Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(232)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(90)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
3.  3. ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส
6.  6. ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 480 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
02 เม.ย. 761 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 449 วัน
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 449 วัน
14 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 403 วัน
14 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 ส.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562) 18  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 18   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
01 มิ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 44  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 44   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
14 พ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   D 6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 116 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) 42  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 42   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
10 ก.ค. 2561 22 ต.ค. 2561   D - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) 10  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 274 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กรีฑาภายนอก 37  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 37   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาแบดมินตัน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาเทเบิลเทนนิส 4  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาเทนนิส  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬากอล์ฟ 8  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาเทควันโด 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาหมากกระดาน 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ (28-29 กรกฎาคม 2561) 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่ 4  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการสาธิตจูเนียร์ คัพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการแม่โจ้คัพ จังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตซอลรายการไมโล แชมเปี้ยนซิพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่) 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่) 7  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬายิมนาสติกลีลา  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กีฬาบาสเกตบอล 41  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 41   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
23 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 392 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (232)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  10 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทควันโด  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากรุก  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาหมากกระดาน  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอ แบบเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัลกรีฑาสี ประจำปี 2561  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  24 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  15 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันรายการ "นครเชียงใหม่คัพ" ครั้งที่ 1  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำพูน แชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 13  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ (28-29 กรกฎาคม 2561)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันรายการ "นครเชียงใหม่คัพ" ครั้งที่ 1  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำพูน แชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 13  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ (28-29 กรกฎาคม 2561)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ และแบบเสื้อกรีฑาสีประจำปี 2561  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา รับการตรวจเอกสารหลักฐานการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ตรวจเอกสารหลักฐานการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงการเบิกงบประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็ค เข้าร่วมการแข่งขันรายการ STACK FAST 70 ปี SLC  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking  8 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking  9 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  20 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  21 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21  10 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21  11 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 4  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬายิมนาสติกและกีฬาเทควันโด  17 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 คัดเลือกประธานและรองประธานสี การแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  4 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอ แผนงานการจัดกรีฑาสี ประจำปี 2561  8 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาหมากรุกสากล  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 21 ( รอบชิงแชมป์ประเทศไทย )  12 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปี 2561  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งน้กกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ 4 เส้า ลำพูนคาวบอย รุ่นอายุ 12 ปี  19 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  26 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  27 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาแบดมินตันและเทนนิส  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและฝ่ายพิธีการ พิธีกร การแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ซ้อมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2561  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีและมอบเหรียญรางวัล  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  9 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ รายการ ดาวิซาร่าต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7  9 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  10 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  16 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  17 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬายิงธนู  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ) รุ่นอายุ 12 ปี  24 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาฟุตบอล  22 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดหางบประมาณส่งกีฬาหมากรุกเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
2    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
3    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
4    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
5    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เหรียญรางวัล 700 *** ***
2    เกียรติบัตร 700 *** ***
3    ป้ายไวนิล 10 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์พิธิเปิด-ปิด 1 *** ***
5    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
6    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
7    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 10 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 5 *** ***
10    ดอกไม้ตกแต่ง ปะรำพิธี 1 *** ***
11    น้ำมันรถขนของ 1 *** ***
12    ค่ารถเครน 2 *** ***
13    เช่าเต็นท์ 30 *** ***
14    ค่าตำรวจจราจร 2 *** ***
15    เช่าปืน 1 *** ***
16    กระสุนปืนปล่อยตัว 2 *** ***
17    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
18    ค่าบริหารจัดการแต่ละสี 2,254 *** ***
19    ค่าอาหารว่างแขกVIP 25 *** ***
20    ค่ากรรมการตัดสิน 30 *** ***
21    น้ำ แก้วน้ำ น้ำแข็ง ถุงดำ นำแดง 1 *** ***
22    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 60 *** ***
23    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 6 *** ***
24    สีน้ำ 7 *** ***
25    ค่าถ้วยรางวัล 40 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
27    ค่าสีน้ำ 5 *** ***
28    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
29    ค่าซ้อมตาข่ายเทเบิลเทนนิส 10 *** ***
30    ค่าจัดทำอุปกรณ์กีฬา 5 *** ***
31    ค่าป้ายไวนิล 3 *** ***
32    ค่าซักผ้า 200 *** ***
33    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 50 *** ***
34    ค่าคีย์ลงข้อมูลทดสอบสมรรถภาพ 4,508 *** ***
35    ค่าชุดแข่งขัน 40 *** ***
36    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 40 *** ***
37    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 120 *** ***
38    ค่ารถ-รับส่งนักกีฬา 2 *** ***
39    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
40    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
41    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
42    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
43    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
44    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
45    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
46    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
47    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
48    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
49    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
50    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
51    ค่าลูกกอล์ฟ 20 *** ***
52    ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 20 *** ***
53    ค่าชุดแข่งขัน 10 *** ***
54    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
55    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
56    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
57    ค่าชุดแข่งขัน 10 *** ***
58    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
59    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
60    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
