Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(217)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(6)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(6)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(6)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(164)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  3. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและสังคม
5.  5. หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 87 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
8.  8. ผู้เรียนร้อยละ 92 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.  9. ผู้เรียนร้อยละ 87 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
10.  10. ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
11.  11. ผู้เรียนร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
10 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D 6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3) (ย2.6.1)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 65 วัน
10 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7) 55  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 55   0 *** *** 65 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
23 ก.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561 9  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 41 วัน
02 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** 66 วัน
15 พ.ค. 2561 13 มิ.ย. 2561   D 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
18 มิ.ย. 2561 14 ส.ค. 2561   D 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561) 15  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 163 วัน
21 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561   D 6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561) 16  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
22 ต.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561   D 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561) 7  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 43 วัน
25 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562) 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 2   0 *** *** 96 วัน
11 มิ.ย. 2561 14 ส.ค. 2561   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 163 วัน
18 มิ.ย. 2561 29 ส.ค. 2561   D 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
25 ก.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561   D 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561) 7  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 43 วัน
06 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 7 วัน
21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561   D 6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561) 30  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 30   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
15 พ.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) 30  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 30   0 *** *** 29 วัน
15 พ.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** 29 วัน
15 พ.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1) 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 2   0 *** *** 29 วัน
02 ก.ค. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 7 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 90 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 22 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 90 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 22 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 66 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 96 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (217)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  27 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลหญิง กีฬาสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ซักซ้อมพิธีไหว้ครู  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 พิธีไหว้ครู  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  11 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่  16 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ประจำปี 2561  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  23 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2561  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18  10 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2562  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiangmai Zoo Mascot Parade  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่  12 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุด "ฟ้อนโกมคำ" งาน Wonder Kids in Wonder Kitchen วันเด็กกาดสวนแก้ว 62"  12 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 คณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ เข้ารับรางวัลงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12  25 ม.ค. 2562 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  28 ม.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  31 ม.ค. 2562 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13  8 ก.พ. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  2 มี.ค. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  3 มี.ค. 2562 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  4 มี.ค. 2562 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  5 มี.ค. 2562 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  6 มี.ค. 2562 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  7 มี.ค. 2562 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  8 มี.ค. 2562 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)  2 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์  27 มี.ค. 2562 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562)  25 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์  11 เม.ย. 2562 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562)  25 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (6)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู 2   6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)
  การจัดทำวีดิทัศน์พระราชประวัติและราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 1   6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)
  ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1   6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)
  ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 1   6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)
  ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 1   6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)
  ขออัดสปอตกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 2   6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (6)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
ในกำหนดการ: พิธีไหว้ครู (วันที่ 14 มิ.ย. 2561) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครูก่อนเริ่มพิธี และวิดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธี เพลงพระคุณที่สาม เพลงครู และเพลงครูกระดาษทรายสำหรับให้นักเรียนฝึกซ้อมในพิธีการ และใช้ขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำวีดิทัศน์พระราชประวัติและราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10
ในกำหนดการ: พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 26 ก.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอ ม.ภาคภูมิได้จัดทำวีดิทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 ให้แล้วเสร็จ และขอ ม.ภาคภูมิ ได้นำเสนอต่อผู้อำนวยการ เพื่อใช้เปิดเตรียมความพร้อมนักเรียนได้รับชมก่อนช่วงพิธีการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ในกำหนดการ: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขนาด 1 เมตร x 4 เมตร จำนวน 3 ผืน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ในกำหนดการ: กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 2 มี.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ในกำหนดการ: กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 2 มี.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562เพื่อรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขออัดสปอตกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ในกำหนดการ: กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 2 มี.ค. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอ ม.นิรันดร ศรีวรกุล ได้อัดสปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 กับ ม.ภาคภูมิ สมิทรปัญญา ณ ห้องวิทยบริการ อาคารมารีย์ และขอตัดต่อ เพื่อเปิดประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 60 *** ***
2    งบเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
2    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 8 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
8    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
9    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
10    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
11    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
12    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
13    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
14    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
16    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
17    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
18    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 1 *** ***
19    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
20    ปืนยิงกาว ใหญ่ 1 *** ***
21    กาวแท่งซิลิโคนใหญ่ ใส่ปืนกาว 1 *** ***
22    เครื่องยิง Max TG-A 1 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
24    อาหารนักเรียน 120 *** ***
25    อาหารครู 20 *** ***
26    ค่าน้ำปานะ 140 *** ***
27    ค่าอาหารพระสงฆ์ 10 *** ***
28    ค่าอาหารวันบรรพชา 370 *** ***
29    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
30    สังฆทาน 8 *** ***
31    แป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
32    ดอกไม้ น้ำอบ ข้าวตอก ข้าวมิ่นส้มป่อย 1 *** ***
33    ค่าโกนผม 35 *** ***
34    ค่าตำรวจทางหลวง 2 *** ***
35    ค่าจัดดอกไม้และ ขันบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
36    ค่าอาจารย์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
37    ปัจจัยถวายพระวิทยากรฝึกซ้อมคำขอบรรพชา 4 *** ***
38    ปัจจัยถวายพระประธาน พระอุปัชญาย์ พระอันดับ 1 *** ***
39    ปัจจัยถวายพระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง 30 *** ***
40    ค่าอาหาร 400 *** ***
41    ค่าน้ำปานะ 1,000 *** ***
42    ค่าอาหารวันลาสิกขา 250 *** ***
43    ค่ารถรับ-ส่งนาค 1 *** ***
44    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
45    ค่าน้ำ น้ำแข็ง 1 *** ***
46    ค่าป้ายไวนิล 5 *** ***
47    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
48    ค่าครูดูแลนักเรียน 48 *** ***
49    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
50    ค่าวัสดุจัดทำวิดีโอ 1 *** ***
51    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
52    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
53    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
54    สังฆทาน 4 *** ***
55    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
56    ค่ารถไปถวายสังฆทาน 2 *** ***
57    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
58    ปูนปลาสเตอร์ 20 *** ***
59    กาวซิลิโคนใส 4 *** ***
60    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
61    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
62    ไส้เทียนเกลียว 4 *** ***
63    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 2 *** ***
64    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
65    ธงศาสนา 2 *** ***
66    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
67    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
68    สังฆทาน 4 *** ***
69    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
70    ค่ารถไปพุทธสถาน 4 *** ***
71    ค่ารถไปถวายเทียนพรรษา 4 *** ***
72    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
73    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
74    เชือกฟาง 400g 1 *** ***
75    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
76    ของรางวัล 1 *** ***
77    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
78    พานกลาง 15 *** ***
79    อาหารว่างนักเรียน 132 *** ***
80    ค่ารถแดงส่งวงเครื่องสาย 2 *** ***
81    ค่าเทียน 1 *** ***
82    กระดาษปริ้นท์รูป 1 *** ***
83    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
84    กระดาษถ่ายเอกสารสี 90g 1x500 AA 1 *** ***
85    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
86    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
87    กรรไกรสแตนเลส 8 1/2 อย่างดี 1 *** ***
88    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 12 *** ***
89    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
90    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
91    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
92    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
93    ของรางวัล 1 *** ***
94    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
95    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
96    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 1 *** ***
97    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
98    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
99    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
100    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
101    ค่าป้ายไวนิลฉากเวที 20 *** ***
102    ไม้ตุง กระดาษทำตุงไส้หมู 1 *** ***
103    ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
104    ของดำหัว 1 *** ***
105    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
106    น้ำอบ 4 *** ***
107    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
108    ดอกไม้ตกแต่งฐานสรงน้ำ 1 *** ***
109    มะลิร้อยคอ 70 *** ***
110    น้ำประปาเติมรถบรรทุกน้ำ 1 *** ***
111    น้ำดื่ม อาหารว่างเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
112    ถังน้ำ 6 *** ***
113    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
114    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
115    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
116    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
117    ค่าจัดทำพระฉายาลักษณ์ 25 *** ***
118    ของรางวัล 1 *** ***
119    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
120    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
121    พานพุ่มดอกไม้สด 1 *** ***
122    ค่าเลี้ยงภัตตาหารเช้า 66 *** ***
123    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
124    รถสี่ล้อแดง 5 *** ***
125    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 120X240 ซม. 4 *** ***
126    คีมคีบ 12 *** ***
127    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
128    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มม. ขนาด130X245 ซม. 1 *** ***
129    ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 *** ***
130    ถุงดำ ขนาด 20X30 นิ้ว 10 *** ***
131    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
