Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
2.  2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
1.  1. มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ
2.  2. ร้อยละ 100 งานรับเงินและงานจ่ายเงินไม่มีความผิดพลาด
3.  3. ร้อยละ 100 งานจัดทำบัญชีและรายงานการเงินมีความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
4.  4. มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีร้อยละ 85 ที่ตรงตามแผนงาน และมีการตรวจสอบ ควบคุม และสรุปการใช้
5.  5. โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการเงินของมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผ่านการประเมิน ร้อยละ 95
6.  6. ร้อยละ 90 ไม่มีความผิดพลาดจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
7.  7. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี ปีละ 1 ครั้ง
8.  8. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 506 วัน
01 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 506 วัน
01 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 506 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 502 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการวางเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 502 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 งานรับเงิน (29 ก.ย. 2561, 20-22 มี.ค. 2562) 4  มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 งานจ่ายเงิน  มิส  ทิพวรรณ    สุระณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 17-19 ก.ค. 2561) 3  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 งานงบประมาณ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 363 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณการเงิน การบัญชี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 116 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 17-19 ก.ค. 2561)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 17-19 ก.ค. 2561)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 17-19 ก.ค. 2561)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  29 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับเงิน (29 ก.ย. 2561, 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับการตรวจสอบบัญชี การเงิน จากมูลนิธิฯ  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานงบประมาณ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  20 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับเงิน (29 ก.ย. 2561, 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  21 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับเงิน (29 ก.ย. 2561, 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  22 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับเงิน (29 ก.ย. 2561, 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ใบเสร็จรับเงิน (โปรแกรมMas) 4 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจวันรับลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียน 5 *** ***
3    ค่าซองจดหมาย 1,500 *** ***
4    ค่าส่งจดหมาย 8 *** ***
5    สมุดบัญชี 1 *** ***
6    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 30 *** ***
7    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 20 *** ***
8    สมุดบัญชีเงินสดย่อย 2 *** ***
9    สมุดบัญชี 1 *** ***
10    ค่าพิมพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 150 *** ***
11    ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน 1 *** ***
12    ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร 1 *** ***
13    หนังยาง 3 *** ***
14    หนังยาง 3 *** ***
15    แฟ้มใส่เงินเดือนครูสันกว้าง 6 *** ***
16    สมุดบัญชี 2 *** ***
17    ค่าที่พัก 15 *** ***
18    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
19    ค่าอาหาร 60 *** ***
20    ค่าตั๋วรถ (ไป-กลับ) 10 *** ***
21    แฟ้มเสนอเซ็น 5 *** ***
22    เครื่องคิดเลข 1 *** ***
23    แฟ้มใส ใส่เอกสาร 45 *** ***
24    สมุดบัญชี เงินเดือนนักการ 1 *** ***
25    ค่าเช็คเปล่า 2,000 *** ***
26    ค่าตรวจสอบบัญชี 1 *** ***
27    ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์สไปรัล 825/2001 100 *** ***
28    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 4 *** ***
29    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 2 *** ***
30    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 6 *** ***
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
32    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 250 แผ่น 30 *** ***
33    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 10 *** ***
34    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 4 *** ***
35    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 48 *** ***
36    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 8 *** ***
37    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 20 *** ***
38    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 2 *** ***
39    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
40    ใส้แฟ้ม 20 *** ***
41    ปากกาเน้นข้อความ 23 *** ***
42    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 6 *** ***
43    เครื่องเย็บ HD-51 1 *** ***
44    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
45    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
46    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
47    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 5 *** ***
48    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
49    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 3 *** ***
50    กระดาษแบงค์สี 55 g ขนาด F4 ห่อ 500 แผ่น 9 *** ***
51    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
52    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
53    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
