Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล
1.  นักร้องประสานเสียงร้อยละ 70 มีทักษะการร้องเพลงในบทเพลงสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับความยากง่ายในเกรด 2 วัดโดยครูผู้สอนของโรงเรียน
2.  คณะนักร้องประสานเสียงร้อยละ 100 สามารถร้องเพลงที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในเกรด 1 วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศทางด้านการร้องประสานเสียง
3.  คณะนักร้องประสานเสียงสามารถร้องเพลงที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างน้อย 2 เพลง
4.  มีการสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   P 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 12  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 รับสมัครสมาชิกใหม่  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 เข้าค่ายเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อม  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ร่วมแสดงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562    6.5 การศึกษาดูงานอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
03 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนักร้องประสานเสียง  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp  4 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  11 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018  19 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018  20 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018  21 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส  23 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส  24 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  3 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสารเพลง 1 *** ***
2    ค่าเข้าร่วมการอบรมครู 2 *** ***
3    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรพิเศษ 1 *** ***
4    ค่าสายไฟ,หัวแจ็ค,อุปกรณ์ประกอบการแสดง 1 *** ***
5    ซื้อโน้ตเพลงประสานเสียง (เพลงภาษาต่างชาติ) 8 *** ***
6    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 8 *** ***
7    แฟ้มเคลีย์โฮเดอร์ No.771 ตราช้าง A4 5 *** ***
8    กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงบาง ห่อ100 2 *** ***
9    ปากกาเขียนแผ่น CD ควอรตั้ม 2 #1020 2 *** ***
10    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 4 *** ***
11    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 10 *** ***
12    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 1 *** ***
13    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด พลาสติก 2 *** ***
14    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 8 *** ***
16    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2g 1 *** ***
17    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
18    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
19    เทปกาวย่น 1 นิ้ว 1 *** ***
20    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
21    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้ม สเก็ต เคนเดล 114 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 2,530 *** ***
2    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 -532 *** ***
3    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรวันอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียง วันที่ 19/11/2561 1 *** ***
4    ครูพัชราภรณ์คืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมนักร้องประสานเสียง -134 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินทักษะการร้องเพลง
 - รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล ของหน่วยงาน งานนักร้องประสานเสียง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม1
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
Montfort Variety Education 2018 ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 อัลบั้ม1
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4
คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ จักรพันธกิจเชียงใหม่
คณะนักร้องประสานเสียงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในงานคริสตมาส ณ โรงแรมดิเอมเพรส,โรงแรมรติล้านนา,โรงแรมดาราเทวี