจัดหาต้นบุญนาค กาสะลอง คริสติน่า ทดแทนต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม 1   6.1.4.1 งานจัดหาต้นบุญนาค กาสะลอง คริสติน่า ทดแทนต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม
  งานติดกล้วยไม้เกาะลำต้นไม้ใหญ่ 1   6.1.4.2 งานติดกล้วยไม้เกาะลำต้นไม้ใหญ่
  งานเพาะกล้าไม้ดอกดาวเรือง และคริสต์มาส 1   6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (7)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟริน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานปูอิฐมอญขอบปูนสวนสุขภาพพร้อมปลูกเฟริน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำป้ายชื่อติดต้นไม้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน -มะฮอกกานี หูกวาง พญาสัตบรรณ หมายเหตุ ให้สำรวจจำนวน และจัดลำดับการตัด

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบต้นบุญนาค บริเวณร้านขายของ ป.1-3 (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบต้นบุญนาค บริเวณร้านขายของ ป.1-3

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานจัดหาต้นบุญนาค กาสะลอง คริสติน่า ทดแทนต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานจัดหาต้นบุญนาค กาสะลอง คริสติน่า ทดแทนต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานติดกล้วยไม้เกาะลำต้นไม้ใหญ่ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานติดกล้วยไม้เกาะลำต้นไม้ใหญ่

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานเพาะกล้าไม้ดอกดาวเรือง และคริสต์มาส (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานเพาะกล้าไม้ดอกดาวเรือง และคริสต์มาส

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 1 *** ***
2     สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 15 *** ***
3    ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 1 *** ***
4    ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์ 200 *** ***
5    สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ 1 *** ***
6    เรื่องดูแลถนนและบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
7    การตัดแต่งกิ่ง บำรุงรักษา 1 *** ***
8    ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 *** ***
9    ดูแลท่อระบายน้ำ ดูดโคลนท่อระบายน้ำ บ่อพัก 1 *** ***
10    ดูแลบ่อดักไขมัน 1 *** ***
11    การขยายพันธุ์ไม้ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 1 เครื่อง เนื่องจากของเดิมชำรุด 1 *** ***
2    ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าจำนวน 3 เครื่อง (บ.เมืองใหม่พาร์ทแอนด์เซอร์วิส) 1 *** ***
3    ค่าอิฐมอญสำหรับปูพื้นสวนสุขภาพ (ร้านอิฐวังตาล) 1 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์ท่อน้ำสำหรับติดระบบน้ำสปริงเกอร์บริเวณโรงเรียน (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
5    ค่าซ่อมปั๊มน้ำ 1 ชุด ในบ้านพักภราดา ทางเข้าประตูด้านหลังน้ำปิง (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1,250 *** ***
6    เบิกเงินซื้อต้นอโศก, ต้นตีนตุ๊กแกและต้นเฟิร์น ปลูกรอบๆบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
7    เบิกเงินซื้อต้นผกากรองและต้นคุณนายตื่นสายสำหรับปลูกและขยายพันธุ์ไม้ 1 *** ***
8    ค่ากระบอกฉีด,ผงซักฟอก,ก้อนดับกลิ่น,น้ำยาล้างจาน,ผ้าปิดจมูก,ผ้าถูพื้น,ไม้กวาดแข็งใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
9    ค่าอาหารปลา 1 ถุง และค่าน้ำมันโซลาสำหรับไล่ตัวต่อบริเวณต้นไทรข้างสนามเปตอง 1 *** ***
10    ค่าคลิปแอมป์สำหรับตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า,ยางรองขาโต๊ะกลมและปลอกรัดท่อเหล็กใช้ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 1 *** ***
