Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียน (ส่งเสริม ปรับเปลี่ยน ยกระดับพฤติกรรมผู้เรียน) เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(115)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(37)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
2.  ผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาให้มีพฤติกรรมดีขึ้น
3.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.  ผู้เรียนร้อยละ 82 ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษากลางคันเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ
5.  ผู้เรียนร้อยละ 92 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยร่วมกิจกรรมที่กำหนด
6.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 87 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
8.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของโรงเรียน
9.  ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
10.  ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
11.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
12.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 422 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 422 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 422 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 391 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก) 17  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 17   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ 10  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 6  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561   D 6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3)  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3) 12  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
02 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3) 3  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
01 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) 5  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
01 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2561   D 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3) 33  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 33   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561   D 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 361 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2) 23  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 23   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (115)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การเลือกตั้งประธานนักเรียน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-3  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Classroom Meeting  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-6  10 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Classroom Meeting  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ขออนุญาตนำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตนำสภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ทดสอบระบบเสียงของห้องเสียงตามสาย  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5  21 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  11 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  19 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 สภานักเรียนชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2561  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Master chef kids  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  25 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  26 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบคัดเลือก)  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  2 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Master chef kids  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ)  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)  1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 สภานักเรียนขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2561  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Master Chef Kids  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP HALLOWEEN COSTUMES CONTEST  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy สำหรับนักเรียนชั้น ป.6  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม  3 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  4 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  8 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)  1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)  2 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียนและผู้ปกครอง)  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)  2 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของครูที่ปรึกษา)  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)  2 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 12  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
2    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
3    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 24 *** ***
4    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 2 *** ***
5    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว ห่อ 100 40 *** ***
6    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
8    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 *** ***
9    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 1 *** ***
10    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
11    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 4 *** ***
14    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 3 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 6 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
17    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65X81CM 10 *** ***
18    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
19    ปากกาเคมี 2 หัว 30 *** ***
20    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
21    จัดทำเอกสารสี 400 *** ***
22    อุปกรณ์อื่นๆ 1 *** ***
23    อาจารย์ที่ปรึกษา 10 *** ***
24    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
25    คลินิคให้คำปรึกษา 5 *** ***
26    อาหารว่าง VIP 65 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
28    จัดทำเอกสารสี 40 *** ***
29    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
30    จ้างคีย์ข้อมูล 6 *** ***
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g 1x500 ALCOTT 2 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
34    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 8 *** ***
35    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 2 *** ***
36    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
37    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
38    เลือกตั้งสภานักเรียน 6 *** ***
39    จัดทำปลอกแขนสภานักเรียน 9 *** ***
40    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 2 *** ***
41    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 *** ***
42    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
43    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 4 *** ***
44    ทีมวิทยากรอบรมนักเรียนหญิง 3 *** ***
45    ของที่ระลึกวิทยากร 6 *** ***
46    อาหารว่าง VIP 45 *** ***
47    ค่าอาหาร VIP 45 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
49    กระดาษสร้างแบบเสื้อบรุ๊ฟ 31*43 100 *** ***
50    อุปกรณ์อื่นๆ 1 *** ***
51    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร,สติ๊กเกอร์,แฟ้มซองพลาสติกใช้ในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่5/6/2561 1 *** ***
2    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ค.61 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 771 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23/6/61 1 *** ***
5    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนมิ.ย.61 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น วันที่ 21/7/2561 และ 4/8/2561 1 *** ***
7    ค่าทีปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.61 1 *** ***
8    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวค่าจัดทำเอกสารสี 489 *** ***
9    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 755 *** ***
10    ครูพีรรัตน์คืนเงินค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น -107 *** ***
11    ค่าจัดเลี้ยงทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วันที่21/7/2561 และวันที่ 4/8/2561 1 *** ***
12    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนส.ค.61 1 *** ***
13    ค่าจัดทำปลอกแขนสำหรับผู้ช่วยสภานักเรียน จำนวน 10 ชิ้น 500 *** ***
14    ค่าจัดทำเอกสารสี กิจกรรมสภานักเรียน 192 *** ***
15    ค่าที่่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ย.2561 1 *** ***
16    ค่าจัดทำเอกสารสีความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6 - 11 ปี งานแนะแนว 1 *** ***
17    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมนักเรียนและจัดเลี้ยงกรรมการ กิจกรรมMaster Chef Kids วันที่ 31/8/61 และ 7/9/61 1 *** ***
18    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนต.ค.2561 1 *** ***
19    ค่าจัดทำเหรียญรางวัลกิจกรรมMaster chef kids 360 *** ***
20    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 1,354 *** ***
21    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ย.2561 1 *** ***
22    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกายวันฮาโลวีน วันที่ 31/10/2561 และวันลอยกระทง วันที่ 22/11/2561 1 *** ***
23    ค่าของรางวัลกิจกรรมลอยกระทงเพิ่มเติม 465 *** ***
24    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนธ.ค.2561 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายในการคีย์ข้อมูลผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ป.1 - 6 จำนวน 6,762 ชุด 1 *** ***
26    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนม.ค.62 1 *** ***
27    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.พ.2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ระบบพฤติกรรมนักเรียน
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
 - แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 - แบบวัดแววความสามารถพิเศษ
 - แบบประเมินพฤติกรรม SDQ
 - แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน
 - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี
 - ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ X_BAR S.D %
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน (กลุ่มนักเรียน)4.020.7380.38
แบบประเมิน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (กลุ่มนักเรียนหญิงชั้น ป.4)  83.74
การจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (กลุ่มนักเรียนหญิงชั้น ป.5)  83.56
แบบประเมิน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (กลุ่มนักเรียนหญิงชั้น ป.6)  83.98
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (9) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
2. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
3. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
4.      
5. มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
6. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
7.      
8.      
9.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (37 )
บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5
กิจกรรมกาดนัด MCP ครั้งที่ 1
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6
สภานักเรียนชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Master chef
กาดนัด MCP ครั้งที่ 2
สภานักเรียนจัดการเเข่งขัน Master chef kids (รอบคัดเลือก)
สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Master chef kids วันที่ 4 กันยายน 2561
กิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ)
สภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Master Chef Kids
สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP HALLOWEEN COSTUMES CONTEST
กิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์