หน้าที่หลัก จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(164)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(50)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
3.  3. ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส
6.  6. ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 1.8 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    - 1.9 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
    - 1.11 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - 1.13 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 1.3.5 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทักษะทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจินตนาการ อารมณ์ และมิติในการสร้างสรรค์ของตนต่อชีวิต

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 2.2 ร้อยละของผู้เรียนทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    - 2.3 ร้อยละของผู้เรียนกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
02 เม.ย. 761 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
14 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
14 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 7  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 7   0 *** *** 200 วัน
01 ส.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2561) 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** 129 วัน
01 มิ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 22  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 22   0 *** *** 129 วัน
14 พ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   D 6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 158 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) 31  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 31   0 *** *** 190 วัน
10 ก.ค. 2561 22 ต.ค. 2561   D - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) 10  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 10   0 *** *** กำลังเกิดขึ้น
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กรีฑาภายนอก 37  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 37   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาแบดมินตัน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาเทเบิลเทนนิส 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 3   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาเทนนิส  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬากอล์ฟ 8  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 8   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาเทควันโด 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาหมากกระดาน 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ (28-29 กรกฎาคม 2561) 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 2   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการสาธิตจูเนียร์ คัพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการแม่โจ้คัพ จังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตซอลรายการไมโล แชมเปี้ยนซิพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - กีฬายิมนาสติกลีลา  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กีฬาบาสเกตบอล 41  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 41   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
23 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 4 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 46 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 116 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 4 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 116 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 159 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 190 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (164)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  10 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทควันโด  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากรุก  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาหมากกระดาน  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอ แบบเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัลกรีฑาสี ประจำปี 2561  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  24 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018  15 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันรายการ "นครเชียงใหม่คัพ" ครั้งที่ 1  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำพูน แชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 13  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ (28-29 กรกฎาคม 2561)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันรายการ "นครเชียงใหม่คัพ" ครั้งที่ 1  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำพูน แชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 13  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ (28-29 กรกฎาคม 2561)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ และแบบเสื้อกรีฑาสีประจำปี 2561  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา รับการตรวจเอกสารหลักฐานการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ตรวจเอกสารหลักฐานการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงการเบิกงบประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็ค เข้าร่วมการแข่งขันรายการ STACK FAST 70 ปี SLC  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking  8 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking  9 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาบาสเกตบอล  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  20 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  21 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561)  10 ก.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  24 ต.ค. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)  14 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561  8 ก.พ. 2562 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2561)  1 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดหางบประมาณส่งกีฬาหมากรุกเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
2    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
3    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
4    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
5    จัดหางบประมาณสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เหรียญรางวัล 700 *** ***
2    เกียรติบัตร 700 *** ***
3    ป้ายไวนิล 10 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์พิธิเปิด-ปิด 1 *** ***
5    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
6    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
7    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 10 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 5 *** ***
10    ดอกไม้ตกแต่ง ปะรำพิธี 1 *** ***
11    น้ำมันรถขนของ 1 *** ***
12    ค่ารถเครน 2 *** ***
13    เช่าเต็นท์ 30 *** ***
14    ค่าตำรวจจราจร 2 *** ***
15    เช่าปืน 1 *** ***
16    กระสุนปืนปล่อยตัว 2 *** ***
17    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
18    ค่าบริหารจัดการแต่ละสี 2,254 *** ***
19    ค่าอาหารว่างแขกVIP 25 *** ***
20    ค่ากรรมการตัดสิน 30 *** ***
21    น้ำ แก้วน้ำ น้ำแข็ง ถุงดำ นำแดง 1 *** ***
22    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 60 *** ***
23    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 6 *** ***
24    สีน้ำ 7 *** ***
25    ค่าถ้วยรางวัล 40 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
27    ค่าสีน้ำ 5 *** ***
