หน้าที่หลัก ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการด้านเอกสารและข้อมูลสารสนเทศกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของงานฝ่ายวิชาการ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ทุกงานในฝ่ายวิชาการมีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
2.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสารงานฝ่ายวิชาการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
3.  ร้อยละ 90 ของการอัดสำเนาเอกสารงานประกอบการเรียน เช่น ใบงาน เอกสารเสริมเย็น มีความถูกต้อง และเสร็จตามกำหนดเวลา
4.  ร้อยละ 85 ของการจัดทำ และผลิตเอกสารงานประกอบการเรียน (หนังสือ) มีความถูกต้อง และเสร็จตามกำหนดเวลา
5.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
6.  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
7.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการร้อยละ 83

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
    - 6.11 มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ข้อ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 พ.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561   P 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การให้บริการอัดสำเนา  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 จัดทำเอกสารงานฝ่ายวิชาการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 13  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 13   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 จัดทำ/ผลิตเอกสารประกอบการเรียน  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ตรวจ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายในระบบ SWIS  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 67 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 67 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 110 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง 0   0 *** *** 141 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขัน ASMO)  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 400 *** ***
2    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 5 *** ***
3    หมึกอัดสำเนา RISO 250 *** ***
4    กระดาษไขอัดสำเนา RISO 150 *** ***
5    หมึกอัดสำเนาสี RISO 2 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
7    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 50 *** ***
8    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 10 *** ***
9    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 60 *** ***
10    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 30 *** ***
11    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
12    เทป OPP ขนาด 2 ใส 15 *** ***
13    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 60 *** ***
14    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 6 *** ***
15    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 10 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 10 *** ***
17    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 10 *** ***
18    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 14 *** ***
19    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 10 *** ***
20    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 10 *** ***
21    เชือกฟาง 400g 2 *** ***
22    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 10 *** ***
23    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 110 *** ***
24    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 10 *** ***
25    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 10 *** ***
26    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 3,000 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกอัดสำเนา,กระดาษไขและหนังยางใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
2    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการผลิตเอกสารของโรงเรียน 1 *** ***
3    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์สำเนา,ชั้นเอกสารและหนังยาง ใช้ในการผลิตเอกสารของโรงเรียน 1 *** ***
4    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสารและแฟ้มสอดใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
5    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสารริโซ่ 1 *** ***
6    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกอัดสำเนาและกระดาษไข ใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 *** ***
7    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,เทปใส,กระดาษการ์ดใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 *** ***
8    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.61 96 *** ***
9    ค่ากระดาษการ์ดสีขาวและกระดาษถ่ายเอกสารใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน 1 *** ***
10    ค่ากระดาษโรเนียวและหมึกพิมพ์ริโซ่สำหรับใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 1 *** ***
11    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารสี Riso Comcolor (บ.ริโซ่ ) 1 *** ***
12    ค่าเครื่องสำรองไฟ 3 ตัว นำมาใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารสี Riso ComColor 1 *** ***
13    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องเรียงเอกสาร 1 เครื่อง (บ.ริโซ่) 1 *** ***
14    ค่าเครื่องสำรองไฟ 1 ตัว สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารสี Riso ComColor (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 *** ***
15    คืนงบค่าเครื่องสำรองไฟ 1 ตัว -1,500 *** ***
16    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,กรรไกร,ปากกาเน้นข้อความและหนังยางใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
2. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราชเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รางระเอียดนักเรียนถ่ายภาพ วันที่ 26 มิ.ย. 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายล่ะเอียดนักเรียนถ่ายภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (ถ่ายภาพวันที่ 22 ส.ค. 2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] iายล่ะเอียดนักเรียนถ่ายภาพ วันที่ 10 ก.ย. 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายล่ะเอียดนักเรียนถ่ายภาพ วันที่ 10 ก.ย. 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ (วันที่ 25 / 26 ก.ย. 2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ (วันที่ 25 / 26 ก.ย. 2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายล่ะเอียดนักเรียนถ่ายภาพ (25 ตุลาคม 2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายล่ะเอียดนักเรียนถ่ายภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายล่ะเอียดนักเรียนถ่ายภาพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรุ่น BEAM Line Tracing Beginner
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ ชั้นป.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน World Robot Games North Thailand 2018
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 2018 World Time
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 "นักวิทย์น้อย"
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. นฤภร ไชยมะโน ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ หมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
รับรางวัลเหรียญทอง งานวิจัยเรื่อง "The study about yeast concentration that dissolves to Sucrose."
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จิรัฏฐ์ ชวชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561