54    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 6 *** ***
55    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วแลกเงินเพื่อชำระค่าจัดทำเหรียญที่ระลึก กรมธนารักษ์ 110 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนเม.ย.61 15 *** ***
3    ค่าธรรมเนียมโอนเงินในการชำระเงินกู้ยืมมูลนิธิฯ และเงินParticipation 1 *** ***
4    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 192 ฉบับ 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 4,380 *** ***
6    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนพ.ค.61 15 *** ***
7    ค่าธรรมเนียมขอStatement ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ วันที่ 1/5/60 - 30/4/61 400 *** ***
8    ค่าตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก บ.ซี,บี.เอ ประจำปีการศึกษา 2560 1 *** ***
9    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 1,540 *** ***
10    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 -521 *** ***
11    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์ติดตามนักเรียนค้างชำระ ครั้งที่2/2561 จำนวน 102 ฉบับ 1 *** ***
12    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนมิ.ย.61 15 *** ***
13    เบิกเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืนให้กับร้านนพดลพานิช 37 *** ***
14    ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านทางธนาคาร ค่าตรวจสอบบัญชี ปีการศึกษา 2560 86 *** ***
15    ค่าจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 - 19/7/2561 1 *** ***
16    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 979 *** ***
17    ค่าธรรมเนียมต่ออายุหนังสือค้ำประกันไฟฟ้าและค่าอากรแสตมป์ซึ่งจะหมดสัญญาประกันในวันที่ 30/9/2561 1 *** ***
18    ค่ากระดาษการ์ดสีใช้ในการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29/9/2561 1 *** ***
19    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 59 ฉบับ 1 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนก.ค.61 15 *** ***
21    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 -223 *** ***
22    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทยเพื่อนำเข้ากองทุนของโรงเรียน 6 กองทุน 20 *** ***
23    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 -293 *** ***
24    ค่าจัดทำพิมพ์ใบสั่งจ่ายเงิน จำนวน 100 เล่มๆ ละ 48 บาท (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
25    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 เดือนส.ค.61 15 *** ***
26    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 43 ฉบับ 1 *** ***
27    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ย.61 -10 *** ***
28    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนครั้งที่4 -50 *** ***
29    ค่าอาหาร, อาหารว่างและค่าตำรวจรักษาความปลอดภัย วันรับลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 29/9/2561 1 *** ***
30    วัสดุสำนักงานเดือนต.ค.61 3,045 *** ***
31    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.61 2,264 *** ***
32    ค่าธรรมเนียมภงด.3 และ53 ผ่านทางธนาคารเดือนก.ย.61 15 *** ***
33    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนต.ค.61 -116 *** ***
34    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนต.ค.61 15 *** ***
35    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 1,050 *** ***
36    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 268 ฉบับ 1 *** ***
37    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 143 ฉบับ 1 *** ***
38    วัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.61 1,280 *** ***
39    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนพ.ย.61 15 *** ***
40    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 -691 *** ***
41    ค่าธรรมเนียมโอนเงินชำระเงินกู้ยืมมูลนิธิฯ โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม งวดที่ 3 - 4 1 *** ***
42    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.62 3,729 *** ***
43    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนธ.ค.61 13 *** ***
44    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 111 ฉบับ 1 *** ***
45    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.61 -138 *** ***
46    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนม.ค.62 -157 *** ***
47    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 1,401 *** ***
48    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 เดือนก.พ.62 ผ่านทางธนาคาร 15 *** ***
49    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่2/2561 จำนวน 68 ฉบับ 1 *** ***
50    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนก.พ.62 15 *** ***
51    ค่าปากกาสำหรับเซ็นสั่งจ่าย 2 ด้าม 118 *** ***
52    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 -16 *** ***
53    วัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.62 3,685 *** ***
54    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทย 20 *** ***
55    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.62 3,068 *** ***
56    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.62 -62 *** ***
57    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนมี.ค.62 15 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 - 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานงบประมาณการเงิน การบัญชี

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ของหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี  86.80
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (4) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
2. มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์
3. มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
4. มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)