28    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
29    ค่าซ้อมตาข่ายเทเบิลเทนนิส 10 *** ***
30    ค่าจัดทำอุปกรณ์กีฬา 5 *** ***
31    ค่าป้ายไวนิล 3 *** ***
32    ค่าซักผ้า 200 *** ***
33    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 50 *** ***
34    ค่าคีย์ลงข้อมูลทดสอบสมรรถภาพ 4,508 *** ***
35    ค่าชุดแข่งขัน 40 *** ***
36    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 40 *** ***
37    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 120 *** ***
38    ค่ารถ-รับส่งนักกีฬา 2 *** ***
39    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
40    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
41    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
42    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
43    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
44    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
45    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
46    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
47    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
48    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
49    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
50    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
51    ค่าลูกกอล์ฟ 20 *** ***
52    ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 20 *** ***
53    ค่าชุดแข่งขัน 10 *** ***
54    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
55    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
56    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
57    ค่าชุดแข่งขัน 10 *** ***
58    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
59    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
60    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
61    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 20 *** ***
62    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
63    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 4 *** ***
64    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 6 *** ***
65    ค่าที่พัก 6 *** ***
66    ค่าเช่ารถตู้ 5 *** ***
67    ค่าน้ำมันรถตู้ 2 *** ***
68    ค่าทางด่วน 2 *** ***
69    ค่าชุดแข่งขัน 30 *** ***
70    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
71    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
72    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 4 *** ***
73    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 30 *** ***
74    ค่าชุดแข่งขัน 50 *** ***
75    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
76    ค่าอาหารครู 2 *** ***
77    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
78    ค่าอาหารครู 2 *** ***
79    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
80    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
81    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
82    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
83    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
84    ค่าอาหารครู 2 *** ***
85    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
86    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
87    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
88    ค่าที่พักครูและพนังงานขับรถ 6 *** ***
89    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
90    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
91    ค่าอาหารครู 2 *** ***
92    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
93    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
94    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
95    ค่าที่พักครูและพนังงานขับรถ 6 *** ***
96    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
97    ค่าอาหารครู 2 *** ***
98    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
99    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
100    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
101    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
102    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
103    ค่าอาหารครู 2 *** ***
104    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
105    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 2 *** ***
106    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
107    ค่าที่พักครูและพนังงานขับรถ 6 *** ***
108    ค่าชุดแข่งขัน 50 *** ***
109    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
110    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
111    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
112    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
113    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
114    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
115    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
116    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
117    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 3 *** ***
118    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
119    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
120    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 72 *** ***
121    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 9 *** ***
122    ค่าล่วงเวลาคนขับรถ 3 *** ***
123    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
124    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
125    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 25 *** ***
126    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
127    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 5 *** ***
128    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 40 *** ***
129    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
130    ค่าอาหารนักกีฬา 25 *** ***
131    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
132    ค่าอาหารครู 3 *** ***
133    ค่าที่พักเหมาจ่าย 31 *** ***
134    ค่าน้ำมันรถ 7 *** ***
135    ค่าอาหารนักกีฬา 25 *** ***
136    ค่าเบี้ยเลี้ยงผุ้ฝึกสอน 3 *** ***
137    ค่าอาหารครู 3 *** ***
138    ค่าที่พักเหมาจ่าย 31 *** ***
139    ค่าเช่ารถตู้ 20 *** ***
140    ค่าน้ำมันรถ 10 *** ***
141    ค่าอาหารนักกีฬา 15 *** ***
142    ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 15 *** ***
143    ค่าชุดแข่งขัน 12 *** ***
144    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 12 *** ***
145    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 *** ***
146    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 10 *** ***
147    ค่าเคาร์เตอร์เพนเย็น 10 *** ***
148    ค่าเคาร์เตอร์เพนร้อน 10 *** ***
149    ค่าสเปร์ชา 10 *** ***
150    ค่ายาแก้อักเสบ 10 *** ***
151    ค่ายาคลายกล้ามเนื้อ 10 *** ***
152    ค่าน้ำดื่ม 1,000 *** ***
153    ค่าอาหารเสริม 6 *** ***
154    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth leage 2018 วันที่ 26/5 - 7/7/61 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ วันที่ 28 - 29/7/2561 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส วันที่ 28 - 29/7/2561 1 *** ***
5    ม.สุวิทย์คืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส -840 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬากอล์ฟ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่19-20/9/61 1 *** ***
7    ค่าเสื้อนักกีฬากอล์ฟและผู้ควบคุม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20ตัวๆ ละ 350 บาท (หจก.เคที แอพพาเรล) 1 *** ***
8    ค่าใช้จ