Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้บริการด้านโภชนาการตามหลักโภชนาการ หลักสุขาภิบาลอาหารแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายอาหารของงานโภชนาการ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(14)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(132)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(9)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
1.  1. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 และบุคลากรทุกคนได้รับบริการอาหารประจำที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
2.  2. มีการจัดอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลบริการและจำหน่ายให้แก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่ต้องการ
3.  3. มีบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ทุกแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
4.  4. โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของงานโภชนาการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
5.  5. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานโภชนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 4  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน 7  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำ ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานโภชนาการ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างรับรองแขกของโรงเรียน  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ธรรม สถานมงฟอร์ตวัดน้อยพระเมตตา (บางครั้งเพิ่มวัดบนดอยสุเทพเซนต์หลุยส์ ธรรมสถาน) และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การสำรวจสินค้า  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต, อุปกรณ์, สินค้า)  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การตรวจรับสินค้า  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 การผลิต  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 การจำหน่ายสินค้า  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 การสรุปยอดจำหน่าย  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของ งานโภชนาการ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย 3  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโภชนาการ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (14)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมพนักงานโรงอาหาร  14 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพนักงานโรงอาหาร  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เก็บข้อมูลถ่ายภาพรายการสินค้าร้านน้ำสมุนไพร และร้านซาลาเปา ขนมจีบ เพื่อนำไปใช้ในการทำระบบซื้อสินค้าของโรงอาหาร  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพนักงานโรงอาหาร  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  26 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  28 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้โรงอาหาร 1 *** ***
2    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ธรรมสถานมงฟอร์ตและวัดน้อยพระเมตตา 1 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 12 *** ***
4    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 5 *** ***
5    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40g 1 *** ***
6    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
7    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL31W 4 *** ***
8    ลวดเย็บ Max No.35 1x24 24 *** ***
9    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
10    กระดาษโรเนียว ปอนด์ F4 1x500 BP 1 *** ***
11    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้ม สเก็ต เคนเดล 114 50 *** ***
12    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
13    สมุดบัญชี 24 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.61 3,591 *** ***
2    ค่าซ่อมตู้แช่ร้านเครื่องดื่มแช่เย็น โรงอาหาร 1 ตัว 1 *** ***
3    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.61 -55 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 1,476 *** ***
5    ค่าเติมน้ำยาตู้แช่ผักที่โรงอาหาร 1 *** ***
6    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 -117 *** ***
7    เบิกเงินค่าหม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส 1 ใบ เนื่องจากอันเดิมชำรุด 1 *** ***
8    ค่าเติมน้ำยาตู้แช่ผักและเปลี่ยนเทอโมสตาร์ท โรงอาหาร (หจก.สแตนเลสเครื่องเย็น) 1 *** ***
9    ค่าเปลี่ยนเตาแก๊ส เตาจีน 8 เตาและเตาไทย 3 เตา รวมเป็น 11 เตา เนื่องจากเตาที่ใช้ปัจจุบันอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี และชำรุด (บ.ชม.อุปกรณ์แก๊ส) 1 *** ***
10    ค่าจัดทำป้ายอาหารตกแต่งร้านค้า จำนวน 12 ร้าน ติดตั้งบริเวณโรงอาหาร (ร้านพริ้นส์ สตูดิโอ) 1 *** ***
11    ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เตาแก๊สปิคนิค จำนวน 8 เตา ใช้งานโรงอาหาร (บ.แก๊สซัพพลายส์) 1 *** ***
12    ค่าซ่อมเครื่องทำน้ำปั่น สำหรับขายให้กับนักเรียน 1 ตัว (บ.เมืองใหม่พาร์ทแอนด์เซอร์วิส) 1 *** ***
13    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ย.61 -79 *** ***
14    ค่ากล่องถนอมอาหารสำหรับใช้ใส่วัตถุดิบในการทำอาหารจำหน่ายและจัดเลี้ยงให้ครูและบุคลากร 1 *** ***
15    ค่าแรงเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตู้แช่ผักภายในโรงอาหาร (หจก.แสตนเลสเครื่องเย็น) 1 *** ***
16    ค่าหม้อ, กระชอนและผ้าปูโต๊ะสำหรับจัดเลี้ยงอาหารครูและบุคลากร (ร้านเจียงฮะ) 1 *** ***
17    ค่าเติมน้ำยาและเปลี่ยนพัดลมเป่าคอมเพรสเซอร์ตู้แช่ผักที่โรงอาหาร (หจก.แสตนเลสเครื่องเย็น) 1 *** ***
18    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.62 836 *** ***
19    ค่าเครื่องปั่นยี่ห้อ Sharp จำนวน 2 เครื่อง , มีดทำครัวและเขียง สำหรับใช้งานในโรงอาหาร 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ
 - 2. แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 - 3. แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล
 - 4. แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 - 5. แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ
 - 6. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานโภชนาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานโภชนาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (132)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 15 สิงหาคม 2561  72.16
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 16 สิงหาคม 2561  62.97
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 20 สิงหาคม 2561  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 21 สิงหาคม 2561  75.33
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 22 สิงหาคม 2561  72.14
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 23 สิงหาคม 2561  66.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 24 สิงหาคม 2561  73.33
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 28 สิงหาคม 2561  76.11
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 29 สิงหาคม 2561  74.17
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 30 สิงหาคม 2561  78.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 31 สิงหาคม 2561  74.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 กันยายน 2561  48.57
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 5 กันยายน 2561  67.63
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 6 กันยายน 2561  75.83
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 7 กันยายน 2561  72.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 10 กันยายน 2561  81.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 11 กันยายน 2561  78.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 12 กันยายน 2561  81.40
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 13 กันยายน 2561  68.20
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 14 กันยายน 2561  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 18 กันยายน 2561  66.95
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 20 กันยายน 2561  81.40