11    ค่าตัดกิ่งไม้,ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า,ค่าหินลับมีด 1 *** ***
12    ค่าอิฐมอญสำหรับปูพื้นสวนสุขภาพ (ร้านอิฐวังตาล) 1 *** ***
13    ค่าดินดำ 3 คิวสำหรับใช้ปลูกต้นไม้บริเวณรอบนักบุญหลุยส์และลานจอดรถ 1 *** ***
14    ค่าต้นสนมังกร 10 ต้น ปลูกบริเวณนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
15    ค่าข้อต่อ,ท่อและมินิวาล์วใช้ต่อระบบน้ำหยดรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบโรงอาหาร 1 *** ***
16    ครูจิดาภาคืนเงินค่าท่อพีวีซี -22 *** ***
17    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า หน้าวัดน้อย 200 *** ***
18    ครูจิดาภาคืนเงินค่าอุปกรณ์ต่อน้ำรอบโรงอาหาร -15 *** ***
19    ค่าแกลบและขี้วัวสำหรับผสมดินปลูกต้นไม้และปรับพันธุ์ไม้ 1 *** ***
20    ครูจิดาภาคืนเงินค่าต้นอโศก -610 *** ***
21    ค่าข้อต่อและมินิสปริงเกอร์สำหรับติดตั้งระบบให้น้ำต้นไม้ 1 *** ***
22    ค่าดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นจามจุรีบริเวณข้างสนามฟุตบอล จำนวน 2 ต้น 1 *** ***
23    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้าสนามฟุตบอล 300 *** ***
24    ค่าหญ้ามาเลย์ใช้ซ่อมแซมสนามฟุตบอล 500 *** ***
25    ค่าซ่อมปั๊มน้ำดื่มนักเรียนป.4-6 1 ชุด (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
26    ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มนักเรียน (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
27    ค่าเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกดาวเรือง,ดอกทานตะวัน,ดอกดาวกระจายและดอกบานชื่น 1 *** ***
28    ค่าสายไมโครและมินิวาล์วสำหรับต่อระบบน้ำรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนสุขภาพ 1 *** ***
29    ค่าตัดกิ่งไม้ต้นมะขามบริเวณหน้ามุมสวัสดิการ 300 *** ***
30    ค่าหญ้ามาเลย์ใช้ซ่อมแซมสนามฟุตบอล 500 *** ***
31    ค่าอิฐมอญสำหรับปูพื้นสวนสุขภาพ (ร้านอิฐวังตาล) 1 *** ***
32    ค่าอุปกรณ์ในการต่อระบบน้ำหยดบริเวณโรงอาหารและสวนสุขภาพ 1 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมปั๊มน้ำดูดตัวเล็กด้านหลังบ้านพักคณะภราดา 72 *** ***
34    ค่าท่อพีอี 20 มิล 4 หุน จำนวน 1 ม้วนใช้ต่อท่อระบบรดน้ำต้นไม้ บริเวณหน้าบ้านพักครู สวนสุขภาพ และหน้าอาคารสามัคคีนฤมิต 1 *** ***
35    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า 300 *** ***
36    ค่าหญ้ามาเลย์ใช้ซ่อมแซมสนามฟุตบอล 500 *** ***
37    เบิกเงินซื้อต้นเฟิร์น 100 ต้นสำหรับปลูกบริเวณสวนสุขภาพ 1 *** ***
38    ค่าหฯ้ามาเลย์สำหรับซ่อมแซมสนามหญ้าบริเวณเสาธง 300 *** ***
39    ค่าอิฐมอญและทรายหยาบสำหรับงานปูพื้นบริเวณสวนสุขภาพ (โรงอิฐวังตาล) 1 *** ***
40    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้าสำหรับตัดหญ้าสนามฟุตบอล 300 *** ***
41    ค่าเครื่องดักแมลงวันและยุงสำหรับทำเป็นเครื่องต้นแบบ 377 *** ***
42    ค่ากระถางพลาสติกดำ,ขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับสำหรับปลูกต้นไม้บริเวณสวนสุขภาพ 1 *** ***
43    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า 300 *** ***
44    ค่ามินิวาล์วและสายไมโครสำหรับต่อระบบน้ำรดน้ำต้นไม้ 1 *** ***
45    ค่าต้นต้อยติ่ง 100 ต้นๆละ 8 บาท สำหรับปลูกบริเวณรูปปั้นนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
46    ค่าอิฐมอญสำหรับปูพื้นสวนสุขภาพด้านข้างห้องน้ำชาย (ร้านอิฐวังตาล) 1 *** ***
47    ค่าซ่อมเลื่อยยนต์สำหรับตัดต้นไม้ 1 เครื่อง (บ.เมืองใหม่พาร์ทแอนด์เซอร์วิส) 1 *** ***
