Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อบริหารจัดการกองทุนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
2.  2.เพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(5)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
1.  1. ทุกกองทุนมีคู่มือและมีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน
2.  2. ร้อยละ 100 เอกสารทางกฎหมายของโรงเรียนถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
3.  3. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของงานบริหารกองทุน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 362 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 391 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 391 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการตาราง เวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 391 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 3  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน 1  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.1 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สัญญาต่างๆ ของโรงเรียน 1  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.2 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสารทางด้านกฎหมาย ของโรงเรียน  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารกองทุน  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (5)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สัญญาต่างๆ ของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
2    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
3    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
5    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21g 1 *** ***
6    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
8    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 843 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน
 - 2.แบบสอบถาม /แบบสำรวจ
 - 3.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน
 - 4. แบบประเมินความพึงพอใจของงานบริหารกองทุน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน ของหน่วยงาน งานบริหารกองทุน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน  81.27
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง