Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
2.  เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.  เพื่อส่งเสริม ประสานงานและผลักดันให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้าน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(86)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(62)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการค้นหาศักยภาพพิเศษ
2.  ผู้เรียนทุกคนที่มีศักยภาพพิเศษได้รับการส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดจนบรรลุศักยภาพสูงสุด
3.  มีระบบการค้นหาและส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดศักยภาพพิเศษของผู้เรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุดในแต่ละด้าน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 416 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 416 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 385 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.1 ศึกษาข้อมูลการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปี 2560  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 นำผลการศึกษามาวางแผน การค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน รวบรวมผลศักยภาพพิเศษของผู้เรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.3 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.4 ประสานและเบิกงบประมาณเตรียมความพร้อมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบอร์ด, บัตรนักเรียน, ใบงาน, สื่อการสอน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.5 จัดตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.6 แจ้งตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ให้ครูประจำชั้นทราบ ทาง E-office  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.7 ลงตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ในToday’s Event  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) 64  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 64   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.10 ตรวจใบงานกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.11 บันทึกคะแนนและสแกนใบงาน ชั้น ป.1-ป.3 ลงในระบบคอมพิวเตอร์  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.12 สรุปผลความสามารถพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 เป็นรายบุคคล โดยแจกแฟ้มสรุปผลเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.13 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 มิ.ย. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent 22  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 22   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 232 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 195 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (86)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป 2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป 2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และ ป.2/8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่1  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป 1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรม Montfort's Got Talent The Best singer, Montfort's Got Talent The Best Dancer, Montfort's Got Talent The Best Musician ประจำปีการศึกษา 2561  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรม Montfort's Got Talent The Best singer, Montfort's Got Talent The Best Dancer, Montfort's Got Talent The Best Musician ประจำปีการศึกษา 2561  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/3, ป.1/2, ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/8, ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนและตารางการแข่งขัน Montfort's Got Talent รอบคัดเลือก  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer รอบคัดเลือก เพลงไทยสากล  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบคัดเลือก  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Singer  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป./2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/6 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Dancer รอบคัดเลือก  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Musician รอบคัดเลือก  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Dancer และ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Musician  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.2/3 และป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 4  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.1/1 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้ง ที่ 5  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 5  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ชมการแข่งขัน Montfort’s Got Talent Montfort’s Got Talent The Best Singer รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเพลงไทยสากล  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
  แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ชมการแข่งขัน Montfort’s Got Talent Montfort’s Got Talent The Best Singer รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเพลงสากล  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 แข่งขัน Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ชมการแข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Dancer รอบชิงชนะเลิศ  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 แข่งขัน Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ชมการแข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Musician รอบชิงชนะเลิศ  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.2/2, และป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best singer, Montfort’s Got Talent The Best Dancer , Montfort’s Got Talent The Best Musician, กิจกรรม Master Chef Kids และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561 และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best singer, Montfort’s Got Talent The Best Dancer , Montfort’s Got Talent The Best Musician และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561 และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  1 มิ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 5  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้นป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7  8 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 7  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/6 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 8  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น 3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 7 และนักเรียนชั้น ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 8  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/1,ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้เงินสนับสนุนค่าเงินรางวัลกิจกรรม Montfort's Got Talent 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สติ๊กเกอร์ตีเส้นสะท้อนแสง 10 *** ***
2    มีดคัตเตอร์แสแตนเลส เล็ก 2 *** ***
