หน้าที่หลัก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(204)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(6)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(128)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  3. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและสังคม
5.  5. หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 87 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
8.  8. ผู้เรียนร้อยละ 92 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.  9. ผู้เรียนร้อยละ 87 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
10.  10. ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
11.  11. ผู้เรียนร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 1.4 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม
    - 1.5 ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 1.10 ผู้เรียนร้อยละ 87 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
    - 1.11 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - 1.13 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
    - 3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
    - 3.8 ผู้เรียนทุกคน ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 1.5.1 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝังผู้เรียนให้เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต
    - 1.5.3 ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
    - 1.5.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมโดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
    - 2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามถนัดหรือสนใจ

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
    - 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 3.1 โรงเรียน/สถาบัน มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 231 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 231 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
10 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D 6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3) (ย2.6.1)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 133 วัน
10 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7) 55  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 55   0 *** *** 133 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
23 ก.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561 9  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 9   0 *** *** 27 วัน
02 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** 134 วัน
15 พ.ค. 2561 13 มิ.ย. 2561   D 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 157 วัน
18 มิ.ย. 2561 14 ส.ค. 2561   D 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561) 15  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 95 วัน
21 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561   D 6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561) 16  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
22 ต.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561   D 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 25 วัน
25 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562) 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 2   0 *** *** 164 วัน
11 มิ.ย. 2561 14 ส.ค. 2561   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 95 วัน
18 มิ.ย. 2561 29 ส.ค. 2561   D 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
25 ก.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561   D 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 25 วัน
06 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562) 3  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 3   0 *** *** 75 วัน
21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561   D 6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561) 30  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 30   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
15 พ.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) 28  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 28   0 *** *** 97 วัน
15 พ.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก 4  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 4   0 *** *** 97 วัน
15 พ.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 97 วัน
02 ก.ค. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 75 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 20 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 90 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 90 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 134 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 164 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (204)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)  15 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  27 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลหญิง กีฬาสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ซักซ้อมพิธีไหว้ครู  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 พิธีไหว้ครู  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (14 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (4-27 มิถุนายน 2561)  21 พ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 กรกฏาคม 2561)  11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2561)  18 มิ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2561
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  11 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่  16 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26-30 พฤศจิกายน 2561)  25 ก.ย. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ประจำปี 2561  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)  15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  19 พ.ย. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  19 พ.ย. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  20 พ.ย. 2561 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  21 พ.ย. 2561 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7, 21, 28 พฤศจิกายน 2561  23 ก.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  21 พ.ย. 2561 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  22 พ.ย. 2561 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  23 พ.ย. 2561 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)  22 ต.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  26 พ.ย. 2561 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)  6 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  26 พ.ย. 2561 9 วัน