132    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
133    ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว 32 *** ***
134    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
135    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
136    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
137    ค่าจัดทำพระฉายาลักษณ์ 25 *** ***
138    ของรางวัล 1 *** ***
139    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
140    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
141    พานพุ่มมะลิสด 1 *** ***
142    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
143    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 120X240 ซม. 4 *** ***
144    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มม. ขนาด 130X245 ซม. 1 *** ***
145    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 15 *** ***
146    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 1 *** ***
147    ถุงหิ้ว 9*18 6 *** ***
148    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
149    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
150    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
151    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
152    ของรางวัล 1 *** ***
153    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 37 *** ***
154    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
155    ถุงดำ 20*30 นิ้ว 10 *** ***
156    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
157    ของรางวัล 1 *** ***
158    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
159    ค่าแก๊ส ผงเคมี น้ำมันพืช 1 *** ***
160    ค่าอาหารกลางวัน 35 *** ***
161    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
162    ค่าน้ำดื่มวิทยากร 50 *** ***
163    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 250 แผ่น 4 *** ***
164    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
165    ถุงดำ 36*45 นิ้ว 4 *** ***
166    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
167    ของรางวัล 1 *** ***
168    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
169    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
170    อาหารว่าง 6 *** ***
171    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
172    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
173    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 12 *** ***
174    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
175    กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน 1 *** ***
176    กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
177    กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 *** ***
178    กิจกรรมการบริจาคฝาอลูมิเนียม 1 *** ***
179    กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
180    ค่าพาหนะ 1 *** ***
181    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
182    ค่าที่พัก 1 *** ***
183    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 21-25/5/61 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 30/5 - 12/6/2561 1 *** ***
5    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร -12 *** ***
6    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมวันวิสาขบูชา -201 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีไหว้ครู วันที่ 14/6/2561 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 4-27/6/2561 1 *** ***
9    วัสดุสำนักงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 1,019 *** ***
10    วัสดุสำนักงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 100 *** ***
11    ค่าพานธุปเทียนและพานดอกไม้ พิธีไหว้ครู วันที่ 14/6/2561 1 *** ***
12    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายพิธีไหว้ครู -319 *** ***
13    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม -385 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 2 - 25/7/2561 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 วันที่ 26/7/2561 1 *** ***
16    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 23-26/7/2561 1 *** ***
17    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด -916 *** ***
18    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 กิจกรรมวันไหว้ครู -384 *** ***
19    ครูนิภาคืนเงินค่าช้อนพรวนดินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 23-26/7/61 -34 *** ***
20    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 1 - 13/8/2561 1 *** ***
21    ค่ากระดาษการ์ดสีฟ้าใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
22    ค่าน้ำมันรถและค่าอาหารกลางวันครูและนักการไปรับต้นไม้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
23    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 -971 *** ***
24    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา -1,139 *** ***
25    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -41 *** ***
26    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมพับกล่องนม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 1 *** ***
27    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมพับกล่องนม -40 *** ***
28    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26-30/11/2561 1 *** ***
29    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง วันที่ 16 - 23/11/2561 1 *** ***
30    ค่าริบบิ้นฟาง ใช้ในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
31    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 -98 *** ***
32    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง -140 *** ***
33    ค่ารถสี่ล้อแดงสำหรับนำนักเรียนไปบริจาคฝาอลูมิเนียม ณ มูลนิธิขาเทียม วันที่ 28/11/2561 1 *** ***
34    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11/1/2561 1 *** ***
35    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจรครั้งที่ 18 ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 10/12/2561 1 *** ***
36    วัสดุจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ป.6 206 *** ***
37    วัสดุกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1,160 *** ***
38    วัสดุจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 725 *** ***
39    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/1/2562 ณ กาดสวนแก้ว 1 *** ***
40    ค่ากระดาษสะท้อนแสง 200 บาท ใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 200 *** ***
41    ครูศิริขวัญคืนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กาดสวนแก้ว -50 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - 2. แบบสอบถามกิจกรรม
 - 3. แบบสรุปกิจกรรม
 - 4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (6)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (กลุ่มนักเรียน)4.010.7680.17
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (กลุ่มครูและบุคลากร)4.280.5785.57
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (กลุ่มนักเรียน)4.070.7081.38
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (กลุ่มครูสาระวิทยาศาสตร์)4.190.3883.75
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (กลุ่มนักเรียน)4.170.7183.35
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (กลุ่มครูและบุคลากร)4.350.5286.97
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (68) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
2.      
3.      
4. มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
5. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
6.      
7.      
8.      
9. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
10. มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
11.      
12. มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