Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(36)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(57)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
1.  1. มีจำนวนงานวิจัยระดับสถาบันทั้งของ โรงเรียน/มูลนิธิฯ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ชิ้น
2.  2. มีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาที่สะท้อนผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีและดีมากเฉลี่ยร้อยละ 78
3.  3. มีการออกแบบเครื่องมือสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือการทำวิจัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2561
2.  คู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย
3.  แนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
4.  เกณฑ์ประเมินการถ่ายทอดความรู้หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างอินโฟกราฟฟิก
5.  การให้บริการขอปรึกษางานวิจัย ผ่านระบบ E-Office
6.  การตรวจเช็คสถานะการขอรับบริการขอคำปรึกษาจากงานวิจัย ผ่านระบบ E - Office
7.  Info 01 - จะเลือกปัญหาการวิจัยมีเกณฑ์อะไรบ้าง
8.  Info 02 - กระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน
9.  Info 03 - การเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
19 ก.พ. 2561 02 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 471 วัน
05 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 464 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 397 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
16 ต.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561 2  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
06 ส.ค. 2561 29 ก.ย. 2561   D 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด) 4  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
16 ต.ค. 2561 22 ก.พ. 2562   D 3. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 4. งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 1  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 7  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) 22  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 22   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 325 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัยตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 1  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 2  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (36)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners”  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์และความเป็นครู เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาครู  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวิจัยนำงานวิจัยในชั้นเรียนส่งที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวิจัยขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวิจัยเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “I Love Invention” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด)  6 ส.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด)  6 ส.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561
 การให้คำแนะนำเรื่องการปรับแก้โครงร่างการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม/เครื่องมือวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน โดยคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด)  6 ส.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด)  6 ส.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561
 สรุปประเมินการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2561  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นล้านนา”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินกิจกรรม Montfort’s Got Talent ปีการศึกษา 2561  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening"  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 - ป.6  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  17 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Peace & Love” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  4 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Mystery Museum” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Legends of Our Heroes” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Let’s Enjoy the Journey” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The imagination series by papers” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจกแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561  16 ต.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 สรุปประเมินผลการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บรวบรวมแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561  16 ต.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “World of Dance” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเดินทางเก็บข้อมูล 400 ชุด 400 *** ***
2    ค่าของที่ระลึกโรงเรียนอนุบาล 12 โรงเรียน 12 *** ***
3    ค่าเก็บข้อมูลกลุ่มประชาชนทั่วไป 300 ชุด 300 *** ***
4    กระดาษการ์ด 180g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
8    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
9    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 1 *** ***
10    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
11    เทป OPP ขนาด 2 ใส 2 *** ***
12    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 1 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
14    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
15    สีไม้ยาวคอลีน # 775 48 แท่ง 48 สี 1 *** ***
16    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
17    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40g 1 *** ***
18    แผ่นยางรองตัดขนาด 22x30 อินคา/กรอส 1 *** ***
19    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 *** ***
20    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 1 *** ***
21    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 1,748 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นป.1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจ.เชียงใหม่และจ.ลำพูน 1 *** ***
3    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน จำนวน 9 ท่าน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสอบถามงานวิจัย - ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561 - งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
 - 2. แบบสำรวจงานวิจัย - การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 - การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานวิจัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มครูผู้สอน)  0.00
แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มบุคลากร)  89.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ผู้จัดทำ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (57 )
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners"
งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS)
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3)
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 1
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 2
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ"
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"
งานวิจัยเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer รอบคัดเลือก เพลงไทยสากล
ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบคัดเลือก (07/08/2561)
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Dancer รอบคัดเลือก
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Musician รอบคัดเลือก
กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" อัลบั้ม 1
กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" (อัลบั้ม2)
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล
อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 10 กันยายน 2561
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 11 กันยายน 2561
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-3
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-6
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.3
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6
Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ ป.1-3
Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6
แข่งขัน Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.3
Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)
มอบถ้วยรางวัลเเข่งขัน Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561
ผู้อำนวยการมอบรางวัล Montfort’s Got Talent ชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" สำหรับนักเรียน หลักสูตร English Program
ทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 เเละ ป.6 หลักสูตร English Program
ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.3 เเละป.4
ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.1 เเละป.2
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.6
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes"
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance"
กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14