Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(7)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  1. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  2. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  3. แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
4.  4. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 80
5.  5. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  6. ฝ่ายกิจการนักเรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฝ่ายในระดับดีขึ้นไป
7.  7. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
8.  8. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
9.  9. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
10.  10. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
11.  11. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
12.  12. บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 70

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562    6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 5  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย 6  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 ก.พ. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561   D 6.5 กิจกรรมพันธสัญญา 10  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 385 วัน
15 พ.ค. 2561 08 มี.ค. 2562   D 6.6 โครงการส่งเสริมการไหว้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
25 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.7 กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับกำหนดการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับกำหนดการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและนัดหมายคุณครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 รับฟังแนวการปฏิบัติงานในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3)  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3)  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6)  10 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4 ป.5 ป.6)  10 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน (ภาคบ่าย)  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2561  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2561  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2561  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course  23 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course  25 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากิจกรรมพันธสัญญา 2,254 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     อาหารว่าง SVIP 2,254 *** ***
2    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
3    ตำรวจจราจร 8 *** ***
4    กระดาษโน้ตโรงเรียน 2,300 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 10 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
7    เชือกฟาง 400g 6 *** ***
8    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 20 *** ***
9    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 25 *** ***
10    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 20 *** ***
11    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 10 *** ***
12    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 5 *** ***
13    แฟ้มเอกสาร 2,200 *** ***
14    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
15    การพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียนใน การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,เทปใส,หนังบางใช้ในการจัดกิจกรรมพันธสัญญา 1 *** ***
2    ค่าแฟ้มเอกสาร,ปากกาและถุงดำใช้ในกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 9-10/6/2561 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มจัดเลี้ยงผู้ปกครองและครูกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 9-10/6/2561 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์เอกสาร และค่าอาหารจัดเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลกิจกรรมวันพันธสัญญา 1 *** ***
5    ครูศิริขวัญคืนเงินค่าปากกากิจกรรมพันธสัญญา -42 *** ***
6    เบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรม Marsilling Skyhawk Air Scout Troop ณ ประเทศสิงคโปร์ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - 2. ประเมินตามสภาพจริง
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย กิจการนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (7)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ป.4 - ป.6)3.990.7679.70
แบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มผู้ปกครอง ป.1 – ป.3)4.050.7080.93
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มครูและบุคลากร)  86.10
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6)  84.25
แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (กลุ่มนักเรียน)  82.62
แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน)  81.84
แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (กลุ่มครูผู้สอน)  80.59
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (4) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
2. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
3.      
4.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 1/2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3)
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 1
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 2
ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน (ภาคบ่าย)
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2561
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2561
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561
กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course