Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการบริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามกฎกระทรวงฯ และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2.  มีการกำหนดมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน
3.  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
4.  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและครอบคลุมตามองค์ประกอบ
6.  โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมมาตรฐาน ร้อยละ 82
7.  โรงเรียนมีการนำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี
8.  บุคลากรทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 533 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 533 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 533 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 505 วัน
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 444 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 378 วัน
05 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 314 วัน
06 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2561 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
22 ม.ค. 2562 22 ก.พ. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 9  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 291 วัน
04 ก.พ. 2562 08 เม.ย. 2562   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
26 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 5  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
01 มี.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 2  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561  5 ก.ค. 2561 - 5 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561  5 ก.ย. 2561 - 7 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1)  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2)  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 3)  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 4)  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5)  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2561  6 พ.ย. 2561 - 6 พ.ย. 2561
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1)  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2)  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3)  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4)  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5)  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561  22 ม.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561  4 ก.พ. 2562 - 8 เม.ย. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเดินทางเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0  3 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0  4 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน 1   6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
ในกำหนดการ: งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (วันที่ 27 ต.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : อบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนแล้วนำมาปรับใช้ในการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายสำเนารายงาน 15 *** ***
2    ค่าถ่ายสำเนาปกรายงาน 36 *** ***
3    ค่าเข้าเล่มรายงาน 50 *** ***
4    ค่าจัดส่งรายงานต้นสังกัด 3 *** ***
5    ค่ารถไปกลับ 4 *** ***
6    ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 *** ***
7    ค่าแท็กซี่ 2 *** ***
8    ค่าที่พัก 4 *** ***
9    กระดาษปริ้นส์รายงาน 2 *** ***
10    โพทอิทคละไซส์ 1 *** ***
11    กระดาษการ์ดสี 1 *** ***
12    เทปกาวเยื่อ 2 *** ***
13    เทปโฟม 3 M 1 *** ***
14    แฟ้มห่วงตราช้างกระดาษอัดลานสัน 3 นิ้ว 1 *** ***
15    โฟมแผ่น 2 *** ***
16    ฟุตเหล็กสแตนเลส 1 *** ***
17    ลวดเย็บสีMAX 2 *** ***
18    แผ่นใสชนิดเขียนวิคเตอร์ 1 *** ***
19    ค่าอาหารว่าง VIP 15 *** ***
20    น้ำดื่ม 100 *** ***
21    ค่าของที่ระลึก 15 *** ***
22    ค่าที่พักกรรมการ 10 *** ***
23    ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
24    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
25    กระดาษปริ้นส์รายงาน 3 *** ***
26    แผ่น CD-R 6 *** ***
27    แผ่น DVD-R 5 *** ***
28    กล่องใส่เอกสาร 1 *** ***
29    ค่าอาหาร VIP 15 *** ***
30    ค่าตกแต่ง 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานมูลนิธิฯ วันที่ 21-22/6/2561 1 *** ***
2    ม.วัฒนาคืนเงินค่าห้องพักจัดอบรมคณะอนุกรรมการมาตรฐานมูลนิธิ -850 *** ***
3    ค่าจัดทำสำเนารายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 150 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายเดินทาง ม.วัฒนา แสงสินธุ์ไปประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ วันที่ 6 - 7/3/2562 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 4 วันที่ 4/4/2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 1 *** ***
7    ม.วัฒนาคืนเงินค่าเข้าร่วมประชุมงานมาตรฐานมูลนิธิฯ -850 *** ***
8    ม.นัฐพลคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 -2,750 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
10    ม.วัฒนาคืนเงินค่าจัดทำสำเนาSAR -50 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 - รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
 - รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ
 - แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  85.55
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ วันที่ 7 มีนาคม 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