48    ค่าเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง 2 ซอง สำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์เตรรียมใช้ในงานประจำปี (บ.เอกะ อะโกร) 1 *** ***
49    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้าและยาปราบวัชพืช 280 *** ***
50    ค่าขี้เถ้า แกลบ ปุ๋ยเคมี ถุงดำ สำหรับเพาะพันธุ์ดอกไม้ 1 *** ***
51    ค่าปุ๋ยยูเรีย 2 กระสอบ สำหรับใช้บำรุงสนามฟุตบอล 1 *** ***
52    ค่าดอกเอื้องสายและดอกเอื้องผึ้ง จำนวน 6 ก.ก.สำหรับติดต้นไม้ใหญ้หน้าร้านเบเกอรี่และลานลูกเสือ 1 *** ***
53    ค่ากล้วยไม้สำหรับติดลำต้นไม้บริเวณลานลูกเสือ 500 *** ***
54    ครูจิดาภาคืนเงินค่าขี้เถ้าแกลบ,ปุ๋ย,ถุงดำสำหรับเพาะพันธุ์ดอกไม้ -600 *** ***
55    ค่ามินิวาล์ว,สายไมโคร,สามทางสำหรับใช้ต่อระบบน้ำหยดรดน้ำต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณข้างโรงอาหาร 1 *** ***
56    ค่าเมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรือง,ดอกแพงพวงและดอกซัลเวีย สำหรับตกแต่งตามซุ้มต่าง ๆ งานประจำปี 1 *** ***
57    ค่ากล้วยไม้ป่าพันธุ์เอื้องสาย จำนวน 3 กก. 360 *** ***
58    ค่าจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ จำนวน 38 แผ่นๆละ 20 บาท ใช้ติดตามต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียน 1 *** ***
59    ค่าหญ้านวลน้อยและปุ๋ยหมักสำหรับปูหญ้าบริเวณลานจอดรถใหม่ 1 *** ***
60    ค่าอุปกรณ์ต่อระบบรดน้ำหญ้าที่ปูใหม่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียน 1 *** ***
61    ค่าขุยมะพร้าวและบัวรดน้ำสำหรับใช้ในงานเพาะพันธุ์ไม้ดอก 1 *** ***
62    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้าสำหรับตัดหญ้าสนามฟุตบอล 484 *** ***
63    ครูจิดาภาคืนเงินค่าหญ้านวลน้อย -1,800 *** ***
64    ค่าหญ้านวลน้อยสำหรับซ่อมแซมสนามฟุตบอล 420 *** ***
65    ค่าแผ่นรองป้ายชื่อพันธุ์ไม้สำหรับติดตามต้นใม้ใหญ่ในโรงเรียน (ร้านเคช้อป) 1 *** ***
66    ค่าแกลบขาว 30 กระสอบสำหรับใช้ผสมดินในการเพาะปลูกไม้ดอก 1 *** ***
67    ค่าทำความสะอาดตู้ปลาและเติมน้ำยาปรับสภาพน้ำ บริเวณใต้อาคารมงฟอร์ต จำนวน 1 ตู้ 1 *** ***
68    ค่าปุ๋ยคอก 50 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท สำหรับผสมดินปลูกต้นไม้และเพาะกล้าพันธุ์ไม้ 1 *** ***
69    ค่าขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับใช้ผสมดินและแกลบขาวในการทำแปลงดอกไม้หน้าวัดน้อยและหน้ารั้วโรงเรียน (อึ๊งเป๋งเฮง การเกษตร) 1 *** ***
70    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
71    ค่าสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับติดกระจกประตูทางเข้าห้องธุรการ จำนวน 4 ชุด (ร้านเคช้อป) 1 *** ***
72    ค่าสายไมโครและข้อต่อสำหรับซ่อมแซมระบบน้ำหยด 350 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - มีบันทึกการตรวจคุณภาพน้ำของโรงเรียน
 - แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายในโรงเรียน
 - แบบประเมินตามแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 - แบบประเมินผลการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
 - รายงานการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล ของหน่วยงาน งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล  81.88
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
2. มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
ตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรีและต้นมะฮอกกานีโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเชียงใหม่
ตัดต้นมะฮอกกานีข้างสนามฟุตบอล
ตัดต้นมะฮอกกานีข้างสนามฟุตบอล
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
ตัดแต่งต้นมะฮอกกานี บริเวณกรีนโดมและสวนสุขภาพ