3    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 60 *** ***
4    สติ๊กเกอร์ตีเส้นเลเซอร์ 10 *** ***
5    เทปใส 0.5 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
6    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 2 *** ***
7    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 2 *** ***
8    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว 10 *** ***
9    ค่าสำเนากระดาษ 14,976 *** ***
10    สื่อการสอน 1 *** ***
11    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์นอก เดลต้า ห่อ 125 แผ่น 50 *** ***
12    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 5 *** ***
13    สีเมจิก 12 สี 10 *** ***
14    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 2 *** ***
15    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2g 48 *** ***
16    แปรงลบกระดาน 2 *** ***
17    ยางรัดของวงใหญ่/วงเล็ก 2 *** ***
18    ถ่านอัลคาไลน์ 1 *** ***
19    เชื่อกฟาง 400 g 2 *** ***
20    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลหัวปากกา 6 *** ***
21    แฟ้มรายงานผลการเรียน Genius 1,200 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 80 *** ***
23    ค่าบำรุงรักษา 1 *** ***
24    ค่าหมึกปริ้นท์เตอร์ 10 *** ***
25    ค่าหมึกปริ้นท์เตอร์ 18 *** ***
26    กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค 1 *** ***
27    ถ้วยรางวัล 24 *** ***
28    ป้ายไวนิล 10 *** ***
29    ค่าเกียรติบัตร 1 *** ***
30    ค่าของรางวัล 1 *** ***
31    ค่าดำเนินการ 1 *** ***
32    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
33    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
34    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
35    เชือกกลุ่มขาว No.15 ยาว 50 เมตร 2 *** ***
36    ยางลบสเต็ดเลอร์ B-35 แท้ กล่องสีฟ้า 50 *** ***
37    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
38    สีไม้ยาวคอลีน # 775 48 แท่ง 48 สี 2 *** ***
39    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
40    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
41    ค่าเงินรางวัลกิจกรรม Montfort's Got Talent 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าหมึกเติมและวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนYes! Genius ประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
2    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าหมึกเติมและวัสดุอุปกรณ์ -1,674 *** ***
3    ค่าถ้วยรางวัลกิจกรรมMontfort's Got Talent ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 ชุด (ร้านเอ-ไพร์ม อวอร์ด) 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
5    เบิกเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมMontfort's Got talent ประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
6    ครูชนัฐฉัตรคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมMontfort Got talent -2,027 *** ***
7    ค่าแฟ้มรายงานผลการเข้าใช้ห้องYes! Genius ป.1 - 3 จำนวน 1,200 เล่มๆ ละ 35 บาท (บ.สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส) 1 *** ***
8    ค่าผงหมึก และตู้ลิ้นชักสำหรับใช้ในงาน Yes Genius 1 *** ***
9    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 4,817 *** ***
10    ครูนิภาคืนเงินค่าตู้ลิ้นชัก -210 *** ***
11    ค่าจัดทำใบงาน Yes! Genius จำนวน 1,341 ใบๆ ละ 3 บาท (ปรับรายได้วิชาการ) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 - แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด ของหน่วยงาน งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมิน “กิจกรรม Montfort’s Got Talent ปีการศึกษา 2561” (สำหรับครูและบุคลากร)  87.74
แบบประเมิน “กิจกรรม Montfort’s Got Talent ปีการศึกษา 2561” (สำหรับนักเรียน ป.1 – ป.6)  82.20
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (62 )
นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป 2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป 2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และ ป.2/8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป 1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1
นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2
นำเสนอการจัดกิจกรรม Montfort's Got Talent
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/3, ป.1/2, ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ป.1/8, ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3
นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer รอบคัดเลือก เพลงไทยสากล
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Singer
นักเรียนชั้น ป.1/1, ป./2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3
นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบคัดเลือก (07/08/2561)
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Dancer รอบคัดเลือก
นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Musician รอบคัดเลือก
นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Dancer และ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Musician
นักเรียนชั้น ป.2/3 และป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
กำหนดการ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้นป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้นป.1/1 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้ง ที่ 5
นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5
นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 5
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-3
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-6
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.3
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6
Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ ป.1-3
Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6
แข่งขัน Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.3
Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6
มอบถ้วยรางวัลเเข่งขัน Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561
ผู้อำนวยการมอบรางวัล Montfort’s Got Talent ชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา2561
นักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6
นักเรียนชั้น ป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5
นักเรียนชั้น ป.2/2, และป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5
นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6
นักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6
นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7
นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7
นักเรียนชั้น 3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8
นักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/6และป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7
นักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 7 และนักเรียนชั้น ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 8
นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8
นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7
นักเรียนชั้น ป.1/1,ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 8