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 21 กันยายน 2561  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 25 กันยายน 2561  78.35
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 26 กันยายน 2561  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 27 กันยายน 2561  60.55
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 28 กันยายน 2561  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 1 ตุลาคม 2561  73.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 2 ตุลาคม 2561  71.60
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 3 ตุลาคม 2561  55.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 ตุลาคม 2561  60.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 18 ตุลาคม 2561  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 19 ตุลาคม 2561  66.70
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 22 ตุลาคม 2561  65.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 23 ตุลาคม 2561  50.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 24 ตุลาคม 2561  66.60
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 29 ตุลาคม 2561  83.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 31 ตุลาคม 2561  74.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  71.70
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  73.35
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  68.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  64.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  65.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  60.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  72.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  65.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  60.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  71.70
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  73.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  73.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  77.80
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  72.60
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  75.05
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 3 ธันวาคม 2561  71.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 ธันวาคม 2561  66.65
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 6 ธันวาคม 2561  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 11 ธันวาคม 2561  63.30
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 17 ธันวาคม 2561  65.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 18 ธันวาคม 2561  68.30
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 19 ธันวาคม 2561  61.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 20 ธันวาคม 2561  66.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 21 ธันวาคม 2561  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 2 มกราคม 2562  81.70
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 3 มกราคม 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 7 มกราคม 2562  72.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 8 มกราคม 2562  78.35
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 9 มกราคม 2562  71.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 10 มกราคม 2562  67.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 11 มกราคม 2562  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 14 มกราคม 2562  78.35
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 17 มกราคม 2562  74.40
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 18 มกราคม 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 21 มกราคม 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 23 มกราคม 2562  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 24 มกราคม 2562  72.15
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 25 มกราคม 2562  71.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 28 มกราคม 2562  67.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 29 มกราคม 2562  72.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 31 มกราคม 2562  83.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  71.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  72.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  67.85
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  79.15
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน  81.67
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  80.05
แบบประเมินการใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียน (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน)  74.45
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  90.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 มีนาคม 2562  76.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 5 มีนาคม 2562  85.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 27 มีนาคม 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 28 มีนาคม 2562  85.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 1 เมษายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 2 เมษายน 2562  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 3 เมษายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 เมษายน 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 10 เมษายน 2562  82.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 19 เมษายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  91.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  77.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 มิถุนายน 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 5 มิถุนายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 6 มิถุนายน 2562  72.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 10 มิถุนายน 2562  78.35
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 11 มิถุนายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 13 มิถุนายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 17 มิถุนายน 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 18 มิถุนายน 2562  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 19 มิถุนายน 2562  66.65
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 20 มิถุนายน 2562  87.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 25 มิถุนายน 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 26 มิถุนายน 2562  82.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 27 มิถุนายน 2562  75.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 28 มิถุนายน 2562  81.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 1 กรกฏาคม 2562  81.65
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 2 กรกฏาคม 2562  80.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 3 กรกฏาคม 2562  61.25
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 4 กรกฏาคม 2562  77.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 5 กรกฏาคม 2562  70.00
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 9 กรกฏาคม 2562  78.75
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 10 กรกฏาคม 2562  72.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 11 กรกฏาคม 2562  77.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 12 กรกฏาคม 2562  67.50
ประเมินคุณภาพอาหารครูวันที่ 15 กรกฏาคม 2562  80.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
ผู้จัดทำ : มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (9 )
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
พนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
ประชุมพนักงานโรงอาหาร
ประชุมพนักงานโรงอาหาร
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561