61    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 20 *** ***
62    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
63    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 4 *** ***
64    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 6 *** ***
65    ค่าที่พัก 6 *** ***
66    ค่าเช่ารถตู้ 5 *** ***
67    ค่าน้ำมันรถตู้ 2 *** ***
68    ค่าทางด่วน 2 *** ***
69    ค่าชุดแข่งขัน 30 *** ***
70    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
71    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
72    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 4 *** ***
73    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 30 *** ***
74    ค่าชุดแข่งขัน 50 *** ***
75    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
76    ค่าอาหารครู 2 *** ***
77    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
78    ค่าอาหารครู 2 *** ***
79    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
80    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
81    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
82    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
83    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
84    ค่าอาหารครู 2 *** ***
85    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
86    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
87    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
88    ค่าที่พักครูและพนังงานขับรถ 6 *** ***
89    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
90    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
91    ค่าอาหารครู 2 *** ***
92    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
93    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
94    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
95    ค่าที่พักครูและพนังงานขับรถ 6 *** ***
96    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
97    ค่าอาหารครู 2 *** ***
98    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
99    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
100    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
101    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
102    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
103    ค่าอาหารครู 2 *** ***
104    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
105    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
106    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
107    ค่าที่พักครูและพนังงานขับรถ 6 *** ***
108    ค่าชุดแข่งขัน 50 *** ***
109    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
110    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
111    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
112    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
113    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
114    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
115    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
116    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
117    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 3 *** ***
118    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
119    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
120    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 72 *** ***
121    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 9 *** ***
122    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 3 *** ***
123    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
124    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
125    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 25 *** ***
126    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
127    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 5 *** ***
128    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 40 *** ***
129    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
130    ค่าอาหารนักกีฬา 25 *** ***
131    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
132    ค่าอาหารครู 3 *** ***
133    ค่าที่พักเหมาจ่าย 31 *** ***
134    ค่าน้ำมันรถ 7 *** ***
135    ค่าอาหารนักกีฬา 25 *** ***
136    ค่าเบี้ยเลี้ยงผุ้ฝึกสอน 3 *** ***
137    ค่าอาหารครู 3 *** ***
138    ค่าที่พักเหมาจ่าย 31 *** ***
139    ค่าเช่ารถตู้ 20 *** ***
140    ค่าน้ำมันรถ 10 *** ***
141    ค่าอาหารนักกีฬา 15 *** ***
142    ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 15 *** ***
143    ค่าชุดแข่งขัน 12 *** ***
144    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 12 *** ***
145    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 *** ***
146    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 10 *** ***
147    ค่าเคาร์เตอร์เพนเย็น 10 *** ***
148    ค่าเคาร์เตอร์เพนร้อน 10 *** ***
149    ค่าสเปร์ชา 10 *** ***
150    ค่ายาแก้อักเสบ 10 *** ***
151    ค่ายาคลายกล้ามเนื้อ 10 *** ***
152    ค่าน้ำดื่ม 1,000 *** ***
153    ค่าอาหารเสริม 6 *** ***
154    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth leage 2018 วันที่ 26/5 - 7/7/61 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ วันที่ 28 - 29/7/2561 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส วันที่ 28 - 29/7/2561 1 *** ***
5    ม.สุวิทย์คืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส -840 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬากอล์ฟ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่19-20/9/61 1 *** ***
7    ค่าเสื้อนักกีฬากอล์ฟและผู้ควบคุม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20ตัวๆ ละ 350 บาท (หจก.เคที แอพพาเรล) 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8 - 9/9/2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 - 9/9/61 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กีฬา 7 ชนิด ระหว่างเดือนก.ย.- ต.ค.2561 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเครือฯ 245 *** ***
12    ม.เขมภพคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ -680 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการสิงห์จูเนียร์คัพและรายการฉงซินคัพ วันที่ 10 - 11/11/61 และวันที่ 28 - 30/11/61 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันรายการฉงซินคัพ ครั้งที่ 4 วันที่ 13/11/2561 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก จ.เชียงใหม่ วันที่ 19/1 - 7/4/2562 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8/2/2562 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รายการสิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 21 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 11 - 14/1/2562 1 *** ***
18    ค่าเหรียญรางวัลกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 510 เหรียญ ๆ ละ 36 บาท (ร้านเชียงใหม่กีฬา) 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ รายการดาวิซาร่าต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 วันที่ 9 - 10/2/2562 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายลงข้อมูลและประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
21    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการคาวบอยลำพูนคัพ วันที่16-30/3/62 ณ สโมสรคาวบอย จ.ลำพูน 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการSuper mark football festival 2019 วันที่ 30-31/3/2562 ณ สนามอบจ.เชียงราย 1 *** ***
23    ม.สุวิทย์คืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล รายการคาวบอยลำพูนคัพ -1,000 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี
 - 2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
 - 3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 - 4. แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนักเรียนชั้นป.1-ป.6)  84.89
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1-ป.6)  84.15
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มครูและบุคลากร)  88.65
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (29) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
2. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29. มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (90 )
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม ชั้น ป.4/1
แข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018
งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน
แข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018
การแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. วรินทร รตนประภา ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน KYORUGI TERM Smart Taekwondo
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง ชั้นป.5/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. วาสิตา หวานเสียง นักเรียนชั้น ป.1/5 ในการแข่งขันหมากรุกสากล
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภคศิริ ศิริลักษณ์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ในการแข่งขันหมากรุกสากล
งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018
งานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี
งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. กันต์ธีร์ วัฒนานันท์ ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018
ขอแสดงความยินดี ด.ช. วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ชั้น ป.5/7 ได้รางวัลอันดับที่ 3 รุ่น DB ในการแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล ชั้นป.1/8 ได้รางวัลอันดับที่ 2 รุ่น EEB การแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 06/08/61
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (07.08.61)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส
งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 09/08/61
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Champion League Badminton Youth League Season 2
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นป.5)
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (15/08/61)
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (21/08/61)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (22/08/61)
รับรางวัลเทควันโด ชิงแชมป์