หน้าที่หลัก บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 87 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
6.  ผู้เรียนร้อยละ 87 รู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายของสังคม
7.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
8.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมตามวัย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
    - ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 2.1 ผู้เรียนร้อยละ 67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
    - 2.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
    - 2.3 ผู้เรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
    - 2.10 ผู้เรียนร้อยละ 87 รู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสารรวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายของสังคม
    - 2.12 ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - 2.13 ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมตามวัย

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 1.2.4 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
    - 1.3.11 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ
    - 1.5.3 ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
    - 5.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เช่น เชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้ามา นำนักเรียนไปศึกษา/ใช้แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงาน /องค์กร /สถานประกอบการของผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมมือกันสร้างแหล่งการเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน1) ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 2.1 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
    - 2.2 ร้อยละของผู้เรียนทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    - 2.3 ร้อยละของผู้เรียนกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5) 6  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 6   0 *** *** 140 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (10.4)  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ 5  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 5   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2)  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3) 3  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 3   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4) 4  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 4   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
25 ก.ค. 2561 16 ก.พ. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 67 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 66 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 66 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 109 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 0   0 *** *** 140 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มบริษัท CDG  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มบริษัท CDG  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018  17 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.1-5.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2561  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อบรม Future-Ready Skills in Microsoft Modern Classroom by Chi Chang Computer  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (7.1-7.5)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักเรียนและครูเข้าร่วมแคมป์เตรียมความพร้อมหุ่นยนต์ยุวชนระดับชาติ Thailand Youth Robot Competition 2018  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (10.4)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
3    ถ่านชาร์ต Eneloop 2500 mAh 8 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์วิชาการงานอาชีพ 2 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์วิชาคอมพิวเตอร์ 26 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรมพื้นฐานผ่านMicro Controller วิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 1 *** ***
3    ค่าน้ำแข็งใช้ในการเรียนการสอนเรื่องอาหารและโภชนาการระดับชั้นป.3 160 *** ***
4    ม.ไกรวุฒิคืนเงินค่าวัสดุต่อวงจรไฟฟ้า -130 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากMicro controller วิชาคอมพิวเตอร์ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 54.260.6485.27
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [หนังสือเข้า] เชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญประชุม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญประชุม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มบริษัท CDG วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถานที่ อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ห้อง Learn ชั้น 18 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มบริษัท CDG วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถานที่ อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ห้อง Learn ชั้น 18 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สถานที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จังหวัดเชียงใหม่
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 สถานที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จังหวัดเชียงใหม่
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018 วันที่ 17 มิถุนายน 2561 สถานที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จังหวัดเชียงใหม่
นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
​นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561
อบรม Future-Ready Skills in Microsoft Modern Classroom by Chi Chang Computer
Thailand Yuoth Robot​ Competition​ ​2018
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561